Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri

Year 2020, Volume , Issue 46, 49 - 121, 11.12.2020

Abstract

Zeugma Antik Kenti, günümüzde Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Belkıs Köyü sınırları içinde, Fırat nehri kıyısında yer almaktadır. Makale konusunu oluşturan malzeme, Zeugma Doğu Konut alanlarında gerçekleştirilen kazılar çerçevesinde A, B Evi olarak adlandırılan konut alanlarından ve kısmen bu evlerin üzerine inşa edilen Geç Antik Dönem duvarlarının oluşturduğu mekanlardan ele geçen farklı gruplara ait ithal kırmızı astarlı seramik örnekleridir . Geç Antik Dönem’de Roma Dönemi sigillatalarının yerini alan kırmızı astarlı seramikler, deniz ticaretinde kullanılan ana rotaların belirlenmesi ve söz konusu dönemde yerleşim kronolojisinin oluşturulmasına katkı sunması bakımından oldukça önemlidir. Sözü edilen konutlardan ele geçen kırmızı astarlı seramik gruplarına ait; ARS, PHRS ve LRD formları saptanmıştır. Örneklerin değerlendirmesinde; kırmızı astarlı seramikler üzerinde ayrıntılı tanım ve değerlendirmelerde bulunan John W. Hayes’in ana form ve alt tip sınıflandırması ve bunlarla ilgili tanımlama ölçütleri temel alınmıştır. İlgili gruplara ait örnekler; teknik bilgileri, form tanımları, çizim ve fotoğraflarıyla birlikte Zeugma ile ilişkili yakın coğrafyaya ait örneklerle analoji kurularak metin içinde sunulmaktadır. Malzeme üzerinden yapılan değerlendirmeler ışığında, kentin Geç Antik Dönem seramik tipolojisi ve kronolojisini saptamak, kırmızı astarlı seramiklere ait yoğun kullanılan kap formlarının belirlenmesi ve bu bağlamda kentin MS 4. yüzyılın sonu – MS 7. yüzyılın ilk yarısı arasında Doğu Akdeniz genelinden Zeugma özeline doğru ticari ilişkilerinin saptanmasına ışık tutacak verilerin sunulması makalenin temel amacıdır. Çalışma konusunu oluşturan seramiklerde karşılaşılan fomlar ve bunların alt tipleri, kronolojileri ve oranları karşılaştırmalı istatistiklerle okuyucuya sunularak, Zeugma’nın ticari bağlantıları bölgesel ölçekte diğer merkezlerle karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır.

References

 • Abide-Reynal 2005 C. Abide-Reynal, Les sigillees africaines a Zeugma, içinde: Mélanges Jean-Pierre Sodini (Travaux et Memoires 15) (Paris 2005) 523–546.
 • Abide-Reynal ve diğ. 2005 C. Abide-Reynal – A. Sophie Martz – A. Cador, “Late Roman and Byzantine Pottery in Zeugma: Groups of the beginning of the 5th century, içinde: B. Böhlendorf-Arslan – A. O. Uysal – J. Witte-Orr (ed.), ÇANAK: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts (İstanbul 2005) 181-194.
 • Abadie-Reynal – Ergeç 1998 C. Abadie-Reynal – R. Ergeç, “Zeugma ve Apameia 1996 Çalışmaları”, KST 19.II, 1998, 409-424.
 • Adak-Adıbelli 2006 I. Adak-Adıbelli, Tarsus Geç Roma Seramiği (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006).
 • Adak-Adıbelli 2017 I. Adak-Adıbelli, “Tarsus Kırmızı Astarlı Geç Roma Dönemi Seramikleri”, içinde: I. Adak-Adıbelli – G. İlgezdi Bertram – K. Matsumuraelif Baştürk – C. Koyuncu – H. A. Kızılarslanoğlu – T. Y. Yedidağ – A. Topaloğlu Uzunel (ed.), Barış Salman Anı Kitabı (İstanbul 2017) 1-18.
 • Adan-Bayewitz 1986 D. Adan-Bayewitz, “The Pottery from the Late Byzantine Buildings (Stratum 4) and Its Implications”, içinde: L. I. Levine – E. Netzer (ed.), Excavations at Caesarea Maritima, 1975, 1976, 1979-Final Report (Qedem 21) (Jerusalem 1986) 90-129.
 • Al-Maqdissi 1990 M. Al-Maqdissi, “Area III”, içinde: A. Caubet – M. Yon (ed.), Tell Kazel. Syria. Excavations of the Aub Museum 1985-1987 Preliminary Reports, Berytus, Vol. XXXVIII, 1990, 87-93.
 • Amir 2006 R. Amir, “Pottery, Stone and Small Finds from Shiqmona”, Atiqot 51, 2006, 145-161.
 • Appian Appian, “Roman History: The Civil Wars”, Horace White (trans.)( Cambridge 1912-1913).
 • Armstrong 2009 P. Armstrong, “Trade in the east Mediterranean in the 8th century”, içinde: M. Mundell Mango (ed.), Byzantine Trade, 4th-12th centuries. The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the 38th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 14) (Farnham 2009) 157–178.
 • Avissar 2014 M. Avissar, “The Ceramic Finds from the Late Roman to the Ottoman Periods at Bet She’an (Youth Hostel)”, Atiqot 77, 65-146.
 • Avshalom-Gorni 2009 D. Avshalom-Gorni, “The Pottery from Strata”, içinde: N. Getzov – D. Avshalom-Gorni – Y. Gorin-Rosen – E.J. Stern – D. Syon – A. Tatcher (ed.), Horbat ‘Uza. The 1991 Excavations, Vol. II: The Late Roman Periods (Jerusalem 2009) 27-74.
 • Aylward 2013 W. Aylward, “The Rescue Excavations at Zeugma in 2000”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. I) (California PHI, 2013) 1-54.
 • Bar-Nathan – Adato 1986 R. Bar-Nathan – M. Adato, “Byzantine Pottery”, içinde: L. I. Levine – E. Netzer (ed.), Excavations at Caesarea Maritima 1975, 1976, 1979-Final Report, Qedem 21 (Jerusalem 1986) 132-136.
 • Ben Abed ve diğ. 1997 A. Ben Abed – M. Bonifay – M. Fixot, Note Préliminaire sur la Céramique de la Basilique Orientale de Sidi Jdidi (Tunisie) (Ve-VIIe S.), içinde: G. D. D’Archimbaud (ed.), La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du 6e congrés Aix-en Provence 13—18 novembre 1995 (Aix-en Provence 1997) 13-25.
 • Ben-Arieh 1997 R. Ben-Arieh, “The Roman, Byzantine and Ummayyad Pottery”, içinde: Y. Hirschfeld – G. Solar (ed.), Hammat Gader Excavations 1979-1982 (Jerusalem 1997) 347-381.
 • Bennett 1997 J. Bennett, Trajan Optimus Princeps: A Life and Times (London Routledge 1997).
 • Bes 2015 P. Bes, Once Upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East (Oxford 2015).
 • Birger 1981 R. Birger, “Pottery and Miscallaneous of the Byzantine period”, Qedem 13, 1981, 75-77.
 • Bonifay 2003 M. Bonifay, “La Céramique Africaine, Un Indice du Développement Economique?”, An Tard 11, 2013, 113-128. Bonifay 2004 M. Bonifay, Etudes sur le céramique romaine tardive d’Afrique (BarIntSer 1301, Oxford 2004).
 • Bonifay 2005 M. Bonifay, Observations sur la diffusion des céramiques africaines en Méditerrané” orientale durant l’antiquité tardivé, içinde: Mélanges Jean-Pierre Sodini (Travaux et Memoires 15) (Paris 2005) 565-581.
 • Bonifay 2016 M. Bonifay, “Élements de Typologie des Céramiques de l’Afrique Romaine”, içinde: D. Malfitana – M. Bonifay (ed.), La ceramica africana nelle Sicilia romana (Catania 2016) 507-576.
 • Bonifay ve diğ. 2004 M. Bonifay – F. Dridi – H. Jacquest, “Céramique d’Oudhna”, içinde: H. Ben Hassen – L. Maurin (ed.), Oudhna (Uthina) Colonie de Vétérans de la XIIIe Légion. Histoire, urbanisme, fouilles et mise en valeur des monuments (Paris 2004) 219-244. Bonifay – Capelli 2013 M. Bonifay – C. Capelli, Milet, Les Thermes du Levant à Leptis Magna: quatre contextes céramiques des IIIe et IVe siécles, Antiquités africaines, 49, 2013, 67-150.
 • Bonifay – Reynaud 2004 M. Bonifay – P. Reynaud, “La Céramique”, içinde: A. B. Abed-Ben Khader – K. Fixot – M. Bonifay – S. Roucole (ed.), Sidi Jdidi I: la Basilique Sud (Collection de l'École française de Rome 339, 2004) 229-316.
 • Calder – Bean 1958 W. M. Calder – G. E. Bean, A Classical Map of Asia Minor (London 1958).
 • Calderon 2010 R. Calderon, “Pottery from the Late Byzantine Remains Near Shiqmona”, Atiqot 63, 2010, 183-208.
 • Catling 1972 H. W. Catling, “An Early Byzantine Pottery Factory at Dhiorios in Cyprus”, Levant 4, 1972, 1-81.
 • Cau ve diğ. 2011 M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay, “An initative fort he revision of late Roman fine wares in the Mediterranean (c. AD 200-700): The Barcelona ICREA/ESF Workshop”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Oxford 2011) 1-14.
 • Christensen 1986 A.A. Christensen, Les céramiques romaines et byzantines, içinde: Hama. Fouilles et Recherches 1931-1938 III. 3. The Graeco-Roman objects of clay, the coins and the necropolis (Copenhague 1986).
 • Clamer – Magness 1997 C. Clamer – J. Magness, Fouilles Archéologiques de Ain Ez-Zara/Callirrhoé (Beyrouth 1997).
 • Covello-Paran – Arie 2016 K. Covello-Paran – E. Arie, “Excavations at Tel Shunem (Sulam), Areas G and G1”, Atiqot 84, 2016, 25-62.
 • Cox 1949 D. H. Cox, The Excavation at Dura- Europos, Final Report IV, part I, 2: The Greek and Roman Pottery (New Haven, Connecticut 1949).
 • Crowfoot 1957 G. M. Crowfoot, “Pottery: Hellenistic and Later.” Late Roman a, B anc C Wares”, içinde: J. W. Crowfoot – G. M. Crowfoot – K. M. Kenyon (ed.), The Objects From Samaria.” Samaria – Sebaste, Reports of the Work of the Joint Expedition in 1931-1933 and of the British expedition in 1935, no.3(London 1977) 357-361.
 • Debevoise 1938 N. A. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago: University of Chicago Press, 1938).
 • Diederichs 1980 C. Diederichs, Ce’ramiques Hellenistiques, Romaines et Byzantines, Salamine de Chpre IX (Paris 1980).
 • Dillemann 1962 L. Dillemann, Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents contribution à la géographie historique de la région du Ve s. avant l'ère chrétienne au VIe s. de cette ère Institut Français d’archéologie de Beyrouth, Tome 72 (Paris 1962).
 • Domzalski 2002 K. Domzalski, “XIII. Preliminary information on terra sigillata and red slip wares from Chimm”, BAAL 6, 2002, 77-97.
 • Domzalski 2013 K. Domzalski, “Terra Sigillata, Red Slip and Glazed Wares from Jiyeh (Porphyreon) and Chhim in Lebanon. Similarities and Differences in Supplyig Coastal and Mountain Customers”, Archeologia 64, 2013, 23-51.
 • Dragendorff 1895 H. Dragendorf, Terra Sigillata. Ein Beitrag zur Geschichte der driechischen und Römischen Keramik (Bonn 1985).
 • El-Khouri 2014 L. El-Khouri, “Late Roman Fıne Pottery From Gadara (Umm Qaıs), 2011 Season Of Excavatıon”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No 2, 115-138.
 • Empereur – Picon 1986 J. Y. Empereur – M. Picon, “A propos d’un nouvel atelier de ‘Late Roman C”, Figlina 7, 1986, 143-186.
 • Erbil 2015 M. Erbil, “Zeugma-Mousalar Evi 2011 Yılı Terra Sigillataları”, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi DTCF (Ankara 2015).
 • Erol 2011 D. Erol, Smyrna Agorasında Ele Geçen Terra Sigillata ve Geç Roma Seramiği (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2011).
 • Falbe 1833 C. T. Falbe, Recherches sur l’Emplacement De Carthage (Paris 1833). Feig 1985 N. Feig, “Pottery, Glass, and Coins from Magen”, BASOR 258, 1985, 33-40.
 • Ferrazzoli – Ricci 2010 A. F. Ferrazzoli – M. Ricci, “La ceramica”, içinde: E. E. Schneider (ed.), Elaiussa Sebaste III. L’Agora Romana (İstanbul 2010) 186-224. Fırat 1999 N. Fırat, Perge Konut Alanı Keramiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1999).
 • Fırat 2015 M. Fırat, “Seramik Çöplüğü Alanı Verileri Doğrultusunda Phokaia Kırmızı Astarlı Kapları”, içinde: E. Okan – C. Atila (ed.), Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan. Studies in Honour of Ömer Özyiğit (İstanbul 2015) 163-180.
 • Fischer – Taxel 2014 M. Fischer – I. Taxel, “Yavneh-Yam in the Byzantine-Early Islamic Transition: The Archaeological Remains and Their Socio-Political Implications”, IEJ 64, 2014, 212-242.
 • Fleitman – Mazar 2015 Y. H. Fleitman – E. Mazar, “The Late Roman and Byzantine Pottery from the 2012-2013 Excavations Seasons: Areas Upper A, B and C. Chapter Five”, içinde: E. Mazar (ed.), The Ophel Excavations to the South of the Temple Mount 2009-2013. Final Reports Volume I (Jerusalem 2015) 211-292.
 • Fulford 1984 M. G. Fulford, “The Red Slip Wares”, içinde: M. G. Fulford – D. P. S. Peacock (ed.), Excavations at Carthage: The British Mission Volume I,2 (Sheffield 1984) 48-115.
 • Gerber 1996 C. Gerber, “Die Umgebung des Lidar Hoyuk von hellenistischer bis fruhislamischer Zeit. Interpretation der Ergebnisse einer Gelandebegehung”, içinde: K. Bartl – S. Hauser (ed.), Continuity and Change in Northern Mesopotamia from the Hellenistic to the Early Islamic Period, (Berlin 1996) 303–32.
 • Ghalia ve diğ. 2005 T. Ghalia – M. Bonifay – C. Capelli, “L’atelier de Sidi-Zahruni: mise en evidence d’une production d’amphores de l’Antiquité Tardive sur le territoire de la cité de Neapolis (Nabeul, Tunisie)”, içinde: J. Ma. G. İ Esparraguera – J. B. İ Garrigos – M. A. Cau Ontiveros (ed.), LRCW 1: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean (BarIntSer 1340) (Oxford 2005) 495-508.
 • Giudice ve diğ. 2017 F. Giudice – Elvia Giudice – Giada Giudice, “Paphos, Garrison’s Camp. XIIa Campagna (1999) (Fogli 1-3, Tavole I-II)”, içinde: Report of the Department of Anitquities, Cyprus, 2011-12 (Cyprus 2017) 771-809.
 • Gomez ve diğ. 1996 B. Gomez – M. L. Rautman – H. Neff – M. D. Gloascock, “Clays used in the Manufacture of Cypriot Red Slip Pottery and Related Ceramics”, RDAC, 1996, 69-82.
 • Görkay 2012a K. Görkay, “Zeugma in Light of New Research”, içinde: K. Konuk (ed.), Stephanéphoros De L’Économie Antique À L’Asie Mineur: Hommages À Raymond Descat (Bordeaux: Ausonius 2012) 275-300.
 • Görkay 2012b K. Görkay, Zeugma”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III. 2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (Ankara 2012) 523-550.
 • Görkay 2015a K. Görkay, Tarihin Hazinesi Zeugma, Doğuş yayın Grubu (İstanbul 2015). Görkay 2015b K. Görkay, Belkıs-Zeugma Mozaikleri (Gaziantep 2015).
 • Görkay 2017 K. Görkay, “Zeugma Lejyon Yerleşkesi Yeni Araştırmalar, Sonuçlar ve Ön Değerlendirmeler”, Anatolia 43, 2017, 147-178. Grainger 1990 J. D. Grainger, The Cities of Seleucid Syria (Oxford 1990).
 • Gschwind 2006 M. Gschwind, “Roman pottery from Zeugma: continuity, change and the central Euphrates perspective”, içinde: R. Ergeç (ed.), International Symposium on Zeugma: From Past to Future, (Gaziantep 2006) 55–69.
 • Gubel 1990 E. Gubel, “Area I”, içinde: A. Caubet – M. Yon (ed.), Tell Kazel. Syria. Excavations of the Aub Museum 1985-1987 Preliminary Reports, Berytus, Vol. XXXVIII, 1990, 23-54.
 • Harper 1980 R. Harper, “Athis – Neocaesareia - Qasrin- Dibsi Faraj”, içinde: J. C. Margueron (ed.), Le Moyen-Euphrate. Zone de contacts et d’échanges. Actes du colloque de Strasbourg 10–12 mars 1977(Leiden 1980) 327–348.
 • Hartmann ve diğ. 2003 M. Hartmann – M. Speidel – H. Güllüce – M. G. Drahor – G. Göktürkler, “Roman Military Installations at “At Meydanı” Zeugma”, AST 21.II, 2003, 335-343.
 • Hartmann ve diğ. 2004 M. Hartmann – M. Speidel – H. Güllüce – M. G. Drahor, “Roman Military Installations at ‘At Meydanı’/Zeugma, Report 2003”, AST, 22.I, 2004, 217-226.
 • Hartmann – Speidel 2013 M. Hartman – M. A. Speidel, Military Installations at Zeugma: An Overview of the Swiss Archaeological Investigations”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. III) (California, PHI, 2013) 381-392.
 • Hawthorne 1997 J. W. J. Hawthorne, “Post Processual Economics: the role of African Red Slip Ware vessel volume in Mediterranean demography”, TRAC 96, 1997, 29-37.
 • Hayes 1972 J. W. Hayes, Late Roman Pottery (London 1972).
 • Hayes 1973 J. W. Hayes, “The Roman Deposits”, içinde: J. Boardman – J. Hayes (ed.), Excavations at Tocra 1963-1965. The Archaic Deposits II and Later Deposits (Oxford 1973) 107-120.
 • Hayes 1976 J. W. Hayes, Pottery: Stratified Groups and Typology, içinde: J. H. Humphrey (ed.), Excavations at Carthage 1975 Conducted by the University of Michigan (Tunis 1976) 47-108.
 • Hayes 1980 J. W. Hayes, Supplement to Late Roman Pottery (London 1980).
 • Hayes 1985 J. W. Hayes, “Hellenistic to Byzantine Fine Wares and Derivatives in The Jerusalem Corpus”, içinde: A. D. Tusningham (ed.), Excavations in Jerusalem 1961-1967 Vol. I (Toronto 1985).
 • Hayes 1997 J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery (London 1997).
 • Hayes 2008 J. W. Hayes, Roman Pottery: Fine- Ware Imports. The Athenian Agora Vol. 32,(Princeton, New Jersey 2008). Höpken ve diğ. 2008 C. Höpken – F. Schimmer – M. Sieler, “Ausgewählte Keramik aus dem Heiligtum des Iupiter Dolichenus und der Folgebesiedlung auf dem Dülük Baba Tepesi”, AMS 60, 2008, 137-164.
 • Israel ve diğ. 2013 Y. Israel – G. Seriy – O. Feder, “Remains of a Byzantine and Early Islamic Rural Settlement at the Be’er Sheva‘ North Trai n Station”, Atiqot 73, 2013, 51-76 (İngilizce özet 138-140).
 • Israel – Erickson-Gini 2013 Y. Israel – T. Erickson-Gini, “Remains from the Hellenistic through the Byzantine Periods at the ‘Third Mile Estate’, Ashqelon”, Atiqot 74, 2013, 167-222.
 • Jackson 2007 M. P. C. Jackson, “Pottery from Level One”, içinde: N. Postgate – D. Thomas (ed.), Excavations at Kilise Tepe 1994- 98, From Bronze Age to Byzantine in western Cilicia, Vol 1- 2 (Cambridge 2007) 387-427.
 • Jackson ve diğ. 2012 M. Jackson – M. Zelle – L. Vandeput – V. Köse, “Primary evidence for Late Roman D Ware production in southern Asia Minor: a challenge to ‘Cypriot Red Slip Ware’”, AnatSt 62, 2012, 89-114.
 • Johnson 1988 B. L. Jhonson, “The Pottery”, içinde: G. W. Weinberg (ed.), Excavations at Jalame (University of Missouri Press 1988) 137-226.
 • Johnson 2008 B. L. Johnson, Ashkelon 2. Imported Pottery of the Roman and Late Roman Periods (Harvard 2008).
 • Jones 1950 F. F. Jones, “The Pottery”, içinde: H. Goldman (ed.), Excavations at Gözlü Kule, Tarsus (Princeton, New Jersey 1950).
 • Kantor 1958 H. J. Kantor, “The Pottery”, içinde: C. McEwan – L. S. Braidwood – H. Frankfort – H. G. Güterbock – R. C. Haines – H. J. Kantor – C. H. Kraeling (ed.), Soundings at Tell Fakhariyah. The University of Chicago Oriental Institute Publications LXXIX (Chicago 1957) 21–41.
 • Kaptijn 2009 E. Kaptijn, Life on the watershed. Reconstructing subsistence in a steppe region using archaeological survey: a diachronic perspective on habitation in the Jordan Valley (Leiden 2009).
 • Kenkel 2007 F. Kenkel, “The Cypriot Red Slip Ware and its derivatives from Pednelissos in Pisidia”, içinde: B. Böhlendorf-Arslan – A. O. Uysal – J. Witte-Orr (ed.), Çanak: Late Antique and Medieval pottery and tiles in Medi terranean Archaeological Contexts, Byzas 7 (İstanbul 2007) 131-146.
 • Kennedy – Bunbury 1998 D. L. Kennedy – J. Bunbury, “Geography and Environment”, içinde: D. Kennedy (ed.), The Twin Towns of Zeugma on the Euphrates: Rescue Works and Historical Studies, JRA Suppl. Ser. 27 (Portsmouth 1998) 19-30.
 • Kennedy – Burgess 1998 D. L. Kennedy – R. Burgess, “Ancient Sources for Zeugma (Seleucia-Apameia)”, içinde: D. L. Kennedy (ed.), The Twin Towns of Zeugma on the Euphrates: Rescue Works and Historical Studies, JRA Suppl. Ser. 27 (Portsmouth 1998) 139-162.
 • Kenrick 1981 P. Kenrick, “Fine wares of the Hellenistic and Roman periods”, içinde: J. Matthers (ed.), The River Qoueiq, Northern Syria and its Catchment. Studies Arising from the Tell Rifa’at Survey 1977–7, (BarIntSer 98) (Oxford 1981) 459–471.
 • Kenrick 1985 P. M. Kenrick, “The Fine Pottery”, içinde: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), Vol. III, Part 1, (Supplements to Libya Antiqua 5), (Tripoli 1985).
 • Kenrick 2009 P. Kenrick, “On the silk: Imported and regiona pottery at Zeugma”, içinde: M. Mundell Mango (ed.), Byzantine Trade, 4th–12th centuries. The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the 38th annual Spring Symposium of Byzantine Studies, (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 14) (Oxford 2009) 263–72.
 • Kenrick 2013 P. M. Kenrick, “Pottery Other Than Transport Amphorae”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma (California 2013) 1-81.
 • Khalaily – Avissar 2008 H. Khalaily – M. Avissar, “Khırbat ‘Adasa: A Farmstead Of The Umayyad And Mamluk Perıods In Northern Jerusalem”, Atiqot 58, 2008, 91-122 (İngilizce özet 69-71).
 • Kızılarslanoğlu 2018 A. Kızılarslanoğlu, “Dağlık Kilikia Liman ve Ticaret Kenti Elaiussa Sebaste Geç Roma Kırmızı Astarlı “D Grubu”na Ait Servis Kapları”, içinde: T. Kahya – A. Özdizbay – N. Ö. Tünen – M. Wilson (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu 04-07 Kasım 2015 (İstanbul 2018) 455-477.
 • Konrad 1992 M. Konrad, “Flavische und spatantike Bebauung unter der Basilika B von Resafa-Sergiupolis”, DAM 6, 1992, 313–402.
 • Kramer 2004 N. Kramer, Gindaros. Geshichte und Archäologie einer Siedlung im nordwestlichen Syrien von hellenistischer bis in frühbyzantinische Zeit, Internationale Archäologie 41 (Rahden/Westf 2004).
 • Kramer 2012 N. Kramer, Keramik und Kleinfunde aus Diokaisareia. Diokaisareia in Kilikien. Ergebnisse Des Surveys 2001-2006 (Berlin: De Gruyter 2012).
 • Lamboglia 1958 N. Lamboglia, “Nuove osservazioni sulla ‘terra sigillata chiara”, Riv. st.lig. XXIV: 257-330.
 • Lamboglia 1963 N. Lamboglia, “Nuove osservazioni sulla ‘terra sigillata chiara”, Riv. St.lig. XXIX: 145-212. Lamboglia 1974 N. Lamboglia, “I Problemi Attuali della Terra Sigillata Chiara: Italia o Africa?”, içinde: Antichità Altoadriatiche V. Aquileia e l'Africa”, EUT Edizioni Università di Trieste 28 aprile - 4 maggio 1973 (Trieste 1974) 119-131.
 • Landgraf 1980 J. Landgraf, “La Céramique Byzantine”, içinde: J. Briend – J.B. Humbert (ed.), Tell Keisan (1971-1976). Une cité phénicienne en Galilée (Paris 1980) 51-100.
 • Langtoz 1969 E. Langlotz, “Beobachtungen in Phokaia”, AA 84, 1969, 377-385.
 • Lepper 1948 F. A. Lepper, Trajan’s Parthian War (London 1948).
 • Lund 1993 J. Lund, “Pottery of the Classical, Hellenistic and Roman Periods”, içinde: L. W. Sorensen – D. W. Rupp (ed.), The Land of the Paphian Aphrodite, Vol. 2. The Canadian Palaipaphos Survey Project Artifact and Ecofactual Studies. Studies in Mediterranean Archaeology Vol CIV.2 (Göteborg 1993) 79-180.
 • Lund 1995 J. Lund, “A Fresh Look at the Roman and Late Roman Fine Wares from the Danish Excavations at Hama, Syria”, H. Meyza – Y. Młynarczyk – J. Młynarczyk (ed.), Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean advances in scientific studies: acts of the II Nieborów Pottery Workshop, Nieborów, 18-20 December 1993(Warsaw 1995), 135-161.
 • Mackensen 1984 M. Mackensen, Resafa I. Eine befestigte spätantike Anlage vor den Stadtmauern von Resafa. Ausgrabungen und spätantike Kleinfunde eines Surveys im Unland von Resafa Sergiupolis (Mainz 1984).
 • Mackensen 1993 M. Mackensen, Die spätantiken sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien): Studien zur nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7. Jahrhunderts (Munchner Beitrage zur Vor- und Fruhgeschichte 50) (Munich 1993).
 • Mackensen 1998 M. Mackensen, “Centres of African Red Slip ware production in Tunisia from the late 5th to the 7th century”, içinde: L. Sagui (ed.), Ceramica in Italia: VI–VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, Roma, 11–13 maggio 1995 (Florence) 23–39.
 • Mackensen 2006 M. Mackensen, “The Study of 3rd century African red slip ware based on the evidence from Tunisia”, içinde: D. Malfitana – J. Poblome – J. Lund (ed.), Old Pottery in a New Century. Innovating Perspectives on Roman Pottery Studies (Catania 2006) 105-124.
 • Mackensen 2009 M. Mackensen, “Technology and organisation of ARS ware production-centres in Tunisia”, içinde: J. H. Humphrey (ed.), Studies on Roman Pottery of the Provinces of Africa Proconsularis and Byzacena (Tunisia), JRA Suppl.Ser. 76(Portsmouth, Rhode Island 2009) 17-44.
 • Mackensen – Schneider 2002 M. Mackensen – G. Schneider, “Production centres of African Red Slip ware (3rd–7th c.) in northern and central Tunisia: archaeological provenance and reference groups based on chemical analysis”, JRA 15, 2002, 121–58.
 • Mackensen – Schneider 2006 M. Mackensen – G. Schneider, “Production centres of African Red Slip ware (2nd- 3rd c.) in northern and central Tunisia: archaeological provenance and reference groups based on chemical analysis”, JRA 19, 2006, 163–90.
 • Magen – Baruch 1997 Y. Magen – Y. Baruch, “Khirbet Abu Rish”, Atiqot 32, 1997, 135-146 (İngilizce Özet 46).
 • Magness 1992 J. Magness, “Late Roman and Byzantine Pottery: Preliminary Report, 1990”, içinde: R. L. Vann (ed.), Caesarea Papers, vol 1, Straton’s Tower, Herod’s Harbor, and Roman and Byzantine Caesarea (JRA Sup 5. Ann Arbor 1992) 129-153.
 • Magness 1994 J. Magness, “The Pottery fromArea V/4 at Caesarea”, ASOR 52, 1994, 133-145.
 • Matthers 1978 J. Matters, “Tell Rifa'at 1977: Preliminary Report of an Archaeological Survey”, Iraq 40.2, 1978, 119-162.
 • Mayet – Picon 1986 F. Mayet – M. Picon, “Une sigillée phocéenne tardive (Late Roman C ware) et sa diffusion en Occident”, Figlina 7, 1986, 129-142.
 • Mertens 1969 J. Mertens, Sondages dans, la grande clonande et sur l’enceinte: J. Balty (ed.), Apamée de Syrie. (Bruxelles 1969).
 • Meyza 2002 H. Meyza, “Cypriot Sigillata and its hypothetical predecessors”, içinde: F. Blondé – P. Ballet – J.F. Salles (ed.), Céramiques hellenistiques et romaines. Productions et diffusion en Méditerranée orientale (Chypre, Egypte et cote syro-palestinienne) (Paris 2002) 23-32.
 • Meyza 2007 H. Meyza, Nea Paphos V, Cypriot Red Slip Ware: studies on a Late Roman Levantine fine ware (Polish Academy of Science 2007).
 • Mitchell 2015 S. Mitchell, Roma İmparatorluğu’nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri Hatice Palaz Erdemir (çev.) (İstanbul 2015).
 • Mitford 1980 T. B. Mitford, “Cappadocia and Armenia Minor: the Historical Setting of the Limes”, Aufstieg und Niedergang Der Römischen Welt II, 7.II, 1980, 1169-1228.
 • Mlynarczyk 2002 J. Mlynarczyk, “Pottery Report içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Third Season of Excavations (Haifa 2002) 38–59.
 • Mlynarczyk 2003 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Fourth Sseason of Xxcavations (Haifa 2003) 50-88.
 • Mlynarczyk 2005 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Sixth Sseason of Xxcavations (Haifa 2005) 113-152.
 • Mlynarczyk 2006 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Seventh Sseason of Xxcavations (Haifa 2006) 91-126.
 • Mlynarczyk 2007 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Eighth Sseason of Xxcavations (Haifa 2007) 105-154.
 • Mlynarczyk 2008 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Ninth Sseason of Xxcavations (Haifa 2008) 59-109.
 • Munoz ve diğ. 2005 A. J. M. Munoz – J. V. Sanchez – S. G. Lorca – S. F. R. Asensio, “Conjuntos Ceramicos Tardios de las Excavaciones en el Teatro Romano de Cartagena”, içinde: J. Ma. G. İ Esparraguera – J. B. İ Garrigos – M. A. Cau Ontiveros (ed.), LRCW 1: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean (BarIntSer 1340) (Oxford 2005) 1-36.
 • Oren-Paskal 2008 M. Oren-Paskal, “Excavation in Bat Galim: The Pottery”, içinde: M. Ertzy – S. Yanklevitz – G. Tsioni (ed.), Contract Archaeology Reports III. Reports and Studies of the Recenati Institute for Maritime Studies Excavations (Haifa 2008) 32-53.
 • Philostratus Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana Frederick Cornwallis Conybeare (çev.) (London 1912).
 • Pliny Pliny the Elder, Natural History, William Henry Samuel Jones et al. (çev.) (London 1938-1962).
 • Poblome – Fırat 2011 J. Poblome – N. Fırat, “Late Roman D. A matter of open(ing) or closed horizons?”, içinde: M. Angel Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW1. Late Roman Fine Wares. Solving Problems of Typology and Chronology. A Review of the Evidence, Debate and New contexts, (Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 1) (Oxford 2011) 49–56.
 • Poblome 1999 J. Poblome, Sagalassos Red Slip Ware – Typology and Cronology. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology (Belgium 1999).
 • Poblome ve diğ 2001 J. Poblome – P. Degryse – D. Cottica – N. Firat, “A new early Byzantine production centre in western Asia Minor. A petrographical and geochemical study of red slip ware from Hierapolis, Perge and Sagalassos”, RCRF Acta 37, 2001, 119–126.
 • Pollard 2000 N. Pollard, Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria (Michigan 2000). Porat 2008 L. Porat, “A Site From The Iron Age Untıl The Early Islamıc Perıod Near Tamra In The Lower Galılee”, Atiqot 58, 2008, 47-56.
 • Rapuano 2017 Y. Rapuano, “Horbat Ganim: The Pottery”, Hadashot Arkheologiyot, Excavations and Surveys in Israel 129, 1-25.
 • Rautman – McClellan 1987 M. L. Rautman – M. C. McClellan, “Cyprus at the End of Antiquity: Investigations at Kalavasos-Kopetra”, Muse 21, 1987, 45-54.
 • Rautman ve diğ. 1993 M. L. Rautman – B. Gomez – H. Neff – M. D. Glascock, “Neutron Ativation Analysis of Late Roman Ceramics from Kalavasos-Kopetra and the Environs of the Vasilikos Valley”, RDAC, 1993 233-265.Reynolds 2011 P. Reynolds, “Fine wares from Beirut contexts, c. 450 to c. 600”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Oxford 2011) 207-230.
 • Reynolds 2011a P. Reynolds, “A note on the development of Cypriot Late Roman D forms 2 and 9”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Archaeopress 2011) 57-65.
 • Reynolds 2011b P. Reynolds, “Fine Wares from Beiurut contexts, c. 450 to the early 7th century ”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Archaeopress 2011) 207-230.
 • Riley 1975 J. A. Riley, “The Pottery from the First Sessions of Excavation in the Caesarea Hippodrome”, BASOR 218, 25-63.
 • Riley 1981 J. A. Riley, The Pottery from the Cistern 1977.1, 1977.2 and 1977.3. Excavations at Carthage 1977 (Michigan 1977).
 • Rossiter – Freed 1991 J. J. Rossiter – J. Freed, “Canadian-Turkish Excavations at Domuztepe, Cilicia(1989)”, Echos du Monde Classiquel Views XXXV.10, 1991, 145-174.
 • Sa’id 2013 K. Sa’id, “A Settlement from the Roman–Mamluk Periods at Horbat at Yagur”, Atiqot 73, 2013, 77-90 (İngilizce özet 141).
 • Scarre 1995 C. Scarre, Chronicle of the Roman Emperors: The Reign-By-Reign Record of the Rulers of Imperial Rome (London 1995).
 • Schrunk 1986 I. D. Schrunk, Late Roman Red Slipped Wares from Diocletian’s Palace at Split (Yugoslavia, Michigan 1986).
 • Sion 1997 O. Sion, “Mishor Adummim (Khirbet Handoma)”, Atiqot 32, 1997, 149-158 (İngilizce Özet 47-48).
 • Smithline 2008 H. Smithline, “Results Of Three Small Excavatıons In Nahf, Upper Galılee”, Atiqot 59, 2008, 87-101. Speidel 2009 M. A. Speidel, “Early Roman Rule in Commagene”, içinde: M. A. Speidel (ed.), Heer und Herrschaft im Römischen Reich Der Hohen Kaiserzeit (Stuttgart 2009) 563-580.
 • Speidel 2012 M. A. Speidel, “Legio III Augusta in the East: Evidence from Zeugma on the Euphrates”, içinde: B. Cabouret – A. Groslambert – C. Wolff (ed.), Visions De L’Occident Romain: Hommages À Yann Le Bohec, (Paris 2012) 603-619.
 • Taxel 2009 I. Taxel, Khirbet Es-Suyyagh. A Byzantine Monastery in the Judean Shephelah (Tel Aviv 2009).
 • Taylor – Megaw 1981 J. Du P. Taylor – A. H. S. Megaw, “Excavations at Ayios Philon, the ancient Carpasia. Part II. The Early Christian buildings (Plates XXXVII-XLIV)”, RDAC, 1981, 209-250.
 • Tekocak 2006 M. Tekocak, Kelenderis Roma Çağı Seramiği (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2006).
 • Tekocak 2007 M. Tekocak,”Kelenderis Aşağı Şehir Sondajında Bulunan Kıbrıs Kırmızı Astarlı (Geç Roma D) Kapları, İDOL 33, 2007, 18-27.
 • Tekocak 2009 M. Tekocak, “African and Cypriot Red Slip Wares from Kelenderis”, içinde: H. Öniz (ed.), 12th. Symposium on Mediterranean Archaeology, March 5-8 2008, Famagusta, North Cyprus (Oxford 2009) 75-82.
 • Tekocak 2013 M. Tekocak, “Late Roman C (Phocean Red Slip) Ware from the lower city sondage in Kelenderis”, içinde: Y. Morozova – H. Öniz (ed.), SOMA 2010: Proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev, Ukraine, 23–25 April 2010 BARIntSer 2555 (Oxford 2013) 161-169.
 • Tobin 2004 J. Tobin, Black Cilicia. A Study of the Plain of Issus during the Roman and Late Roman Periods (BarIntSer 1275, Oxford 2004).
 • Tobin 2013 J. Tobin, “The Houses: Domestic Architecture, Dated Deposits, and Finds in Context”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. I) (California PHI, 2013) 71-118.
 • Tomber 1999 R. Tomber, “Pottery from sediments of the Inner Harbour (areaI14)”, içinde: K. G. Holum – A Raban – J. Patrich (ed.), Caesarea Papers 2. Herod’s Temple, The Provincial Governor’s Praetorium and Granaries, The Later Harbour, A Gold Coin Hoard, And Other Studies (Portsmouth, Rhode Island 1999) 296-322.
 • Torge – Ad 2012 H. Torge – U. Ad, “Late Byzantine Buildings on the Eastern Fringes of Tel Shiqmona”, Atiqot 72, 2012, 99-129 (İngilizce özet 93-94).
 • Touma 1989 M. Touma, “La céramique probyzantine d’Amathonte: remarques sur le matériel en 1988”, BCH 113, 1989, 871- 875.
 • Uğuz 2015 G. Uğuz, Phokaıa'nın Kuzeyinde Geç Roma Dönemi Bir Terra Sigillata Atölyesi (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İzmir 2015).
 • Ustinova – Nahshoni 1994 Y. Ustinova – P. Nahshoni, “Salvage Excavation in Ramat Nof Be’er Sheva, Atiqot 25, 157-177.
 • Vaag 2003 L. E. Vaag, “A Closer Look at the Making of Phocaean Red Slip Ware Bowls”, içinde: C. Abadie-Reynal (ed.), Les céramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine Actes de la Table Ronde d’Istanbul 22-24 mai 1996. Varia Anatolica, XV, 203- 207.
 • Van Den Brink ve diğ. 2013 E. C. M. Van Den Brink – O. Rutgaizer – Y. Gorin-Rosen – L. K. Horwitz – N. Liphschitz – H. K. Mienis, “Two Roman-Byzantine Subsurface Features at Horbat Qastra (Castra), at the Foot of Mount Carmel”, Atiqot 75, 2013, 71-127.
 • Vandeput 2009 L. Vandeput, “Late Antiquity in the Taurus Mountains Remains in Pednelissos and its Territory”, CollAn VIII, 2009, 1-22.
 • Vandeput – Köse 2010 L. Vandeput – V. Köse, “Pisidia Survey Project: Research in the territorium of Pednelissos”, Araştirma Sonuclari Toplantisi 27.2, 2010, 179–194.
 • Vandeput – Köse 2013 L. Vandeput – V. Köse, Survey in the Taurus Mountain: Methodologies of the Psidia Survey Project”, içinde: L. Lavan – M. Mulryan (ed.), Field Method’s and Post-Excavation Techniques in Late Antique Archaeology (Lieden-Boston 2013) 205-248.
 • Vandeput ve diğ 2011 L. Vandeput – V. Köse – M. Jackson, “Psidia Survey Project 2011: Research in the Territory of Pednelisos”, AST 28.3, 2011, 75-90.
 • Vitto 2008 F. Vitto, “A Byzantine Church at Qiryat Ata”, Atiqot 60, 2008, 165-176.
 • Vokaer 2013 A. Vokaer, Pottery Productıon And Exchange In Late Antıque Syrıa (Fourth-Eıghth Century A.D.). A Study Of Some Imported And Local Wares, içinde: L. Lavan (ed.), Local economies? Production And Exchange Of İnland Regions İn Late Antiquity (Leiden, Boston 2013) 567-606.
 • Vokaer 2014 A. Vokaer, A 3rd to 4th century AD pottery assemblage from Apamea and some further considerations on pottery production and distribution in Roman Syria, içinde: B. Fischer-Genz – Y. Gerber – H. Hamel (ed.), Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade (Oxford 2014) 37-51.
 • Waagé 1933 F. O. Waagé, “Excavations in the Athenian Agora. The Roman And Byzantine Pottery”, Hesperia 2, 1933, 279-328.
 • Waagé 1948 F. O Waagé, Antioch on-the-Orontes 4,1 Ceramics and Islamic coins 4,1 Ceramics and Islamic coins (Princeton, 1948).
 • Wagner 1976 J. Wagner, Seleukeia am Euphrat/Zeugma (Wiesbaden 1976).
 • Wannagat 2005 D. Wannagat, Neue Forschungen in Uzuncaburç 2001-2004. Das Zeus-Olbios-Heiligtum und die Stadt Diokaisareia, AA 2005/1, 117-165.
 • Weksler-Bdolah 2006 S. Weksler-Bdolah, “The Old City Wall of Jerusalem: The Northwestern Corner”, Atiqot 54, 2006, 95-119 (İngilizce özet 163-164).
 • Weksler-Bdolah 2012 S. Weksler-Bdolah, “Horbat ‘Illin (Upp er): Rock-Cut Installations from the Late Hellenistic and Early Roman Periods, and Remains of a Settlement from the Byzantine and Early Islamic Periods”, Atiqot 71, 13-75 (İngilizce özet 112-116).
 • Williams 1985 C. Williams, “The Pottery and Glass at Alahan”, içinde: M. Gough (ed.), Alahan an Early Christian Monastery in Southern Turkey (Toronto 1985) 35-61.
 • Williams 1989 C. Williams, Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery (Wetteren 1989).
 • Zelle 1997 M. Zelle, “Die Terra Sigillata aus der Westtor-Nekropole in Assos”, AMS 27, 1997, Bonn.
 • Zingboym ve diğ. 2018 O. Zingboym – A. Amitai – D. Avshalom-Gorni, “Remains from the Roman until the Crusader Periods in Tiberias, Aviv Hotel”, Atiqot 92, 2018, 63-88 (İngilizce özet 231-233).
 • Zoroğlu 2005 L. Zoroğlu, “Roman Fine Wares in Cilicia: An Overview”, RCRF Acta 39, Abingdon 2005, 243-248.
 • Zosimos Zosimos, New History. A Translation with Commentary (Byzantina Australiensia 2), Ronald T. Ridley (çev.), Sydney: Australian Association for Byzantine Studies, 1984.

Year 2020, Volume , Issue 46, 49 - 121, 11.12.2020

Abstract

References

 • Abide-Reynal 2005 C. Abide-Reynal, Les sigillees africaines a Zeugma, içinde: Mélanges Jean-Pierre Sodini (Travaux et Memoires 15) (Paris 2005) 523–546.
 • Abide-Reynal ve diğ. 2005 C. Abide-Reynal – A. Sophie Martz – A. Cador, “Late Roman and Byzantine Pottery in Zeugma: Groups of the beginning of the 5th century, içinde: B. Böhlendorf-Arslan – A. O. Uysal – J. Witte-Orr (ed.), ÇANAK: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts (İstanbul 2005) 181-194.
 • Abadie-Reynal – Ergeç 1998 C. Abadie-Reynal – R. Ergeç, “Zeugma ve Apameia 1996 Çalışmaları”, KST 19.II, 1998, 409-424.
 • Adak-Adıbelli 2006 I. Adak-Adıbelli, Tarsus Geç Roma Seramiği (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006).
 • Adak-Adıbelli 2017 I. Adak-Adıbelli, “Tarsus Kırmızı Astarlı Geç Roma Dönemi Seramikleri”, içinde: I. Adak-Adıbelli – G. İlgezdi Bertram – K. Matsumuraelif Baştürk – C. Koyuncu – H. A. Kızılarslanoğlu – T. Y. Yedidağ – A. Topaloğlu Uzunel (ed.), Barış Salman Anı Kitabı (İstanbul 2017) 1-18.
 • Adan-Bayewitz 1986 D. Adan-Bayewitz, “The Pottery from the Late Byzantine Buildings (Stratum 4) and Its Implications”, içinde: L. I. Levine – E. Netzer (ed.), Excavations at Caesarea Maritima, 1975, 1976, 1979-Final Report (Qedem 21) (Jerusalem 1986) 90-129.
 • Al-Maqdissi 1990 M. Al-Maqdissi, “Area III”, içinde: A. Caubet – M. Yon (ed.), Tell Kazel. Syria. Excavations of the Aub Museum 1985-1987 Preliminary Reports, Berytus, Vol. XXXVIII, 1990, 87-93.
 • Amir 2006 R. Amir, “Pottery, Stone and Small Finds from Shiqmona”, Atiqot 51, 2006, 145-161.
 • Appian Appian, “Roman History: The Civil Wars”, Horace White (trans.)( Cambridge 1912-1913).
 • Armstrong 2009 P. Armstrong, “Trade in the east Mediterranean in the 8th century”, içinde: M. Mundell Mango (ed.), Byzantine Trade, 4th-12th centuries. The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the 38th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 14) (Farnham 2009) 157–178.
 • Avissar 2014 M. Avissar, “The Ceramic Finds from the Late Roman to the Ottoman Periods at Bet She’an (Youth Hostel)”, Atiqot 77, 65-146.
 • Avshalom-Gorni 2009 D. Avshalom-Gorni, “The Pottery from Strata”, içinde: N. Getzov – D. Avshalom-Gorni – Y. Gorin-Rosen – E.J. Stern – D. Syon – A. Tatcher (ed.), Horbat ‘Uza. The 1991 Excavations, Vol. II: The Late Roman Periods (Jerusalem 2009) 27-74.
 • Aylward 2013 W. Aylward, “The Rescue Excavations at Zeugma in 2000”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. I) (California PHI, 2013) 1-54.
 • Bar-Nathan – Adato 1986 R. Bar-Nathan – M. Adato, “Byzantine Pottery”, içinde: L. I. Levine – E. Netzer (ed.), Excavations at Caesarea Maritima 1975, 1976, 1979-Final Report, Qedem 21 (Jerusalem 1986) 132-136.
 • Ben Abed ve diğ. 1997 A. Ben Abed – M. Bonifay – M. Fixot, Note Préliminaire sur la Céramique de la Basilique Orientale de Sidi Jdidi (Tunisie) (Ve-VIIe S.), içinde: G. D. D’Archimbaud (ed.), La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du 6e congrés Aix-en Provence 13—18 novembre 1995 (Aix-en Provence 1997) 13-25.
 • Ben-Arieh 1997 R. Ben-Arieh, “The Roman, Byzantine and Ummayyad Pottery”, içinde: Y. Hirschfeld – G. Solar (ed.), Hammat Gader Excavations 1979-1982 (Jerusalem 1997) 347-381.
 • Bennett 1997 J. Bennett, Trajan Optimus Princeps: A Life and Times (London Routledge 1997).
 • Bes 2015 P. Bes, Once Upon a Time in the East. The Chronological and Geographical Distribution of Terra Sigillata and Red Slip Ware in the Roman East (Oxford 2015).
 • Birger 1981 R. Birger, “Pottery and Miscallaneous of the Byzantine period”, Qedem 13, 1981, 75-77.
 • Bonifay 2003 M. Bonifay, “La Céramique Africaine, Un Indice du Développement Economique?”, An Tard 11, 2013, 113-128. Bonifay 2004 M. Bonifay, Etudes sur le céramique romaine tardive d’Afrique (BarIntSer 1301, Oxford 2004).
 • Bonifay 2005 M. Bonifay, Observations sur la diffusion des céramiques africaines en Méditerrané” orientale durant l’antiquité tardivé, içinde: Mélanges Jean-Pierre Sodini (Travaux et Memoires 15) (Paris 2005) 565-581.
 • Bonifay 2016 M. Bonifay, “Élements de Typologie des Céramiques de l’Afrique Romaine”, içinde: D. Malfitana – M. Bonifay (ed.), La ceramica africana nelle Sicilia romana (Catania 2016) 507-576.
 • Bonifay ve diğ. 2004 M. Bonifay – F. Dridi – H. Jacquest, “Céramique d’Oudhna”, içinde: H. Ben Hassen – L. Maurin (ed.), Oudhna (Uthina) Colonie de Vétérans de la XIIIe Légion. Histoire, urbanisme, fouilles et mise en valeur des monuments (Paris 2004) 219-244. Bonifay – Capelli 2013 M. Bonifay – C. Capelli, Milet, Les Thermes du Levant à Leptis Magna: quatre contextes céramiques des IIIe et IVe siécles, Antiquités africaines, 49, 2013, 67-150.
 • Bonifay – Reynaud 2004 M. Bonifay – P. Reynaud, “La Céramique”, içinde: A. B. Abed-Ben Khader – K. Fixot – M. Bonifay – S. Roucole (ed.), Sidi Jdidi I: la Basilique Sud (Collection de l'École française de Rome 339, 2004) 229-316.
 • Calder – Bean 1958 W. M. Calder – G. E. Bean, A Classical Map of Asia Minor (London 1958).
 • Calderon 2010 R. Calderon, “Pottery from the Late Byzantine Remains Near Shiqmona”, Atiqot 63, 2010, 183-208.
 • Catling 1972 H. W. Catling, “An Early Byzantine Pottery Factory at Dhiorios in Cyprus”, Levant 4, 1972, 1-81.
 • Cau ve diğ. 2011 M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay, “An initative fort he revision of late Roman fine wares in the Mediterranean (c. AD 200-700): The Barcelona ICREA/ESF Workshop”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Oxford 2011) 1-14.
 • Christensen 1986 A.A. Christensen, Les céramiques romaines et byzantines, içinde: Hama. Fouilles et Recherches 1931-1938 III. 3. The Graeco-Roman objects of clay, the coins and the necropolis (Copenhague 1986).
 • Clamer – Magness 1997 C. Clamer – J. Magness, Fouilles Archéologiques de Ain Ez-Zara/Callirrhoé (Beyrouth 1997).
 • Covello-Paran – Arie 2016 K. Covello-Paran – E. Arie, “Excavations at Tel Shunem (Sulam), Areas G and G1”, Atiqot 84, 2016, 25-62.
 • Cox 1949 D. H. Cox, The Excavation at Dura- Europos, Final Report IV, part I, 2: The Greek and Roman Pottery (New Haven, Connecticut 1949).
 • Crowfoot 1957 G. M. Crowfoot, “Pottery: Hellenistic and Later.” Late Roman a, B anc C Wares”, içinde: J. W. Crowfoot – G. M. Crowfoot – K. M. Kenyon (ed.), The Objects From Samaria.” Samaria – Sebaste, Reports of the Work of the Joint Expedition in 1931-1933 and of the British expedition in 1935, no.3(London 1977) 357-361.
 • Debevoise 1938 N. A. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago: University of Chicago Press, 1938).
 • Diederichs 1980 C. Diederichs, Ce’ramiques Hellenistiques, Romaines et Byzantines, Salamine de Chpre IX (Paris 1980).
 • Dillemann 1962 L. Dillemann, Haute Mésopotamie orientale et pays adjacents contribution à la géographie historique de la région du Ve s. avant l'ère chrétienne au VIe s. de cette ère Institut Français d’archéologie de Beyrouth, Tome 72 (Paris 1962).
 • Domzalski 2002 K. Domzalski, “XIII. Preliminary information on terra sigillata and red slip wares from Chimm”, BAAL 6, 2002, 77-97.
 • Domzalski 2013 K. Domzalski, “Terra Sigillata, Red Slip and Glazed Wares from Jiyeh (Porphyreon) and Chhim in Lebanon. Similarities and Differences in Supplyig Coastal and Mountain Customers”, Archeologia 64, 2013, 23-51.
 • Dragendorff 1895 H. Dragendorf, Terra Sigillata. Ein Beitrag zur Geschichte der driechischen und Römischen Keramik (Bonn 1985).
 • El-Khouri 2014 L. El-Khouri, “Late Roman Fıne Pottery From Gadara (Umm Qaıs), 2011 Season Of Excavatıon”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 14, No 2, 115-138.
 • Empereur – Picon 1986 J. Y. Empereur – M. Picon, “A propos d’un nouvel atelier de ‘Late Roman C”, Figlina 7, 1986, 143-186.
 • Erbil 2015 M. Erbil, “Zeugma-Mousalar Evi 2011 Yılı Terra Sigillataları”, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi DTCF (Ankara 2015).
 • Erol 2011 D. Erol, Smyrna Agorasında Ele Geçen Terra Sigillata ve Geç Roma Seramiği (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2011).
 • Falbe 1833 C. T. Falbe, Recherches sur l’Emplacement De Carthage (Paris 1833). Feig 1985 N. Feig, “Pottery, Glass, and Coins from Magen”, BASOR 258, 1985, 33-40.
 • Ferrazzoli – Ricci 2010 A. F. Ferrazzoli – M. Ricci, “La ceramica”, içinde: E. E. Schneider (ed.), Elaiussa Sebaste III. L’Agora Romana (İstanbul 2010) 186-224. Fırat 1999 N. Fırat, Perge Konut Alanı Keramiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1999).
 • Fırat 2015 M. Fırat, “Seramik Çöplüğü Alanı Verileri Doğrultusunda Phokaia Kırmızı Astarlı Kapları”, içinde: E. Okan – C. Atila (ed.), Prof. Dr. Ömer Özyiğit’e Armağan. Studies in Honour of Ömer Özyiğit (İstanbul 2015) 163-180.
 • Fischer – Taxel 2014 M. Fischer – I. Taxel, “Yavneh-Yam in the Byzantine-Early Islamic Transition: The Archaeological Remains and Their Socio-Political Implications”, IEJ 64, 2014, 212-242.
 • Fleitman – Mazar 2015 Y. H. Fleitman – E. Mazar, “The Late Roman and Byzantine Pottery from the 2012-2013 Excavations Seasons: Areas Upper A, B and C. Chapter Five”, içinde: E. Mazar (ed.), The Ophel Excavations to the South of the Temple Mount 2009-2013. Final Reports Volume I (Jerusalem 2015) 211-292.
 • Fulford 1984 M. G. Fulford, “The Red Slip Wares”, içinde: M. G. Fulford – D. P. S. Peacock (ed.), Excavations at Carthage: The British Mission Volume I,2 (Sheffield 1984) 48-115.
 • Gerber 1996 C. Gerber, “Die Umgebung des Lidar Hoyuk von hellenistischer bis fruhislamischer Zeit. Interpretation der Ergebnisse einer Gelandebegehung”, içinde: K. Bartl – S. Hauser (ed.), Continuity and Change in Northern Mesopotamia from the Hellenistic to the Early Islamic Period, (Berlin 1996) 303–32.
 • Ghalia ve diğ. 2005 T. Ghalia – M. Bonifay – C. Capelli, “L’atelier de Sidi-Zahruni: mise en evidence d’une production d’amphores de l’Antiquité Tardive sur le territoire de la cité de Neapolis (Nabeul, Tunisie)”, içinde: J. Ma. G. İ Esparraguera – J. B. İ Garrigos – M. A. Cau Ontiveros (ed.), LRCW 1: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean (BarIntSer 1340) (Oxford 2005) 495-508.
 • Giudice ve diğ. 2017 F. Giudice – Elvia Giudice – Giada Giudice, “Paphos, Garrison’s Camp. XIIa Campagna (1999) (Fogli 1-3, Tavole I-II)”, içinde: Report of the Department of Anitquities, Cyprus, 2011-12 (Cyprus 2017) 771-809.
 • Gomez ve diğ. 1996 B. Gomez – M. L. Rautman – H. Neff – M. D. Gloascock, “Clays used in the Manufacture of Cypriot Red Slip Pottery and Related Ceramics”, RDAC, 1996, 69-82.
 • Görkay 2012a K. Görkay, “Zeugma in Light of New Research”, içinde: K. Konuk (ed.), Stephanéphoros De L’Économie Antique À L’Asie Mineur: Hommages À Raymond Descat (Bordeaux: Ausonius 2012) 275-300.
 • Görkay 2012b K. Görkay, Zeugma”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III. 2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (Ankara 2012) 523-550.
 • Görkay 2015a K. Görkay, Tarihin Hazinesi Zeugma, Doğuş yayın Grubu (İstanbul 2015). Görkay 2015b K. Görkay, Belkıs-Zeugma Mozaikleri (Gaziantep 2015).
 • Görkay 2017 K. Görkay, “Zeugma Lejyon Yerleşkesi Yeni Araştırmalar, Sonuçlar ve Ön Değerlendirmeler”, Anatolia 43, 2017, 147-178. Grainger 1990 J. D. Grainger, The Cities of Seleucid Syria (Oxford 1990).
 • Gschwind 2006 M. Gschwind, “Roman pottery from Zeugma: continuity, change and the central Euphrates perspective”, içinde: R. Ergeç (ed.), International Symposium on Zeugma: From Past to Future, (Gaziantep 2006) 55–69.
 • Gubel 1990 E. Gubel, “Area I”, içinde: A. Caubet – M. Yon (ed.), Tell Kazel. Syria. Excavations of the Aub Museum 1985-1987 Preliminary Reports, Berytus, Vol. XXXVIII, 1990, 23-54.
 • Harper 1980 R. Harper, “Athis – Neocaesareia - Qasrin- Dibsi Faraj”, içinde: J. C. Margueron (ed.), Le Moyen-Euphrate. Zone de contacts et d’échanges. Actes du colloque de Strasbourg 10–12 mars 1977(Leiden 1980) 327–348.
 • Hartmann ve diğ. 2003 M. Hartmann – M. Speidel – H. Güllüce – M. G. Drahor – G. Göktürkler, “Roman Military Installations at “At Meydanı” Zeugma”, AST 21.II, 2003, 335-343.
 • Hartmann ve diğ. 2004 M. Hartmann – M. Speidel – H. Güllüce – M. G. Drahor, “Roman Military Installations at ‘At Meydanı’/Zeugma, Report 2003”, AST, 22.I, 2004, 217-226.
 • Hartmann – Speidel 2013 M. Hartman – M. A. Speidel, Military Installations at Zeugma: An Overview of the Swiss Archaeological Investigations”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. III) (California, PHI, 2013) 381-392.
 • Hawthorne 1997 J. W. J. Hawthorne, “Post Processual Economics: the role of African Red Slip Ware vessel volume in Mediterranean demography”, TRAC 96, 1997, 29-37.
 • Hayes 1972 J. W. Hayes, Late Roman Pottery (London 1972).
 • Hayes 1973 J. W. Hayes, “The Roman Deposits”, içinde: J. Boardman – J. Hayes (ed.), Excavations at Tocra 1963-1965. The Archaic Deposits II and Later Deposits (Oxford 1973) 107-120.
 • Hayes 1976 J. W. Hayes, Pottery: Stratified Groups and Typology, içinde: J. H. Humphrey (ed.), Excavations at Carthage 1975 Conducted by the University of Michigan (Tunis 1976) 47-108.
 • Hayes 1980 J. W. Hayes, Supplement to Late Roman Pottery (London 1980).
 • Hayes 1985 J. W. Hayes, “Hellenistic to Byzantine Fine Wares and Derivatives in The Jerusalem Corpus”, içinde: A. D. Tusningham (ed.), Excavations in Jerusalem 1961-1967 Vol. I (Toronto 1985).
 • Hayes 1997 J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery (London 1997).
 • Hayes 2008 J. W. Hayes, Roman Pottery: Fine- Ware Imports. The Athenian Agora Vol. 32,(Princeton, New Jersey 2008). Höpken ve diğ. 2008 C. Höpken – F. Schimmer – M. Sieler, “Ausgewählte Keramik aus dem Heiligtum des Iupiter Dolichenus und der Folgebesiedlung auf dem Dülük Baba Tepesi”, AMS 60, 2008, 137-164.
 • Israel ve diğ. 2013 Y. Israel – G. Seriy – O. Feder, “Remains of a Byzantine and Early Islamic Rural Settlement at the Be’er Sheva‘ North Trai n Station”, Atiqot 73, 2013, 51-76 (İngilizce özet 138-140).
 • Israel – Erickson-Gini 2013 Y. Israel – T. Erickson-Gini, “Remains from the Hellenistic through the Byzantine Periods at the ‘Third Mile Estate’, Ashqelon”, Atiqot 74, 2013, 167-222.
 • Jackson 2007 M. P. C. Jackson, “Pottery from Level One”, içinde: N. Postgate – D. Thomas (ed.), Excavations at Kilise Tepe 1994- 98, From Bronze Age to Byzantine in western Cilicia, Vol 1- 2 (Cambridge 2007) 387-427.
 • Jackson ve diğ. 2012 M. Jackson – M. Zelle – L. Vandeput – V. Köse, “Primary evidence for Late Roman D Ware production in southern Asia Minor: a challenge to ‘Cypriot Red Slip Ware’”, AnatSt 62, 2012, 89-114.
 • Johnson 1988 B. L. Jhonson, “The Pottery”, içinde: G. W. Weinberg (ed.), Excavations at Jalame (University of Missouri Press 1988) 137-226.
 • Johnson 2008 B. L. Johnson, Ashkelon 2. Imported Pottery of the Roman and Late Roman Periods (Harvard 2008).
 • Jones 1950 F. F. Jones, “The Pottery”, içinde: H. Goldman (ed.), Excavations at Gözlü Kule, Tarsus (Princeton, New Jersey 1950).
 • Kantor 1958 H. J. Kantor, “The Pottery”, içinde: C. McEwan – L. S. Braidwood – H. Frankfort – H. G. Güterbock – R. C. Haines – H. J. Kantor – C. H. Kraeling (ed.), Soundings at Tell Fakhariyah. The University of Chicago Oriental Institute Publications LXXIX (Chicago 1957) 21–41.
 • Kaptijn 2009 E. Kaptijn, Life on the watershed. Reconstructing subsistence in a steppe region using archaeological survey: a diachronic perspective on habitation in the Jordan Valley (Leiden 2009).
 • Kenkel 2007 F. Kenkel, “The Cypriot Red Slip Ware and its derivatives from Pednelissos in Pisidia”, içinde: B. Böhlendorf-Arslan – A. O. Uysal – J. Witte-Orr (ed.), Çanak: Late Antique and Medieval pottery and tiles in Medi terranean Archaeological Contexts, Byzas 7 (İstanbul 2007) 131-146.
 • Kennedy – Bunbury 1998 D. L. Kennedy – J. Bunbury, “Geography and Environment”, içinde: D. Kennedy (ed.), The Twin Towns of Zeugma on the Euphrates: Rescue Works and Historical Studies, JRA Suppl. Ser. 27 (Portsmouth 1998) 19-30.
 • Kennedy – Burgess 1998 D. L. Kennedy – R. Burgess, “Ancient Sources for Zeugma (Seleucia-Apameia)”, içinde: D. L. Kennedy (ed.), The Twin Towns of Zeugma on the Euphrates: Rescue Works and Historical Studies, JRA Suppl. Ser. 27 (Portsmouth 1998) 139-162.
 • Kenrick 1981 P. Kenrick, “Fine wares of the Hellenistic and Roman periods”, içinde: J. Matthers (ed.), The River Qoueiq, Northern Syria and its Catchment. Studies Arising from the Tell Rifa’at Survey 1977–7, (BarIntSer 98) (Oxford 1981) 459–471.
 • Kenrick 1985 P. M. Kenrick, “The Fine Pottery”, içinde: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), Vol. III, Part 1, (Supplements to Libya Antiqua 5), (Tripoli 1985).
 • Kenrick 2009 P. Kenrick, “On the silk: Imported and regiona pottery at Zeugma”, içinde: M. Mundell Mango (ed.), Byzantine Trade, 4th–12th centuries. The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the 38th annual Spring Symposium of Byzantine Studies, (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 14) (Oxford 2009) 263–72.
 • Kenrick 2013 P. M. Kenrick, “Pottery Other Than Transport Amphorae”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma (California 2013) 1-81.
 • Khalaily – Avissar 2008 H. Khalaily – M. Avissar, “Khırbat ‘Adasa: A Farmstead Of The Umayyad And Mamluk Perıods In Northern Jerusalem”, Atiqot 58, 2008, 91-122 (İngilizce özet 69-71).
 • Kızılarslanoğlu 2018 A. Kızılarslanoğlu, “Dağlık Kilikia Liman ve Ticaret Kenti Elaiussa Sebaste Geç Roma Kırmızı Astarlı “D Grubu”na Ait Servis Kapları”, içinde: T. Kahya – A. Özdizbay – N. Ö. Tünen – M. Wilson (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu 04-07 Kasım 2015 (İstanbul 2018) 455-477.
 • Konrad 1992 M. Konrad, “Flavische und spatantike Bebauung unter der Basilika B von Resafa-Sergiupolis”, DAM 6, 1992, 313–402.
 • Kramer 2004 N. Kramer, Gindaros. Geshichte und Archäologie einer Siedlung im nordwestlichen Syrien von hellenistischer bis in frühbyzantinische Zeit, Internationale Archäologie 41 (Rahden/Westf 2004).
 • Kramer 2012 N. Kramer, Keramik und Kleinfunde aus Diokaisareia. Diokaisareia in Kilikien. Ergebnisse Des Surveys 2001-2006 (Berlin: De Gruyter 2012).
 • Lamboglia 1958 N. Lamboglia, “Nuove osservazioni sulla ‘terra sigillata chiara”, Riv. st.lig. XXIV: 257-330.
 • Lamboglia 1963 N. Lamboglia, “Nuove osservazioni sulla ‘terra sigillata chiara”, Riv. St.lig. XXIX: 145-212. Lamboglia 1974 N. Lamboglia, “I Problemi Attuali della Terra Sigillata Chiara: Italia o Africa?”, içinde: Antichità Altoadriatiche V. Aquileia e l'Africa”, EUT Edizioni Università di Trieste 28 aprile - 4 maggio 1973 (Trieste 1974) 119-131.
 • Landgraf 1980 J. Landgraf, “La Céramique Byzantine”, içinde: J. Briend – J.B. Humbert (ed.), Tell Keisan (1971-1976). Une cité phénicienne en Galilée (Paris 1980) 51-100.
 • Langtoz 1969 E. Langlotz, “Beobachtungen in Phokaia”, AA 84, 1969, 377-385.
 • Lepper 1948 F. A. Lepper, Trajan’s Parthian War (London 1948).
 • Lund 1993 J. Lund, “Pottery of the Classical, Hellenistic and Roman Periods”, içinde: L. W. Sorensen – D. W. Rupp (ed.), The Land of the Paphian Aphrodite, Vol. 2. The Canadian Palaipaphos Survey Project Artifact and Ecofactual Studies. Studies in Mediterranean Archaeology Vol CIV.2 (Göteborg 1993) 79-180.
 • Lund 1995 J. Lund, “A Fresh Look at the Roman and Late Roman Fine Wares from the Danish Excavations at Hama, Syria”, H. Meyza – Y. Młynarczyk – J. Młynarczyk (ed.), Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean advances in scientific studies: acts of the II Nieborów Pottery Workshop, Nieborów, 18-20 December 1993(Warsaw 1995), 135-161.
 • Mackensen 1984 M. Mackensen, Resafa I. Eine befestigte spätantike Anlage vor den Stadtmauern von Resafa. Ausgrabungen und spätantike Kleinfunde eines Surveys im Unland von Resafa Sergiupolis (Mainz 1984).
 • Mackensen 1993 M. Mackensen, Die spätantiken sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien): Studien zur nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7. Jahrhunderts (Munchner Beitrage zur Vor- und Fruhgeschichte 50) (Munich 1993).
 • Mackensen 1998 M. Mackensen, “Centres of African Red Slip ware production in Tunisia from the late 5th to the 7th century”, içinde: L. Sagui (ed.), Ceramica in Italia: VI–VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, Roma, 11–13 maggio 1995 (Florence) 23–39.
 • Mackensen 2006 M. Mackensen, “The Study of 3rd century African red slip ware based on the evidence from Tunisia”, içinde: D. Malfitana – J. Poblome – J. Lund (ed.), Old Pottery in a New Century. Innovating Perspectives on Roman Pottery Studies (Catania 2006) 105-124.
 • Mackensen 2009 M. Mackensen, “Technology and organisation of ARS ware production-centres in Tunisia”, içinde: J. H. Humphrey (ed.), Studies on Roman Pottery of the Provinces of Africa Proconsularis and Byzacena (Tunisia), JRA Suppl.Ser. 76(Portsmouth, Rhode Island 2009) 17-44.
 • Mackensen – Schneider 2002 M. Mackensen – G. Schneider, “Production centres of African Red Slip ware (3rd–7th c.) in northern and central Tunisia: archaeological provenance and reference groups based on chemical analysis”, JRA 15, 2002, 121–58.
 • Mackensen – Schneider 2006 M. Mackensen – G. Schneider, “Production centres of African Red Slip ware (2nd- 3rd c.) in northern and central Tunisia: archaeological provenance and reference groups based on chemical analysis”, JRA 19, 2006, 163–90.
 • Magen – Baruch 1997 Y. Magen – Y. Baruch, “Khirbet Abu Rish”, Atiqot 32, 1997, 135-146 (İngilizce Özet 46).
 • Magness 1992 J. Magness, “Late Roman and Byzantine Pottery: Preliminary Report, 1990”, içinde: R. L. Vann (ed.), Caesarea Papers, vol 1, Straton’s Tower, Herod’s Harbor, and Roman and Byzantine Caesarea (JRA Sup 5. Ann Arbor 1992) 129-153.
 • Magness 1994 J. Magness, “The Pottery fromArea V/4 at Caesarea”, ASOR 52, 1994, 133-145.
 • Matthers 1978 J. Matters, “Tell Rifa'at 1977: Preliminary Report of an Archaeological Survey”, Iraq 40.2, 1978, 119-162.
 • Mayet – Picon 1986 F. Mayet – M. Picon, “Une sigillée phocéenne tardive (Late Roman C ware) et sa diffusion en Occident”, Figlina 7, 1986, 129-142.
 • Mertens 1969 J. Mertens, Sondages dans, la grande clonande et sur l’enceinte: J. Balty (ed.), Apamée de Syrie. (Bruxelles 1969).
 • Meyza 2002 H. Meyza, “Cypriot Sigillata and its hypothetical predecessors”, içinde: F. Blondé – P. Ballet – J.F. Salles (ed.), Céramiques hellenistiques et romaines. Productions et diffusion en Méditerranée orientale (Chypre, Egypte et cote syro-palestinienne) (Paris 2002) 23-32.
 • Meyza 2007 H. Meyza, Nea Paphos V, Cypriot Red Slip Ware: studies on a Late Roman Levantine fine ware (Polish Academy of Science 2007).
 • Mitchell 2015 S. Mitchell, Roma İmparatorluğu’nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri Hatice Palaz Erdemir (çev.) (İstanbul 2015).
 • Mitford 1980 T. B. Mitford, “Cappadocia and Armenia Minor: the Historical Setting of the Limes”, Aufstieg und Niedergang Der Römischen Welt II, 7.II, 1980, 1169-1228.
 • Mlynarczyk 2002 J. Mlynarczyk, “Pottery Report içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Third Season of Excavations (Haifa 2002) 38–59.
 • Mlynarczyk 2003 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Fourth Sseason of Xxcavations (Haifa 2003) 50-88.
 • Mlynarczyk 2005 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Sixth Sseason of Xxcavations (Haifa 2005) 113-152.
 • Mlynarczyk 2006 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Seventh Sseason of Xxcavations (Haifa 2006) 91-126.
 • Mlynarczyk 2007 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Eighth Sseason of Xxcavations (Haifa 2007) 105-154.
 • Mlynarczyk 2008 J. Mlynarczyk, “Pottery Report,”, içinde: A. Segal – J. Mlynarczyk – M. Burdajewicz – M. Schuler – M. Eisenberg (ed.), Hippos (Sussita). Ninth Sseason of Xxcavations (Haifa 2008) 59-109.
 • Munoz ve diğ. 2005 A. J. M. Munoz – J. V. Sanchez – S. G. Lorca – S. F. R. Asensio, “Conjuntos Ceramicos Tardios de las Excavaciones en el Teatro Romano de Cartagena”, içinde: J. Ma. G. İ Esparraguera – J. B. İ Garrigos – M. A. Cau Ontiveros (ed.), LRCW 1: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean (BarIntSer 1340) (Oxford 2005) 1-36.
 • Oren-Paskal 2008 M. Oren-Paskal, “Excavation in Bat Galim: The Pottery”, içinde: M. Ertzy – S. Yanklevitz – G. Tsioni (ed.), Contract Archaeology Reports III. Reports and Studies of the Recenati Institute for Maritime Studies Excavations (Haifa 2008) 32-53.
 • Philostratus Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana Frederick Cornwallis Conybeare (çev.) (London 1912).
 • Pliny Pliny the Elder, Natural History, William Henry Samuel Jones et al. (çev.) (London 1938-1962).
 • Poblome – Fırat 2011 J. Poblome – N. Fırat, “Late Roman D. A matter of open(ing) or closed horizons?”, içinde: M. Angel Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW1. Late Roman Fine Wares. Solving Problems of Typology and Chronology. A Review of the Evidence, Debate and New contexts, (Roman and Late Antique Mediterranean Pottery 1) (Oxford 2011) 49–56.
 • Poblome 1999 J. Poblome, Sagalassos Red Slip Ware – Typology and Cronology. Studies in Eastern Mediterranean Archaeology (Belgium 1999).
 • Poblome ve diğ 2001 J. Poblome – P. Degryse – D. Cottica – N. Firat, “A new early Byzantine production centre in western Asia Minor. A petrographical and geochemical study of red slip ware from Hierapolis, Perge and Sagalassos”, RCRF Acta 37, 2001, 119–126.
 • Pollard 2000 N. Pollard, Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria (Michigan 2000). Porat 2008 L. Porat, “A Site From The Iron Age Untıl The Early Islamıc Perıod Near Tamra In The Lower Galılee”, Atiqot 58, 2008, 47-56.
 • Rapuano 2017 Y. Rapuano, “Horbat Ganim: The Pottery”, Hadashot Arkheologiyot, Excavations and Surveys in Israel 129, 1-25.
 • Rautman – McClellan 1987 M. L. Rautman – M. C. McClellan, “Cyprus at the End of Antiquity: Investigations at Kalavasos-Kopetra”, Muse 21, 1987, 45-54.
 • Rautman ve diğ. 1993 M. L. Rautman – B. Gomez – H. Neff – M. D. Glascock, “Neutron Ativation Analysis of Late Roman Ceramics from Kalavasos-Kopetra and the Environs of the Vasilikos Valley”, RDAC, 1993 233-265.Reynolds 2011 P. Reynolds, “Fine wares from Beirut contexts, c. 450 to c. 600”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Oxford 2011) 207-230.
 • Reynolds 2011a P. Reynolds, “A note on the development of Cypriot Late Roman D forms 2 and 9”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Archaeopress 2011) 57-65.
 • Reynolds 2011b P. Reynolds, “Fine Wares from Beiurut contexts, c. 450 to the early 7th century ”, içinde: M. A. Cau – P. Reynolds – M. Bonifay (ed.), LRFW 1: Late Roman Fine Wares: Solving Problems of Typology and Chronology (Archaeopress 2011) 207-230.
 • Riley 1975 J. A. Riley, “The Pottery from the First Sessions of Excavation in the Caesarea Hippodrome”, BASOR 218, 25-63.
 • Riley 1981 J. A. Riley, The Pottery from the Cistern 1977.1, 1977.2 and 1977.3. Excavations at Carthage 1977 (Michigan 1977).
 • Rossiter – Freed 1991 J. J. Rossiter – J. Freed, “Canadian-Turkish Excavations at Domuztepe, Cilicia(1989)”, Echos du Monde Classiquel Views XXXV.10, 1991, 145-174.
 • Sa’id 2013 K. Sa’id, “A Settlement from the Roman–Mamluk Periods at Horbat at Yagur”, Atiqot 73, 2013, 77-90 (İngilizce özet 141).
 • Scarre 1995 C. Scarre, Chronicle of the Roman Emperors: The Reign-By-Reign Record of the Rulers of Imperial Rome (London 1995).
 • Schrunk 1986 I. D. Schrunk, Late Roman Red Slipped Wares from Diocletian’s Palace at Split (Yugoslavia, Michigan 1986).
 • Sion 1997 O. Sion, “Mishor Adummim (Khirbet Handoma)”, Atiqot 32, 1997, 149-158 (İngilizce Özet 47-48).
 • Smithline 2008 H. Smithline, “Results Of Three Small Excavatıons In Nahf, Upper Galılee”, Atiqot 59, 2008, 87-101. Speidel 2009 M. A. Speidel, “Early Roman Rule in Commagene”, içinde: M. A. Speidel (ed.), Heer und Herrschaft im Römischen Reich Der Hohen Kaiserzeit (Stuttgart 2009) 563-580.
 • Speidel 2012 M. A. Speidel, “Legio III Augusta in the East: Evidence from Zeugma on the Euphrates”, içinde: B. Cabouret – A. Groslambert – C. Wolff (ed.), Visions De L’Occident Romain: Hommages À Yann Le Bohec, (Paris 2012) 603-619.
 • Taxel 2009 I. Taxel, Khirbet Es-Suyyagh. A Byzantine Monastery in the Judean Shephelah (Tel Aviv 2009).
 • Taylor – Megaw 1981 J. Du P. Taylor – A. H. S. Megaw, “Excavations at Ayios Philon, the ancient Carpasia. Part II. The Early Christian buildings (Plates XXXVII-XLIV)”, RDAC, 1981, 209-250.
 • Tekocak 2006 M. Tekocak, Kelenderis Roma Çağı Seramiği (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2006).
 • Tekocak 2007 M. Tekocak,”Kelenderis Aşağı Şehir Sondajında Bulunan Kıbrıs Kırmızı Astarlı (Geç Roma D) Kapları, İDOL 33, 2007, 18-27.
 • Tekocak 2009 M. Tekocak, “African and Cypriot Red Slip Wares from Kelenderis”, içinde: H. Öniz (ed.), 12th. Symposium on Mediterranean Archaeology, March 5-8 2008, Famagusta, North Cyprus (Oxford 2009) 75-82.
 • Tekocak 2013 M. Tekocak, “Late Roman C (Phocean Red Slip) Ware from the lower city sondage in Kelenderis”, içinde: Y. Morozova – H. Öniz (ed.), SOMA 2010: Proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev, Ukraine, 23–25 April 2010 BARIntSer 2555 (Oxford 2013) 161-169.
 • Tobin 2004 J. Tobin, Black Cilicia. A Study of the Plain of Issus during the Roman and Late Roman Periods (BarIntSer 1275, Oxford 2004).
 • Tobin 2013 J. Tobin, “The Houses: Domestic Architecture, Dated Deposits, and Finds in Context”, içinde: W. Aylward (ed.), Excavations at Zeugma, Conducted by Oxford University (Vol. I) (California PHI, 2013) 71-118.
 • Tomber 1999 R. Tomber, “Pottery from sediments of the Inner Harbour (areaI14)”, içinde: K. G. Holum – A Raban – J. Patrich (ed.), Caesarea Papers 2. Herod’s Temple, The Provincial Governor’s Praetorium and Granaries, The Later Harbour, A Gold Coin Hoard, And Other Studies (Portsmouth, Rhode Island 1999) 296-322.
 • Torge – Ad 2012 H. Torge – U. Ad, “Late Byzantine Buildings on the Eastern Fringes of Tel Shiqmona”, Atiqot 72, 2012, 99-129 (İngilizce özet 93-94).
 • Touma 1989 M. Touma, “La céramique probyzantine d’Amathonte: remarques sur le matériel en 1988”, BCH 113, 1989, 871- 875.
 • Uğuz 2015 G. Uğuz, Phokaıa'nın Kuzeyinde Geç Roma Dönemi Bir Terra Sigillata Atölyesi (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İzmir 2015).
 • Ustinova – Nahshoni 1994 Y. Ustinova – P. Nahshoni, “Salvage Excavation in Ramat Nof Be’er Sheva, Atiqot 25, 157-177.
 • Vaag 2003 L. E. Vaag, “A Closer Look at the Making of Phocaean Red Slip Ware Bowls”, içinde: C. Abadie-Reynal (ed.), Les céramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine Actes de la Table Ronde d’Istanbul 22-24 mai 1996. Varia Anatolica, XV, 203- 207.
 • Van Den Brink ve diğ. 2013 E. C. M. Van Den Brink – O. Rutgaizer – Y. Gorin-Rosen – L. K. Horwitz – N. Liphschitz – H. K. Mienis, “Two Roman-Byzantine Subsurface Features at Horbat Qastra (Castra), at the Foot of Mount Carmel”, Atiqot 75, 2013, 71-127.
 • Vandeput 2009 L. Vandeput, “Late Antiquity in the Taurus Mountains Remains in Pednelissos and its Territory”, CollAn VIII, 2009, 1-22.
 • Vandeput – Köse 2010 L. Vandeput – V. Köse, “Pisidia Survey Project: Research in the territorium of Pednelissos”, Araştirma Sonuclari Toplantisi 27.2, 2010, 179–194.
 • Vandeput – Köse 2013 L. Vandeput – V. Köse, Survey in the Taurus Mountain: Methodologies of the Psidia Survey Project”, içinde: L. Lavan – M. Mulryan (ed.), Field Method’s and Post-Excavation Techniques in Late Antique Archaeology (Lieden-Boston 2013) 205-248.
 • Vandeput ve diğ 2011 L. Vandeput – V. Köse – M. Jackson, “Psidia Survey Project 2011: Research in the Territory of Pednelisos”, AST 28.3, 2011, 75-90.
 • Vitto 2008 F. Vitto, “A Byzantine Church at Qiryat Ata”, Atiqot 60, 2008, 165-176.
 • Vokaer 2013 A. Vokaer, Pottery Productıon And Exchange In Late Antıque Syrıa (Fourth-Eıghth Century A.D.). A Study Of Some Imported And Local Wares, içinde: L. Lavan (ed.), Local economies? Production And Exchange Of İnland Regions İn Late Antiquity (Leiden, Boston 2013) 567-606.
 • Vokaer 2014 A. Vokaer, A 3rd to 4th century AD pottery assemblage from Apamea and some further considerations on pottery production and distribution in Roman Syria, içinde: B. Fischer-Genz – Y. Gerber – H. Hamel (ed.), Roman Pottery in the Near East. Local Production and Regional Trade (Oxford 2014) 37-51.
 • Waagé 1933 F. O. Waagé, “Excavations in the Athenian Agora. The Roman And Byzantine Pottery”, Hesperia 2, 1933, 279-328.
 • Waagé 1948 F. O Waagé, Antioch on-the-Orontes 4,1 Ceramics and Islamic coins 4,1 Ceramics and Islamic coins (Princeton, 1948).
 • Wagner 1976 J. Wagner, Seleukeia am Euphrat/Zeugma (Wiesbaden 1976).
 • Wannagat 2005 D. Wannagat, Neue Forschungen in Uzuncaburç 2001-2004. Das Zeus-Olbios-Heiligtum und die Stadt Diokaisareia, AA 2005/1, 117-165.
 • Weksler-Bdolah 2006 S. Weksler-Bdolah, “The Old City Wall of Jerusalem: The Northwestern Corner”, Atiqot 54, 2006, 95-119 (İngilizce özet 163-164).
 • Weksler-Bdolah 2012 S. Weksler-Bdolah, “Horbat ‘Illin (Upp er): Rock-Cut Installations from the Late Hellenistic and Early Roman Periods, and Remains of a Settlement from the Byzantine and Early Islamic Periods”, Atiqot 71, 13-75 (İngilizce özet 112-116).
 • Williams 1985 C. Williams, “The Pottery and Glass at Alahan”, içinde: M. Gough (ed.), Alahan an Early Christian Monastery in Southern Turkey (Toronto 1985) 35-61.
 • Williams 1989 C. Williams, Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery (Wetteren 1989).
 • Zelle 1997 M. Zelle, “Die Terra Sigillata aus der Westtor-Nekropole in Assos”, AMS 27, 1997, Bonn.
 • Zingboym ve diğ. 2018 O. Zingboym – A. Amitai – D. Avshalom-Gorni, “Remains from the Roman until the Crusader Periods in Tiberias, Aviv Hotel”, Atiqot 92, 2018, 63-88 (İngilizce özet 231-233).
 • Zoroğlu 2005 L. Zoroğlu, “Roman Fine Wares in Cilicia: An Overview”, RCRF Acta 39, Abingdon 2005, 243-248.
 • Zosimos Zosimos, New History. A Translation with Commentary (Byzantina Australiensia 2), Ronald T. Ridley (çev.), Sydney: Australian Association for Byzantine Studies, 1984.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe Fatma EROL (Primary Author)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-3407-350X
Türkiye


Deniz TAMER
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-4962-264X
Türkiye

Publication Date December 11, 2020
Application Date February 20, 2020
Acceptance Date September 8, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 46

Cite

Bibtex @research article { anatolia692001, journal = {Anadolu}, issn = {0570-0116}, eissn = {2667-5129}, address = {Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Ana Bina, 06100 Sıhhiye-Ankara}, publisher = {Ankara University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {49 - 121}, doi = {10.36891/anatolia.692001}, title = {Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri}, key = {cite}, author = {Erol, Ayşe Fatma and Tamer, Deniz} }
APA Erol, A. F. & Tamer, D. (2020). Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri . Anadolu , (46) , 49-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/anatolia/issue/58168/692001
MLA Erol, A. F. , Tamer, D. "Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri" . Anadolu (2020 ): 49-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anatolia/issue/58168/692001>
Chicago Erol, A. F. , Tamer, D. "Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri". Anadolu (2020 ): 49-121
RIS TY - JOUR T1 - Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri AU - Ayşe Fatma Erol , Deniz Tamer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Anadolu JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 121 VL - IS - 46 SN - 0570-0116-2667-5129 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri %A Ayşe Fatma Erol , Deniz Tamer %T Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri %D 2020 %J Anadolu %P 0570-0116-2667-5129 %V %N 46 %R %U
ISNAD Erol, Ayşe Fatma , Tamer, Deniz . "Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri". Anadolu / 46 (December 2020): 49-121 .
AMA Erol A. F. , Tamer D. Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri. Anadolu. 2020; (46): 49-121.
Vancouver Erol A. F. , Tamer D. Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri. Anadolu. 2020; (46): 49-121.
IEEE A. F. Erol and D. Tamer , "Zeugma’dan Ele Geçen Geç Roma Kırmızı Astarlı Seramikleri", Anadolu, no. 46, pp. 49-121, Dec. 2020, doi:10.36891/anatolia.692001