Author Guidelines

Not: Çalışmalar makale şablonuna göre hazırlanmalıdır. (makale şablonu bilgisayarınıza indirildikten sonra makale şablonu üzerinde değişiklik yapılarak sisteme eklenmelidir. Ayrıca bir makale dosyası hazırlanmamalıdır.)

Not: Çalışmalar akademik intihal programı ile taranmış ve raparu editöre göndermek üzere hazırlanmış olmalıdır.

Not: Çalışmalar sisteme eklenirken muhakkak telif hakkı devri formu (imzalanmış) yanında eklenmelidir.

1.   Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ANTAKİYAT) yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 

2. Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. 

3. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

4. Dergiye gelen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından şekil açısından incelenir, uygun görüldüğü takdirde içerik incelemesi için hakemlere gönderilir. 

5. Makaleler iki farklı hakeme gönderilir, en az iki hakemin oluru ile yayımlanır. Eğer ilk iki hakem yayın konusunda fikir ayrılığı yaşarsa çalışma 3. Bir hakeme gönderilerek görüş istenir. Uygun görülmediği için yayımlanmayan yazılar iade edilmez. 

6. Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılar yayımlanır. 

7. Türkçe Yazımda Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu ve dergimizin belirlediği esaslar dikkate alınır.

 
8. Yazılarda, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere uygun görülen ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Başlık ve numaralandırmada yazar tarafından uygun görülen tercihlerde bulunulabilir. 

9. Makalelerde kullanılan kaynakların, makale sonunda ayrıca “Kaynaklar” listesi olarak verilmiş olması gerekir. 

10. Yazıların başına en az 150-250 kelime arasında Türkçe Özet eklenmelidir. Çalışmanın sonuna geniş İngilizce Özet (Extended Abstract) eklenmelidir. Öz/Abstract’ın altına yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler/keywords yerleştirilmelidir. 

11. Çeviriler orijinal metinleri ile birlikte gönderilmelidir. 

12. Yazılar makale şablon dosyasını (Word dosyası (.docx, .doc)) şeklinde göndermelisiniz. 

13. Dergide yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Not: Çalışmalar makale şablonuna göre hazırlanmalıdır. (makale şablonu bilgisayarınıza indirildikten sonra makale şablonu üzerinde değişiklik yapılarak sisteme eklenmelidir. Ayrıca bir makale dosyası hazırlanmamalıdır.)

Not: Çalışmalar akademik intihal programı ile taranmış ve raparu editöre göndermek üzere hazırlanmış olmalıdır.

Not: Çalışmalar sisteme eklenirken muhakkak telif hakkı devri formu (imzalanmış) yanında eklenmelidir.

 

Kaynakça gösteriminde APA stili veya İsnad Atıf Sistemi kullanılabilir. (İsnad Atıf Sistem Kılavuzu)


Örnek; APA: 

Kaynakça kısmını APA kriterleri doğrultusunda aşağıda gösterilen örnekler doğrultusunda yazdıktan sonra kaynakça bitim, sonunda aşağıdaki gibi dergimizin kaynak gösterimini yazabilirsiniz.

  

Uygun Kaynak Gösterimi:

 

Yazar Soyadı, Adının İlk harfi. (yıl). Makalenin adı. Antakiyat Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dergisi, Sayı, ss-ss.

 

Kitap

Tek yazarlı

Cochrane, A. (2007). Understanding urban policy: A critical approach. Malden, MA: Blackwell Publishing

İki yazarlı

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  

Üç ve daha fazla yazarlı

Bulliet, R.W., Crossley, P.K., Headrick, D.R., Hirsch, S.W., Johnson, L.L., & Northrup, D. (2011). The earth and its peoples: A global history (5th ed.). Boston, MA: Wadsworth.

 

Editörlü Kitap

Richards, K. C. (1997). Views on globalization. In H. L. Vivaldi (Ed.), Australia in a global world (pp. 29-43). North Ryde, Australia: Century.

Çeviri Kitap

Editörlü

Kutluca, T. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. S. B. Demir (Çev. Ed.), Veri toplama yöntemleri (ss. 193-214). Ankara: Eğiten Kitap.

Çeviri

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş. (Çev.: H. Aydın). Ankara: Anı Yayıncılık

Dergi

Tek yazarlı makale

Çelikkaleli, Ö. (2015). Ergenlerin cinsiyet, sınıf, okul türü ve algılanan ebeveyn tutumlarına göre psikolojik belirtilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 148-162.

İki yazarlı makale

Kramer, E., & Bloggs, T. (2002). On quality in art and art therapy. American Journal of Art Therapy, 40 (2), 218-231.

 

 

Üç ve üzeri yazarlı makale

Elo, A., Ervasti, J., Kuosma, E., & Mattila, P. (2008). Evaluation of an organizational stress management program in a municipal public works organization. Journal of Occupational Health Psychology, 13 (1), 10-2.3.

DOI Numaralı makale

Johns, E., & Mewhort, D. (2009). Test sequence priming in recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 35, 1162-1174. doi: 10.1037/a0016372

Online Kaynaklar

Tek yazarlı

Özdemir, N. K. (2016). Deneysel bir çalışma: bibliyopsikolojik danışmaya dayalı özgüven geliştirme programının 6. sınıf öğrencilerinin özgüven düzeylerine etkisi. İlköğretim Online, 15 (1), 136-147. Alınan yer http://İlkogretim-online.org.tr

İki yazarlı

 

Yılmaz, F. & Göçen, S. (2015). Students' views on culture of fear in education system. Journal of Computer and Education Research, 3 (6), 117-128. Alınan yer http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer

Yazarsız

 

Resmi Kurum Yayınları

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen bilimleri öğretim programı. Ankara: Devlet Basımevi.

Online

Department of the Prime Minister and Cabinet. (2008). Families in Australia: 2008. Retrieved from http://www.dpmc.gov.au/publications/families/index.cfm#contac

Üniversite Raporları-Kurum Raporları

 

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

TÜBİTAK (2014). Faaliyet raporu. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

 

Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

 

Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

Yılmaz, F. (2005). İlköğretimde bilimsel tutum ve davranış kazandırmada fen bilgisi dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Online Tez

 

Yılmaz, A. (2012). Psikolojik danışma sürecindeki danışan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)


Örnek; CHICAGO: 

* Ahmet Sait Sıcak, Kur’an Tefsirinde Öznellik, Ankara Okulu Yay., Ankara 2017, s. 150. 

* Yusuf Gökalp, “İmamet Nazariyesi Bağlamında Zeydiyye’nin İmamiyye’ye Yönelik Eleştirileri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı: 1, ss. 89-126. 

* İsmail Hakkı İzmirli, “Tabiplerin Üstadı: Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî”, sad. Tuna Tunagöz, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: 13, sayı: 1, ss. 247-265.