Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 19 - 38 2021-06-30

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ATTITUDE OF EDUCATION FACULTY STUDENTS TOWARDS THE SCIENTIFIC RESEARCH METHODS COURSE

Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU [1] , Bahri MEŞECİ [2]


Bu araştırma, farklı programlarda okuyan ve bilimsel araştırma dersi alan öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Amasya ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde Türkçe, Okulöncesi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adayları oluştururken, gönüllülük esas alınarak belirlenen 150 son sınıf öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır. Nicel araştırma kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada alan taraması yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri “Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, farklı değişkenlerin incelenmesinde SPSS 20 istatistiki programıyla ilişkisiz örneklemler t-testi ve post hoc testleri kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Analiz sonucunda, bilimsel araştırma dersine yönelik tutuma ilişkin ortalama puanlar değerlendirildiğinde en yüksek ortalama puanın fen bilgisi öğretmenliğinin aldığı, en düşük ortalama puanı ise sosyal bilgiler öğretmen adayları aldığı belirlenmiştir. Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlılık düzeyi değerlendirildiğinde fen bilgisi öğretmenliği lehine anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre bulgular incelendiğinde, bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumlarda cinsiyetin etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Bulgular doğrultusunda öncelikle öğretim elemanlarının Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini sevdirmeleri gerekir. Araştırma yapmaları için öğretmen adaylarını cesaretlendirmeleri ve istekli hale gelmelerine yardımcı olmaları çok önemlidir.
In this research, it was aimed to determine the attitudes of the prospective teachers who are studying in different departments towards the scientific research course. The universe of the study consists of a sample of 150 senior teacher candidates determined on the basis of volunteering and pre-service teachers studying at the departments of Turkish, Mathematics, Preschool, Social Sciences and Science Teaching at the education faculty of a state university located in Amasya. In this study conducted within the scope of quantitative research, survey method was used. The data of the research were collected using the "Attitude Scale Towards the Scientific Research Methods Course". In the analysis of the data, comparisons were made using samples t-test and post hoc tests unrelated to the SPSS 20 program to examine different variables. As a result of the analysis, when the average scores regarding the attitude towards the scientific research course were evaluated, it was determined that the science teacher got the highest average score and the social studies teacher candidates got the lowest average score. When the significance level of the difference between the average scores for the scientific research methods course was evaluated, it was concluded that there was a significant difference in favor of science teaching. When the findings were examined according to the gender variable, it was concluded that gender was not effective in attitudes towards the course of scientific research methods. According to data, findings, first of all, the lecturers should like the Scientific Research Methods course. It is essential that they encourage and help trainees become willing to do research.
 • Aktamış, H., & Dönmez, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-30.
 • Aşiroğlu, S. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile bilimsel araştırma dersindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-84.
 • Ayaydın, A., & Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.
 • Bahtiyar, A., & Can, B. (2016). Fen Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ile bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 47-58.
 • Baldi, S., Jin, Y., Skemer, M., Green, P.J., & Herget, D. (2007). Highlights from pısa 2006: performance of u.s. 15-year-old students in science and mathematics literacy in an ınternational context (NCES 2008–016). NCES. Washington, DC.
 • Bibi, F., Lqbal, H. M., & Majid, N. (2012). Attitude of prospective teachers towards research: ımplications for teacher education in Pakistan. Contemporary Educational Researches Journal, 1, 8-14.
 • Biçer, M., Bozkırlı, K. Ç., & Er, O. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 50, 327-342.
 • Butt, I. H., & Shams, J. A. (2013). Master in education student attitudes towards research: a comparison between two public sector universities in Punjab. A Research Journal Of South Asian Studies, 28(1), 97-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(2), 257-269.
 • Crawley, F. E., & Koballa, T. R. (1994). Attitude research in science education: Contemporary models and methods. Science Education. 78(1), 35-55.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C., & Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 266-287.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S., Küçük, M., & Gökdere, M. (2002, Eylül). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarındaki araştırmalara yönelik derslerin incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Ekici, F. Y. (2017). Examination of the attitudes of preschool teacher candidates and teacher candidates in other branches towards scientific research in terms of some Variables, European Journal of Educational Research, 6(1), 1-13.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2006). Primary school teachers’ attitudes towards educational research. Educational Sciences: Theory and Practice. 6(2), 395-402.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elmore, P.B., & Vasu, E.S. (1980). Relationship between selected variables and statistics achievement: Building a theoretical model. Journal of Educational Psychology, 72(4), 457-467.
 • Ergin, S., & Beşe, A. (2005). Messiahs for and against the dominant culture: political writing of american and turkish women in the late 19th and early 20th centuries. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 97-108.
 • Hammersley, M. (1993). On the teacher as researcher. Educational Action Research, 1(3), 425-445.
 • İlhan, A., Çelik, H. C., & Aslan, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koleza, E., & Kontogianni, A. (2012). Statistics in primary education in Greece: how ready are primary teachers? 12th International Congress on Mathematical Education, COEX, Seoul, Korea, 8–15 July 2012.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), 1169-1194.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011a). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., & Yeşil, R. (2011b). Öğretmenlerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara ilişkin düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 109-127.
 • Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M. & İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., & Çelik, N. (2013). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173, 11-24.
 • Li, L. K. (2012). A study of the attitude, self-efficacy, effort and academic achievement of CityU students towards research methods and statistics. Discovery–SS Student E-Journal, 1(54), 154-183.
 • Manning, K., Zachar, P., Ray, G.E. & LoBello, S., (2006). Research methods courses and the scientist and practitioner interests of psychology majors. Teaching of Psychology. 33(3), 194–196.
 • Manuel, R., Fenton, R., & Philemon, M. (2013). University students’ attitudes towards quantitative research methods: a comparative/contrastive analysis. International Journal Of Education And Information Studies, 3(2), 27-33.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2012). Çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin Türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 131-142.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1 SPSS-Minitab. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the attitudes toward research scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), 16-26.
 • Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 77-90.
 • Saracaloğlu, S., Varol, S. R., & Ercan, İ. E. (2005). lisansüstü eğitim öğrencilerinin bilimsel araştırma kaygıları araştırma ve istatistiğe yönelik tutumları ile araştırma yetenekleri arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 187-199.
 • Schau, C., Millar, M., & Petocz, P. (2012). Research on attitudes towards statistics. Statistics Education Research Journal, 11(2), 2-5. Shkedi, A. (1998). Teachers’ attitudes towards research: A challenge for qualitative researchers. Qualitative Studies in Education, 4, 559-577.
 • Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tay, B., Demirci-Güler, M. P., & Taşdemir, A. (2009). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersi başarı düzeyleri ve düşünceleri. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.
 • Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 993-1016.
 • Winans, K. S. & Madhavan, S. (1992). Some factors ınfluencing undergraduate pharmacy students’ perception of and attitudes toward research related activities. American Journal of Pharmaceutical Education. 56(1), 29-35.
 • Yaşar, M. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması: geçerlik ve güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 109-129.
 • Yavuz-Konokman, G., Tanrıseven, I., & Karasolak, K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 14(1), 141-158.
 • Yenice, N., & Atmaca, A. C. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğasına yönelik bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(4), 366-393.
 • Yenilmez, K., & Ata, A. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Haziran 2012 Niğde: Niğde Üniversitesi.
 • Yükseköğretim Kurulu (2018). Yüksek öğretim kurulu yeni öğretmen yetiştirme lisans programları,Ankara.http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/41807946
 • Zeichner, K. M. (1995). Beyond the divide of teacher research and academic research. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 1(2), 153-172.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2852-7061
Author: Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
Institution: Amasya Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3901-0233
Author: Bahri MEŞECİ (Primary Author)
Institution: Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { aod917301, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {19 - 38}, doi = {10.35346/aod.917301}, title = {EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Karamustafaoğlu, Sevilay and Meşeci, Bahri} }
APA Karamustafaoğlu, S , Meşeci, B . (2021). EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 19-38 . DOI: 10.35346/aod.917301
MLA Karamustafaoğlu, S , Meşeci, B . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 19-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/917301>
Chicago Karamustafaoğlu, S , Meşeci, B . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 19-38
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Sevilay Karamustafaoğlu , Bahri Meşeci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.917301 DO - 10.35346/aod.917301 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 38 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.917301 UR - https://doi.org/10.35346/aod.917301 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Sevilay Karamustafaoğlu , Bahri Meşeci %T EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.917301 %U 10.35346/aod.917301
ISNAD Karamustafaoğlu, Sevilay , Meşeci, Bahri . "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 19-38 . https://doi.org/10.35346/aod.917301
AMA Karamustafaoğlu S , Meşeci B . EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. AOD. 2021; 5(1): 19-38.
Vancouver Karamustafaoğlu S , Meşeci B . EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 19-38.
IEEE S. Karamustafaoğlu and B. Meşeci , "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 19-38, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.917301