Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 25 - 33 2019-06-24

İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Changing Profiles of Primary School Students

Özgür BABAYİĞİT [1]


Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin değişen davranış, kişilik ve tutum özelliklerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenoloji yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Yozgat il merkezindeki bir ilkokulda görevli 17 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2018 yılı mayıs ayında toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile birlikte 17 sınıf öğretmeniyle görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul öğrencilerinin teknoloji kullanma becerilerinde artış, özgüven artışı, öğrenme kapasitelerinde artış tespit edilmiştir. Ancak saygı ve sevgide azalma, sosyalleşmede problemler, benmerkezcilik, sorumluluk bilincinde azalma belirlenmiştir. 
The aim of this research is to examine the changing behaviour, personality and attitude characteristics of elementary school students. The research was carried out by case study method which is one of the qualitative research methods. Participants of the study consisted of 17 class teachers working in a primary school in Yozgat province center. Semi-structured interview form was used as data collection tool. The data were collected in May 2018. Semi-structured interview form and 17 classroom teachers were interviewed. In the analysis of the data, content analysis was used. As a result of the research, it was determined that the technology usage skills of primary school students increased self-confidence and increased learning capacities. However, there is a decrease in respect and love, problems in socialization, self-centering and a decrease in the sense of responsibility.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (14), 183-190.
 • Borreson Caruso, J. (2004). ECAR study of students and ınformation technology, 2004: convenience, connection, and control. Washington, DC: Educause Center for Applied Research.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, İ (2015). Değişen türkiye’de egitimin islevlerini yeniden düsünmek: velilerin ilk ve orta okullardan beklentileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34, 247- 266
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B. ve Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.
 • Erol, N. (2011). Toplumsal değişme ve eğitim:‘temel ilişkiler, çelişkiler, tartışmalar’. Gazi Akademik Bakış, 5(9). 109-122.
 • Ezmeci, F. ve Dilekmen, M. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin özgüvenleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 513-534.
 • Fidan, F. ve Fidecioğlu, A. (2010). Kutsallıkla tutsaklık arasında bir meslek öğretmenlik: sorunlar, yaklaşımlar ve beklentiler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5). 146-160.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Genç, S. Z., ve Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 89-102.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev.: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gündoğar, F. (2014). Değişen eğitim anlayışı ışığında değişen öğretmen yetiştirme programları üzerine düşünceler. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 2(1), 118-127.
 • Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • Jones, S. (2002). The internet goes to college. How students are living in the future with today's technology. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
 • Lenhart, A., ve Madden, M. (2005). Teen content creators and consumers. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Parlar, H. (2012). Bilgi toplumu, değişim ve yeni eğitim paradigması. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4). 193-209.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pedró, F. (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. Inter-American Development Bank.
 • Rideout, V. J., Vandewater, E. A., ve Wartella, E. A. (2003). Zero to six. Electronic media in the lives of ınfants, toddlers and preschoolers. Menlo Park: The Henry J. Kaiser Family Foundation.
 • Rideout, V., Roberts, D. F. ve Foehr, U. G. (2005). Generation M: Media in the lives of 8-18 year-olds. Menlo Park: The Henry J. Kaiser Family Foundation.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M. C. (2009). Yeni binyılın öğrencileri’nin özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 155–172.
 • Wastlau-Schlüter, P. (2005). How boys and girls in europe are finding their way with ınformation and communication technology? (No. 3). Brussels: Eurydice.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2012). Değişen öğrenci, değişen öğretmen. DEM Dergi, 2(6), 120-123.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6123-0609
Author: Özgür BABAYİĞİT (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2019

Bibtex @research article { anemon458984, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {25 - 33}, doi = {10.18506/anemon.458984}, title = {İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö . (2019). İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (3) , 25-33 . DOI: 10.18506/anemon.458984
MLA Babayiğit, Ö . "İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 25-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/45771/458984>
Chicago Babayiğit, Ö . "İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi AU - Özgür Babayiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.458984 DO - 10.18506/anemon.458984 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 7 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.458984 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.458984 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi %A Özgür Babayiğit %T İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.458984 %U 10.18506/anemon.458984
ISNAD Babayiğit, Özgür . "İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 3 (June 2019): 25-33 . https://doi.org/10.18506/anemon.458984
AMA Babayiğit Ö . İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(3): 25-33.
Vancouver Babayiğit Ö . İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(3): 25-33.
IEEE Ö. Babayiğit , "İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 25-33, Jun. 2019, doi:10.18506/anemon.458984