BibTex RIS Cite

Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis

Year 2014, Volume: 14 Issue: 3, - , 25.09.2014
https://doi.org/10.17098/amj.25971

Abstract

Objective: This study was performed to determine the presence of social anxiety and depression symptoms severity in children and adolescents diagnosed as primary nocturnal enuresis.

Materials and Methods: The study included 168 children and adolescents presented to the out patient clinics of pediatrics and pediatric nephrology between December 2013 and March 2014. The patients and their parents were informed about the study and those giving informed consent were included in the study. Of 168 participants, 82 diagnosed as primary nocturnal enuresis were assigned into the patient group and 86 were assigned into the control group. The participants were administered the Social Anxiety Scale for Children –Revised and the Depression Scale for Children.

Results: Of 198 participants, 92 (54.8%) were male and 76 (45.2%) were female. The mean age was 10.9±1.8 years in the patient group and 11.09±1.44 years in the control group. Both groups were similar in terms of the mean age (p=0.463) and gender (p=0.854). The patient group got 25.0±3.5 from the Depression Scale for Children and the control group got 25.3±4.9 for the Depression Scale for Children without a significant difference (p=0.635). The patient group and the control group got 44.0±13.6 and 36.5±9.5 for the Social Anxiety Scale for Children –Revised respectively. The patientgroup got significantly higher scores for the Social Anxiety Scale for Children –Revised (p=0000).

Conclusion: The results showed that the patients diagnosed as primary nocturnal enuresis had a higher degree of anxiety than the control group. Considering psychology in childhood and adolescence, primary nocturnal enuresis is an important source of psychological problems. Therefore, it is of great importance to perform a psychiatric evaluation and to offer appropriate psychiatric support in addition to medical treatment

References

 • Shaffer D. Enuresis. In: M Rutter, E Taylor, L Hersov (eds). Child and Adolescent Psychiatry Modern Approaches. 3rd ed. Oxford: Blackwell:1994:505-519.
 • Ünalan D, Çetinkaya F, Baştürk M. Kentsel Kesimde 7-12 Yaş Grubunda Enürezis Nokturna Prevalansı ve Özellikleri. Anadolu
 • Psikiyatri Dergisi 2001; 2(3):175-182.
 • Bower WF, Moore KH, Shepherd RB. The Epidemiology of Childhood Enuresis İn Australia. Br J Urology 1996; 78(4):602-606.
 • Kalo BB, Bella H. Enuresis Prevalence and Associated Factors Among Primary School Children İn Saudi Arabia. Acta Pediatric 1996;85(10):1217-1222.
 • Bilir Ş, Arı M, Dönmez NB. Giresun, Rize, Nevşehir, Malatya ve Ankara İllerinde 4-12 Yaş Çocuklarında Enürezis Nokturna Görülme Sıklığının İncelenmesi. Sağlık Dergisi 1988; 60(2):51-64.
 • Kırılmaz A, Işık A. Park Sağlık Ocağı’na Bağlı İlkokullarda Enürezis Nokturna Prevalans Araştırması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1994;29(3):73-77.
 • Bodur Ş, Soysal Ş. Enürezis Nokturna: Yalnızca Bir Tuvalet Eğitimi Sorunu mu? Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(7):165-168.
 • Çarman KB, Nuhoğlu Ç, Ceran Ö. İstanbul İli Ümraniye İlçesinde Bir Grup Okul Çocuğunda Enürezis Nokturna Prevalansı. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38(3):153-159.
 • Sadock BJ, Sadock VA. Dışaatım Bozuklukları. In: Aydın H, Bozkurt A (eds.) Kaplan&Sadock’s Concise Texbook of Clinical Psychiatry.Ankara:Güneş Kitapevi;2005: 62-565.
 • Chang SS, Ng CF, Wong SN. Behavioural Problems İn Children And Parenting Stress Associated With Primary Nocturnal Enuresis İn Hong Kong. Acta Paediatr 2002;91(4):475-9.
 • Ünal F, Mazlum B. Dışa Atım Bozuklukları. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. In: Çetin FÇ(eds.). 1rd ed. Ankara: HYB Basım Yayın; 2008;524-532
 • Demir T, Eralp-Demir D, Türksoy N, Özmen E, Uysal Ö. Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Düşünen Adam 2000; 13 (1): 42-48.
 • Öy B. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1991; 2(2): 132-136.
 • Van Hoecke E, Hoebeke P, Braet C, Walle JV. An Assessment of İnternalizing Problems İn Children With Enuresis. J Urol. 2004;171(2):2580-3.
 • Baeyens D, Roeyers H, Vande Walle J, Hoebeke P. Behavioural Problems And Attention Deficit-Hyperactivity Disorder in Children With Enuresis: A Literature Review. European Journal of Pediatrics.2005;164(11):665–672.
 • Fergusson DM, Horwood LJ. Nocturnal Enuresis And Behavioral Problems İn Adolescence: A 15-Year Longitudinal Study. Pediatrics 1994;94(5):662-8.
 • Ergüven M, Çelik Y, Deveci M, Yıldız N. Primer Enürezis Noktürnada Etiyolojik Risk Faktörleri. Türk Pediatri Arşivi 2004; 39(2): 83-7.
 • Chiozza ML, Bernardinelli L. An Italian Epidemiological Multicentre Study of Nocturnal Enuresis. BJU 1998; 81(3): 86- 9.
 • Cher TW, Lin GS. Prevalence of Nocturnal Enuresis And Associaed Familial Factors İn Primary School Children in Taiwan. J Urol 2002;168(3): 1142- 6.
 • Akis N, Irgil E. Enuresis and Effective Factors. Scand J Urol Nephrol 2002; 36 (3):1999- 2003.

Primer Enürezis Noktürna Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirti Şiddetinin Değerlendirilmesi

Year 2014, Volume: 14 Issue: 3, - , 25.09.2014
https://doi.org/10.17098/amj.25971

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Primer enürezis noktürna (PEN) tanısı alan çocuk ve ergenlerde sosyal kaygı ve depresyon belirti şiddetinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışma 12.2013-03.2014 tarihleri arasında pediatri ve pediatrik nefroloji polikliniğine başvuran hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar ve ebeveynleri çalışma öncesinde bilgilendirildi, onam veren olgular çalışmaya dahil edildi. Çalışmada yer alan 168 katılımcının; 82’sini PEN tanılı hastalar, 86’sını kontrol gr ubunda yer alan çocuk ve ergenler oluşturdu. Katılımcılara Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Form (ÇSAÖ-Y) ve Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)  uygulandı.

Bulgular: Çalışmada yer alan 168 kişinin 92’si (%54.8) erkek, 76’sı (%45.2) kadın idi.  PEN tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 10.9±1.8, kontrol gr ubunun ise 11.09±1.44 olarak belirlendi. İki gr ubun yaş ortalaması (p=0.463) ve cinsiyet dağılımı (p=0.854) benzerdi. PEN tanılı gr ubun ÇDÖ puanı 25.0±3.5, kontrol gr ubunun ise 25.3±4.9 olarak saptandı. ÇDÖ puanı PEN tanısı konulan gr up ile kontrol gr ubunda benzerdi (p=0.635). PEN tanısı konulan hastaların ÇSAÖ-Y puanı 44.0±13.6 iken, kontrol gr ubundaki kişilerde ÇSAÖ-Y puanı 36.5±9.5 olarak belirlendi. ÇSAÖ-Y puanı PEN tanısı konulan gr upta, kontrol gr ubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olarak tespit edildi (p=0000).

Sonuç: Çalışmamızda PEN tanısı konulan olguların sosyal kaygı düzeyinin kontrol gr ubuna göre yüksek olduğunu ortaya koyduk. Çocuk ve ergen psikolojisi göz önüne alındığında PEN önemli bir psikolojik sorun kaynağıdır. Bu olgularda medikal tedavinin yanı sıra psikiyatrik değerlendirmenin yapılması ve gerekli desteğin sağlanması büyüknem taşımaktadır.

References

 • Shaffer D. Enuresis. In: M Rutter, E Taylor, L Hersov (eds). Child and Adolescent Psychiatry Modern Approaches. 3rd ed. Oxford: Blackwell:1994:505-519.
 • Ünalan D, Çetinkaya F, Baştürk M. Kentsel Kesimde 7-12 Yaş Grubunda Enürezis Nokturna Prevalansı ve Özellikleri. Anadolu
 • Psikiyatri Dergisi 2001; 2(3):175-182.
 • Bower WF, Moore KH, Shepherd RB. The Epidemiology of Childhood Enuresis İn Australia. Br J Urology 1996; 78(4):602-606.
 • Kalo BB, Bella H. Enuresis Prevalence and Associated Factors Among Primary School Children İn Saudi Arabia. Acta Pediatric 1996;85(10):1217-1222.
 • Bilir Ş, Arı M, Dönmez NB. Giresun, Rize, Nevşehir, Malatya ve Ankara İllerinde 4-12 Yaş Çocuklarında Enürezis Nokturna Görülme Sıklığının İncelenmesi. Sağlık Dergisi 1988; 60(2):51-64.
 • Kırılmaz A, Işık A. Park Sağlık Ocağı’na Bağlı İlkokullarda Enürezis Nokturna Prevalans Araştırması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi 1994;29(3):73-77.
 • Bodur Ş, Soysal Ş. Enürezis Nokturna: Yalnızca Bir Tuvalet Eğitimi Sorunu mu? Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(7):165-168.
 • Çarman KB, Nuhoğlu Ç, Ceran Ö. İstanbul İli Ümraniye İlçesinde Bir Grup Okul Çocuğunda Enürezis Nokturna Prevalansı. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38(3):153-159.
 • Sadock BJ, Sadock VA. Dışaatım Bozuklukları. In: Aydın H, Bozkurt A (eds.) Kaplan&Sadock’s Concise Texbook of Clinical Psychiatry.Ankara:Güneş Kitapevi;2005: 62-565.
 • Chang SS, Ng CF, Wong SN. Behavioural Problems İn Children And Parenting Stress Associated With Primary Nocturnal Enuresis İn Hong Kong. Acta Paediatr 2002;91(4):475-9.
 • Ünal F, Mazlum B. Dışa Atım Bozuklukları. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. In: Çetin FÇ(eds.). 1rd ed. Ankara: HYB Basım Yayın; 2008;524-532
 • Demir T, Eralp-Demir D, Türksoy N, Özmen E, Uysal Ö. Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği. Düşünen Adam 2000; 13 (1): 42-48.
 • Öy B. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Derg 1991; 2(2): 132-136.
 • Van Hoecke E, Hoebeke P, Braet C, Walle JV. An Assessment of İnternalizing Problems İn Children With Enuresis. J Urol. 2004;171(2):2580-3.
 • Baeyens D, Roeyers H, Vande Walle J, Hoebeke P. Behavioural Problems And Attention Deficit-Hyperactivity Disorder in Children With Enuresis: A Literature Review. European Journal of Pediatrics.2005;164(11):665–672.
 • Fergusson DM, Horwood LJ. Nocturnal Enuresis And Behavioral Problems İn Adolescence: A 15-Year Longitudinal Study. Pediatrics 1994;94(5):662-8.
 • Ergüven M, Çelik Y, Deveci M, Yıldız N. Primer Enürezis Noktürnada Etiyolojik Risk Faktörleri. Türk Pediatri Arşivi 2004; 39(2): 83-7.
 • Chiozza ML, Bernardinelli L. An Italian Epidemiological Multicentre Study of Nocturnal Enuresis. BJU 1998; 81(3): 86- 9.
 • Cher TW, Lin GS. Prevalence of Nocturnal Enuresis And Associaed Familial Factors İn Primary School Children in Taiwan. J Urol 2002;168(3): 1142- 6.
 • Akis N, Irgil E. Enuresis and Effective Factors. Scand J Urol Nephrol 2002; 36 (3):1999- 2003.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Hamit Sırrı Keten This is me

Soner Ölmez This is me

Salih Gençoğlan This is me

Beltinge Demircioğlu Kılıç This is me

Caner Ölmez This is me

Hakan Önay This is me

Selçuk Kardaş This is me

Ekrem Güler This is me

Mustafa Çelik This is me

Mustafa Sucaklı This is me

Publication Date September 25, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Keten, H. S., Ölmez, S., Gençoğlan, S., Demircioğlu Kılıç, B., et al. (2014). Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis. Ankara Medical Journal, 14(3). https://doi.org/10.17098/amj.25971
AMA Keten HS, Ölmez S, Gençoğlan S, Demircioğlu Kılıç B, Ölmez C, Önay H, Kardaş S, Güler E, Çelik M, Sucaklı M. Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis. Ankara Med J. November 2014;14(3). doi:10.17098/amj.25971
Chicago Keten, Hamit Sırrı, Soner Ölmez, Salih Gençoğlan, Beltinge Demircioğlu Kılıç, Caner Ölmez, Hakan Önay, Selçuk Kardaş, Ekrem Güler, Mustafa Çelik, and Mustafa Sucaklı. “Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed As Primary Nocturnal Enuresis”. Ankara Medical Journal 14, no. 3 (November 2014). https://doi.org/10.17098/amj.25971.
EndNote Keten HS, Ölmez S, Gençoğlan S, Demircioğlu Kılıç B, Ölmez C, Önay H, Kardaş S, Güler E, Çelik M, Sucaklı M (November 1, 2014) Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis. Ankara Medical Journal 14 3
IEEE H. S. Keten, “Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis”, Ankara Med J, vol. 14, no. 3, 2014, doi: 10.17098/amj.25971.
ISNAD Keten, Hamit Sırrı et al. “Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed As Primary Nocturnal Enuresis”. Ankara Medical Journal 14/3 (November 2014). https://doi.org/10.17098/amj.25971.
JAMA Keten HS, Ölmez S, Gençoğlan S, Demircioğlu Kılıç B, Ölmez C, Önay H, Kardaş S, Güler E, Çelik M, Sucaklı M. Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis. Ankara Med J. 2014;14. doi:10.17098/amj.25971.
MLA Keten, Hamit Sırrı et al. “Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed As Primary Nocturnal Enuresis”. Ankara Medical Journal, vol. 14, no. 3, 2014, doi:10.17098/amj.25971.
Vancouver Keten HS, Ölmez S, Gençoğlan S, Demircioğlu Kılıç B, Ölmez C, Önay H, Kardaş S, Güler E, Çelik M, Sucaklı M. Evaluation of Anxiety and Depression Symptoms Severity in Children and Adolescents Diagnosed as Primary Nocturnal Enuresis. Ankara Med J. 2014;14(3).