Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. anemon's ownership is Mus Alarslan University. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • IdealonlineInfoBase
 • IndexISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University

e-ISSN 2149-4622 | Period Bimonthly | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University | http://www.alparslan.edu.tr/
Cover Image


Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University [Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi] is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published bimonthly in February, April, June, August, October and December starting from 2018 by Mus Alparslan University.

Scientific and legal liabilities of the articles published in anemon belong to the authors. anemon's ownership is Mus Alarslan University. The copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Mus Alparslan University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

anemon focuses on, but not limited to the following topics: economics, business, finance, political science, international relations, literature, history, psychology, sociology, philosophy, educational sciences, linguistics, theology and fine arts, etc. All articles published in our journals are open access and freely available online. DOI number is assigned to all the articles being published in the journal. The journal does not charge authors for any publication fee. DOI number of anemon is: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon is a journal that allows for geographic diversity without making any discrimination between the writers, referees, editorial board members and advisory board members.

The articles that comply with the publication principles of anemon are passed through plagiarism checking. Journal of Social Sciences of Muş Alparslan University uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. The journal allows an overall similarity of 20% for a manuscript to be considered for publication. 

This journal is included in the following abstracting and indexing services:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • IdealonlineInfoBase
 • IndexISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Volume 8 - Issue 2 - Mar 16, 2020
 1. Editörden
  Pages 323 - 324
  Ahmet GÖKÇEN
 2. Ontological Background of the Literature at the Sample of the Evolution of Homo Muslimus -II-: Applications on the Holist Heqmatic Grounds
  Pages 325 - 334
  Mustafa AÇIKÖZ
 3. Turizm Öğrencilerinin Hatay İli Somut Kültürel Miras Değerine Yönelik Algıları: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği
  Pages 335 - 343
  Mehmet KESKİN , Çağrı SAÇLI
 4. Şeyh Gâlib’in Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 345 - 352
  İsa IŞIK
 5. Sağlık Çalışanlarının Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algılarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 353 - 361
  Erhan KILINÇ
 6. Pozitif ve Negatif Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihi Üzerine Etkisi: Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
  Pages 363 - 369
  Zehra TÜRK
 7. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 371 - 382
  Ferhat ÖZTÜRK , Ahmet IŞIK
 8. Üniversite Öğrencilerinde Somatik Belirtiler, Bağlanma Stilleri ve Suçluluk Utanç Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 383 - 393
  Gizem GERDAN , Murat KURT
 9. Turistlerin Destinasyon Seçim Kararlarında Destinasyon İmajının Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kaş Örneği
  Pages 395 - 403
  Aydın ÜNAL , Gülay ÇAKIR
 10. Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan ve Diyojen
  Pages 405 - 418
  Abdullah KIRAN
 11. Klasik Şiirde Kutb Meselesi
  Pages 419 - 427
  Nazire ERBAY
 12. Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İşe Yabancılaşması ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 429 - 439
  Mutlu TOKMAK
 13. Nazi Almanyası İşgalindeki Sırbistan'da Antisemitist Propaganda Faaliyetleri
  Pages 441 - 450
  Mehmet Barış YILMAZ , Caner ÇAKI , Mehmet Ali GAZİ
 14. Piyasa İslam’ından İslam’ın Piyasasına (Alternatif, Bireysel, Yapısal ve Kurumsal Öneriler)
  Pages 451 - 462
  Ali FİDAN
 15. Öğretmenlik Mesleğine Bağlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 463 - 482
  Sevilay YILDIZ
 16. Ana Akım İktisat ve Kapitalizm İlişkisi: Eleştirel Bir Giriş
  Pages 483 - 492
  Adem LEVENT
 17. Seeking Meaning in the East with Western Concepts: The Case of Public Policy
  Pages 493 - 501
  Yusuf ÇİFCİ
 18. Verdiği Bir İcâzetnâme Üzerinden Akreboğlu Osman Nuri Taşkent
  Pages 503 - 512
  Nurullah AYDENİZ
 19. Ukraine’s Orange Revolution and Foreign Policy of U.S.
  Pages 513 - 521
  Efe SIVIŞ
 20. The Effects of Attributional Style on Job Satisfaction, Job Performance, and Turnover Intention: The Case of Hotel Employees
  Pages 523 - 531
  Emine KALE , Ahmet AKNAR
 21. Tempo Veren Liderlik Ölçeği (TVLÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 533 - 544
  Canan DEMİR YILDIZ , Murat POLAT
 22. Sultan II. Abdülhamid Dönemi Balkanları Üzerine Bir Değerlendirme: Goltz Paşa’nın Balkan Meselesine Dair Görüşleri
  Pages 545 - 558
  Hidayet KARA
 23. Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Üstbiliş Destekli Problem Çözme Stratejileri Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Üstbiliş Becerilere Etkisi
  Pages 559 - 573
  Sevgi ARSUKK , Dilek SEZGİN MEMNUN
 24. Noktalama İşaretleri ve Hakkı Baha’nın Usul-i Tenkit Adlı Eserinin Tenkit ve Tahlili
  Pages 575 - 591
  Turan GÜLER
 25. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin “Sıfır Atık” Kavramı ile İlgili Çizimlerinin İncelenmesi
  Pages 593 - 601
  Derya SÖNMEZ
 26. Bitcoin Alternatif Yatırım Aracı ya da Hedge Enstrümanı Olarak Düşünülebilir mi?
  Pages 603 - 613
  Serdar KUZU , İsmail Erkan ÇELİK
 27. Aristoteles’in Epistemolojisinde Tümevarım ve Soyutlama İlkesi
  Pages 615 - 624
  Rafiz MANAFOV , Zehra ORUK
 28. Cumhuriyet Halk Partisi İntihap Mahali Raporlarına Göre Urfa’da Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat (1944-1948)
  Pages 625 - 637
  Salhadin GÖK , Özlem KILINÇÇEKER
 29. Tahrir Defterlerine Göre Rumeli’de Kale Teşkilatına Kırçova Kalesi Örneğinden Bir Bakış(1515-1542)
  Pages 639 - 643
  Galip ÇAĞ
 30. Byzantine and Sassanian Competition in International Trade in the 5th and 7th Centuries
  Pages 645 - 653
  Yegane ÇAĞLAYAN
 31. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Etik ve Mesleki Motivasyon Durumlarının İncelenmesi: Muş İli Örneği
  Pages 655 - 664
  Metin KARAYOL , Sultan YAVUZ EROĞLU
Indexes and Platforms