Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 126 - 141 2019-12-31

ADAPTATION OF SCIENCE MOTIVATION QUESTIONNAIRE II (SMQ-II) TO THE TURKISH LANGUAGE AND PHYSICS: PHYSICS MOTIVATION SCALE
FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Erol Süzük [1]


This purpose of this study is to adapt Science Motivation Questionaire II scale developed by Glynn, Brickman, Armstrong and Taasoobshirazi to the Turkish language. A sample of 712 students (grades 9-12) participated in the study. After language equivalency, the construct validity of the scale was examined with confirmatory factor analysis. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated good fit between the original model and data. Cronbach’s alpha coefficient was found to be .93 for the scale and between .81 and .89 for sub-scales and item-total correlation coefficients were between .41 and .71. According to t-test results, differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. In addition, the correlations between the factors were found to be significant by Pearson analysis (p <.01). For the test-retest reliability coefficient, the scale was applied to a group of 85 students at three-week intervals, and the correlation coefficient was significant (r = .98; p <.01).The results of this study confirmed that the Turkish form of the Physics Motivation Scale II is valid and reliable to be used in assessing high school students’ physics motivation.

Bu çalışmanın amacı, Glynn, Brickman, Armstrong and Taasoobshirazi (2011) tarafından geliştirilen “Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II (Science Motivation Questionaire II, SMQ-II)”nin Türkçeye uyarlanması; geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Çalışmaya, 9., 10., 11. ve 12. sınıflara devam eden 752 öğrenci katılmıştır. Ancak ölçek maddelerinin en az %5’ini boş bırakan öğrenci verilerinin çalışmadan çıkarılması ile 712 öğrenciden elde edilen veriler ile çalışma tamamlanmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliği sağlandıktan sonra yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda büyük örneklemlerde önerilen χ2 /sd= 3.28 değeri başta olmak üzere uyum indeks değerleri iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Güvenirlik için 5 alt boyut ve ölçeğin tümü için Cronbachs’ α katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için .93 olarak hesaplanan güvenirlik katsayısı alt boyutlarda .81 ile .89 arasında değişmektedir. Diğer yandan Pearson analizi ile madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları (.41 ve .71 arasında) ve t testi ile toplam puana göre belirlenmiş üst ve alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki fark hesaplanmış ve ölçek maddelerinin ve faktörlerin ayırt edici olduğu saptanmıştır. Ayrıca Pearson analizi ile faktörler arasındaki korelasyonların anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01). Test-tekrar test güvenirliği ölçmek için nihai ölçek 85 kişilik bir gruba üç hafta arayla iki kez aynı öğrencilere uygulanmış ve elde edilen korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=.98; p<.01). Sonuçlar Fizik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ve lise öğrencilerinin fizik motivasyonlarını ölçmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

 • Andressa, H., Mavrikaki, E., & Dermitzaki, I. (2015). Adaptation of the students' motivation towards science learning questionnaire to measure Greek students’ motivation towards biology learning. International Journal Of Biology Education, 4(2).
 • Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E. K., ve Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education, 88(5), 683-706.
 • Ardura, D., & Pérez-Bitrián, A. (2018). The effect of motivation on the choice of chemistry in secondary schools: adaptation and validation of the Science Motivation Questionnaire II to Spanish students. Chemistry Education Research and Practice, 19(3), 905-918.
 • Austin, A. C., Hammond, N. B., Barrows, N., Gould, D. L., & Gould, I. R. (2018). Relating motivation and student outcomes in general organic chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 19(1), 331-341.
 • Aycan, Ş. ve Yumuşak, A. ,(2002), Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.96.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Second Edition. New York, NY: The Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara:Pegem Yayınları.
 • Cavas, P. (2011). Factor affecting the motivation of Turkish primary students for science learning. Science Education International, 22(1), 31-42.
 • Chan, Y. L., ve Norlizah, C. H. (2017). Students’ motivation towards science learning and students’ science achievement. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 6(4), 2226-6348.
 • Cleveland, L. M., Olimpo, J. T., & DeChenne-Peters, S. E. (2017). Investigating the relationship between instructors’ use of active-learning strategies and students’ conceptual understanding and affective changes in introductory biology: A comparison of two active-learning environments. CBE—Life Sciences Education, 16(2), ar19.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dindar, A. Ç., & Geban, Ö. (2015). Fen bilimleri motivasyon ölçeğinin Türkçe'ye ve Kimya'ya uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction, 5(1), 15.
 • Druger, M. (2006). Experiential learning in a large introductory biology course. In J. J. Mintzes ve W. H. Leonard (Eds.), Handbook of college science teaching (pp. 37–43). Arlington, VA: National Science Teachers Association Press.
 • Ersoy, A. F., & Aliçka, Y. (2016). The Albanian adaptation of the Science Motivation. European Journal of Language and Literature, 2(1), 149-156.
 • Glynn S. M. and Koballa T. R. Jr., (2006), Motivation to learn in college science. in Mintzes J. J. and Leonard W. H. (eds.), Handbook of College Science Teaching. Arlington, VA: National Science Teachers Association Press, pp. 25–32.
 • Glynn, S.M., Taasoobshirazi, G., Brickman, P. (2009). Science Motivation Questionnaire: Construct validation with nonscience majors. Journal of Research in Science Teaching, 46 (2), 127-146.
 • Glynn S.M., Brickman, P., Armstrong, N., Taasoobshirazi G. (2011) Science Motivation Questionnaire II:Validation with science majors and nonscience majors. Journal of Research in Science Teaching, 48(10), 1159–1176.
 • Guido, R. M. D. (2018). Attitude and motivation towards learning physics. arXiv preprint arXiv:1805.02293.
 • Hadzigeorgiou, Y., ve Schulz, R. (2017). What really makes secondary school students “want” to study physics?. Education Sciences, 7(4), 84.
 • Hammer,D., (1994), Epistemological beliefs in introductory physics, Cognition and Instruction, 12(2), 151-183.
 • İlhan, N., Yıldırım, A., & Yılmaz, S. S. (2012). Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 297-310.
 • Jackson, D. L., Gillaspy Jr, J. A., ve Purc-Stephenson, R. (2009). Reporting practices in confirmatory factor analysis: an overview and some recommendations. Psychological Methods, 14(1), 6.
 • Karabenick, S. A., Woolley, M. E., Friedel, J. M., Ammon, B. V., Blazevski, J., Bonney, C. R., ... ve Kelly, K. L. (2007). Cognitive processing of self-report items in educational research: Do they think what we mean?. Educational Psychologist, 42(3), 139-151.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. 4th Edition. Guilford publications.
 • Ng, B. L., Liu, W. C., ve Wang, J. C. (2016). Student motivation and learning in mathematics and science: A cluster analysis. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(7), 1359-1376.
 • Pintrich, P.R., ve Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). upper Saddle River: NJ: Prentice Hall.
 • Redish, E. F., Saul, J. M., ve Steinberg, R. N. (1998). Student expectations in introductory physics. American Journal of Physics, 66(3), 212-224.
 • Rachmatullah, A., Roshayanti, F., Shin, S., Lee, J., Ha, M. (2018). The Secondary-student science learning motivation in Korea and Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3123-3141. https://doi.org/10.29333/ejmste/91665
 • Salta, K., ve Koulougliotis, D. (2015). Assessing motivation to learn chemistry: adaptation and validation of Science Motivation Questionnaire II with Greek secondary school students. Chemistry Education Research and Practice, 16(2), 237-250.
 • Schunk, D. H., Pintrich, P. R. ve Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research and application.Upper Saddle River, NJ and Columbus, OH: Pearson
 • Seçer, İ. (2015) Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları Ankara: Anı Yayınları.
 • Schumm, M. F., & Bogner, F. X. (2016). Measuring adolescent science motivation. International Journal of Science Education, 38(3), 434-449.
 • Schunk, D. H. (2014) Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri. (M. Şahin, Çev.) Ankara:Nobel Yayınları.
 • Taasoobshirazi, G., ve Carr, M. (2009). A structural equation model of expertise in college physics. Journal of Educational Psychology, 101(3), 630.
 • Tosun, C. (2013). Adaptation of chemistry motivation questionnaire-II to Turkish: A validity and reliability study. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.
 • Tröbst, S., Kleickmann, T., Lange-Schubert, K., Rothkopf, A., ve Möller, K. (2016). Instruction and students’ declining interest in science: An analysis of German fourth-and sixth-grade classrooms. American Educational Research Journal, 53(1), 162-193.
 • Trumper, R., (2006), Factors affecting junior high school students’ interest in physics. Journal of Science Education and Technology, 15(1), 47-58.
 • Vasques, D. T., Yoshida, L., Ellinger, J., & Solomon, J. (2018, March). Validity and reliability of the science motivation questionnaire II (SMQ II) in the context of a japanese university. In Conference proceedings (p. 80). libreriauniversitaria. it Edizioni.
 • Vedder-Weiss, D. ve Fortus, D. (2011). Adolescents’ declining motivation to learn science: Inevitable or not?. Journal of Research in Science Teaching, 48 (2), 199-216. doi: 10.1002/tea.20398
 • Veloo, A., Nor, R., ve Khalid, R. (2015). Attitude towards physics and additional mathematics achievement towards physics achievement. International Education Studies, 8(3), 35-43.
 • Visser, Y. L. (2007). Convergence and divergence in children’s attitudes toward the sciences and science education. Learning Development Institute, Florida Atlantic University.
 • Wild, D., Grove, A., Martin, M., Eremenco, S., McElroy, S., Verjee‐Lorenz, A., ve Erikson, P. (2005). Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient‐reported outcomes (PRO) measures: Report of the ISPOR task force for translation and cultural adaptation. Value in Health, 8(2), 94-104.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5520-5597
Author: Erol Süzük (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { aod626185, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {126 - 141}, doi = {10.35346/aod.626185}, title = {FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ}, key = {cite}, author = {Süzük, Erol} }
APA Süzük, E . (2019). FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 3 (2) , 126-141 . DOI: 10.35346/aod.626185
MLA Süzük, E . "FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 3 (2019 ): 126-141 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/51253/626185>
Chicago Süzük, E . "FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 3 (2019 ): 126-141
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ AU - Erol Süzük Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35346/aod.626185 DO - 10.35346/aod.626185 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 141 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.626185 UR - https://doi.org/10.35346/aod.626185 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ %A Erol Süzük %T FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ %D 2019 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 3 %N 2 %R doi: 10.35346/aod.626185 %U 10.35346/aod.626185
ISNAD Süzük, Erol . "FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 3 / 2 (December 2019): 126-141 . https://doi.org/10.35346/aod.626185
AMA Süzük E . FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ. AOD. 2019; 3(2): 126-141.
Vancouver Süzük E . FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2019; 3(2): 126-141.
IEEE E. Süzük , "FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 126-141, Dec. 2020, doi:10.35346/aod.626185