Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 44 - 60 2020-06-30

TEACHERS’ VIEWS ON ARGUMENTATION
ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Kübra YILMAZ [1] , Semra BENZER [2]


In this study, the opinions of prospective teachers about argumentation based education were examined. The research; located in one of Turkey's Central Anatolia province was carried out by 22 teachers working in an Anatolian high schools. Participants are in the field of 13.63% chemistry, 22.72% literature, 9.09% biology, 9.09% English 9.09% mathematics 9.09% philosophy 4.54% physics. In this research, case study, which is one of the qualitative research methods was used. In the research, “Interview Form for Argumentation” was used as data collection tool. In the research, the data were obtained through face-to-face interviews and a semi-structured written interview form. During the analysis of the data, the participant teachers were grouped according to their fields using content analysis and each of them was given individual codes. In the study, the participant teachers think that argumentation arouses interest in the lesson, contributes to critical thinking skills and provides permanent learning.

Araştırma; Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ildeki bir Anadolu lisesinde görev yapan 22 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %13,63’ü kimya %22,72’si edebiyat %9,09’u biyoloji %9,09’u İngilizce %9,09’u matematik %9,09’u felsefe %4,54’ü fizik alanındandır. Bu çalışmada, öğretmenlerin argümantasyona dayalı öğretime yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Argümantasyona Yönelik Görüşme Formu” kullanılmıştır.
Araştırmada veriler yüzyüze görüşülerek yarı yapılandırılmış yazılı görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizi sırasında içerik analizi kullanılarak katılımcı öğretmenler alanlarına göre gruplanıp her birine tek tek kodlar verilmiştir. Araştırmada katılımcı öğretmenler, argümantasyonun derse ilgi uyandırdığını, eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığını ve kalıcı öğrenme sağladığını düşünmektedirler.

 • Aktamış, H., & Atmaca, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon tabanlı öğrenme yaklasımına yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58). 936-947.
 • Aktamış, H., & Hiğde, E. (2015). Fen eğitiminde kullanılan argümantasyon modellerinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 136 -172.
 • Aktaş, T., & Doğan, Ö. (2018). Argümana dayalı sorgulama öğretiminin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve argümantasyon seviyelerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 778-798.
 • Alexopoulou, E., & Driver, R. (1996). Small-group discussion in physics: Peer interaction modes in pairs and fours. Journal of Research in Science Teaching, 33(10), 1099-1114.
 • Aydın, Ö., & Kaptan, F., (2014). Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyona ilişkin görüşler. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 163-188.
 • Bell, P., & Linn, M.C. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for learning from the web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797–817.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education (2nd Ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Çetinkaya, E., & Taşar, M. F. (2018). Fen bilimleri eğitimi alanında türkiye merkezli argümantasyon araştırmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 353-381.
 • Chi, M.T. H. & VanLehn, K. (1991). The content of physics self-explanations. Journal of the Learning Sciences, 1(1), 69-106.
 • Çinici, A., Özden, M., Akgün, A., Herdem, K., Karabiber, H., & Deniz, Ş. (2014). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkinliğinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 571-596.
 • Demirel, R. (2016). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • Domaç, G.G. (2011). Biyoloji eğitiminde toplumbilimsel konuların öğrenilmesinde argümantasyon tabanlı öğrenme sürecinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). Tapping into Argumentation: Developments in the Application of Toulmin’s Argument Pattern for Studying Science Discourse. Science Education, 88(6), 915-933.
 • Erkol, M., Kışoğlu, M., & Gül, Ş. (2017). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı rapor formatının öğretmen adaylarının başarılarına ve fen bilgisi laboratuvarına yönelik tutumlarına etkisi. Elementary Education Online, 16(2), 614-627.
 • Eymur, G., & Çetin, P. (2017). Argümantasyon tabanlı sorgulayıcı araştırma yönteminin öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inancına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(39), 36-50.
 • Geddis, A. N. (1991). Improving the quality of science classroom discourse on controversial issues. Science Education, 2: 169-183.
 • Gül, A., Apaydın, Z., Çobanoğlu, E., & Tağrikulu, P. (2018). Fen öğretiminde toulmin argümantasyon modelinin sınıf dışı (outdoor) eğitim süreci ile bütünleştirilmesi: örnek etkinlikler. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Derneği, 3(2), 103-120.
 • Günel, M., Kıngır, S., & Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (atbö) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164), 316-330.
 • Hasançebi, F. (2014). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının (ATBÖ) Öğrencilerin Fen Başarıları, Argüman Oluşturma Becerileri ve Bireysel Gelişimleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Hiğde, E., & Aktamış, H. (2016). Bilimsel argümantasyon testinin türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 12(1), 228-248.
 • Jimenez-Aleixandre, M. P., & Erduran, S. (2007). Argumentation in science education: an overview. In S. Erduran & M.P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp 3-24). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., Rodriguez, A., & Duschl, R. (2000). “Doing the lesson” or “doing science”: Argument in high school genetics. Science Education, 84(6), 757–792.
 • Karaer, G. (2016). Fen laboratuvarında sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan argümantasyon ve proje tabanlı öğretim yöntemlerinin etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., & Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221–237.
 • Kutluca, A., & Aydın, A. (2017). Argümantasyon ile bilimin doğası arasındaki ilişkiye yönelik araştırma eğilimlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 51-71.
 • MEB. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı: İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar. Ankara.
 • Memiş, E. (2017). Türkiye’de argümantasyon konusunda gerçekleştirilen tezlerin analizi: bir meta-sentez çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 47-65.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar III. Cilt (5. Basım). İstanbul: Yayın Odası.
 • Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576.
 • Öğülmüş. S. (2016). İçerik Çözümlemesi www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/506/6144.pdf. E.T.18.04.2016
 • Özcan, R. (2016). Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin bilimsel argümantasyon sürecini sınıflarında kullanma düzeylerinin ve argümantasyona yönelik farkındalıklarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Özcan, R., Aktamış, H., & Hiğde, E. (2018). Fen bilimleri derslerinde kullanılan argümantasyon düzeyinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 93-106.
 • Özsevgeç, T. ve Altun, E. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözlü Argüman Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 11-14 Eylül, Adana
 • Öztürk, M. (2013). Argümantasyonun Kavramsal Anlamaya, Tartışmacı Tutum ve Özyeterlik İnancına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Polat, H. (2014). Atomun Yapısı Konusunda Argümantasyon Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data, Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction (2nd Ed.), London: Sage Publication Inc.
 • Soysal, Y. (2012). Sosyo-bilimsel argümantasyon kalitesine alan bilgisi düzeyinin etkisi: Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu
 • Staruss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage Publications, Newbury Park, CA.
 • Tokdemir, M., & Hayta, N. (2014). Tarih öğretmenlerinin ortaöğretim tarih derslerinde tartışma yönteminin kullanılmasına ilişkin görüş ve uygulamaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1243-1262.
 • Toulmin, S.E. (1958). The Uses of Argument Cambridge, England.
 • Toulmin, S.E., Richard, R. & Allan J. (1984). An Introduction to Reasoning, 2nd edition, Macmillan, New York.
 • Tümay, H. (2008). Argümantasyon Odaklı Kimya Öğretimi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tümay, H., & Köseoğlu, F. (2010). Bilimde Argümantasyona Odaklanan Etkinliklerle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışlarını Geliştirme [Promoting pre-service chemistry teachers’ understanding of nature of science with argumentation focused activities in science]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (3), 859-876.
 • Uluay, G., & Aydın, A. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerine kuvvet ve hareket ünitesinin öğretilmesinde argümantasyon odaklı öğrenme sürecinin akademik başarıya etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1779-1799.
 • Yapıcıoğlu, A., & Kaptan, F. (2018). Sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımının argümantasyon becerilerinin gelişimine katkısı: bir karma yöntem araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 39-61.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırır, H., & Nakiboğlu, C. (2013). Kimya öğretmenleri ve öğretmen adaylarının argümantasyona dayalı kimya derslerinin hazırlığı ve uygulanması ile ilgili görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 185-210.
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9454-2681
Author: Kübra YILMAZ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8548-8994
Author: Semra BENZER (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { aod613914, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {44 - 60}, doi = {10.35346/aod.613914}, title = {ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Kübra and Benzer, Semra} }
APA Yılmaz, K , Benzer, S . (2020). ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 4 (1) , 44-60 . DOI: 10.35346/aod.613914
MLA Yılmaz, K , Benzer, S . "ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 44-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/55522/613914>
Chicago Yılmaz, K , Benzer, S . "ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (2020 ): 44-60
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Kübra Yılmaz , Semra Benzer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35346/aod.613914 DO - 10.35346/aod.613914 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 60 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.613914 UR - https://doi.org/10.35346/aod.613914 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Kübra Yılmaz , Semra Benzer %T ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 4 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.613914 %U 10.35346/aod.613914
ISNAD Yılmaz, Kübra , Benzer, Semra . "ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 4 / 1 (June 2020): 44-60 . https://doi.org/10.35346/aod.613914
AMA Yılmaz K , Benzer S . ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. AOD. 2020; 4(1): 44-60.
Vancouver Yılmaz K , Benzer S . ÖĞRETMENLERİN ARGÜMANTASYONA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2020; 4(1): 44-60.