Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1237 - 1246 2020-08-24

Yetenek Yönetiminin Kurumsal İmaj ve İşveren Markası Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand

Sevda DEMİR [1] , Ömer Okan FETTAHLIOĞLU [2]


Bu çalışmanın temel amacı yetenek yönetimi ile kurumsal imaj ve işveren markası arasındaki ilişkiyi inceleyerek yetenek yönetiminin kurumsal imaj ve işveren markası üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren bankacılık sektöründe farklı kademe ve pozisyonlardaki 413 banka çalışanı oluşturmaktadır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplanan verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kurumun yetenek yönetimi uygulamalarının çalışanların kurumsal imaj algıları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ancak çalışanların işveren marka algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
The main purpose of this study is to examine the relationship between talent management and corporate image and employer brand to reveal the impact of talent management upon the corporate image and employer brand. 413 bank employees in different levels and positions in the banking sector in the province of Kahramanmaraş are work group of the research. The data obtained from the survey were analysed by utilizing SPSS package program. Correlation and regression analyzes were applied to the data collected through the random sampling method. According to the findings; it is confirmed that the talent management practices of the enterprise do not have any impact on the employees' perception of corporate image; however, have a significant effect on employer’s perception of brand.
 • Aker, S. (2008). Yetenek Yönetimi: Yetenek Yönetilir Mi?, İçinde: T. Solmuş. (Ed.), İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Armstrong, M. (2006). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, 10th Edition, Kogan Page, London and Philadelphia, http://recruitusmc.org/wp-content/uploads/2014/10/Handbook.of.Human.Resource.Management.Practice10th.pdf, (23.12.2016).
 • Altınöz, M., & Çöp, S. (2012). Örgütsel Sessizliğin Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.
 • Bahadınlı, H. S. (2013). İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi (İlaç, Tekstil ve Otomotiv Sektörlerinde Araştırma), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bakırtaş, İ. & Bakırtaş, H. (2008). Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 101-119.
 • Barich, H. & Kotler, P. (1991). A Framework for Marketing Image Management, Sloan Management Review, 32(2): 94-104.
 • Barrow, S. & Mosley, R. (2007). The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work, Journal of Brand Management, 15 (2): 150-151.
 • Bartel, A. P. (2000). Human Resources Management and Performance in the Service Sector: The Case of Bank Branches, Working Paper 7467, National Bureau of Economic Research, January.
 • Bolat, İ. O. (2016). Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerden Yansıyan Kurumsal İmajın Analizi ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Brandt, J. (2011). Transforming Education with Talent Management, School Business Affairs, 77(1): 30-31.
 • Brooke, B. & Matthews, P. (2012). Paradigma Shift, Building a New Talent Management Model to Boost Growth, Ernst & Young, Retrieved from http//: www.ey.com/growingbeyond.
 • Chun, R. (2005). Corporate Reputation Meaning and Measurement, International Journal of Management Reviews, 7(2): 91-109.
 • Collings, D.G. & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda, Human Resource Management Review, 19:1-38.
 • Çakır, Ö. (2007). Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çayan, D. (2011). Yetenek Yönetiminin Çalışanların Performansı Üzerine Etkileri ve Niğde Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Delloitte Report, (2010). Talent Edge 2020: Blueprints For The New Normal, https://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-en/articles/talent-edge-2020-redrafting-strategies-for-the-uneven-recovery/DUP98_TalentEdge2020_RedraftingTalent.pdf, (20.10.2016).
 • Demirel, Y. & Savaş, Y. (2017). Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (1): 129-142.
 • Devine, M. (2009). Case Study of the Malmaison Hotel Group. Blass E. (Eds.) In Talent Management. Palgrave Macmillan UK: 184-199.
 • Doğru, G. & Çakır, S.Y. (2015). İşveren Markası Yönetim Sürecinde Strateji ve Uygulamaların İncelenmesi: Türkiye’deki Şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 674-689.
 • Dowling, G.R. (1994). Corparate Reputations: Strategies for Developing the Corporate Brand. London: Kogan Page.
 • Duimering, R. & Safayeni, F. (1998). The Role of Languange and Formal Structure in the Construction and Maintenance of Organizational Images, International Studies of Management and Organization, 28(3): 57-85.
 • Edwards, M. (2005). Employer and Employee Branding: HR or PR, S. Bach (ed.), Managing Human Resources: Personnel Management in Transition, UK:Wiley Blackwell.
 • Eryılmaz, M.E. (2008). Örgüt İtibarı Kavramı ve Yönetimi ile İlgili Bazı Sorunlar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1): 155-174.
 • Fatt, J. P., Wei, M., Yuen, S. & Suan, W. (2000). Enhancing Corporate Image in Organizations, Management Research News, 23 (5/6): 28-54.
 • Fombrum, C.J., Gardberg, N.A. & Sever, J.M. (2000). The reputation Quotient: A Multi-Stakeholder Measure of Corporate Reputation, The Journal of Brand Management, 7 (4): 241-255.
 • Franca, V. (2012). The Strength of the Employer Brand: Influences and Implications for Recruiting, Journal of Marketing and Management, 3(1).
 • Gray, E.R. & Balmer, J.M.T. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation, Long Range Planing, 31(5): 695-702.
 • Güngör, T. & Şahin, A. O. (2017). Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Algıladığı Kurum İmajı ile Kurumsal Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, International Congress on Politic, Economic and Social Studies, No. 2.
 • Ivy, J. (2001). Higher Education Institution Image: A Correspondance Analysis Approach, International Journal of Educational Management, 15(6): 276-282.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 3. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kavrakoğlu, İ. (2006). Yönetimde Devrimin Rehberi, İnovasyon, İstanbul: Alteo Yayınları.
 • Kehinde, J.S. (2012). Talent Management: Effect on Organizational Performance, Journal of Management Research, 4(2): 178-186.
 • Kesen, M. & Sipahi, G. A. (2016). Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansına Etkisi, Journal of International Social Research, 9(43): 1927-1934.
 • Kucherov, D. & Zavyalova, E. (2012). HRD Practices and Talent Management in the Companies with the Employer Brand, Journal of European Industrial Training, 36(1): 86-104.
 • Lievens, F. & Chapman, D. (2009). Recruitment and Selection, Wilkinson et al. (eds), The SAGE Handbook of Human Resource Management, London: Sage Publications.
 • Mandhanya, Y. & Shah, M. (2010). Employer Branding - A Tool for Talent Management, Global Management Review, 4 (2): 43-48.
 • Marangoz, M. & Biber, L. (2007). Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2: 173-193.
 • Minchington, B. (2014). Employer Brand International 2014, Employer Branding Global Trends Survey Report by Brett Minchington.
 • Mičík, M., & Mičudová, K. (2018). Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y, Economics and Sociology, 11(3): 171-189.
 • MinJung, S. & Sung-un, Y. (2008). Toward the Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige and Reputation. Journal of Public Relations Research, 20 (4): 357-376.
 • Öksüz, B. (2012). İşletmelerde Örgütsel Çekiciliğin Arttırılmasında İşveren Markalaşması ve İnsan Kaynaklarına Yansıması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 78-90.
 • Regenthal, G. (1992). Ganzheitliche Corporate Identity, Gabler: Köln. Sağır, M. (2016). İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı ve Tazminat-Kazanç Boyutları ile Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14): 415-439.
 • Sinclair, M.L. (2004). A Talent Management Strategy for the Justice Institute of BC, Doctoral Thesis, Roal Roads University, Victoria, Canada.
 • Slaughter, J.E., Zickar, M.J., Highhouse, S. & Mohr, D.C. (2004). Personality Trait Inferences About Organizations: Development of a Measure and Assessment of Construct Validity, J. Appl. Psychol. 89: 85-103.
 • Smith, P. R. (1993). Marketing Communications: An Integrated Approach. Kogan Page. London.
 • Sokro, E. (2012). Impact of Employer Branding on Employee Attraction and Retention, European Journal of Business and Management, 4(18): 164-173.
 • Şahin, Ö. (2015). Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • TDK (Türk Dil Kurumu), http://www.tdk.gov.tr, (08.09.2019). Terlemez, B. (2013). Stratejik İnsan Kaynakları Bağlamında Organizasyonlarda Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Adnan menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Türkiye Banka Şubeleri Rehberi, (2017). https://www.trbanka.com/kahramanmaras-banka-subeleri.html, (13.03.2017).
 • Türkmenoğlu, M. A. (2018). Putting humanity before brand reputation in the context of Turkey. In: Reputation Management Techniques in Public Relations (pp. 339- 357). USA: IGI Global.
 • Verma, D. & Ahmad, A. (2016). Employer Branding: The Solution to Create Talented Workforce, IUP Journal of Brand Management, 13 (1): 42-56.
 • Xia, H. & Yang, L. (2010). The Employer Branding and Employee Performance. 3rd International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
 • http://www.isverenmarkasi.com/2010/05/05/isveren-marka-yonetimi-modeli/, (10.09.2018).
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1172-973X
Author: Sevda DEMİR (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0621-1699
Author: Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 2015/3-70D
Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon644644, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1237 - 1246}, doi = {10.18506/anemon.644644}, title = {A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Sevda and Fettahlıoğlu, Ömer Okan} }
APA Demi̇r, S , Fettahlıoğlu, Ö . (2020). A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1237-1246 . DOI: 10.18506/anemon.644644
MLA Demi̇r, S , Fettahlıoğlu, Ö . "A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1237-1246 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/644644>
Chicago Demi̇r, S , Fettahlıoğlu, Ö . "A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1237-1246
RIS TY - JOUR T1 - A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand AU - Sevda Demi̇r , Ömer Okan Fettahlıoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.644644 DO - 10.18506/anemon.644644 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1237 EP - 1246 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.644644 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.644644 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand %A Sevda Demi̇r , Ömer Okan Fettahlıoğlu %T A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.644644 %U 10.18506/anemon.644644
ISNAD Demi̇r, Sevda , Fettahlıoğlu, Ömer Okan . "A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1237-1246 . https://doi.org/10.18506/anemon.644644
AMA Demi̇r S , Fettahlıoğlu Ö . A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1237-1246.
Vancouver Demi̇r S , Fettahlıoğlu Ö . A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1237-1246.