Cilt: 4 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Tez Özeti

Kitap kritiği

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi (APJEC)((Academic Platform Journal of Education and Change), bütün teorik/uygulamalı bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yayın yapan hakemli bir dergidir. APJEC dergisi, güncel akademik araştırma sonuçlarının ve eğitimde yeni yaklaşımların paylaşılması amacıyla özgün araştırma makalelerini ve derleme makalelerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda, APJEC dergisi tüm dünyadaki eğitim paydaşları, ülkeler, akademisyen, araştırmacılar arasında köprü oluşturarak dünya genelinde bilimsel bir ortamın oluşturulması hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi’nin iki temel ilkesi vardır. Birincisi, eğitim bilimleri alanlarında en ilgi çekici araştırmaları yayınlamaktır. İkincisi ise dergiye sunulan çalışmalar için hızlı bir gözden geçirme ve yayınlama süresi sağlamak ve makaleleri araştırma, öğretim ve referans amaçlı ücretsiz bir şekilde yaymaktır. 

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, alanındaki en son gelişmeleri güncel olarak takip etmekte olup, okuyucuların ve uluslararası bilimsel toplulukların dergide yayınlanan makalelere anında ve kalıcı olarak erişimi web sitesi (
www.apjec.net) üzerinden, dergi süreçleri de Dergipark'ta bulunan https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec adresinden doğrudan gerçekleşmektedir.

Yayıncılık etiği ve yayın etiğine uygunsuz bildirimi, ağırlıklı olarak “Etik Çalışma Kuralları ve Derginin Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzları’nı (the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines) esas almaktadır (Yayın Etiği Komitesi, 2011). Bu kılavuz yazarların birbirlerine ve dergiye karşı zorunlulukları ve uyulması gereken kuralları içermektedir.

Kapsam

APJEC dergisi yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Seçkin bilimsel komite üyeleri, sisteme yüklenen makaleleri titiz bir şekilde ele almak ve değerlendirmek için geniş bir bilimsel alandan seçilmiştir. APJEC dergisi yalnızca özgün bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Bilimsel çalışmada üretilen bilgi, yeni olmalı, yeni bir metot önermeli veya var olan literatüre yeni bir boyut kazandırmalıdır.

Derginin konu kapsamı aşağıdaki gibidir; (Bu konularla sınırlı değildir)

•              Akademik yükselme ve atama

•              Çok kültürlü eğitim

•              Düşünme eğitimi

•              Edebiyat

•              Eğitim psikolojisi

•              Eğitim teknolojisi

•              Eğitim ve kültür

•              Eğitim Yönetimi ve planlaması

•              Endüstri 4.0 ve eğitim

•              İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

•              Kritik ve analitik düşünme

•              Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•              Ortaöğretimde program, öğrenme ve öğretim

•              Öğretim tasarımı

•              Öğretmen eğitimi

•              Ölçme ve değerlendirme

•              Özel eğitim

•              Özel öğretim

•              Psikoloji eğitimi

•              Psikolojik danışma ve rehberlik

•              Yaşam boyu öğrenme

•              Yetişkin eğitimi

•              Yüksek öğretim

•              Yüksek öğretimde kariyer

•              Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•              Beden ve spor eğitimi

•              Biyoloji eğitimi

•              Coğrafya eğitimi

•              Çevre eğitimi

•              Din eğitimi

•              Felsefe eğitimi

•              Fen eğitimi

•              Fizik eğitimi

•              Kimya eğitimi

•              Matematik eğitimi

•              Mesleki teknik eğitim

•              Müzik eğitimi

•              Sağlık eğitimi

•              Sanat eğitimi

•              Sosyal bilgiler eğitimi

•              Sosyoloji eğitimi

•              Tarih eğitimi

•              Temel Eğitim

•              Türkçe eğitimi

•              İlk okuma yazma eğitimi

•              Uzaktan eğitim

•              Yabancı dil eğitimi

  • Kitap kritiği çalışmaları

Yayınlanmak için dergiye sunulan makaleler, iki veya eğer gerekliyse üç hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Nihai kabul ve ret kararı editör kurulu tarafından alınır. Yazarlara yayını değerlendiren hakemler hakkında herhangi bilgi verilmez. Benzer bir şekilde hakemler yazarlar hakkında bilgilendirilmez. Derginin yayın kalitesine uygun olmayan yayınlar, açıklama yapılmadan reddedilebilir. 

Sunulan yayın hakkında herhangi bir bilgi editörler ve alan editörleri tarafından, sorumlu yazar dışında herhangi birine açıklanamaz. Hakemlik sürecinde elde edilen gizli olmayan bilgi veya fikirler şahsi çıkar için kullanılamaz.

Tamamen orijinal olan eserleri göndermek ve başkalarının çalışmalarına uygun şekilde atıfta bulunmak ve / veya sözlerini alıntılamak yazarların sorumluluğundadır. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık bulduğunda, yazarın dergi editörünü veya yayıncısını derhal bilgilendirmesi ve bir hata bildirim formuyla makaleyi geri çekmesi veya düzeltmesi için editörle işbirliği yapması zorunludur.

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

• Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.
• Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
• Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
• Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
• Metin; 1,5 satır aralıklı, 12 punto, Times New Roman ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
• Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
• Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
• Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
• Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
• Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir.

a.) Özet: Özet’in uzunluğu en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3 (üç) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile özet arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve italik olarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler özete dâhil edilmemelidir.
b.) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler numaralandırılarak şu sırada biçimlendirilmelidir. 

1. Giriş, 
2. Yöntem, 
3. Bulgular, 
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler.

5.Kaynakça 


Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1, ..etc.)


Referanslar

Referanslar APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Palatino Linotype ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Ekler **

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir. 
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir. 
Tablo başlıkları ve metin 10 Punto 
Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı 
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto 
Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı 
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

REFERANS ÖRNEKLERİ

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için beri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gönderme: (Büyüköztürk, 2014, s. 194)

Kitap İçi Bölüm

Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a armağan içinde (s. 199-218). Ankara: Hacettepe üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997, s. 207)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis, 2000, s. 12

Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. doi:10.15390/EB.2014.3078

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)

Elektronik Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)

Tez

Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe üniversitesi, Ankara.

Gönderme: (Mantar, 2003, s. 67)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)

Web Sayfası

UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

Gönderme: (UNESCO, 2013)

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi 

Makaleler eksiksiz olmalı ve şunları kapsamalıdır:

o Editöre sunum sayfası
o Kapak sayfası
o Yazı bölümleri
o Türkçe ve İngilizce başlık
o Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)
o Anahtar sözcükler (en az 3) (Türkçe ve İngilizce)
o Uygun bölümlere ayrılmış makale
o Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi
o Bütün şekil, tablo ve grafikler
o Tüm yazarlarca imzalanmış
 telif hakları devir formu

 

Eklenecek

asos-index.png