Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 52 - 72 2019-12-31

Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

Ayşegül BAKIR [1] , Melek KALKAN [2]


Bu araştırmada, siber flört istismarının beden imgesi ve benlik saygısıyla ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, yaş ortalamaları erkeklerde 22.82 ve kadınlarda 22.94 olan 458 kişidir. Araştırmada verilerin toplanmasında Siber Flört İstismarı Ölçeği, Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, siber flört istismarının doğrudan saldırganlığa maruz kalma alt boyutu ile beden imgesinin fiziksel yeterlilik yönelimi alt boyutu arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Siber flört istismarı ile beden imgesinin diğer boyutları arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, siber flört istismarının doğrudan saldırganlık uygulama, doğrudan saldırganlığa maruz kalma, izleme ve kontrol uygulama, izleme ve kontrole maruz kalma alt boyutları ile benlik saygısı arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, siber flört istismarı uygulamanın ve siber flört istismarına maruz kalmanın, cinsiyete, romantik ilişki durumuna, internette geçirilen süreye göre farklılık gösterdiği bilgisine ulaşılmıştır. Araştırma bulguları literatür çerçevesinde tartışılmış, elde edilen sonuçlara göre araştırmacılara ve psikolojik danışmanlara önerilerde bulunulmuştur. 

flört şiddeti, siber flört istismarı, romantik ilişki, beden imgesi, benlik saygısı
 • Ambwani, S. ve Strauss, J. (2007). Love thyself before loving others? A qualitative and quantitative analysis of gender differences in body image and romantic love. Sex Roles, 56(1-2), 13-21.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Baker, C. K. ve Carreño, P. K. (2016). Understanding the role of technology in adolescent dating and dating violence. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 308-320.
 • Balcı, Ş. ve Koçak, M. C. (2017). Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı’nda sunulan bildiri. Erişim adresi: http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/1598/M00800.pdf?sequence=1veisAllowed=y
 • Barter, C., McCarry, M., Berridge, D. ve Evans, K. (2009). Partner exploitation and violence in teenage intimate relationships. London: NSPCC.
 • Befort, C., Hull-Blanks, E. E., Huser, L. ve Sollenberger, S. (2001). Body image, self-esteem, and weight-related criticism from romantic partners. Journal of College Student Development, 42(5), 407-419.
 • Bektaş, D. Y. (2016). Ergenlerde beden imgesi üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(22).
 • Billedo, C. J., Kerkhof, P. ve Finkenauer, C. (2015). The use of social networking sites for relationship maintenance in long-distance and geographically close romantic relationships. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(3), 152-157.
 • Borrajo, E., Gámez-Guadix, M., Pereda, N. ve Calvete, E. (2015). The development and validation of the cyber dating abuse questionnaire among young couples. Computers in Human Behavior, 48, 358-365.
 • Borrajo, E. ve Calvete, E. (2015). Justification beliefs of violence, myths about love and cyber dating abuse. Psicothema, 27(4), 327-333.
 • Brennan, K. A. ve Morris, K. A. (1997). Attachment styles, self-esteem, and patterns of seeking feedback from romantic partners. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(1), 23-31.
 • Brennan, K. A, ve Bosson, J. K. (1998). Attachment-style differences in attitudes toward and reactions to feedback from romantic partners: An exploration of the relational bases of self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(7), 699-714.
 • Browne, A. (1993). Family violence and homelessness: The relevance of trauma histories in the lives of homeless women. American Journal of Orthopsychiatry, 63(3), 370.
 • Burger, J. M. (2016). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Burke, P. J., Stets, J. E. ve Pirog-Good, M. A. (1988). Gender identity, self-esteem, and physical and sexual abuse in dating relationships. Social Psychology Quarterly, 51(3), 272-285.
 • Burke, S. C., Wallen, M., Vail-Smith, K. ve Knox, D. (2011). Using technology to control intimate partners: An exploratory study of college undergraduates. Computers in Human Behavior, 27(3), 1162-1167.
 • Bushman, B. J. ve Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence?. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 219.
 • Canary, D. J. ve Cupach, W. R. (1988). Relational and episodic characteristics associated with conflict tactics. Journal of Social and Personal Relationships, 5(3), 305-325.
 • Canary, D. J. ve Stafford, L. (1993). Preservation of relational characteristics: Maintenance strategies, equity, and locus of control. NJ: Hillsdale.
 • Cash, T. F., Theriault, J. ve Annis, N. M. (2004). Body image in an interpersonal context: Adult attachment, fear of intimacy and social anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(1), 89-103.
 • Coleman, F. L. (1997). Stalking behavior and the cycle of domestic violence. Journal of Interpersonal Violence, 12(3), 420-432.
 • Cramer, D. (2003). Acceptance and need for approval as moderators of self-esteem and satisfaction with a romantic relationship or closest friendship. Journal of Psychology, 137(5), 495-505.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı (Uzmanlık Tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Dainton, M. ve Aylor, B. (2001). A relational uncertainty analysis of jealousy, trust, and maintenance in long‐distance versus geographically close relationships. Communication Quarterly, 49(2), 172-188.
 • Dainton, M. ve Aylor, B. (2002). Patterns of communication channel use in the maintenance of long‐distance relationships. Communication Research Reports, 19(2), 118-129.
 • Davison, T. E. ve McCabe, M. P. (2006). Adolescent body image and psychosocial functioning. The Journal of Social Psychology, 146(1), 15-30.
 • Dellmann-Jenkins, M., Bernard-Paolucci, T. S. ve Rushing, B. (1994). Does distance make the heart grow fonder? A comparison of college students in long-distance and geographically close dating relationships. College Student Journal, 28, 212-212.
 • Demirtaş, H. A. ve Dönmez, A. (2006). Yakın ilişkilerde kıskançlık: Bireysel, ilişkisel ve durumsal değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(3), 181-191.
 • Doğan O. ve Doğan S. (1992). Çok yönlü beden-self ilişkileri ölçeği el kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W., Moffitt, T. E. ve Caspi, A. (2005). Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. Psychological Science, 16(4), 328-335.
 • Exner-Cortens, D., Eckenrode, J. ve Rothman, E. (2013). Longitudinal associations between teen dating violence victimization and adverse health outcomes. Pediatrics, 131(1), 71-78.
 • Govaerts, K. ve Dixon, D. N. (1988). ... until careers do us part: Vocational and marital satisfaction in the dual-career commuter marriage. International Journal for the Advancement of Counselling, 11(4), 265-281.
 • Gözüyılmaz A. (2011). Evli ergenlerde beden imgesi ve benlik saygısının gebelik durumuna göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Guldner, G. T. ve Swensen, C. H. (1995). Time spent together and relationship quality: Long-distance relationships as a test case. Journal of Social and Personal Relationships, 12(2), 313-320.
 • Guldner, G. T. (1996). Long-distance romantic relationships: Prevalence and separation-related symptoms in college students. Journal of College Student Development, 37(3), 289-296.
 • Haynie, D. L., Farhat, T., Brooks-Russell, A., Wang, J., Barbieri, B. ve Iannotti, R. J. (2013). Dating violence perpetration and victimization among U.S. adolescents: Prevalence, patterns, and associations with health complaints and substance use. Journal of Adolescent Health, 53(2), 194–201.
 • Henton, J., Cate, R., Koval, J., Lloyd, S. ve Christopher, S. (1983). Romance and violence in dating relationships. Journal Of Family Issues, 4(3), 467-482.
 • Jackson, S. M., Cram, F. ve Seymour, F. W. (2000). Violence and sexual coercion in high school students' dating relationships. Journal of Family Violence, 15(1), 23-36.
 • Jezl, D. R., Molidor, C. E. ve Wright, T. L. (1996). Physical, sexual and psychological abuse in high school dating relationships: Prevalence rates and self-esteem issues. Child and Adolescent Social Work Journal, 13(1), 69-87.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2014). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kaura, S. A. ve Lohman, B. J. (2007). Dating violence victimization, relationship satisfaction, mental health problems, and acceptability of violence: A comparison of men and women. Journal of Family Violence, 22(6), 367-381.
 • Katz, J. ve Arias, I. (1999). Psychological abuse and depressive symptoms in dating women: Do different types of abuse have differential effects?. Journal of Family Violence, 14(3), 281-295.
 • Katz, J. E. ve Aakhus, M. (Eds.). (2002). Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance. Cambridge University Press.
 • Kernberg, O. (2011). Sapıklıklarda ve kişilik bozukluklarında saldırganlık. M. Banu Büyükkal (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kinsfogel, K. M. ve Grych, J. H. (2004). Interparental conflict and adolescent dating relationships: integrating cognitive, emotional, and peer influences. Journal of Family Psychology, 18(3), 505.
 • Korchmaros, J. D., Ybarra, M. L., Langhinrichsen-Rohling, J., Boyd, D. ve Lenhart, A. (2013). Perpetration of teen dating violence in a networked society. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(8), 561-567.
 • Korkmaz, M. (1996). Yetişkin örneklem için bir benlik saygısı ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I. ve Kelly, K. (2003). New media: A critical introduction. London, UK: Routledge.
 • Marganski, A. ve Melander, L. (2018). Intimate partner violence victimization in the cyber and real world: Examining the extent of cyber aggression experiences and its association with in-person dating violence. Journal of interpersonal violence, 33(7), 1071-1095.
 • Marigold, D. C., Holmes, J. G. ve Ross, M. (2007). More than words: Reframing compliments from romantic partners fosters security in low self-esteem individuals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(2), 232.
 • Markey, C. N. ve Markey, P. M. (2006). Romantic relationships and body satisfaction among young women. Journal of Youth and Adolescence, 35(2), 256-264.
 • Morrison, K. R., Doss, B. D. ve Perez, M. (2009). Body image and disordered eating in romantic relationships. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(3), 281-306.
 • Mulford, C. ve Giordano, P. C. (2008). Teen dating violence: A closer look at adolescent romantic relationships. National Institute of Justice Journal, 261(1), 31-40.
 • O'Leary, K. D., Slep, A. M. S., Avery-Leaf, S. ve Cascardi, M. (2008). Gender differences in dating aggression among multiethnic high school students. Journal of Adolescent Health, 42(5), 473-479.
 • Olivardia, R., Pope Jr, H. G., Borowiecki III, J. J. ve Cohane, G. H. (2004). Biceps and body image: the relationship between muscularity and self-esteem, depression, and eating disorder symptoms. Psychology of Men ve Masculinity, 5(2), 112.
 • Özteke, H. İ. (2015). Bağlanma, eş seçiminde sınırlandırıcı inançlar ve beden imgesi baş etme stratejilerinin romantik ilişkilerde mükemmelliyetçiliği yordaması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Reeves, P. M. ve Orpinas, P. (2012). Dating norms and dating violence among ninth graders in Northeast Georgia: Reports from student surveys and focus groups. Journal of Interpersonal Violence, 27(9), 1677-1698.
 • Reitzel-Jaffe, D. ve Wolfe, D. A. (2001). Predictors of relationship abuse among young men. Journal of Interpersonal Violence, 16(2), 99-115.
 • Ridgway, J. L. ve Clayton, R. B. (2016). Instagram unfiltered: Exploring associations of body image satisfaction, Instagram selfie posting, and negative romantic relationship outcomes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(1), 2-7.
 • Roberts, T. A., Klein, J. D. ve Fisher, S. (2003). Longitudinal effect of intimate partner abuse on high-risk behavior among adolescents. Archives of Pediatrics ve Adolescent Medicine, 157(9), 875-881.
 • Roediger, E., Behary, W. T. ve Zarbock, G. (2016). Demek ki oluyormuş (Çev. Azizlerli, N.). İstanbul: Psikonet.
 • Rosenthal, S. L. ve Simeonsson, R. J. (1989). Emotional disturbance and the development of self-consciousness in adolescence. Adolescence, 24(95), 689.
 • RTI (Research Triangle Institute) International. (2012). Prevention in middle school matters: A summary of findings on teen dating violence behaviors and associated risk factors among 7th-grade students. Research Triangle, NC: RTI International. Erişim adresi: http://www.schoolhealthcenters.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-RJWF-Start-Strong-Prevention-Matters.pdf
 • Salovey, P. ve Rodin, J. (1985). The heart of jealousy. Psychology Today, 19(9), 22-29.
 • Saltzman, L. E., Fanslow, J. L., McMahon, P. M. ve Shelley, G. A. (2002). Intimate partner violence surveillance: Uniform definitions and recommended data elements. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/intimatepartnerviolence.pdf
 • Santrock, J. W. (2017). Yaşam boyu gelişim (Çev. Ed. Yüksel, G.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Saraç, A., Hamamcı, Z. ve Güçray, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki doyumunun yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43).
 • Schneider, S. K., O'donnell, L., Stueve, A. ve Coulter, R. W. (2012). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: A regional census of high school students. American Journal of Public Health, 102(1), 171-177.
 • Sears, H. A., Byers, E. S., Whelan, J. J. ve Saint-Pierre, M. (2006). “If it hurts you, then it is not a joke” adolescents’ ideas about girls’ and boys’ use and experience of abusive behavior in dating relationships. Journal of Interpersonal Violence, 21(9), 1191-1207.
 • Sheets, V. ve Ajmere, K. (2005). Are romantic partners a source of college students' weight concern?. Eating behaviors, 6(1), 1-9.
 • Skipper Jr, J. K. ve Nass, G. (1966). Dating behavior: A framework for analysis and an illustration. Journal of Marriage and the Family, 28(4), 412-420.
 • Smith, P. H., White, J. W. ve Holland, L. J. (2003). A Longitudinal perspective on dating violence among adolescent and college-age women. American Journal of Public Health, 93(7), 1104-1109.
 • Spitzberg, B. H. ve Hoobler, G. (2002). Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism. New Media ve Society, 4(1), 71-92.
 • Stafford, L. ve Reske, J. R. (1990). Idealization and communication in long-distance premarital relationships. Family Relations, 39(3), 274-279.
 • Straus, M. A. (2004). Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide. Violence Against Women, 10(7), 790-811.
 • Sugarman, D. B. ve Hotaling, G. T. (1997). Intimate violence and social desirability: A meta-analytic review. Journal of Interpersonal Violence, 12(2), 275-290.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A. ve Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Turan, A. F. (2010). Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarını yordamada yalnızlık, benlik saygısı, yaş, cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumunun rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Van Ouytsel, J., Ponnet, K. ve Walrave, M. (2018). Cyber dating abuse victimization among secondary school students from a lifestyle-routine activities theory perspective. Journal of Interpersonal Violence, 33(17), 2767-2776.
 • Zeytinoğlu, E. (2013). Evli bireylerin benlik saygısı, kıskançlık düzeyi, evlilikteki çatışmalar ve evlilik doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Zweig, J. M., Dank, M., Yahner, J. ve Lachman, P. (2013). The rate of cyber dating abuse among teens and how it relates to other forms of teen dating violence. Journal of Youth and Adolescence, 42(7), 1063-1077.
 • Zweig, J. M., Lachman, P., Yahner, J. ve Dank, M. (2014). Correlates of cyber dating abuse among teens. Journal of Youth and Adolescence, 43(8), 1306-1321.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9182-9492
Author: Ayşegül BAKIR (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1280-5952
Author: Melek KALKAN
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { apdad588621, journal = {Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {2651-5490}, address = {Öncebeci Mah. Umut Sk. No: 50/4 Kolej, Çankaya/Ankara}, publisher = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {52 - 72}, doi = {}, title = {Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Bakır, Ayşegül and Kalkan, Melek} }
APA Bakır, A , Kalkan, M . (2019). Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 2 (2) , 52-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/51116/588621
MLA Bakır, A , Kalkan, M . "Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki" . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019 ): 52-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/51116/588621>
Chicago Bakır, A , Kalkan, M . "Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019 ): 52-72
RIS TY - JOUR T1 - Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki AU - Ayşegül Bakır , Melek Kalkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 72 VL - 2 IS - 2 SN - 2651-5490- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki %A Ayşegül Bakır , Melek Kalkan %T Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki %D 2019 %J Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P 2651-5490- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Bakır, Ayşegül , Kalkan, Melek . "Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 / 2 (December 2020): 52-72 .
AMA Bakır A , Kalkan M . Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(2): 52-72.
Vancouver Bakır A , Kalkan M . Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(2): 52-72.
IEEE A. Bakır and M. Kalkan , "Siber Flört İstismarı, Beden İmgesi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki", Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 52-72, Dec. 2020