Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Cultural Herigate Samples Of Pouches

Year 2018, Issue: 13, 46 - 52, 02.12.2018
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.78

Abstract

Pouches, which have a specific place and meaning in Turkish culture and art,
have been an important item that they used both to carry precious metals such
as gold, silver, tobacco, spice, watch, arrow, juz and to decorate their clothes.
Nowadays, pouch, their examples are found in museums, archives, private
collectors or antique shops and are not produced for lack of market . It is
very important that our sacs which are rich cultural heritage are kept alive,
transferred to future generations and documented. The goal of this study is to
introduce and document that the slices are from our material cultural values
and within our Traditional Turkish Arts. In this study, the coin pouches of
the crochet were investigated in the Museum of Turkish Islamic Art of Bursa.
It is considered that the selected subject is important for contributing to the
preservation of the pouches of our cultural values and the relevant literature in
terms of Turkish Cultural History

References

 • Arseven Celal Esat (1943). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Maarif Matbaası.
 • Arseven Celal Esat (1950). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Barışta, H. Örcün (1999). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Çağlar Boyu Anadolu’da Kadın (1993). Anadolu Kadınının 9000 yılı, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mas Matbaacılık A. Ş.
 • Devellioğlu, Ferit (1970). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Doğuş Ltd. Şti. Matbaası.
 • Karamağaralı, Beyhan (1984). Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler, Ankara: Kültür ve Turizm Yayınları, Başbakanlık Basımevi.
 • Koçu, Reşat Ekrem (1996). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • Özbel, Kenan (1949). Eski Türk keseleri, El Sanatları VI, Kılavuz Kitapları, Ankara: Halkevleri Bürosu.
 • Pakalın, M. Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Parmaksızoğlu, İsmet (1983). Evliya Çelebi Seyahatname (Giriş), Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Sarı, Mevlüt (1982). Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul.
 • Sarıoğlu, Halide-Kayadibi, Pakize (2003). “Bursa Türk İslam Eserleri Müzesinde Bulunan İğne Örgüsü Keseler”, Motif 34, s. 16–19.
 • Akalın, H. Şükrü vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Ünver, Süheyl (1951). Levni, Professor of Art in Turkısh Miniature at the Academy of Fine Arts, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ünver, Süheyl (1957)

Kültür Mirasımız Para Keselerinden Örnekler

Year 2018, Issue: 13, 46 - 52, 02.12.2018
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.78

Abstract

Türk kültürü ve sanatı içinde kendine özgü bir yeri ve anlamı olan keseler, uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli madenleri, tütün, baharat, saat, ok ve cüz gibi nesneleri hem taşımak hem de giysilerini süslemek amacıyla kullandıkları önemli bir eşya olmuştur. Günümüzde ise kese, örneklerine müze, arşiv, özel koleksiyoncu ya da antika dükkânlarında rastlanılmakta pazarı olmadığı için üretilmemektedir. Zengin kültür mirasımız olan keselerimizin yaşatılması,gelecek kuşaklara aktarılmasıvebelgelenmesioldukçaönemlidir.Buçalışmanınamacı, Geleneksel Türk Sanatlarımız içinde yer alan ve maddi kültür değerlerimizden olan keselerimizi tanıtmak ve belgelemektir. Çalışmada Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan tığ örgüsü para keseleri incelenmiştir. Seçilen konunun,Türk kültür tarihi açısından ilgili literatüre ve kültür değerlerimizden olan keselerin korunmasına
katkı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

References

 • Arseven Celal Esat (1943). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Maarif Matbaası.
 • Arseven Celal Esat (1950). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Barışta, H. Örcün (1999). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Çağlar Boyu Anadolu’da Kadın (1993). Anadolu Kadınının 9000 yılı, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mas Matbaacılık A. Ş.
 • Devellioğlu, Ferit (1970). Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Doğuş Ltd. Şti. Matbaası.
 • Karamağaralı, Beyhan (1984). Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler, Ankara: Kültür ve Turizm Yayınları, Başbakanlık Basımevi.
 • Koçu, Reşat Ekrem (1996). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • Özbel, Kenan (1949). Eski Türk keseleri, El Sanatları VI, Kılavuz Kitapları, Ankara: Halkevleri Bürosu.
 • Pakalın, M. Zeki (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Parmaksızoğlu, İsmet (1983). Evliya Çelebi Seyahatname (Giriş), Ankara: Başbakanlık Basımevi.
 • Sarı, Mevlüt (1982). Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul.
 • Sarıoğlu, Halide-Kayadibi, Pakize (2003). “Bursa Türk İslam Eserleri Müzesinde Bulunan İğne Örgüsü Keseler”, Motif 34, s. 16–19.
 • Akalın, H. Şükrü vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Ünver, Süheyl (1951). Levni, Professor of Art in Turkısh Miniature at the Academy of Fine Arts, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ünver, Süheyl (1957)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Pakize KAYADİBİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Publication Date December 2, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 13

Cite

APA
KAYADİBİ, P. (2018). Kültür Mirasımız Para Keselerinden Örnekler. Arış Dergisi(13), 46-52. https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.78