Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 33 - 56 2020-07-03

Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi

Özgür Salih KAYA [1]


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkideki sorun çözme becerilerini yaşam doyumu, diğerkâmlık düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplamak için, araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diğerkâmlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında romantik ilişkilerde sorun çözme ile diğerkâmlık ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Romantik ilişkilerde sorun çözme becerisi romantik ilişkiye sahip olma durumuna göre anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca, yaşam doyumu ve diğerkâmlık değişkenleri romantik ilişkide sorun çözme becerisinin% 20'sini açıklamaktadır. Sonuç olarak, kişinin kendisiyle doğrudan ilgili olan diğerkâmlık ve çevrenin de etkisinden kaynaklanan yaşam doyumunun, romantik ilişkilerde sorun çözme becerisini yordadığı bulunmuştur. Bu nedenle, bu çalışmanın romantik ilişkiler literatürüne katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırma romantik ilişkisi olan ve olmayan ilişkilerin sorun çözme becerilerini karşılaştırmak açısından önemlidir.

Romantik ilişki, Sorun çözme, Yaşam doyumu, Diğerkâmlık, Üniversite öğrencileri
  • Ahuvia, A. C. (2002). Individualism/collectivism and cultures of happiness: A theoretical conjecture on the relationship between consumption, culture and subjective well-being at the national level. Journal of Happiness Studies, 3(1), 23-36.Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. Barclay, P. (2010). Altruism as a courtship display: Some effects of third‐party generosity on audience perceptions. British Journal of Psychology, 101(1), 123-135. Berber-Çelik, Ç., ve Kaya, Ö. S. (2018). Examination of eating attitudes in terms of interpersonal relationships and life satisfaction in late adolescence. Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(2), 41-48.Buerkle, J. V., Anderson, T. R., ve Badgley, R. F. (1961). Altruism, role conflict, and marital adjustment: A factor analysis of marital interaction. Marriage and Family Living, 23(1), 20-26. Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a armağan içinde (s.199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.Broman, C. L. (1993). Race differences in marital well-being. Journal of Marriage and Family, 55(3), 724-732.Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Campbell, W. K., Rudich, E. A., ve Sedikides, C. (2002). Narcissism, self-esteem, and the positivity of self-views: Two portraits of self-love. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(3), 358-368Campbell, W. K., ve Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(4), 484–495. Cloninger, C. R., ve Kedia, S. (2011). The phylogenesis of human personality: Identifying the precursors of cooperation, altruism, and well-being. In Origins of altruism and cooperation (pp. 63-107). Springer, New York, NY.Cramer, D., ve Jowett, S. (2010). Perceived empathy, accurate empathy and relationship satisfaction in heterosexual couples. Journal of Social and Personal Relationships, 27(3), 327-349.Çakmak, T., ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.Duran, Ş., ve Hamamcı, Z. (2010). Evlilik öncesi ilişki geliştirme programının romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve çatışma iletişim tarzları üzerine etkisinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 23(23), 87-100.Erdinç, İ. (2018). Evli çiftlerde, evlilik uyumu, cinsel yaşam doyumu ve yaşam doyumu arasindaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Farrelly, D. (2013). Altruism as an indicator of good parenting quality in long-term relationships: Further investigations using the mate preferences towards altruistic traits scale. The Journal of Social Psychology, 153(4), 395-398. Gable, S. L., ve Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103-110.Galante, J., Bekkers, M. J., Mitchell, C., ve Gallacher, J. (2016). Loving‐kindness meditation effects on well‐being and altruism: A mixed‐methods online RCT. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 8(3), 322-350.Guinot, J., Chiva, R. ve Mallén, F. (2015). The effects of altruism and relationship conflict on organizational learning. International Journal of Conflict Management, 26(1), 85-112. Halmos, P. R. ve Vaughan, H. E. (2009). The marriage problem. In Classic Papers in Combinatorics (pp. 146-147). Birkhäuser Boston.Hamamcı, Z. (2005). Dysfunctional relationship beliefs in marital satisfaction and adjustment. Social Behavior and Personality, 33(4), 313-328.Haugen, P. T., Welsh, D. P., ve McNulty, J. K. (2008). Empathic accuracy and adolescent romantic relationships. Journal of Adolescence, 31(6), 709-727.Iwama, K., ve Miyazaki, S. (2008, January). A survey of the stable marriage problem and its variants. In International conference on informatics education and research for knowledge-circulating society (ICKS 2008) (pp. 131-136). IEEE.Kahana, E., Bhatta, T., Lovegreen, L. D., Kahana, B. ve Midlarsky, E. (2013). Altruism, helping, and volunteering: pathways to well-being in late life. Journal of Aging and Health, 25(1), 159-187.Kalkan, M. (2008). Ergenler için romantik ilişkilerde sorun çözme ölçeğinin geliştirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 131, 138. Kalkan, M. (2010). Ergen romantik ilişkilerinde duygusal istismar, fiziksel istismar ve soruna yönelmeye Adlerian bir bakış: Sosyal ilgi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 242.Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250.Kaya, Ö. S. (2018). Romantik ilişkilerde problem çözme becerilerinin empati ve mental iyi oluş açisindan incelenmesi. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 62-72.Kaygusuz, C. (2013). Irrational beliefs and abuse in university students’ romantic relations. Eğitim Araştırmaları, 51, 141-156.Khodabakhsh, M. R., ve Besharat, M. A. (2011). Mediation effect of narcissism on the relationship between emotional intelligence and the quality of interpersonal relationships. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 907-911.Lee, H. J. (2013). The relationship between emotional intelligence and altruism among South Korean central government officials. Social Behavior and Personality, 41(10), 1667-1679. Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.Music, G. (2014). The good life: Wellbeing and the new science of altruism, selfishness and immorality. Routledge.Ogihara, Y., ve Uchida, Y. (2014). Does individualism bring happiness? Negative effects of individualism on interpersonal relationships and happiness. Frontiers in Psychology, 5, 135.Ong, Q., Ho, K. W., ve Ho, K. C. (2013). Altruism within the family: A comparison of father and mother using life happiness and life satisfaction. Social Indicators Research, 111(2), 485-510Papp, L. M., Kouros, C. D., ve Cummings, E. M. (2010). Emotions in marital conflict interactions: Empathic accuracy, assumed similarity, and the moderating context of depressive symptoms. Journal of Social and Personal Relationships, 27(3), 367-387.Pessi, A. B. (2011). Religiosity and altruism: exploring the link and its relation to happiness. Journal of Contemporary Religion, 26(1), 1-18.Post, S. G. (2005). Altruism, happiness, and health: It’s good to be good. International Journal of Behavioral Medicine, 12(2), 66-77.Rachlin, H. (2002). Altruism and selfishness. Behavioral and Brain Sciences, 25(2), 239-250.Savcı, M., ve Aysan, F. (2014). Üniversite öğrencilerinde algılanan stres düzeyi ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(3), 44-56.Schwarze, J., ve Winkelmann, R. (2011). Happiness and altruism within the extended family. Journal of Population Economics, 24(3), 1033-1051.Stanley, S. M., Whitton, S. W., Sadberry, S. L., Clements, M. L., ve Markman, H. J. (2006). Sacrifice as a predictor of marital outcomes. Family Process, 45(3), 289-303.Terzi, S. (2014). Romantik ilişkilerde bağlanma yaralanmalarina yol açan olaylar: Nitel bir çalişma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 99-108.Tosun, C., Yazıcı, H., ve Altun, F. (2015). Evlilik öncesindeki ve evli bireylerin ilişki nitelikleri, benlik kurguları ve özgeci davranış düzeyleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), 73-94. TÜİK, (2018). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=24642 adresinden 18.08.2019 tarihinde erişildi. UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden 16.08.2019 tarihinde erişildi.Waldinger, R. J., Schulz, M. S., Hauser, S. T., Allen, J. P., ve Crowell, J. A. (2004). Reading others' emotions: The role of intuitive judgments in predicting marital satisfaction, quality, and stability. Journal of Family Psychology, 18(1), 58. Williams, K. (2003). Has the future of marriage arrived? A contemporary examination of gender, marriage, and psychological well-being. Journal of Health and Social Behavior, 44(4), 470. Yarnell, L. M., ve Neff, K. D. (2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159.Yilmaz, T., ve Kalkan, M. (2010). Evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programinin çiftlerin ilişki doyumuna etkisi. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8535-290X
Author: Özgür Salih KAYA (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 3, 2020

Bibtex @research article { apdad639053, journal = {Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {2651-5490}, address = {Öncebeci Mah. Umut Sk. No: 50/4 Kolej, Çankaya/Ankara}, publisher = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {33 - 56}, doi = {}, title = {Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi}, key = {cite}, author = {Kaya, Özgür Salih} }
APA Kaya, Ö . (2020). Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 3 (1) , 33-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/55777/639053
MLA Kaya, Ö . "Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi" . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3 (2020 ): 33-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/55777/639053>
Chicago Kaya, Ö . "Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3 (2020 ): 33-56
RIS TY - JOUR T1 - Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi AU - Özgür Salih Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 56 VL - 3 IS - 1 SN - 2651-5490- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi %A Özgür Salih Kaya %T Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi %D 2020 %J Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P 2651-5490- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Özgür Salih . "Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi". Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3 / 1 (July 2020): 33-56 .
AMA Kaya Ö . Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2020; 3(1): 33-56.
Vancouver Kaya Ö . Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2020; 3(1): 33-56.
IEEE Ö. Kaya , "Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkamlığın Yordayıcı Etkisi", Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 33-56, Jul. 2020