Year 2020, Volume 8 , Issue 4, Pages 1047 - 1071 2020-08-24

The Other Side of the Coin: Perception of Social and Institutional Justice of Visible Immigrants / Foreigners (Yalova City Example)
Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)

Muhammed Ferit DUMAN [1]


The usual migration in the world is changing its quality in all its contexts and gaining an increasing volume of international visibility. This situation forces even the most prepared countries to resist immigration. It affects nerve endings of Turkey, which is in the intersection of migration routes. Because of the Turkish Society has been fed with the majorly integrated ‘invisible’ migrant people who were encouraged to migrate to Anatolia from ottoman legacy lands and settled down by governmental organizations, Turkish state and Society got used to the international migration phenomena. At this point, foreigners have become an active component of everyday life and institutional system. In this sense, justice, which keeps the institutions / state and society in order, stands out as the most important element of migration management. Therefore, the profiles of mass foreign / visible migrants, and their perceptions of social and institutional justice are just as important as those of the host society. In this article, 450 foreign nationals in Yalova province and the foreigners profiles, perceptions of social and institutional justice, their attitudes towards social and institutional justice were evaluated through strictly structured interviews (conducted in approximately 40 days)in the areas of foreigners.
Dünyada alışılageldik göç tüm bağlamları ile nitelik değiştirmekte ve uluslararası boyutta giderek artan bir hacimde görünürlük kazanmaktadır. Bu durum göçe en aşina ve hazır ülkelerin bile dayanıklılığını zorlarken Türkiye gibi göç güzergâhında olan bir ülkeyi sinir uçlarından etkilemektedir. Türkiye devleti ve toplumu, Osmanlı bakiyesi topraklardan gelmeleri teşvik edilen, intikalleri sonrasında resmi bir organizasyon ile iskân edilen ve topluma zaten büyük oranda entegre oldukları için ‘görünmeyen’ göçmen kitleleri tarafından demografik olarak beslendiği için uluslararası göç olgusuna oldukça aşinadır. Gelinen noktada yabancılar toplumsal gündelik hayatın ve kurumsal sistemin aktif bir bileşeni haline gelmiştir. Bu anlamda kurumları/devleti ve toplumu düzende tutan adalet, göç yönetiminin de en önemli unsuru olarak öne çıkmaktadır. Dolayısı ile kitleselleşen yabancı/görünür göçmenlerin profilleri, toplumsal ve kurumsal adalet algıları en az ev sahibi toplumunkiler kadar önem arz eder durumdadır. Makale çalışmasında Yalova ilinde bulunan 450 yabancı uyruklu şahıs ile yabancıların yoğun olduğu yerlerde, katı yapılandırılmış görüşme biçiminde (yaklaşık 40 günde) gerçekleştirilen, anket ve gözlem verileri üzerinden yabancıların profillerine, toplumsal ve kurumsal adalet algılarına, alacakları tutumlara ilişkin veriler değerlendirilmiştir.
 • Arınç Kenan, (2018),Doğu Sınırlarından Türkiye’ye Yaya Mülteci Akını Ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Eylül 2018 22(3), ss.1467-1485.
 • Aktaş Murat, (2015), Türkiye'nin Göç Politikası Ve Göçmenlerin Sorunları, Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, S: 27-44.
 • Aydın Ahmet Hamdi Ve DURGUN Sadegül, (2018), Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik Ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi, KSÜSBD, Cilt: 15 Sayı:2, ss.501-526.
 • Balkır Canan ve Kaiser, Bıanca, (2015), Türkiye'de Avrupa Birliği Vatandaşları, M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya (Der), Türkiyenin Göç Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, S.223-241
 • Baker, Brenda J. And Tsuda, Takeyuki, (2015), "Bridging The Past And Present İn Assessing Migration", Brenda J. Baker, Takeyuki Tsuda (Edi) Migration And Disruptions Toward A Unifying Theory Of Ancient And Contemporary Migrations İçinde, ss: 3-14, University Press Of Florida.
 • Baş Türker, (2006), Anket Nasıl Hazırlanır Uygulanır Değerlendirilir?, Seçkin Yayınları, Ankara
 • Bekerman, Zvi, Geisen Thomas, (2011), International Handbook Of Migration, Minorities And Education Understanding Cultural And Social Differences İn Processes Of Learning. Springer
 • Braloand Zrinka, Morrison John, (2005), "Immigrants, Refugeesand Racism Europeans And Their Denial", Elspeth Guild, Joannevan Selm, (Edi), International Migration And Security, İçinde Ss: 113- 128, Routledge, Oxon.
 • Castles, Stephenm ve Miller , Mark J., (2008), Göçler Çağı, (çev) Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ciğerci Nihan, (2016), Bursa-Kırcaali Hattı: 1989'da Gelen Bulgarıstan Göçmenleri Örneği, Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, Der: S. Gülfer İhlamur Öner Ve N. Aslı Şirin Öner, İletişim Yayınları, ss: 107-134.
 • Duruel, Mehmet, (2017), Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Temel Sorunlar, Algı Ve Beklentġler: Hatay Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 62 Temmuz – Ağustos ss:57-79.
 • Düvell, Franck, (2006), Reframing the ırregular Migration Dilemma, Franck Düvell (Eds.), Illegalı Mmigration İn Europe Beyond Control İçinde ss: 223- 268, Palgrave Macmillan UK.
 • Erdoğan M. Murat, (2015), Türkiye'ye Kitelesel Göçlerde Son Ve Dev Dalga: Suriyeliler, M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya (der), Türkiyenin Göç Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları İçinde ss: 317-347.
 • Erdoğan M. Murat, (2016), Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler İle Yaşamanın Çerçevesi, Adem Esen, Mehmet Duman, (Edi), Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler Ve Öneriler, WALD Vakfı Yayınları, İstanbul İçinde ss. 69-88.
 • Esen, Adem, (2016), Uluslararası Düzensiz Göçler Ve Yerel Yönetimler, Adem Esen, Mehmet Duman, (Edi), Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler Ve Öneriler, WALD Vakfı Yayınları, İstanbul İçinde Ss. 11-41.
 • Goc.Gov.Tr/İkamet-İzinleri
 • Goc.Gov.Tr/Duzensiz-Goc-İstatistikler
 • Goc.Gov.Tr/Uluslarararsi-Koruma-İstatistikler
 • Goc.Gov.Tr/Gecici-Koruma5638
 • Guild, Elspeth,Immigrantsandthe Legal Expression Of National Identity, Elspeth Guild, Joannevan Selm, Edi. International Migration And Security İçinde, ss: 101- 112, Routledge, Oxon.
 • Hurriyet.Com.Tr/Gundem/Cinli-Sanip-Korelilere-Saldirdilar-29460272 (Erişim Tarihi 14.10.2019)
 • İçduygu Ahmet, ERDER Sema, Gençkaya Ömer Faruk, (2014), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, İstanbul.
 • İskan Kanunu, 1934, Kanun No:2510
 • İskan Kanunu, 2006, Kanun No:5543
 • İOM, 2019. https://www.iom.int/who-is-a-migrant (Erişim Tarihi:17.09.2019)
 • İOM, 2018a, Global Mıgratıon Indıcators, https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf(Erişim Tarihi:17.09.2019)
 • İOM, 2018b, World Migration Report, https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/china/r5_world_migration_report_2018_en.pdf (Erişim Tarihi:17.09.2019) Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar İçin Durum Analiz Raporu, Concern World Wide, 2013, (mavikalem.org/wp-content/uploads/durum-analızı-surıyelı-sıgınmacılar_sanlıurfa-2013-pdf Erişim Tarihi: 14.10.2019)
 • KARASU Mithat Arman,(2017), Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Kentlerde Neden Oldukları Güvenlik Riskleri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 2, 2018, ss. 51-73.
 • Karpat Kemal, (2015), Önsöz, M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya (Der), Türkiye’nin Göç Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ss: Xxv-Xl.
 • Kaya Ayhan Ve Erdoğan M. Murat, (2015), Giriş, M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya (Der), Türkiye’nin Göç Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İçinde ss. 3-14.
 • Kızmaz Zahir, (2018), Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları Ve Suç, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.392-431.
 • Kirişçi Kemal, Karaca Sema, (2015), Hoşgörü Ve Çelişkiler: 1989,1991 Ve 2011'de Türkiye'ye Gönelen Kitlesel Mülteci Akınları, M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya (Der), Türkiyenin Göç Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss.297-314.
 • Khalid Koser, (2007) International Migration: A Very Short Introduction, Oxford University Press,
 • Kümbetoğlu Belkıs, (2008), Sosyolojide Ve Antropolojide Niteliksel Yöntem Ve Araştırma, Bağlam Yayınları, Ankara.
 • Massey, Douglas S., Arango, Joaquin, Hugo, Graeme, Kouaouci, Ali, Pellegrino, Adelaand Taylor, J. Edward. (1998). Worlds İn Motion: Understanding International Migration At Theend Of The Millennium. Oxford: Clarendon Press.
 • OECD, (2018), International Migration Outlook
 • Özgür Nurcan, (2016), Modern Türkiye'nin Zorunlu Göçmenleri: Muhacirler, İskanlılar, Mübadiller, İslamlar, Soydaşlar, G Grubu, Mülteciler, Tekne Mültecileri, Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, Der: S. Gülfer İhlamur Öner Ve N. Aslı Şirin Öner, İletişim Yayınları, İçinde Ss:199-216
 • Özkul, Derya, (2016), Ulus Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yaznında Yeni Bir Paradigma, Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, (Der). Gülfer İhlamur Öner Ve N. Aslı Şirin Öner, İçinde Ss. 483-500, İletişim Yayınları.
 • Perruchoud, Richard Ve Redpath - Cross, Jillyanne, (2013), Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü.
 • Sağıroğlu Ali Zafer, (2016), Türkiye'de Merkezi Göç Yönetimi, Adem Esen, Mehmet Duman, (Edi), Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler Ve Öneriler, WALD Vakfı Yayınları, İstanbul İçinde ss. 43-68.
 • Sert, Deniz Şenol, (2016), "Uluslar Arası Göç Yazımında Bütünleyici Bir Kurama Doğru", S. Gülfer, İhlamur Öner Ve N. Aslı Şirin Öner,(Der.) Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, İçinde Ss: 29-47 İletişim Yayınları.
 • Solimano Andres, (2010), International Migration İn The Age Of Crisis And Globalization Historical And Recent Experiences, Cambridge University Press.
 • Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, 2015 Orsam, (Orsam.Org.Tr/Suriyeli-Siginmacilerin-Turkiye-Ye-Etkileri/ Erişim Tarihi:14.10.2019)
 • Tsuda Takeyuki, Brenda J. Baker, James F. Eder, Kelly J. Knudson, Jonathan Maupin, Lisa Meierotto, And Rachel E. Scott, (2015), "Unifying Themes İn Studies Of Ancient And Contemporary Migrations", Brenda J. Baker, Takeyuki Tsuda (Edi.) Migration And Disruptions Toward A Unifying Theory Of Ancient And Contemporary Migrations İçinde ss: 15- 30, University Press Of Florida.
 • Tsuda Takeyuki And Brenda J. Baker, (2015), "Migration And Disruptions From Prehistory To The Present". Brenda J. Baker, Takeyuki Tsuda (Edi.) Migration And Disruptions Toward A Unifying Theory Of Ancient And Contemporary Migrations İçinde ss: 296-331, University Press Of Florida.
 • Tsuda Takeyuki, (2015), Unequal İn The Court Of Public Opinion Mexican And Asian Immigrant Disruptions İn The United States, Brenda J. Baker, Takeyuki Tsuda (Edi.) Migration And Disruptions Toward A Unifying Theory Of Ancient And Contemporary Migrations İçinde ss: 243-270, University Press Of Florida.
 • UN, (2018), Report Of The Secretary General On The Work Of The Organization https://www.un.org/annualreport/pdf/en/full_report.pdf (Erişim Tarihi:17.09.2019)
 • World Migration Report, (2018), International Organization For Migration, Switzerland.
 • Yıldırım Ali Ve Şimşek Hasan, (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7644-9486
Author: Muhammed Ferit DUMAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 24, 2020

Bibtex @research article { anemon647893, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Mus Alparslan University}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1047 - 1071}, doi = {10.18506/anemon.647893}, title = {Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Duman, Muhammed Ferit} }
APA Duman, M . (2020). Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği) . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (4) , 1047-1071 . DOI: 10.18506/anemon.647893
MLA Duman, M . "Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1047-1071 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anemon/issue/56374/647893>
Chicago Duman, M . "Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2020 ): 1047-1071
RIS TY - JOUR T1 - Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği) AU - Muhammed Ferit Duman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18506/anemon.647893 DO - 10.18506/anemon.647893 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1047 EP - 1071 VL - 8 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.647893 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.647893 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği) %A Muhammed Ferit Duman %T Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği) %D 2020 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 8 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.647893 %U 10.18506/anemon.647893
ISNAD Duman, Muhammed Ferit . "Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 4 (August 2020): 1047-1071 . https://doi.org/10.18506/anemon.647893
AMA Duman M . Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1047-1071.
Vancouver Duman M . Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(4): 1047-1071.