Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 1 - 18 2021-06-30

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ
PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ THOUGHTS RELATED TO VIOLENCE

Sinan ERTEN [1]


Şiddet insanoğlunun yaratılışından bu yana varlığını sürdüren bir olgudur. Günümüzün en büyük toplumsal problemlerinin başında gelen şiddet kavramının bireyler tarafından nasıl tanımlandığı son derece önemlidir. Özellikle, gelecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlerin şiddet kavramına yönelik bilgi ve görüşlerinin ne düzeyde olduğu önem arz etmektedir. Bu nedenle üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliği lisans programında Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi dersi kapsamında şiddet konusu yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının (üniversite öğrencilerinin) şiddet kavramına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması şeklinde planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin 48 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme metodu ile oluşturulmuştur. Araştırma sürecinde üniversite öğrencileri ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, üniversite öğrencileri şiddeti “baskı kurmak veya üstünlük sağlamak için bir kimsenin başka bir kimseye verdiği fiziksel ve psikolojik zararlardır” şeklinde tanımlamıştır. Sınırlı sayıda öğrenci ile yapılan bu çalışma sonucunda, şiddet kavramına yönelik daha geniş katılımlı çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Violence is a phenomenon that has existed since the creation of mankind. Violence is one of the biggest social problems of today and it is extremely important that how violence defined by individuals. In particular, the level of knowledge and opinions of teachers who will raise future generations about the concept of violence is important. For this reason, the subject of violence is included in the Sexual Health Information Education course in the science teaching training program of universities. The aim of this study is to determine the views of university students about the concept of violence. The study was designed as a phenomenology which is one of the qualitative research designs. The study group consisted of 48 university students of a state university established in the Central Anatolia Region. The study group was formed by conveince sampling method. During the research process, semi-structured interviews were conducted with university students. As a result of the research, university students defined violence as “physical and psychological damages applied by one person on another in order to exert pressure or set up superiority”. As a result of this study conducted with a limited number of students, it is recommended to focus on studies with broad participation on the causes of violence against women.
 • Aytaç, S., Eteman, F. S., Aydın, G. Ç., Reçber, B., ve Sezen, H. K. (2016). Kadına yönelik şiddetin dünü, bugünü, yarını: Kestirim tabanlı bir araştırma. Sosyoloji Konferanslari, (54), 275.
 • Beyoğlu, A., ve Ergin, D.Y. (2019). Öğretmen adaylarının şiddet kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 283-294.
 • Bilgel, N. (2001). Bursa il merkezinde kadınlara yönelik şiddetle ilgili durum saptaması araştırması. Medical Trend, 8, 6-9.
 • Bulut, A., Ortaylı, N., Çokar, M., Nalbant, H. (2002). Öğretmen ve öğretmen adayları için cinsel sağlık eğitimi. Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. Hizmet Öncesi Eğitim Programı. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. İstanbul.
 • Bulut, S. (2008). Öğretmenden öğrenciye yönelik olan fiziksel şiddet: Nicel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,8(1), 105-118.
 • Çakır, Ö., Harcar, T., Sürgevil, O., ve Budak, G. (2008). Kadına yönelik şiddet ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin durumu. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4), 51-70.
 • Deveci, H., Karadağ, R., ve Yılmaz, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinin şiddet algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 351-368.
 • Dişsiz, M., ve Şahin, N. H. (2008). Evrensel bir kadın sağlığı sorunu: Kadına yönelik şiddet. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(1), 50-58.
 • Duman, Ç. Z., Özdağ, Ş., ve Özcan, A. (2003). Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkisi konusunda hemşire öğrencilerin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yöksekokul Dergisi, 6(2), 50-56.
 • Erbek, E., Eradamlar, N., Beştepe, E., Akar, H., ve Alpkan, L. (2004). Kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet: Üç grup evli çiftte karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam, 17(4), 196-204.
 • Gökkaya, V. B. (2011). Türkiye’de kadına yönelik ekonomik şiddet. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 101-112.
 • Grisso, J. A., Schwarz, D. F., Hirschinger, N., Sammel, M., Brensinger, C., Santanna, J, ve Teeple, L. (1999). Violent injuries among women in an urban area. New England Journal of Medicine, 341(25), 1899-1905.
 • Haylı, Ç. M., ve Gökdoğan, M. R. (2019). Aile içi şiddet. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 631-635.
 • Kabasakal, Z., ve Girli, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkındaki görüşlerinin deneyimlerinin bazı değişkenler ve yaşam doyumu ile ilişkisi (DEU Buca Eğitim Fakültesi Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 105-123.
 • Krug E. G., Dahlberg L. L., Mercy J. A., Zwi, A. B., ve Lozano, R. (2002) World report on violence and health. Geneva: World Health Organization.
 • Martin, S. L., Moracco, K. E., Garro, J., Tsui, A. O., Kupper, L. L., Chase, J. L., ve Campbell, J. C. (2002). Domestic violence across generations: Findings from Northern India. International Journal of Epidemiology, 31(3), 560-572.
 • Özateş, Ö. S. (2009). Bir sosyal hizmet müdahalesi olarak aile içi şiddet mağduru kadın sorununda feminist etik yaklaşım. Toplum ve Sosyal Hizmet 20(2), 99-107.
 • Özen, S. (2007). İşyerinde psikolojik şiddet ve nedenleri. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9(3), 1-24.
 • Özerkmen, N ve Gölbaşı, H. (2010). Toplumsal bir olgu olarak şiddet. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15, 169-182.
 • Stuart G. W. ve Sundeen S. (1987). Principles and Praetice of Psychiatrie Nursing. The c.v. Mosby Company, Toronto.
 • Şahin, F. T., ve Özyürek, A. (2014). Üniversite öğrencilerin aile içi şiddete yönelik görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 40, 0-0.
 • Thomas Q. D. ve Beasley M. E. (1996). Domestic Violence As A Human Rights İssue Seminar. University of California Berkeley, 72-76.
 • Vatandaşlar, S. E. ve Sümer, H. (2019). Kadınlara karşı psikolojik şiddet ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi. 9(53), 341-371.
 • Page, A. Z. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (1. Basım). M. Bütün ve S. Beşir Demir (Çev. Ed.). Anakara: Pegem Akademi.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.
 • TBMM Araştırma Komisyonu (2007). Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337,343,356,357) esas numaralı meclis araştırma komisyon raporu. Ankara: Meb Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Url-1. https://www.amerikaninsesi.com/a/t%C3%BCrkiye-de-kad%C4%B1na-y%C3%B6nelik-%C5%9Fiddet-neden-engellenemiyor-/4671371.html
 • Url-2. https://www.trthaber.com/m/?news=tedbirler-sonuc-verdi-2020de-kadin-cinayetleri-yuzde-21-azaldivenews_id=543357vecategory_id=1
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sinan ERTEN (Primary Author)
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { aod916277, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {1 - 18}, doi = {10.35346/aod.916277}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ}, key = {cite}, author = {Erten, Sinan} }
APA Erten, S . (2021). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 1-18 . DOI: 10.35346/aod.916277
MLA Erten, S . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/916277>
Chicago Erten, S . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ AU - Sinan Erten Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.916277 DO - 10.35346/aod.916277 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.916277 UR - https://doi.org/10.35346/aod.916277 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ %A Sinan Erten %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.916277 %U 10.35346/aod.916277
ISNAD Erten, Sinan . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 1-18 . https://doi.org/10.35346/aod.916277
AMA Erten S . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ. AOD. 2021; 5(1): 1-18.
Vancouver Erten S . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 1-18.
IEEE S. Erten , "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-18, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.916277