Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER

Year 2019, Issue 14, 23 - 41, 25.06.2019
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.120

Abstract

Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin yedinci kuşak torunu olan Sultan Dîvanî Afyonkarahisar’da dünyaya gelmiş, yaşamış ve hayata burada veda etmiştir. Sultan Dîvanî yaşam tarzı, yazdığı şiirler ve alçak gönüllülüğü ile Afyonkarahisar halkına kendini sevdirmiştir. Sultan Dîvanî ve yakınlarının türbesinin bulunduğu Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi müze haline getirilmiştir. Günümüzde Mevlânâ ve Sultan Dîvânî sevgisini taşıyan kişiler ve meraklılar tarafından ziyaret edilmektedir. Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi’nin cami, türbe ve müzeden oluşması ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Müzenin düzenlemesi esnasında mevlevîhâneye ait eşyalar kullanılmıştır. Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi’nde ve müzede sergilenen eşyaların sadece sayıları görevliler tarafından tespit edilmiş, eserlerin ayrıntılı bilgisine kayıtlarda yer verilmemiştir. Bu eşyalar arasında dival işlemeli puşide levhaları, puşideler ve sandukaların önüne asılan bohçalar yer almaktadır. Araştırmanın amacını, eserlerin özelliklerinin belirlenerek kayıt altına alınması, kültürel mirasın korunması ve elde edilen bilgilerin aktarılması oluşturmaktadır. Araştırma Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Müzesi’nde sergilenen dival işlemeli örtüler olarak sınırlandırılmıştır. Örtüler incelenerek, kullanılan malzeme, işleme tekniği, boyutları, bezeme özellikleri açısından değerlendirilmiş ve ayrıntılı kayıt bilgileri oluşturulmuştur. Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi ve Müzesi’nde bulunan örtülerin durumları, değerlendirilmiş, korunmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.    

References

 • Akpınarlı, Feriha- Baykasoğlu, Nursel- Kurt, Gülten- Yılmazoğlu, H. İbrahim- Yıldız, Eshabil (2014). Kahramanmaraş El Sanatları ( İşlemecilik - Örücülük - Dokumacılık ) Cilt 1, Ankara: Kahraman Maraş Büyük Şehir Belediyesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1995). Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1997). “19-20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri, Hanedan Türbelerinden Puşîde ve Puşîde Levhalarından Örnekler” V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildirileri, s. 93-103, Ankara: Türk Hava Kurumu Basımevi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1997). Türk İşlemelerinden Örnekler, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1999). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Daşdemir, Latif (2002). “Afyonkarahisar’da Mevleviliğin Tarihçesi”, Sultan Dîvanî ve Afyonkarahisar’da Mevlevilik, Editör: İlgar, Yusuf, s. 177-189, Ayonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları.
 • Develioğlu, Ferit (1990). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Gönçer, Süleyman (1971). Afyon İli Tarihi Cilt I., Afyonkarahisar: İleri Ofset Matbaacılık Yayınları.
 • Gönçer, Süleyman (1991). Afyon İli Tarihi Cilt II., Afyonkarahisar: İleri Ofset Matbaacılık Yayınları.
 • İlgar, Yusuf (1992). Afyonkarahisar’da Mevlevilik, İstanbul: Eramet Matbaacılık Yayınları.
 • İlgar, Yusuf (2004). “Karahisar-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi”, Anadolu’nun Kilidi Afyon, Editör: Muzaffer Uyan, İbrahim Yüksel ve Nermin Avşar, s-231-257, Afyonkarahisar: Afyon Valiliği Yayınları.
 • İlgar Yusuf (2008). Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvanî Mevlevîhânesi ve Mevlevî Meşhurları, Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları.
 • Karazeybek, Mustafa (2019). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Çağ Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Koçak, Emine (2016) “Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan 637 Envanter Numaralı Puşîde”, Arış Dergisi,(12), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, s 4-11.
 • Koçu, Reşad Ekrem (2015). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, İstanbul: Doğan Egmond Yayıncılık ve Yapımcılık Yayınları.
 • Köklü, Hülya (2002). El İşlemeleri, İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Markaloğlu, Şehdabe (1996). Dival İşleme (Sırma-Maraş İşi), Ankara: Özkan Matbaacılık Yayınları.
 • Sönmez, Kezban (2016). “Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • Sürür, Ayten (2010). İşleme Sanatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c7d253f0e4df8.74635531). (04.03.2019)

Year 2019, Issue 14, 23 - 41, 25.06.2019
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.120

Abstract

References

 • Akpınarlı, Feriha- Baykasoğlu, Nursel- Kurt, Gülten- Yılmazoğlu, H. İbrahim- Yıldız, Eshabil (2014). Kahramanmaraş El Sanatları ( İşlemecilik - Örücülük - Dokumacılık ) Cilt 1, Ankara: Kahraman Maraş Büyük Şehir Belediyesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1995). Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1997). “19-20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri, Hanedan Türbelerinden Puşîde ve Puşîde Levhalarından Örnekler” V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyonu Bildirileri, s. 93-103, Ankara: Türk Hava Kurumu Basımevi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1997). Türk İşlemelerinden Örnekler, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Barışta, Hatice Örcün (1999). Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Daşdemir, Latif (2002). “Afyonkarahisar’da Mevleviliğin Tarihçesi”, Sultan Dîvanî ve Afyonkarahisar’da Mevlevilik, Editör: İlgar, Yusuf, s. 177-189, Ayonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları.
 • Develioğlu, Ferit (1990). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Gönçer, Süleyman (1971). Afyon İli Tarihi Cilt I., Afyonkarahisar: İleri Ofset Matbaacılık Yayınları.
 • Gönçer, Süleyman (1991). Afyon İli Tarihi Cilt II., Afyonkarahisar: İleri Ofset Matbaacılık Yayınları.
 • İlgar, Yusuf (1992). Afyonkarahisar’da Mevlevilik, İstanbul: Eramet Matbaacılık Yayınları.
 • İlgar, Yusuf (2004). “Karahisar-ı Sâhip Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi”, Anadolu’nun Kilidi Afyon, Editör: Muzaffer Uyan, İbrahim Yüksel ve Nermin Avşar, s-231-257, Afyonkarahisar: Afyon Valiliği Yayınları.
 • İlgar Yusuf (2008). Karahisâr-ı Sâhip Sultan Dîvanî Mevlevîhânesi ve Mevlevî Meşhurları, Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları.
 • Karazeybek, Mustafa (2019). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Çağ Bölümü Öğretim Üyesi.
 • Koçak, Emine (2016) “Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan 637 Envanter Numaralı Puşîde”, Arış Dergisi,(12), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, s 4-11.
 • Koçu, Reşad Ekrem (2015). Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, İstanbul: Doğan Egmond Yayıncılık ve Yapımcılık Yayınları.
 • Köklü, Hülya (2002). El İşlemeleri, İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Markaloğlu, Şehdabe (1996). Dival İşleme (Sırma-Maraş İşi), Ankara: Özkan Matbaacılık Yayınları.
 • Sönmez, Kezban (2016). “Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • Sürür, Ayten (2010). İşleme Sanatı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c7d253f0e4df8.74635531). (04.03.2019)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Ülkü KÜÇÜKKURT This is me (Primary Author)
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Geleneksel Türk El Sanatları
0000-0001-8140-5357
Türkiye

Publication Date June 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 14

Cite

Bibtex @research article { aris581887, journal = {Arış Dergisi}, issn = {1301-255X}, eissn = {2687-4016}, address = {Ziyabey Caddesi, No:19 06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE}, publisher = {Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı}, year = {2019}, number = {14}, pages = {23 - 41}, doi = {10.34242/akmbaris.2019.120}, title = {AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER}, key = {cite}, author = {Küçükkurt, Ülkü} }
APA Küçükkurt, Ü. (2019). AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER . Arış Dergisi , (14) , 23-41 . DOI: 10.34242/akmbaris.2019.120
MLA Küçükkurt, Ü. "AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER" . Arış Dergisi (2019 ): 23-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aris/issue/46302/581887>
Chicago Küçükkurt, Ü. "AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER". Arış Dergisi (2019 ): 23-41
RIS TY - JOUR T1 - AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER AU - ÜlküKüçükkurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.120 DO - 10.34242/akmbaris.2019.120 T2 - Arış Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 41 VL - IS - 14 SN - 1301-255X-2687-4016 M3 - doi: 10.34242/akmbaris.2019.120 UR - https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.120 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Arış Dergisi AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER %A Ülkü Küçükkurt %T AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER %D 2019 %J Arış Dergisi %P 1301-255X-2687-4016 %V %N 14 %R doi: 10.34242/akmbaris.2019.120 %U 10.34242/akmbaris.2019.120
ISNAD Küçükkurt, Ülkü . "AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER". Arış Dergisi / 14 (June 2019): 23-41 . https://doi.org/10.34242/akmbaris.2019.120
AMA Küçükkurt Ü. AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER. Arış. 2019; (14): 23-41.
Vancouver Küçükkurt Ü. AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER. Arış Dergisi. 2019; (14): 23-41.
IEEE Ü. Küçükkurt , "AFYONKARAHİSAR SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎHÂNESİ VE MÜZESİ’NDE BULUNAN DİVAL İŞLEMELİ ÖRTÜLER", Arış Dergisi, no. 14, pp. 23-41, Jun. 2019, doi:10.34242/akmbaris.2019.120