Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye‘de Babalık Konusu Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 266 - 284, 31.12.2021

Öz

Çocukların sağlıklı bir ortam içinde yetişmesi, sağlıklı bireyler olarak büyümesinde ebeveynlerin katkısı çok önemlidir. Çocukların yetişmelerinde annelerin etkisi olduğu kadar babalarında rolü çok büyüktür. Babalık çok yönlü ve kapsamlı şekilde incelenmesi gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de babalık konusu üzerine yapılan lisansüstü tezlerin inceleyerek alandaki genel eğilimleri değerlendirmek ve toplumdaki babalık rolüne ışık tutmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, YÖK ulusal tez merkezinden ulaşılan Türkiye’de babalık üzerine yapılan toplam 59 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bunlardan 46’sı yüksek lisans, 12 doktora tezi, 1 tıpta uzmanlık alanında yapılmıştır. Çalışma grubu olarak 12 doktora tezi belirtilmiş olup,1 tanesinin alan dışı olması diğer 2 tanesinin veri tabanı üzerinde kullanılma ve yayınlanma izni bulunmamasıyla çalışmada örneklem kapsamında ele alınan tez sayısı 9 olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak tematik yapı belirleme formu kullanılmış; verilerin çözümlenmesi ise frekans analizi ve kategorize analiz tekniği uygulanmıştır. Esas olarak ele alınan konulara bakıldığında ‘’ babalık rolü, babalık rolü algısı, baba ve çocuk etkileşimi, baba eğitim programları ‘’ öne çıkmaktadır. Çalışma kapsamında babalık üzerine yapılan lisansüstü tezlerin çoğunlukla yüksek lisans olduğu, dil olarak çoğunlukla Türkçe yazıldığı görülmektedir. Bulgular, ele alınan örneklem kapsamında babalık konusu üzerine yazılan doktora tezlerinin yeterli seviyede olmadığını göstermektedir.

Kaynakça

  • Uzun, H. , Simsar, A. ve Karaca, N.H. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba çocuk ilişkisi konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-8.

Paternity Investigation Of Thread On Graduate Theses İn Turkey

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 266 - 284, 31.12.2021

Öz

Parents’ contribution is very important for children to grow up in a healthy environment and as healthy individuals. The influence of fathers in the raising of children is as great as for mothers. Fatherhood is a subject that should be researched multidirectional and comprehensively. The pırpose of this research is by examining the general trend in the field of postgrauduate thesis on paternity issues in Turkey and to shed light on the role of the father in society. Qualitative research methods and content analysis were used in the research. The study population, national Higher Education reached a total of 59 graduate theses held in Turkey on paternity thesis was reached. Of these, 46 master’s, 12 doctoral theses, 1 medical specialty were done. 12 doctoral theses were specified as the study group, and the number of theses considered in the sample was 9, since 1 of them was out of the field and the other 2 did not have permission to use and puplish on the database. In this research, a thematic structure determination form was used as data collection, and to summarize the data frequency analysis and category analysis techniques were used. Mainly, when we look at the topics covered, the role of fatherhood, perception of fatherhood, father and child initiative, father education programs stand out. Upon written in Turkish as a language. The findings show that doctoral dissertations written on paternity are not sufficient within the scope of the sample.

Kaynakça

  • Uzun, H. , Simsar, A. ve Karaca, N.H. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba çocuk ilişkisi konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Rukiye BALCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5169-9048
Türkiye


Hanifi PARLAR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6313-6955
Türkiye

Destekleyen Kurum İstanbul Ticaret Üniversitesi
Proje Numarası 1
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 23 Haziran 2021
Kabul Tarihi 28 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Balcıoğlu, R. & Parlar, H. (2021). Türkiye‘de Babalık Konusu Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (2) , 266-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/67656/956472

asos-index.png