Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YERLİ VE YABANCI HIZLI MODA MARKASI SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, MATERYALİZM VE DIŞ GÖRÜNÜŞ KAYGISININ ETKİSİ

Year 2019, Volume 20, Issue 1, 14 - 29, 30.06.2019

Abstract

Bu araştırmada tüketicilerin yerli ve yabancı hızlı moda markası satın alma niyetleri ile etnosentrizm, materyalizm ve dış görünüş kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek,  tüketici yönlü bakış açısına derinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Değişkenlere ilişkin veriler  anket yardımı ile toplanmış ve SPSS programı ile analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma verileri Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrenime devam eden kadın öğrencilerden toplanmıştır. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre etnosentrizm düzeyi yerli ve yabancı markalı hızlı moda ürünleri satın alma niyetini belirlemede önemli bir değişkendir, materyalizm ve dış görünüş kaygısı da yabancı markalı hızlı moda ürünleri satın alma niyetini belirlemede önemli değişkenlerdir. Materyalizm ve dış görünüş kaygısı arasında pozitif ilişki söz konusudur. Etnosentrizm ile materyalizm ve dış görünüş kaygısı değişkenleri arasında da negatif ilişki söz konusudur.


References

 • Aksu Armağan, E., & Gürsoy, Ö. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi Ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 67-77.
 • Alden, D. L., Steenkamp, J.-B. E., & Batra , R. (2006, January). Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing(63), 75-87.
 • Arı, E. S., & Madran, C. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü. Öneri, 9(35), 15-33.
 • Asil, H., & Kaya, İ. (2013). Türk Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 113-132.
 • Aysuna, C. (2006). Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CETSCALE Ölçeği ve Türkiye Uygulaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barnes , L., & Lea-Greenwood, G. (2006). Fast Fashioning the Supply Chain: Shaping the Research Agenda. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(3), 259-271.
 • Bhardwaj, V., & Fairhurst, A. (2010). Fast Fashion: Response to Changes in the Fashion Industry. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20(1), 165-173.
 • Birol, M. (2014). Tüketim Alışkanlıkları Çerçevesinde Kadınların Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 81-95.
 • Chang, W.-L., Lu, L.-C., Su, H.-J., Lin, T. A., & Chang, K.-Y. (2011). The Relationship Among Consumer Vanity Trait, Materialism And Fashion Anxiety. African Journal of Business Management, 5(9), 3466-3471.
 • Choi , T.-M., Liu , N., Liu, S.-C., Mak, J., & To , Y.-T. (2010). Fast Fashion Brand Extensions: An EmpiricalSstudy of Consumer Preferences. Journal of Brand Management, 17(7), 472-487.
 • Cleveland, M., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2009). Cosmopolitanism, Consumer Ethnocentrism and Materialism: An Eight-Country Study of Antecedents and Outcomes. Journal of International Marketing, 17(1), 116-146.
 • Dal, V., & Gürpınar, M. (2010). Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda Kavramı ve Bir Model Önerisi. İstanbul: İstanbul Sanayi Odası.
 • Durvasula, S., Lysonsk, S., & Watson, J. (2001). Does Vanity Describe Other Cultures? A Cross-Cultural Examination of the Vanity Scale. The Journal of Consumer Affairs, 35(1), 180-199.
 • Eroğlu, A. H., & Sarı, S. (2011). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Detgisi, 3(2), 39-55.
 • Ger, G., & Belk, R. W. (1996). Cross-Cultural Differences in Materialism. Journal of Economic Psychology(17), 55-77.
 • Güngör Özçelik, D., & Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIs ve MAVİ JEANS Üzerinde Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377.
 • Han, C. M. (1988, June/July). The Role Of Consumer Patriotism in The Choice of Domestic Versus Foreign Products. Journal of Advertising Research, 25-31.
 • Hazır Giyim Sektörü Raporu. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı: https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Hazir_Giyim.pdf ihracat adresinden alındı
 • Hu, K.-L., & Shıau, R.-J. (2015). An Empırıcal Study of Purchase Intentıon on Fast Fashıon Goods in Taıwan. International Journal of Organizational Innovation (Online), 7(3), 126-144.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2010). Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü. Millî Folklor,, 22(86), 186-196.
 • Kaynak, E., & Kara, A. (1997). Segmenting Kyrgyz Consumer Markets Using Lifestyles, Ethnocentrism, and Country of Origin Perceptions. Journal of East-West Business, 3(2), 83-96.
 • Kipöz, Ş., & Atalay, D. (2015). Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: 'Etik Moda' NE Kadar Etik Sunuluyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Yedi), 14(14), 101-115.
 • Küçükemiroğlu, O. (1999). Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Ddimensions and Ethnocentrism. European Journal of Marketing, 33(5-6), 470-487.
 • Mady, T., Cherrier, H., Lee, D., & Rahman, K. (2011). Can Sentiment Toward Advertising Explain Materialism and Vanity in the Globalization Era? Evidence From Dubai. Journal of Global Marketing, 24(5), 453-472.
 • Netemeyer, R. G., Burton, S., & Lıchtensteın, D. R. (1995). Trait Aspects of Vanity: Measurement and Relevance to Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 21(4), 612-626.
 • O Cass, A. (2001). Consumer Self-monitoring, Materialism and Involvement in Fashion Clothing. Australasian Marketing Journal, 9(1), 46-60.
 • Pektaş, H. (2006). Moda ve Postmodernizm. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Richins, M. L. (2004). The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form. Journal of Consumer Research, 1(1), 209-219.
 • Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19, 303-316.
 • Shi, B., Zhang, D., Xie, H., & Zhou, Y. (2016). Antecedents Of Chinese Adolescents’ Purchase Intention For Local Brands: The Moderating Influence Of Materialistic Values. Journal of Consumer Marketing, 33(4), 292-301.
 • Shimp , T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
 • Shimp, T. A. (1984). Consumer Ethnocentrısm: The Concept And A Prelımınary Empırıcal Test. Advances In Consumer Research, 11, 285-290.
 • Simona Segre, R. (2005). China and Italy: Fast Fashion versus Prêt à Porter. Towards a New Culture of Fashion. Fashion Theory, the Journal of Dress, Body and Culture, 9(1), 43-56.
 • Sproles , G. B. (1981). Analyzing Fashion Life Cycles: Principles and Perspectives. Journal of Marketing, 45(4), 116-124.
 • Sumner, W. G. (1959). Folkways: A Study of the Sociological İmportance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals.
 • Workman, J. E., & Lee, S. H. (2013). Relationships Among Consumer Vanity, Gender, Brand Sensitivity, Brand Consciousness and Private Self-Consciousnes. International Journal of Consumer Studies, 37(2), 206-213.
 • Yağlı, S. (2014). Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7), 157-162.
 • Yener, D. (2014). Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 12, 65-84.
 • Zilio Abdala, P. R., & Vargas Rossi, C. A. (2008). Vanity and Consumption: How Physical Vanity Influences the Consumer Behavior. Advances in Consumer Research - Latin American Conference Proceedings, 2, s. 214-215.

Year 2019, Volume 20, Issue 1, 14 - 29, 30.06.2019

Abstract

References

 • Aksu Armağan, E., & Gürsoy, Ö. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi Ve Menşe Ülke Etkisinin Cetscale Ölçeği İle Değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 67-77.
 • Alden, D. L., Steenkamp, J.-B. E., & Batra , R. (2006, January). Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing(63), 75-87.
 • Arı, E. S., & Madran, C. (2011). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü. Öneri, 9(35), 15-33.
 • Asil, H., & Kaya, İ. (2013). Türk Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 113-132.
 • Aysuna, C. (2006). Tüketici Etnosentrizmi Etkisini Ölçmede CETSCALE Ölçeği ve Türkiye Uygulaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barnes , L., & Lea-Greenwood, G. (2006). Fast Fashioning the Supply Chain: Shaping the Research Agenda. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(3), 259-271.
 • Bhardwaj, V., & Fairhurst, A. (2010). Fast Fashion: Response to Changes in the Fashion Industry. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20(1), 165-173.
 • Birol, M. (2014). Tüketim Alışkanlıkları Çerçevesinde Kadınların Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 81-95.
 • Chang, W.-L., Lu, L.-C., Su, H.-J., Lin, T. A., & Chang, K.-Y. (2011). The Relationship Among Consumer Vanity Trait, Materialism And Fashion Anxiety. African Journal of Business Management, 5(9), 3466-3471.
 • Choi , T.-M., Liu , N., Liu, S.-C., Mak, J., & To , Y.-T. (2010). Fast Fashion Brand Extensions: An EmpiricalSstudy of Consumer Preferences. Journal of Brand Management, 17(7), 472-487.
 • Cleveland, M., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2009). Cosmopolitanism, Consumer Ethnocentrism and Materialism: An Eight-Country Study of Antecedents and Outcomes. Journal of International Marketing, 17(1), 116-146.
 • Dal, V., & Gürpınar, M. (2010). Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda Kavramı ve Bir Model Önerisi. İstanbul: İstanbul Sanayi Odası.
 • Durvasula, S., Lysonsk, S., & Watson, J. (2001). Does Vanity Describe Other Cultures? A Cross-Cultural Examination of the Vanity Scale. The Journal of Consumer Affairs, 35(1), 180-199.
 • Eroğlu, A. H., & Sarı, S. (2011). Tüketici Etnosentrizmi ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Detgisi, 3(2), 39-55.
 • Ger, G., & Belk, R. W. (1996). Cross-Cultural Differences in Materialism. Journal of Economic Psychology(17), 55-77.
 • Güngör Özçelik, D., & Torlak, Ö. (2011). Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIs ve MAVİ JEANS Üzerinde Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 11(3), 361-377.
 • Han, C. M. (1988, June/July). The Role Of Consumer Patriotism in The Choice of Domestic Versus Foreign Products. Journal of Advertising Research, 25-31.
 • Hazır Giyim Sektörü Raporu. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı: https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Hazir_Giyim.pdf ihracat adresinden alındı
 • Hu, K.-L., & Shıau, R.-J. (2015). An Empırıcal Study of Purchase Intentıon on Fast Fashıon Goods in Taıwan. International Journal of Organizational Innovation (Online), 7(3), 126-144.
 • Kasapoğlu Akyol, P. (2010). Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü. Millî Folklor,, 22(86), 186-196.
 • Kaynak, E., & Kara, A. (1997). Segmenting Kyrgyz Consumer Markets Using Lifestyles, Ethnocentrism, and Country of Origin Perceptions. Journal of East-West Business, 3(2), 83-96.
 • Kipöz, Ş., & Atalay, D. (2015). Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: 'Etik Moda' NE Kadar Etik Sunuluyor? Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Yedi), 14(14), 101-115.
 • Küçükemiroğlu, O. (1999). Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Ddimensions and Ethnocentrism. European Journal of Marketing, 33(5-6), 470-487.
 • Mady, T., Cherrier, H., Lee, D., & Rahman, K. (2011). Can Sentiment Toward Advertising Explain Materialism and Vanity in the Globalization Era? Evidence From Dubai. Journal of Global Marketing, 24(5), 453-472.
 • Netemeyer, R. G., Burton, S., & Lıchtensteın, D. R. (1995). Trait Aspects of Vanity: Measurement and Relevance to Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 21(4), 612-626.
 • O Cass, A. (2001). Consumer Self-monitoring, Materialism and Involvement in Fashion Clothing. Australasian Marketing Journal, 9(1), 46-60.
 • Pektaş, H. (2006). Moda ve Postmodernizm. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Richins, M. L. (2004). The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form. Journal of Consumer Research, 1(1), 209-219.
 • Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research, 19, 303-316.
 • Shi, B., Zhang, D., Xie, H., & Zhou, Y. (2016). Antecedents Of Chinese Adolescents’ Purchase Intention For Local Brands: The Moderating Influence Of Materialistic Values. Journal of Consumer Marketing, 33(4), 292-301.
 • Shimp , T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
 • Shimp, T. A. (1984). Consumer Ethnocentrısm: The Concept And A Prelımınary Empırıcal Test. Advances In Consumer Research, 11, 285-290.
 • Simona Segre, R. (2005). China and Italy: Fast Fashion versus Prêt à Porter. Towards a New Culture of Fashion. Fashion Theory, the Journal of Dress, Body and Culture, 9(1), 43-56.
 • Sproles , G. B. (1981). Analyzing Fashion Life Cycles: Principles and Perspectives. Journal of Marketing, 45(4), 116-124.
 • Sumner, W. G. (1959). Folkways: A Study of the Sociological İmportance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals.
 • Workman, J. E., & Lee, S. H. (2013). Relationships Among Consumer Vanity, Gender, Brand Sensitivity, Brand Consciousness and Private Self-Consciousnes. International Journal of Consumer Studies, 37(2), 206-213.
 • Yağlı, S. (2014). Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7), 157-162.
 • Yener, D. (2014). Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 12, 65-84.
 • Zilio Abdala, P. R., & Vargas Rossi, C. A. (2008). Vanity and Consumption: How Physical Vanity Influences the Consumer Behavior. Advances in Consumer Research - Latin American Conference Proceedings, 2, s. 214-215.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Sevgi Ayşe ÖZTÜRK (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hilal ÖZTAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1904-7963
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date March 18, 2019
Acceptance Date June 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 20, Issue 1

Cite

APA Öztürk, S. A. & Öztay, H. (2019). YERLİ VE YABANCI HIZLI MODA MARKASI SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, MATERYALİZM VE DIŞ GÖRÜNÜŞ KAYGISININ ETKİSİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 14-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/anadoluibfd/issue/47503/599827