Year 2021, Volume 5 , Issue 1, Pages 97 - 109 2021-06-30

FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF A NETWORK RESEARCH ACTIVITY DESIGNED FOR A SCIENCE COURSE (WEBQUEST) ON STUDENTS' LOGICAL THINKING SKILLS

Buket BALLIEL [1]


Bu araştırmanın amacı, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde yer alan Güneş Sistemi ve Tutulmalar ünitesinin, webquest etkinliği ile öğrenim gören öğrenciler ile yenilenen ilköğretim programa göre öğrenim gören öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 6 haftalık süreç içinde Muğla ilinde bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 6.Sınıf öğrencisi 63 öğrenci katılım sağlamıştır. 31 öğrenciden oluşan deney grubu ve 32 öğrenciden oluşan kontrol grubu olmak üzere iki grup kurulmuştur. Deney grubuna ünite, webquest etkinliği ile işlenmiştir. Araştırmanın verileri Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı ile analiz edilmiştir. Mantıksal Düşünme Yeteneği testi ön test puanı için kontrol ve deney grubunun farklılıkları incelenirken, iki grubun ortalamaları bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Her iki grubun mantıksal düşünme testi ön test puanları ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı için kovaryans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, web tabanlı uzaktan eğitimin deney grubu öğrencilerinin mantıksal düşünme yetenekleri üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır. Webquest öğrenme yöntemi ile ders alan deney grubundaki öğrencilerin mantıksal düşünme yetenekleri düzeyi, yenilenen ilköğretim programına dayalı öğrenme yöntemi ile ders alan kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Webquest ile öğrenmenin öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneği üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine the effect of the Solar System and Eclipses unit in the 6th grade Science and Technology Course on the students studying with the webquest activity and the students studying according to the renewed primary school curriculum on the logical thinking abilities. The research was carried out with a pretest-posttest control group experimental design. The experimental application of the research was carried out by secondary school in Muğla province in 2019-2020 academic year. It was carried out with 63 students studying 6th grade. Within the scope of the research, two groups, the experimental and the control group, were established. The unit was applied to the experimental group with the webquest activity. There were 31 students in the experimental group and 32 students in the control group. The research data were obtained by the Logical Thinking Ability Test. The data obtained were analyzed using the SPSS 22.00 package program. While the differences of the control and experimental groups were examined for the Logical Thinking Ability pre-test score, the means of the two groups were compared with the independent sample t-test. Since there was no significant difference between the logical thinking test pre-test scores and post-test scores of both groups, covariance analysis was applied. In line with the findings of the research, it was revealed that web-based distance education made a significant difference on the logical thinking skills of the experimental group students. The level of logical thinking skills of the experimental group consisting of students who took lessons with the Webquest learning method was found to be higher than the control group students who took lessons with the renewed primary education curriculum based learning method. It has been determined that learning with WebQuest has an positive effect on students' logical thinking ability.
 • Ak, A., Oral, B., & Topuz, V. (2018). Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim sürecinin değerlendirilmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 71–80.
 • Allan, J., & Street, M. (2007). The quest for deeper learning: an investigation into the impact of a knowledge-pooling webquest in primary initial teacher training. British Journal of Educational Technology, 38(6), 110–21112.
 • Altunçekiç, A. (2010). Web destekli probleme dayalı öğrenme ortamlarının bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 149–166.
 • Bozdoğan, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrencilerin fen bilgisi tutumuna ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çıbık-Sert, A. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Crawford, C. M., & Brown, E. (2002). Focusingupon higher order thinking skillls: webquests and the learner-centered mathematical learning environment. Retrieved from ERIC Database. Erişim Tarihi: 13 Nisan 2021.
 • Çığrık, E. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen öğretiminde webquest tekniğinin öğrenci başarı ve tutumuna etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Dinçer, S. (2017). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. In IEEE International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 7, 8.
 • Garnett, P. J., & Tobin, K. (1984). Reasoning patterns of preservice elementary and middle school science teachers. Science Education, 68(5), 621–631.
 • Geban, Ö., Aşkar, P., & Özkan, İ. (1992). Effects of computer simulations and problem solving approaches on high school students. Journal of Educational Research, 86, 5–10.
 • Göçer, T. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıkları ile mantıksal düşünme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güler, Z. (2010). İlköğretim öğrencilerinin SBS puanları ile ders başarıları, bilimsel süreç becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Icard, S. B. (2014). Educational technology best practices. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 11(3), 37–41.
 • Çallı, İ., İşman, A., & Torkul, O. (2001). Sakarya Üniversitesinde uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve geleceği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(3), 1–8.
 • Karakuş, N., & Er, Z. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının WEB 2.0 Araçlarının Kullanımıyla İlgili Görüşleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 9,177–197.DOI: 10.21733/ibad.837184
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, D., & Sağlam, N. (2009). Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 10(2), 23–37.
 • Koray, Ö., & Azar, A. (2008). Orta öğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan acısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 125–136.
 • Lawson, A. E. (1982). Formal reasoning, achievement and intelligence: An issue of importance. Science education, 66(1), 77–83.
 • Lazear, D. (2000). The intelligent curriculum. Using MI to Develop Your Student’s Full Potential. Chicago Review Press, New York.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2006). Educational technology for teaching and learning. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Oliva, J. M. (2003). The structural coherence of students’ conceptions in mechanics and conceptual change. International Journal of Science Education, 25(5), 539–561.
 • Özdemir, S. (2005). Web ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özerbaş, A. (2012). WebQuest öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 42–49.
 • Segers, E., & Verhoeven, L. (2009). Learning in a sheltered internet environment: The use of WebQuests. Learning and Instruction, 3(2), 38–2.
 • Soylu, H. (2004). Fen öğretimde yeni yaklaşımlar (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Temizyürek, K. ( 2003). Fen Öğretimi ve Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tobin, K. G., & Capie, W. (1982). Relationships between formal reasoning ability, locus of control, academic engagement and integrated process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 19(2), 113–1121.
 • Tobin, K. G., & Capie, W. (1981). The development and validation of a group test of logical thinking. Educational and Psychological Measurement, 41, 413–423.
 • Ünal, H., Bayram, H, & Sökmen, N. (2002). Fen bilgisi dersinde temel kimya kavramlarının kavramsal olarak öğrenilmesinde öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin ve öğretim yönteminin etkisi. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitim Kongresi. 16-18 Eylül, Ankara.
 • Valanides, N. C. (1996). Formal reasoning and science teaching. School Science and Mathematics, 96(2), 99–111.
 • Yang, C. H. (2013). Using webquest for students from primary school secondary levels to promote student engagement and problem solving. Edulearn Proceedings, 13(1), 4005-4014.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Buket BALLIEL (Primary Author)
Institution: muğla milli eğitim bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2021

Bibtex @research article { aod928113, journal = {Anadolu Öğretmen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1706}, address = {anadoluogretmendergisi@gmail.com}, publisher = {Naim UZUN}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {97 - 109}, doi = {10.35346/aod.928113}, title = {FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ballıel, Buket} }
APA Ballıel, B . (2021). FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ . Anadolu Öğretmen Dergisi , 5 (1) , 97-109 . DOI: 10.35346/aod.928113
MLA Ballıel, B . "FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ" . Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 97-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aod/issue/63246/928113>
Chicago Ballıel, B . "FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 (2021 ): 97-109
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ AU - Buket Ballıel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35346/aod.928113 DO - 10.35346/aod.928113 T2 - Anadolu Öğretmen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 109 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-1706 M3 - doi: 10.35346/aod.928113 UR - https://doi.org/10.35346/aod.928113 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Öğretmen Dergisi FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ %A Buket Ballıel %T FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ %D 2021 %J Anadolu Öğretmen Dergisi %P -2587-1706 %V 5 %N 1 %R doi: 10.35346/aod.928113 %U 10.35346/aod.928113
ISNAD Ballıel, Buket . "FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ". Anadolu Öğretmen Dergisi 5 / 1 (June 2021): 97-109 . https://doi.org/10.35346/aod.928113
AMA Ballıel B . FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ. AOD. 2021; 5(1): 97-109.
Vancouver Ballıel B . FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ. Anadolu Öğretmen Dergisi. 2021; 5(1): 97-109.
IEEE B. Ballıel , "FEN BİLİMLERİ DERSİ İÇİN TASARLANAN BİR AĞ ARAŞTIRMASI (WEBQUEST) ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEKLERİNE ETKİSİ", Anadolu Öğretmen Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 97-109, Jun. 2021, doi:10.35346/aod.928113