Author Guidelines

                                                                                         Makale başlığı

                                                                                                 Adı Soyadı[1]1, Adı Soyadı2


1Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  …..  Mühendisliği, Adana

       2…………… Üniversitesi, ………………. Fakültesi, ………. Mühendisliği, Adana

[1]Sorumlu yazar (Corresponding author): Adı Soyad, as@adanabtu.edu.tr

Özet 

Türkçe özet, çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonuçları hakkında genel bilgi verilmelidir. Özet bölümü Times New Roman yazı karakterinde 10 puntoda yazılmalıdır.  Özet minimum 100 maksimum 250 sözcükten oluşmalıdır. Özetten sonra en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler 10 punto, Times New Roman yazı karakterinde; ilk harfi büyük, alfabetik sıraya göre verilmeli ve birbirinden virgül ile ayrılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlk anahtar kelime, İkinci anahtar kelime, Üçüncü anahtar kelime. 

Manuscript title

 

Abstract

İngilizce özet, Türkçe özet ile uyumlu olmalıdır. Times New Roman yazı karakterinde ve 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce özetin gramer ve yazım kurallarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.


Keywords: First keyword, Second keyword

 

1. Giriş

Giriş başlığı ve tüm ana başlıklar Times New Roman 12 punto, koyu, sola dayalı paragraf girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Giriş başlığının yeni sayfadan başlamasına dikkat edilmelidir.

Giriş metni ise Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı ve paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Giriş kısmında çalışmayı tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir. Metin içerisinde atıf verilmesi gerekiyorsa köşeli parantez ile verilmelidir [n]. Makalede Giriş ve Sonuç ana başlıkları mutlaka bulunmalıdır. Bu iki ana başlık dışında diğer ana ve alt başlıklar makaleye uygun şekilde yazar tarafından düzenlenebilir. Makalede literatür taraması ayrı başlık olarak verilebileceği gibi Giriş bölümünde de verilebilir.

Makale A4 normunda, sayfa kenar boşlukları üst 3 cm, sol, sağ ve alt 2.5cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Makale, Microsoft Word programı kullanılarak mümkün olduğunca 12 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Makale dili Türkçe veya İngilizce olabilmektedir.

Makale içerisinde ondalık ayıraç olarak nokta kullanılmalıdır.

Makale dosyası iki tane gönderilmelidir. Bir dosyada yazar bilgileri olmalı, diğer dosyada hakem değerlendirmesi için yazar bilgilerine yer verilmemelidir.

2. Ana başlık

Ana başlık numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Ana başlıklar Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde, koyu, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Ana başlıklarda sadece ilk harf büyük kullanılmalıdır.

Ana başlığa ait metin, Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olmalıdır.

Makale içerisinde formül kullanılacak ise denklem editöründen faydalanılmalıdır. Denklemlere sıra numarası 1’den başlanarak atanmalıdır. Atanan denklem numarası sağa dayalı şekilde verilmelidir.

                                                                                                                                                          (1)

                Makale içindeki tüm tablo ve şekiller metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekiller sayfada ortalı olarak konumlandırılmalıdır. Tablo ve Şekil içerisindeki metin Times New Roman yazı karakterinde ve 8-10 punto aralığında olmalıdır.  Her tablo ve şekle uygun birer başlık verilmelidir. Başlık; tabloların üstünde, şekillerin ise altında ortalı, yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olacak biçimde ve 10 punto büyüklüğünde yer almalıdır. Tablo ve şekiller kolay okunabilir ve çözünürlükleri yüksek olmalıdır.3. Ana başlık

 

3.1. Alt başlık

Ana başlıkların birinci alt başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Ana başlıkların birinci alt başlığı Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, koyu, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Birinci alt başlıkta sadece ilk harf büyük olmalıdır.

Birinci alt başlığa ait metin, Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olmalıdır.

3.1.1. Alt başlık

Alt başlıklara ait alt başlıklar numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  İkinci alt başlıklar Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, italik ve sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. İkinci alt başlıkta sadece ilk harf büyük olmalıdır.

İkinci alt başlığa ait metin, Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olmalıdır.

3.1.1.1. Alt başlık sayısı ikiden fazla ise;

İkiden fazla alt başlık kullanılacaksa alt başlıklar numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  İkiden fazla kullanılan alt başlıklarda Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, italik ve sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. İkiden fazla kullanılan alt başlıklarda başlığın sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

İkiden fazla alt başlığa ait metin, Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olmalıdır.

Teşekkür

Teşekkür ana başlığı numaralandırılmamalı, başlık Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Tüm ana başlıklarda olduğu gibi sadece ilk harf büyük olmalıdır.

Teşekkür metni; Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, paragraf girintisi 1.25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olmalıdır. Teşekkür metni, isteğe bağlı olup makalede yer verilmeyecekse bu başlık ihmal edilebilir.

Kaynakça

Kaynakça başlığı numaralandırılmamalı, başlık Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Tüm ana başlıklarda olduğu gibi sadece ilk harf büyük olmalıdır.

Kaynakça içindeki metin; Times New Roman yazı karakterinde 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, köşeli parantez içerisinde numaralandırılmış şekilde olmalıdır.

Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın APA formatına uygun, makalede kullanım sırasına göre verilmelidir. Kitap, dergi ve tezler için örnek gösterim şekli aşağıda verilmiştir.

Kitaplar için;

Claeskens, G., Hjort, N. L. (2008). Model selection and model averaging. Cambridge Books.

Yazar Adı Olmayan Kitaplar;

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

Dergiler için;

Nei, M., Li, W. H. (1979). Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proceedings of the National Academy of Sciences, 76(10), 5269-5273.

Tezler için;

Soyad, A. (2016). Tez başlığı, Yüksek Lisans Tezi,  Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Adana.

 

[1]   Claeskens, G., Hjort, N. L. (2008). Model selection and model averaging. Cambridge Books.

[2]   Liu, H. T., Tsai, Y. L. (2012). A fuzzy risk assessment approach for occupational hazards in the construction industry. Safety science50(4), 1067-1078.

[3]   Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. Mathematical modelling9(3-5), 161-176.

[4]   DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

[5]   Nei, M., Li, W. H. (1979). Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proceedings of the National Academy of Sciences, 76(10), 5269-5273.

[6]   Soyad, A. (2016). Tez başlığı, Yüksek Lisans Tezi,  Adana Alparsaln Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Adana.