Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 247 - 253, 20.03.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.464700

Abstract

In this study, it has been aimed to examine the attitudes of the students towards the smart boards in terms of different variables in the Visual Arts lesson. The study has been conducted with 251 students who take Visual Arts education through smart boards in secondary schools in the central district of Muş in 2014-2015 education year. A new scale was required in accordance with the aim of the study. In this respect, Attitude Scale Towards Smart Board in Mathematics Course developed by Tataroğlu (2009) was used by adapting to Visual Arts course in terms of content and appearance validity. According to the results based on the findings and review, it has been determined that the attitudes of the students towards the smart boards are positive and at an intermediate level. Students' attitudes towards smart boards, with reference to the studying time with interactive board variable, are statistically significant.  However, a statistically significant difference hasn’t been detected according to variables such as gender, grade level, frequency of smart board using and success of Visual Arts lesson.

References

 • Agyeman, C. A. (2015). Artists' perception of the use of digital media in painting (Doctoral dissertation), Ohio University.
 • Akgül, B. (2013). İlköğretim görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anlara.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Armstrong, V., Barnes, S., Sutherland, R., Curran, S., Mills, S., & Thompson, I. (2005). Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: the use of interactive whiteboard technology. Educational review, 57(4), 457-469.
 • Artut, K. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (6.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi,22, 409-427.
 • Athanasiadis, I., Maria, K., ve Efstathios, S. (2011). Students’ views on the use of new technologies in art education: An ınterdisciplinary approach to higher education. Review of European Studies, 3(1), 60.
 • Avcı, E., (2013). Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bağcı, H. (2013). Fatih Projesi çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balta, N., ve Duran, M. (2015). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in elementary and secondary school classrooms. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 15-23.
 • Birişçi, S. ve Karal, H. (2010). Bilgisayar öğretmeni adaylarının eğitimde bilgisayar animasyonlarının kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. New World Sciences Academy, 5(4), 1613-1627.
 • Bell, M. A. (1998). Teachers' perceptions regarding the use of the ınteractive electronic whiteboard in ınstruction. http://www.smarterkids.org/research/paper6.asp, 03.06.2014 ‘te alınmıştır.
 • Değerli , A., S. (2015). Güzel sanatlar ve eğitim fakültelerinde resim eğitimi alan öğrencelerin sanat eğitim sürecindeki teknoloji algıları (Yayımlanmış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Elaziz, F. M. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of ınteractive whiteboards in EFL classrooms. Unpublished Master Thesis. The Department Of Teaching English As A Foreign Language, Bilkent University, Ankara.
 • Engin, A.O.,Tösten, R. ve Kaya, M.D.(2010). Bilgisayar destekli eğitim. Journal of the Institute of Social Sciences, 5, 69-80.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmen Tutumlarının Karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 14-21.
 • Güzeller, C. ve Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 155–168.
 • Hall, I. ve Higgins, S. (2005). Primary school students perception of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 102–117.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hançer, A.H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar Destekli öğrenmenin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hiçyılmaz , Y., ve İnam Karahan, Ç. (2016). Görsel sanatlar öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik görüşleri. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, s. (953-966), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hiçyılmaz, Y., & Kayserili, M. E. (2017). Görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 56-75.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi.( 4. Baskı). Ankara: Sanem.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. 3(1), 179-189.
 • Kennewell, S. and Morgan A. (2003). Student teachers’ experiences and attitudestowards using ınteractive whiteboards in the teaching and learning of young children.http://crpit.com/confpapers/CRPITV34Kennewell1.pdf adresinden 6.6.2014 tarihinde erişildi.
 • Koşar, E. ve Çiğdem H. (2003). Eğitim Ortamı Tasarımı, Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık.
 • Kuzminsky, T.V. (2008). Interactive whiteboard technology within the kindergarten visual art classroom (Unpublished masters thesis). Georgia State University.
 • Lau, I. (2011). Teachers for "Smart Classrooms": The Extent of Implementation of an Interactive Whiteboard-based Professional Development Program on Elementary Teachers' Instructional Practices. Interdisciplinary Journal Of ELearning & Learning Objects, 7, 275-289.
 • Levy, P. (2002). Interactive Whiteboards in learning and teaching in two Sheffield schools: a developmental study. http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm, 12.04.2014
 • Manny-Ikan, E., Tıkochınskı, T., Zorman, R. ve Dagan, O. (2011). Using the Interactive White Board in Teaching and Learning - An Evaluation of the SMART CLASSROOM Pilot Project. Interdisciplinary Journal Of E-Learning & Learning Objects, 7, 249-273.
 • Odabaşı, H.F. (Editör). (2010). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Olgun, H. (2012). Fizik dersinde ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımı ile ilgili algılarının araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öğreten, B. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2013) 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde interaktif öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 04 (07), 2013, 1-18.
 • Özhan, U. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile derslerindeki akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pamuk, S., Çakır, R.,Yılmaz H.B.ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakışıcısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi kuram
 • Polat, S., ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Sünkür, M,. Arabacı İ. B. ve Şanlı Ö,. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim ıı. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). E-Journal Of New World Sciences Academy (NWSA), 7(1), 313-321.
 • Şerefhanoğlu, H. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile oklu zekâ alanlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans yezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tatlı, C. ve Kılıç, E.(2013) Etkileşimli tahtaların kullanımına ilişkin alınan hizmet içi eğitimin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12 (24), 137-158.
 • Temelli, D., ve Genç, S. Z. (2014). Akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumları (Çanakkale ili örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 41-58.
 • Terreni, L. (2011). Interactive whiteboards, art and young children. Computers in New Zealand Schools: learning, teaching, technology, 23(10), 1-23.
 • Thompson, J. & Flecknoe, M. (2003). Raising attainment with an ınteractive whiteboard ın key stage 2. Management in Education, 17(3), 29-33.
 • Türel, Y. K., & Johnson, T. E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Journal of Educational Technology & Society, 15(1), 381-394.
 • Yalın, H. Ġ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (22.Baskı.) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. M., ve Bilici, S. (2016). Görsel sanatlar alanına yönelik öğretim teknolojileri ve materyali durumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1).
 • Yorgancı, S., ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının başarıya ve matematiğe karşı tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 919-930.
 • Zor, A. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre web tabanlı bilgisayar destekli sanat eğitimi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anlara.

Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 247 - 253, 20.03.2019
https://doi.org/10.18506/anemon.464700

Abstract

Bu araştırmada Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muş ili merkeze bağlı ortaöğretim kurumlarında etkileşimli tahta ile Görsel Sanatlar eğitimi alan 251 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın amacına bağlı olarak yeni bir ölçeğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Tataroğlu (2009) tarafından geliştirilen Matematik dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin içerik ve görünüş geçerliği bakımından Görsel Sanatlar dersine uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumlara dayalı olarak varılan sonuçlar göre, öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının olumlu yönde ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumları, etkileşimli tahta ile öğrenim görme süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf düzeyi, etkileşimli tahta kulanım sıklığı, Görsel Sanatlar ders başarısı değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

References

 • Agyeman, C. A. (2015). Artists' perception of the use of digital media in painting (Doctoral dissertation), Ohio University.
 • Akgül, B. (2013). İlköğretim görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anlara.
 • Altınçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Armstrong, V., Barnes, S., Sutherland, R., Curran, S., Mills, S., & Thompson, I. (2005). Collaborative research methodology for investigating teaching and learning: the use of interactive whiteboard technology. Educational review, 57(4), 457-469.
 • Artut, K. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (6.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi,22, 409-427.
 • Athanasiadis, I., Maria, K., ve Efstathios, S. (2011). Students’ views on the use of new technologies in art education: An ınterdisciplinary approach to higher education. Review of European Studies, 3(1), 60.
 • Avcı, E., (2013). Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Araştırması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bağcı, H. (2013). Fatih Projesi çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balta, N., ve Duran, M. (2015). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in elementary and secondary school classrooms. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 15-23.
 • Birişçi, S. ve Karal, H. (2010). Bilgisayar öğretmeni adaylarının eğitimde bilgisayar animasyonlarının kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. New World Sciences Academy, 5(4), 1613-1627.
 • Bell, M. A. (1998). Teachers' perceptions regarding the use of the ınteractive electronic whiteboard in ınstruction. http://www.smarterkids.org/research/paper6.asp, 03.06.2014 ‘te alınmıştır.
 • Değerli , A., S. (2015). Güzel sanatlar ve eğitim fakültelerinde resim eğitimi alan öğrencelerin sanat eğitim sürecindeki teknoloji algıları (Yayımlanmış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Elaziz, F. M. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of ınteractive whiteboards in EFL classrooms. Unpublished Master Thesis. The Department Of Teaching English As A Foreign Language, Bilkent University, Ankara.
 • Engin, A.O.,Tösten, R. ve Kaya, M.D.(2010). Bilgisayar destekli eğitim. Journal of the Institute of Social Sciences, 5, 69-80.
 • Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmen Tutumlarının Karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 14-21.
 • Güzeller, C. ve Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 155–168.
 • Hall, I. ve Higgins, S. (2005). Primary school students perception of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 102–117.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hançer, A.H. (2005). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar Destekli öğrenmenin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hiçyılmaz , Y., ve İnam Karahan, Ç. (2016). Görsel sanatlar öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik görüşleri. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, s. (953-966), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hiçyılmaz, Y., & Kayserili, M. E. (2017). Görsel sanatlar dersinde akıllı tahta kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 56-75.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi.( 4. Baskı). Ankara: Sanem.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks. 3(1), 179-189.
 • Kennewell, S. and Morgan A. (2003). Student teachers’ experiences and attitudestowards using ınteractive whiteboards in the teaching and learning of young children.http://crpit.com/confpapers/CRPITV34Kennewell1.pdf adresinden 6.6.2014 tarihinde erişildi.
 • Koşar, E. ve Çiğdem H. (2003). Eğitim Ortamı Tasarımı, Araç-Gereç ve Materyal Özellikleri. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık.
 • Kuzminsky, T.V. (2008). Interactive whiteboard technology within the kindergarten visual art classroom (Unpublished masters thesis). Georgia State University.
 • Lau, I. (2011). Teachers for "Smart Classrooms": The Extent of Implementation of an Interactive Whiteboard-based Professional Development Program on Elementary Teachers' Instructional Practices. Interdisciplinary Journal Of ELearning & Learning Objects, 7, 275-289.
 • Levy, P. (2002). Interactive Whiteboards in learning and teaching in two Sheffield schools: a developmental study. http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm, 12.04.2014
 • Manny-Ikan, E., Tıkochınskı, T., Zorman, R. ve Dagan, O. (2011). Using the Interactive White Board in Teaching and Learning - An Evaluation of the SMART CLASSROOM Pilot Project. Interdisciplinary Journal Of E-Learning & Learning Objects, 7, 249-273.
 • Odabaşı, H.F. (Editör). (2010). Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Olgun, H. (2012). Fizik dersinde ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımı ile ilgili algılarının araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öğreten, B. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2013) 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde interaktif öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 04 (07), 2013, 1-18.
 • Özhan, U. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile derslerindeki akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pamuk, S., Çakır, R.,Yılmaz H.B.ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakışıcısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi kuram
 • Polat, S., ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.
 • Sünkür, M,. Arabacı İ. B. ve Şanlı Ö,. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim ıı. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). E-Journal Of New World Sciences Academy (NWSA), 7(1), 313-321.
 • Şerefhanoğlu, H. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile oklu zekâ alanlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans yezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlik düzeylerine etkileri. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tatlı, C. ve Kılıç, E.(2013) Etkileşimli tahtaların kullanımına ilişkin alınan hizmet içi eğitimin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12 (24), 137-158.
 • Temelli, D., ve Genç, S. Z. (2014). Akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumları (Çanakkale ili örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 41-58.
 • Terreni, L. (2011). Interactive whiteboards, art and young children. Computers in New Zealand Schools: learning, teaching, technology, 23(10), 1-23.
 • Thompson, J. & Flecknoe, M. (2003). Raising attainment with an ınteractive whiteboard ın key stage 2. Management in Education, 17(3), 29-33.
 • Türel, Y. K., & Johnson, T. E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Journal of Educational Technology & Society, 15(1), 381-394.
 • Yalın, H. Ġ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (22.Baskı.) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. M., ve Bilici, S. (2016). Görsel sanatlar alanına yönelik öğretim teknolojileri ve materyali durumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1).
 • Yorgancı, S., ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının başarıya ve matematiğe karşı tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 919-930.
 • Zor, A. (2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre web tabanlı bilgisayar destekli sanat eğitimi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anlara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Yahya HİÇYİLMAZ (Primary Author)
MUŞ TULIP APPLICATION AND RESEARCH CENTER
0000-0003-3453-9998
Türkiye


Muhammet Emin KAYSERİLİ
INSTITUTE OF ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF REFORMS
0000-0003-3072-2357
Türkiye

Publication Date March 20, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Hiçyilmaz, Y. & Kayserili, M. E. (2019). Görsel Sanatlar Dersinde Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 247-253 . DOI: 10.18506/anemon.464700