Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

UZUN SÜREDİR EVLİ OLAN BİREYLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİ İLE EMPATİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 245 - 265, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı katılımcıların çatışma çözüm stilleri ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışmada 10 yıl ve üzeri süredir evli olan bireylere Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği ve Empati Ölçeği uygulanmıştır. (i) Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeğinin dört alt boyutu vardır: (i) olumlu (ii) olumsuz (iii) geri çekilme (iv) itaat. Araştırma alanyazına iki şekilde katkı sağlamaktadır: (i) Çatışma Çözüm Stilleri (ÇÇSÖ) alt boyut puanlarının ve Empati Ölçeği (EÖ) toplam puanının katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. (ii) ÇÇSÖ alt boyut puanları ile EÖ toplam puanları arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu araştırmada uzun süredir evli olan bireylerin Çatışma Çözüm Stilleri ile Empatik Eğilimleri arasındaki ilişkiyi demografik değişkenlere göre incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan 10 yılı ve üzeri süredir evli olan bireylerdir. Örneklem, bu evrenden amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, 10 yıl ve üzeri süredir evli olan 451’i kadın, 183’ü erkek olmak üzere toplam 634 kişiden oluşmuştur. Katılımcılar farklı sosyo-demografik (cinsiyet, evlilik öncesi ilişki süresi, evlilik süresi vb.) yapılardaki bireylerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri hakkında (cinsiyet, evlilik öncesi ilişki süresi, evlilik süresi vb.) bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu, veri toplamak içinse Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği (ÇÇSÖ) ve Empati Ölçeği (EÖ) kullanılmıştır. Betimsel verilerin analizinde ortalama ve standart sapmaya bakılmıştır. Araştırmada ÇÇSÖ ve EÖ arasındaki ilişki ve üç sosyo-demografik değişken incelenmiştir: (i) cinsiyet (ii) evlilik öncesi ilişki süresi (iii) evlilik süresi. (i) Elde edilen sonuçlara göre sosyo-demografik değişkenlerden cinsiyet ile ÇÇSÖ alt boyutlarından olumlu, olumsuz ve geri çekilme stili arasında anlamlı bir ilişki olduğu, itaat stili alt boyutu ve EÖ arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. (ii) Evlilik öncesi ilişki süresi ile EÖ ve ÇÇSÖ alt boyutlarından geri çekilme ve itaat stili arasında anlamlı bir fark olduğu, olumlu ve olumsuz stil ile anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. (iii) Evlilik süresi ile ÇÇSÖ alt boyutlarından olumlu stil ve itaat stili arasında anlamlı bir ilişki olduğu, olumsuz stil ve geri çeklime stili alt boyutu ve EÖ arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca ÇÇSÖ alt boyutları ile EÖ arasındaki doğrusal ilişki incelendiğinde ÇÇSÖ itaat stili ile EÖ arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki, ÇÇSÖ olumsuz stili ile EÖ arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüş ancak ÇÇSÖ geri çekilme stili ile EÖ arasında negatif yönlü anlamsız bir ilişki ve ÇÇSÖ itaat stili ile EÖ arasında pozitif yönlü anlamsız bir ilişki görülmüştür.

References

 • [1]. Bayraktaroglu, H. T., Tezer, M., Beyazit, U., & Çakici, E. T. (2017). Assessment of Psychometric Properties of Near East Marital Adjustment Scale (Cilt 19), 205-213. doi:10.1080/09751122.2017.1393965
 • [2]. Data, O. W. (2021, 05 13). Marriages and Divorces. www.ourworldindata.org: https://ourworldindata.org/marriages-and-divorces#divorces-by-age-the-recent-reduction-in-divorce-rates-might-be-explained-by-lower-likelihood-of-divorce-in-younger-cohorts adresinden alındı
 • [3]. De Wied, M., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2007). Empathy and Conflict Resolution in Friendship Relations. Aggressive Behavior, 33, 48-55.
 • [4]. Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 155-190.
 • [5]. Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati (27 b.), 135. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • [6]. Eryılmaz, A. (2020). Herkes İçin Mutluluğun Başucu Kitabı (3 b.), 63, 177-180. Ankara: Pegem Akademi.
 • [7]. Eurostat. (2021, 05 12). Crude divorce rate, selected years, 1960-2018 (per 1 000 persons). https://ec.europa.eu/eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Crude_divorce_rate,_selected_years,_1960-2018_(per_1_000_persons).png adresinden alındı
 • [8]. Gladding, S. T. (2018). Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (1 b.), 29-49. Ankara: Türk Psikolji Danışma ve Rehberlik Derneği .
 • [9]. Gottman, J., & Silver, N. (2021). Evliliği Sürdürmenin Yedi İlkesi (13 b.), 241. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • [10]. Gültekin, D. T. (2019). Evlenme Biçimi ve Evlenme Süresi Bağlamında Evlilik Öncesi Sürecin Kadınlardaki Evlilik Doyumu ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, 74. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [11]. Mackey, R. A., Diemer, M. A., & O’Brien, B. A. (2000). Conflict-management styles of spouses in lasting marriages. (Cilt 37), 134-148. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. doi: https://doi.org/10.1037/h0087735
 • [12]. Özdemir, P. (2020). Ailelerin Üzerinde Durduğu Fay Hattı: Aile Huzuru, Nitel Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(51), 18-49. doi:10.15285/maruaebd.632564
 • [13]. Soylu, Y., & Kağnıcı, Y. (2015). Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme (Cilt 5), 44-55. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal.
 • [14]. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. CA: California State University.
 • [15]. Tarhan, N. (2006). Evlilik Psikolojisi (1 b.), 130. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • [16]. Tarhan, N. (2019). Mevlana ile Aile Terapisi (2 b.), 191. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • [17]. TDK. (2021). birey, evlilik, aile. 5 12, 2021 tarihinde www.sozluk.gov.tr adresinden alındı
 • [18]. TÜİK. (2021, 05 13). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019. tuik.gov.tr: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2019-33708 adresinden alındı
 • [19]. Türk, F. (2018). An Examination of Empathic Tendency, Self-regulation and Self-efficacy as Predictors of Conflict Resolution Skills in Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 994-1004.
 • [20]. Yalçın, H. (2014). Evlilik Uyumu ile Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 250-261.
 • [21]. Yalom, I. D. (2012). Aşkın Celladı (23 b.), 14-18. İstanbul: Remzi Kitabevi.

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT RESOLUTION STYLES AND EMPATHIC TENDENCIES OF INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN MARRIED FOR A LONG TIME

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 245 - 265, 31.12.2021

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between conflict resolution styles and empathic tendencies of individuals who have been married for a long time. In the study, it was investigated whether the scores of the Conflict Resolution Styles Scales (CRSS) sub-dimensions and the total score of the Empathic Tendency Scale (ES) differ according to the socio-demographic characteristics of the participants, as well as whether there is a relationship between CRSS sub-dimension scores and ES total scores. CRSS has four sub-dimensions: (i) positive, (ii) negative, (iii) withdrawal, (iv) obedience. This study contributes to the extant literature in two ways: (i) We test the interplay between participants’ sociodemographic characteristics and their ES and CRSS sub-dimension scores, (ii) we analyze the relationship between CRSS subscale scores and ES total scores. In this study, relational screening model was used to examine the relationship between Conflict Resolution Styles and Empathic Tendencies of individuals who have been married for a long time, according to demographic variables. The universe of the research is individuals who have been married for 10 years or more living in Turkey. The sample consisted a total of 634 people, 451 women and 183 men, who have been married for 10 years or more, selected by a purposive sampling method from this population. Participants comprise individuals with different socio-demographic backgrounds including, but not limited to, gender, pre-marital duration and marriage duration. In the study, an online questionnaire was designed to collect data about the demographic characteristics of the participants, CRSS and ES scales. We, in particular, consider three socio-demographic characteristics in our analysis: (i) gender, (ii) duration of the pre-marital relationship, and (iii) duration of the marriage. (i) According to our study, the relationships between gender and CRSS sub-dimensions including positive, negative, and withdrawal styles are found to be significant. However, no statistically significant difference between the sub-dimension of obedience style and ES was found. (ii) There is also a statistically significant difference between the duration of the premarital relationship and CRSS sub-dimensions withdrawal style and obedience style and the ES, but no significant difference was found with the positive style and negative style. (iii) It was observed that there was a significant relationship between the duration of marriage and positive style and obedience style from CRSS sub-dimensions, and there was no significant difference between the negative style and withdrawal style sub-dimensions and ES. In addition, when the linear relationship between CRSS sub-dimensions and ES was examined, a positive and significant correlation was observed between CRSS obedience style and ES. In addition, a significant negative correlation was found between the negative style of CRSS and ES, but a negatively insignificant correlation between CRSS withdrawal style and ES, and a positive and insignificant correlation between CRSS obedience style and ES.

References

 • [1]. Bayraktaroglu, H. T., Tezer, M., Beyazit, U., & Çakici, E. T. (2017). Assessment of Psychometric Properties of Near East Marital Adjustment Scale (Cilt 19), 205-213. doi:10.1080/09751122.2017.1393965
 • [2]. Data, O. W. (2021, 05 13). Marriages and Divorces. www.ourworldindata.org: https://ourworldindata.org/marriages-and-divorces#divorces-by-age-the-recent-reduction-in-divorce-rates-might-be-explained-by-lower-likelihood-of-divorce-in-younger-cohorts adresinden alındı
 • [3]. De Wied, M., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2007). Empathy and Conflict Resolution in Friendship Relations. Aggressive Behavior, 33, 48-55.
 • [4]. Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1-2), 155-190.
 • [5]. Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati (27 b.), 135. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • [6]. Eryılmaz, A. (2020). Herkes İçin Mutluluğun Başucu Kitabı (3 b.), 63, 177-180. Ankara: Pegem Akademi.
 • [7]. Eurostat. (2021, 05 12). Crude divorce rate, selected years, 1960-2018 (per 1 000 persons). https://ec.europa.eu/eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Crude_divorce_rate,_selected_years,_1960-2018_(per_1_000_persons).png adresinden alındı
 • [8]. Gladding, S. T. (2018). Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (1 b.), 29-49. Ankara: Türk Psikolji Danışma ve Rehberlik Derneği .
 • [9]. Gottman, J., & Silver, N. (2021). Evliliği Sürdürmenin Yedi İlkesi (13 b.), 241. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • [10]. Gültekin, D. T. (2019). Evlenme Biçimi ve Evlenme Süresi Bağlamında Evlilik Öncesi Sürecin Kadınlardaki Evlilik Doyumu ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, 74. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • [11]. Mackey, R. A., Diemer, M. A., & O’Brien, B. A. (2000). Conflict-management styles of spouses in lasting marriages. (Cilt 37), 134-148. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. doi: https://doi.org/10.1037/h0087735
 • [12]. Özdemir, P. (2020). Ailelerin Üzerinde Durduğu Fay Hattı: Aile Huzuru, Nitel Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi(51), 18-49. doi:10.15285/maruaebd.632564
 • [13]. Soylu, Y., & Kağnıcı, Y. (2015). Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, İletişim ve Çatışma Çözme (Cilt 5), 44-55. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal.
 • [14]. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. CA: California State University.
 • [15]. Tarhan, N. (2006). Evlilik Psikolojisi (1 b.), 130. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • [16]. Tarhan, N. (2019). Mevlana ile Aile Terapisi (2 b.), 191. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • [17]. TDK. (2021). birey, evlilik, aile. 5 12, 2021 tarihinde www.sozluk.gov.tr adresinden alındı
 • [18]. TÜİK. (2021, 05 13). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019. tuik.gov.tr: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2019-33708 adresinden alındı
 • [19]. Türk, F. (2018). An Examination of Empathic Tendency, Self-regulation and Self-efficacy as Predictors of Conflict Resolution Skills in Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 994-1004.
 • [20]. Yalçın, H. (2014). Evlilik Uyumu ile Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 250-261.
 • [21]. Yalom, I. D. (2012). Aşkın Celladı (23 b.), 14-18. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Zuhal GÜNEY (Primary Author)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8111-328X
Türkiye


Cihad DEMİRLİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0911-9003
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date June 22, 2021
Acceptance Date November 3, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Güney, Z. & Demirli, C. (2021). UZUN SÜREDİR EVLİ OLAN BİREYLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİ İLE EMPATİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (2) , 245-265 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apjec/issue/67656/956248

asos-index.png