Demographic Characteristics of Patients Who Had Cerebrovascular Disease and Management of Risk Factors Which Can Be Prevented in Primary Health Centers
Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi

Ayşe DEMİRCİ ŞAHİN [1] , Yusuf ÜSTÜ [2] , Derya IŞIK [3] , Dilek ÖZTAŞ [4] , İrep KARATAŞ ERAY [5] , Mehmet UĞURLU [6]


Objectives: Cerebrovascular disease is a common health problem. Serebrovascular disease is the second common cause of mortality among persons sixty years and older worldwide1. İt is the leading cause of functional impairment and labor loss1. Determining the etiology of stroke is important in management of risk factors. This study aims at determination of the frequency of known risk factors for stroke and whether these factors are adequetely controlled or not in a population of patients hospitalized for stroke.

Materials and Methods: A total of 657 patients hospitalized and treated for the diagnosis of stroke in Ankara Atatürk Education and Research Hospital are included in the study. Medical records of the patients are retrospectively reviewed for the risk factors defined in the results of the study by the World Health Organisation working group  and primary prevention guidelines published by American Heart Association/American Stroke Association 2,3.

Results: Ischemic stroke was present in 74.8% (n=491) of the included patients, whereas intracerebral bleeding was present in 16.7% (n=110) and subarachnoid bleeding in 8.5% (n=56). The incidence of stroke under the age of 45 was 6.1%. Of the patients under the age of forty five 47.5% had ischemic stroke and 52.5% hemorrhagic stroke. The diagnosis of hypertension was present in 450 (68.5%) patients, 28 (4.3%) of whom were diagnosed with hypertension after the hospital admission. Among patients with the diagnosis of hypertension, medication compliance was full in 71.3% (n=321), poor in 19.3% (n=87), while 9.3% (n=42) were non-compliant. The diagnosis of diabetes mellitus (DM) was present in 147 (22.4%) patients, 54 (8.2%) of whom were diagnosed with DM after the hospital admission. Ischemic stroke was present in 82.6% of the diabetic patients, compared with 71.3% of non-diabetics. Among diabetic patients 5.4% (n=8) had a poor medication compliance, while 16.3% (n=24) were non-compliant. Median HbA1c level was 7.5 g/dL (IQR: 2.40). Ischemic stroke was present in 86.8% of patients having a serum HDL level below 45 mg/dL, whereas 68.2% of patients having a serum HDL level of 65 mg/dL and above had ischemic stroke. There was a negative association between serum HDL levels and ischemic stroke (Z=2.889; p=0.004). When the patients were grouped as having a serum LDL ≥ 140 mg/dL and < 80 mg/dL, a statistically significant difference was not present between these groups in view of the type of stroke ( c2=0.314; p=0.575). Elektrocardiographic findings on hospital admission showed sinus rhytm in 88.3%, atrial fibrillation (AF) in 11.6% and pacemaker rhytm in 1.0% of the patients. Among patients having AF rhytm 57.1% were not on any anti-coagulant an/or anti-aggregant therapy, 23.4% were on acetylsalycilic acid (ASA), 9.1% on warfarin, 2.6% on clopidogrel, 5.2% on ASA + warfarin, 2.6% on ASA + clopidogrel. Mortality after hemorrhagic stroke was 34.1%, whereas 13.3% after ischemic stroke.

Conclusion: Occurrence of stroke and disability ratio due to stroke can be reduced by minimizing the risk factors of stroke .  The frequency of other risk factors, such as diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular disease, sedentary lifestyle are increasing by age and the damage of vascular structure and atherosclerotic changes play an important role in the formation of stroke. Stroke development can minimized by appropriate follow-up and treatment. On behalf of protective medicine, family physicians have an important role in the prevention of stroke.

Giriş ve Amaç:Serebrovasküler hastalıklar Dünyada ikinci sırada gelen ölüm nedeni, sakatlık ve işgücü kaybının ise birinci nedenidir1. İnmenin etiyolojisini belirlemek hastaların risk faktörlerinin yönetiminde önem taşımaktadır. Bu çalışmada, inme nedeniyle hastaneye yatış yapılan hastalarda inme için bilinen risk faktörlerinin sıklığının ve bu faktörlerin yeterli olarak kontrol altına alınıp alınamadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Materyal ve Metot: Çalışmaya Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2009-Mart 2012 tarihleri arasında inme tanısı ile yatırılarak tedavi alan toplam 657 hasta alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) grubunun çalışmaları ve Amerikan Kalp Cemiyeti/Amerikan İnme Cemiyeti tarafından yayınlanan inmede birincil koruma rehberinde  belirlenmiş olan risk faktörleri açısından hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir2,3.

Bulgular: Çalışmaya alınan 657 hastanın genel yaş ortancası 72.0 (ÇAG=21.5) yıldır. Hastaların 322’si (%49,0) erkek hasta olup yaş ortancası 67.5 (ÇAG=21.0) yıl , 335’i (%51,0) kadın hasta olup yaş ortancası 76.0 (ÇAG=20.0) yıldır. Hastaların%74,8’inde (n=491) iskemik inme, %16,7’sinde (n=110) intraserebral kanama ve %8,5’inde (n=56) subaraknoid kanama tespit edilmiştir. 45 yaş altında inme insidansı %6,1’dir. Kırk beş yaş altındaki hastaların %47,5’i iskemik inme, %52,5’i hemorojik inme geçirmiştir. Çalışmaya dahil edilen 450 (%68,5) hastada hipertansiyon tanısı bulunmakta olup bunların 28’i (%4,3) hipertansiyon tanısını hastane yatışından sonra almıştır. Hipertansiyon tanısı olan hastaların %71,3’ü (n=321) ilacını düzenli olarak kullanırken, %19,3’ü (n=87) ilacını düzensiz kullanmakta ve %9,3’ü (n=42) ilaç kullanmamaktadır. Çalışmamızda 147 (%22,4) hastada diyabetes mellitus (DM) tanısı bulunmakta olup 54 (%8,2) hasta DM tanısını hastane yatışından sonra almıştır. DM tanısı olan hastaların %82,6’sının, DM tanısı olmayan hastaların %71,3’ünün inme tipinin iskemik inme olduğu tespit edilmiştir. DM tanısı olan hastaların %5,4’ünün (n=8)  ilacını düzensiz kullandığı %16,3’ünün (n=24) ilaç kullanmadığı tespit edilmiştir. Hastaların ortanca HbA1c düzeyi 7,50 g/dL’dir (ÇAG: 2,40). Serum HDL düzeyi 45 mg/dL’nin altında olan hastaların %86,8’i, serum HDL düzeyi 65 mg/dL ve üzerinde olan hastaların %68,2’sinde iskemik inme saptanmıştır. Serum HDL düzeyi ile iskemik inme ters ilişkili bulunmuştur. (Z=2.889; p=0.004)Hastalar serum LDL ≥ 140 mg/dL ve < 80 mg/dL olanlar şeklinde gruplandırıldığında, gruplar arasında inme tipi ile açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.( c2=0.314; p=0.575) Hastaların yatış sırasındaki elektrokardiyografi bulguları değerlendirildiğinde %88,3’ünde sinüs ritmi, %11,6’sında atriyal fibrilasyon (AF), %1,0’inde pacemaker ritmi tespit edilmiştir. Ritmi AF olan hastaların %57,1’inin antikoagülan ve/veya antiagregan tedavi almadığı, %23,4’ünün asetilsalisilik asit (ASA), %9,1’inin varfarin, %2,6’sının klopidogrel, %5,2’sinin ASA + varfarin, %2,6’sının ASA + klopidogrel kullandığı görülmüştür. Hemorajik inme sonrası mortalite %34,1 ve iskemik inme sonrası mortalite %13,3 bulunmuştur.

Sonuç: İnmede risk faktörlerinin en aza indirilmesi ile inme gelişimi ve inmeye bağlı sakatlık oranları azaltılabilir. Yaşla birlikte diğer risk faktörlerinin; DM, HT, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar, sedanter yaşam gibi sıklığı da artmaktadır ve damarsal yapılarda olan hasarlar ve aterosklerotik değişiklikler inme oluşumunda etken rol oynamaktadır. Uygun takip ve tedavi ile inme gelişimi en aza indirilebilir. Aile hekimlerinin inmeyi önlemede koruyucu hekimlik adına rolü büyüktür.

 • Silvestrelli G, Paciaroni M, Caso V et al. Risk factors and stroke subtypes: results of five consecutive years of the perugia stroke registry, Clinical and Experimental Hypertension 2006;28:279-86.
 • WHO MONICA Project Principal Investigators, The World Health Organisation MONICA Project (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Diseases): A major collaboration. J Clin Epidemiol 1988;41:105-14.
 • Goldstein LB, Bushnell CD, Adams RJ, Chaturvedi S, Creager MA. Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2011;42:517-84.
 • Special Report From The National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Classification of Cerebrovascular Diseases III. Stroke 1990;21:637-76.
 • Kumral E. Serebrovasküler Hastalıklar. 3. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi;2009:37-50.
 • Bornstein N,M, Aronovich BD, Karepov VG et al. The Tel Aviv stroke registry. Stroke 1996;27:1770-3.
 • Demirci S, Yalçıner BZ, Bakaç G, Dayan C, Aysal F, Baybaş S. İnmelerde tekrarlayıcılığı etkileyen risk faktörleri. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nöroloji Bilimleri Dergisi 2010;23:38-43.
 • Kıyan S, Özsaraç M, Ersel M ve ark. Acil Servise Başvuran Akut İskemik İnmeli 124 Hastanın Geriye Yönelik Bir Yıllık İncelemesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2009;8(3):15-20.
 • Soyuer F, Ünalan D, Öztürk A. Serebral enfarkt ve kanamada sosyodemografik ve klinik profil. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007;13(1):3-7.
 • Nakayama H, Jorgensen HS, Raaschou HO, Olsen TS, The Influence of Age on Stroke Outcome, The Copenhagen Stroke Study. Stroke 1994;25:808-13.
 • Duman T, Dede HÖ. İnmeye ait prognostik faktörler: Hastaya ait faktörlerin gözden geçirilmesi. Journal of Turkish Cerebrovascular Diseases 2010;16(1):7-16.
 • Alp R, Alp Sİ, Koç S ve ark. Beyin Damar Hastalığında Mortalite Belirteçleri: 358 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2008;14(2):41-7.
 • Onat Ş, Erkin G. İnmede risk faktörleri. FTR Bil J PMR Sci 2008;1:30-7.
 • Psaty BM, Lumley T, Furberg CD et al. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA 2003;289:2534 –44.
 • İlhan S, Alp R, Koçer A, Türk Börü Ü. Serebrovasküler Hastalıklarda Major Risk Faktörleri, SVH Tipi Ve Cinsiyet İlişkisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;8(3):170-2.
 • Şengün İŞ, Kutluk K, Ergör G. Atrial Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında İnme Alt Tipleri ve Diğer Risk Faktörleri. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dergisi 2004;18(2):133-9.
 • Varlıbaş F, Örken C, Çelik G, Tireli H. Hastane Temelli Bir Çalışmada İskemik İnme Alt Tiplerinin Demografik Özellikleri ve Risk Faktörleri. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004;10(2):75-80.
 • Utku U, Çelik Y. İnmede etyoloji, sınıflandırma ve risk faktörleri. Balkan S (Editör). Serebrovasküler Hastalıklar. 2. Baskı, İstanbul: Güneş Kitabevi;2005:57-72.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Himayelerinde, World Health Organization Europe, İnternational Diabetes Federation Europe, Türkiye Diyabet Vakfı, Türkiyede diyabet profili, Diyabet bakım, izlem ve tedavisinde mevcut durum değerlendirilmesi. Çalıştay raporu 2009.
 • Soyama Y, Miura K, Morikawa Y et al. High-density lipoprotein cholesterol and risk of stroke in Japanese men and women: the Oyabe Study. Stroke 2003;34:863– 8.
 • Sacco RL, Benson RT, Kargman DE et al. High-density lipoprotein cholesterol and ischemic stroke in the elderly: the Northern Manhattan Stroke Study. JAMA 2001;285:2729 –35.
 • Sanossian N, Ovbiagele B. Prevention and Managment of Stroke in Very Elderly Patients. Lancet Neurology 2009;8:1031-41.
 • Zhang X, Patel A, Horibe H et al. Cholesterol, coronary heart disease and stroke in the Asia Pacific region. Int J Epidemiol 2003;32:563–72.
 • Amarenco P, Labreuche J, Lavallee P, Touboul PJ. Statins in stroke prevention and carotid atherosclerosis: systematic review and up-to-date meta-analysis. Stroke 2004;35:2902–9.
 • Noda H, Iso H, Irie F et al. Low-density lipoprotein cholesterol concentrations and death due to intraparenchymal hemorrhage: the Ibaraki Prefectural Health Study. Circulation 2009;119:2136 –45.
 • TAF araştırıcıları adına Zerrin Y. Türk Atriyal Fibrilasyon (TAF) Çalışması Non-valvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Antikoagülan ve Aspirin’in Tromboembolik Risk Üzerine Etkilerinin Karşılaştırıldığı Çokmerkezli, Randomize Çalışma. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2000;28:8-19.
 • Wolf PA, D’Agostino RB, O’Neal MA et al. Secular trends in stroke incidence and mortality, The Framingham Study. Stroke 1992;23:1551-5.
 • Hermann A, Dzialowski I, Koch R, Gahn G. Combined anti-platelet therapy with aspirin and clopidogrel: Risk Factor for thrombolysis-related intracerebral hemorrhage in acute ischemic stroke? Journal of the Neurological Sciences 2009;284:155-7.
 • Etminan M, Takkouche B, Isoma FC, Samii A. Risk of ischemic stroke in people with migraine: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2005;330:63.
 • MacClellan LR, Giles WH, Cole JW et al. Probable migraine with visual aura and risk of ischemic stroke: the stroke prevention in young women study. Stroke 2007;38:2438–45.
 • Yılmaz M, Yılmaz N. Antakya’da İnmeye Bağlı Mortalite. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011;2(3):145-7.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşe DEMİRCİ ŞAHİN

Author: Yusuf ÜSTÜ

Author: Derya IŞIK

Author: Dilek ÖZTAŞ

Author: İrep KARATAŞ ERAY

Author: Mehmet UĞURLU

Dates

Publication Date : July 7, 2015

Bibtex @ { amj21657, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {15}, pages = { - }, doi = {10.17098/amj.79435}, title = {Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi}, key = {cite}, author = {Demirci Şahin, Ayşe and Üstü, Yusuf and Işık, Derya and Öztaş, Dilek and Karataş Eray, İrep and Uğurlu, Mehmet} }
APA Demirci Şahin, A , Üstü, Y , Işık, D , Öztaş, D , Karataş Eray, İ , Uğurlu, M . (2015). Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi . Ankara Medical Journal , 15 (4) , . DOI: 10.17098/amj.79435
MLA Demirci Şahin, A , Üstü, Y , Işık, D , Öztaş, D , Karataş Eray, İ , Uğurlu, M . "Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi" . Ankara Medical Journal 15 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/amj/issue/1753/21657>
Chicago Demirci Şahin, A , Üstü, Y , Işık, D , Öztaş, D , Karataş Eray, İ , Uğurlu, M . "Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi". Ankara Medical Journal 15 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi AU - Ayşe Demirci Şahin , Yusuf Üstü , Derya Işık , Dilek Öztaş , İrep Karataş Eray , Mehmet Uğurlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17098/amj.79435 DO - 10.17098/amj.79435 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 15 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.79435 UR - https://doi.org/10.17098/amj.79435 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi %A Ayşe Demirci Şahin , Yusuf Üstü , Derya Işık , Dilek Öztaş , İrep Karataş Eray , Mehmet Uğurlu %T Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi %D 2015 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 15 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.79435 %U 10.17098/amj.79435
ISNAD Demirci Şahin, Ayşe , Üstü, Yusuf , Işık, Derya , Öztaş, Dilek , Karataş Eray, İrep , Uğurlu, Mehmet . "Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi". Ankara Medical Journal 15 / 4 (July 2015): - . https://doi.org/10.17098/amj.79435
AMA Demirci Şahin A , Üstü Y , Işık D , Öztaş D , Karataş Eray İ , Uğurlu M . Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi. Ankara Med J. 2015; 15(4): -.
Vancouver Demirci Şahin A , Üstü Y , Işık D , Öztaş D , Karataş Eray İ , Uğurlu M . Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi. Ankara Medical Journal. 2015; 15(4): -.
IEEE A. Demirci Şahin , Y. Üstü , D. Işık , D. Öztaş , İ. Karataş Eray and M. Uğurlu , "Serebrovasküler Hastalık Geçiren Hastaların Demografik Özellikleri ve Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Önlenebilen Risk Faktörlerinin Yönetimi", Ankara Medical Journal, vol. 15, no. 4, Jul. 2015, doi:10.17098/amj.79435