Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. anemon's ownership is Mus Alarslan University. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. anemon's ownership is Mus Alarslan University. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TUBITAK ULAKBIM TR Index (Social Sciences and Humanities Database),
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), 
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) 
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier), 
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
 • Idealonline,
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor),
 • InfoBase Index, 
 • ISAM (TRF Center for Islamic Studies),
 • JIF (The Journals Impact Factor),
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents),
 • OAJI (Open Academic Journals Index), 
 • ResearchBib (Academic Resource Index), 
 • SciLit, 
 • SIS (Scientific Indexing Services),
 • SOBIAD (Social Sciences Citation Index),
 • TEI (Index of Turkish Education), 
 • UIF (Universal Impact Factor)

Volume 7 - Issue 5 - Oct 2019
 1. Editörden
  Pages 7 - 8
  Ahmet Gökçen
 2. Adaptation of the Robot Anxiety Scale into Turkish
  Pages 9 - 13
  Serkan Erebak, Tülay Turgut
 3. Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Pages 15 - 25
  Emre Esat Topaloğlu
 4. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Tasarlamada-Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Ve Eğitime İlişkin Görüşleri
  Pages 27 - 36
  Sibel Cengizhan
 5. Okul Öncesi Çocuklarda Fiziksel Uygunlukla Doğum Ağırlığı, Gelir Düzeyi ve Okul Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 37 - 43
  Halil Alkan, Akmer Mutlu
 6. Dünya’da ve Türkiye’de İlkokul Eğitimindeki Yönelimlerin İncelenmesi
  Pages 45 - 54
  Özgür Babayiğit
 7. Bruns’ın Hermeneutiğinde Sokrates
  Pages 55 - 61
  Deniz Soysal
 8. Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi
  Pages 63 - 69
  Zeynep Oktuğ
 9. Turist Güvenliğinin Risk Azaltma Davranışı, Tavsiye Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul’u Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 71 - 82
  Ayşe Nevin Sert
 10. Karizmatik Liderlik İletişim Becerilerinin Etik Davranışlara Etkisi Üzerine Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 83 - 93
  Betül Balkan Akan, Agah Sinan Ünsar
 11. Sühreverdî’nin Ontolojisinde Nûru’l-Envâr: Hikmet’ül-İşrâk Özelinde
  Pages 95 - 101
  Tanju Toka
 12. Endüstri 4.0 ve Eğitim: Bir Türkiye Perspektifi
  Pages 103 - 113
  Hamit Özen
 13. Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
  Pages 115 - 121
  Mustafa Naimoğlu, Müslüm Polat
 14. Turizmde Algılanan Değer Kavramı: Çok Boyutlu Algılanan Değer Ölçeğinin Destinasyonda Uygulanabilirliği
  Pages 123 - 131
  Muammer Bezirgan
 15. Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Pages 133 - 140
  Yunus Akan
 16. Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 141 - 149
  Merve Müldür, Arzu Çevik
 17. Küreselleşme Çağında Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Sağlık Diplomasisi
  Pages 151 - 161
  Orhan Battır
 18. Tuhfe-i Hattâtîn’de Hat Sanatını Ele Alan Şiirler
  Pages 163 - 173
  Özlem Güneş
 19. Öğretmenlerin Okuldan Ayrılma Niyetlerinin Bir Yordayıcısı Olarak Kolektif Yeterlik
  Pages 175 - 181
  Selçuk Demir
 20. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü
  Pages 183 - 190
  Halil Ekşi, Deniz Erök Özkapu, Durmuş Ümmet
 21. Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım
  Pages 191 - 196
  Şebnem Aslan, Melek Yağcı Özen
 22. İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 197 - 208
  Mehmet Şaban Akgül, Kaya Tuncer Çağlayan
 23. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme ve Okuma Öz Yeterlikleri İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
  Pages 209 - 222
  Fatma Gerez Taşgın
 24. Rehberlik Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Biriminin İşleyişine İlişkin Görüşleri
  Pages 223 - 234
  Tansel Yazıcıoğlu
 25. Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler
  Pages 235 - 243
  Baykal Biçer, Enis Harun Başer
 26. Kıraat Farklılığından Dolayı Oluşan Zamir İltifatı: Zemahşerî Örneği
  Pages 245 - 254
  Ferit Dinçer
 27. Kitabê Mela Mehemed Elî Hunijî Mewlidê Pêxemberî De Hunerê Edebî
  Pages 255 - 263
  İlyas Akman
 28. Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
  Pages 265 - 276
  Tolga Oral, Hakan Erkuş
 29. Lojistik Performans Değerlendirmesi İçin Bulanık AHP ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Yaklaşım
  Pages 277 - 286
  Gökçe Candan
 30. Cemaat Sosyolojisi: Bir Kavramın Tarihsel Serüveni
  Pages 287 - 297
  Mustafa Günerigök
 31. Üniversite Gençliğinin Değerlerinin Farklılaşan Yönleri: Değerler ve Dindarlık İlişkisi Bugün Bizlere Ne Anlatıyor?
  Pages 299 - 312
  Gamze Aksan, Özlem Altunsu Sönmez
Indexes and Platforms