Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 349 - 366, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.977296

Abstract

Çalışma, Halvetiliğin 16. yüzyıldaki tanınmış sîmalarından Bâyezîd-i Rûmî’nin Osmanlıca el yazması Sırr-ı Cânân
isimli Mesnevîsi’nde varlık mertebeleri hakkındadır. Didaktik şiir türünün bir örneği olan Sırr-ı Cânân’ın makaleye konu
olarak seçilmesinin nedeni, varlık kategorilerinin çeşitli semboller ve “Cihannüma” adındaki dairevî şekiller üzerinden
anlatılmasıdır. Tasavvufta varlık ontolojisiyle ilgili teori İbnü’l-Arabî’ye (öl. 638/1240) aittir. 0, isimler ve varlık arasında
mertebeli bir ilişki kurmuştur. Başta Sadreddîn Konevî (öl. 673/1274) olmak üzere kendinden sonra bu teoriden
etkilenenler ise eşyayı, “hakikat” ve “mahiyet” olarak ikiye ayırıp sayısız genel varlık kategorisine atıfta bulunmuş ve
bunu beşli, altılı, yedili ve kırklı tasnifler şeklinde anlatmışlardır. Araştırmada Bâyezîd-i Rûmî’nin varlığı algılayış ve
anlatış biçimi, varlık mertebeleri tasnifinde gelenekten gelen temel yapıyı koruyup korumadığı, şayet değişiklik varsa
hangi noktalarda farklılaştığı eserdeki şekiller üzerinden tahlil edilecektir.

References

 • Ahmed Bâdî Efendi, Riyâz-ı Belde-i Edirne. İstanbul: Trakya Üniversitesi Yayını, 2014.
 • Bâyezîd Halîfa b. Abd-Allâh Edirnevî, Sırr-ı Cânân. Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1312, 1a-214a.
 • Bâyezid Halife. Tefsiru’l-Fâtiha. İstanbul: Süleymaniye Kitaplığı, Hâlet Efendi İlavesi, nr. 3/1, 1a-39a.
 • Bayramoğlu, Fuat. Hacı Bayram-ı Velî Yaşamı-Soyu-Vakfı. 2 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1989.
 • Bedirhan, Muhammed. “Vahdet-i Vücûd Ekolü”, İslam Düşüncesinde Teoriler Metafizik Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar, Haz. Ömer Türker İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018.
 • Bursalı Mehmed Tâhir. Osmanlı Müellifleri. Haz. M. A. Yekta Saraç. 3 Cilt. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2016.
 • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Kitabevi, 2009.
 • Chittick, William. “The Five Divine Presences: From Qunawi to al-Qaysari”, The Muslim World 72/2, (2007), 107-128.
 • Cîlî, Abdülkerim. Varlık Mertebeleri-Merâtib-i Vücûd ve Beyan-ı Hakîkat-i İbtidâ-i Küll-i Mevcûd, çev. Abdülaziz Mecdi Tolun. İstanbul: Furkan Kitaplığı, 2006.
 • Çetin, Hüseyin. Metin ve Sened Tenkîdi Açısından Meleğin Cenîne Ruh Üflemesi ve Kaderini Yazması Hadîsinin Değerlendirilmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Çiftçi, Şaban. “Allah Âdem’i Kendi Sûretinde Yaratmıştır.” Hadisinin Tahric ve Değerlendirmesi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/1, (Mart/2014), 1-20.
 • Demirli, Ekrem. “Normatif Geleneğe Karşı Sembolik Anlatım: İbnü’l-Arabi’de Harf Sembolizmi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0/17, (Nisan 2008).
 • Derviş Bâyezîd, Sırr-ı Cânân. Ankara: Milli Kütüphane, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 03 Gedik 17178, 1a-163a.
 • Derviş Bâyezîd, Sırr-ı Cânân. İstanbul: İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Koleksiyonu, 34 Ae Manzum 937, 1b-238b. ed-Dımaşkî, Ebu’l-Fida İmâdüddîn İsmail b. Ömer İbn Kesîr. Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm, nşr. Muhammed Hüseyn Şemsüddin. 9 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419/ 1988.
 • Erdem, Hüsamettin. “Sadreddin Konevî’de İlahi Menzileler”, 1.Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya: Mebkam Yayınları, 2010, 81-97
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı. Mârifetnâme, sad. Turgut Ulusoy, İstanbul: Ahmed Said Matbaası, 1974.
 • et-Tehânevî, Muhammed Ali. Mevsu‘at-u Keşşâf Istılâhâtu’l-Funûn ve’l-Ulûm, thk. Ali Dahrûc, Beyrut: Mektebetü Lübnân, 1996.
 • Güleç, Fatih. Bâyezîd-i Rûmî, Hayatı, Eserleri, Mecâlis ve Risâle-i Âdâb-ı Sülûk (İnceleme-Metin-Sözlük) Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 • http://yazmalar.gov.tr//basit-arama?q=s%C4%B1rr-%C4%B1+canan. Erişim tarihi 09.04.2021.
 • https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/60327, latifi-tezkiretus-suara-ve-tabsiratun-nuzamapdf.pdf?0)
 • İltuş, Cüveyriye. “Muhyî’nin Cihânnümâsında Yer Alan Dairelerin Mahiyeti Hakkında Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD), 7/2, (2020), 1172-1197.
 • Kam, Ömer Ferit. Vahdet-i Vücûd, sad. Ethem Cebecioğlu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2003.
 • Kartal, Abdullah. Abdullah Bosnevî ve Merâtib-i Vücûd ile İlgili Bir Risâlesi (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996).
 • Kâşânî, Abdurrezzak. Tasavvuf Sözlüğü. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.
 • Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn 'an Esâmî el-Kutub ve-l-Fünûn. Beyrut: Dâru’l-İhyâi Turâsi’l-Arabî, ts.
 • Kılıç, Cevdet. Antik Yunan, İslam ve Batı’da Varlık ve Mertebeleri Düşüncesi. Ankara: Fecr Yayınları, 2014.
 • Kılıç, Mahmud Erol. Şeyh-i Ekber- İbn Arabi Düşüncesine Giriş. İstanbul: Sûfî Kitap, 2009.
 • Konuk, Ahmed Avni. Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Haz. Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın. 4 Cilt. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2005.
 • Kufacı, Osman. “Divan Şiirinin Estetik Dünyasında Şem-i Kâfur (Kâfurdan Mum), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED-67, (2020), 187-206.
 • Kur'ân Yolu. Erişim 30 Haziran 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr
 • Latîfî. Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, Haz. Rıdvan Canım Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayını, 2018.
 • Mecdi Mehmed Efendi. Şakâik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri-Hadâiku’ş-Şakâik, Haz. Abdülkadir Özcan İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.
 • Meyveci, Asuman. Bâyezid-i Rûmî’nin Sırr-ı Cânân Mesnevîsi, (İnceleme-Metin), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998.
 • Muhyiddin İbnü’l-Arabî. İnşâu’d-Devâir. Haz. Fakirullah Yıldız vd., İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018.
 • Nüveyhid, Âdil. Mu‘cemu’l-Müfessirîn min Sadri’l-İslam ve hatte’l-Asri’l-Hâdır. 2 Cilt. Beyrut: Müessesetü Nüveyhid es-Sekâfiyye, 1988.
 • Özmen, Kerim. Bâyezid Halife (er-Rûmî) ve Fâtiha Tefsiri- Secencelü’l-Ervâh ve Nukûşu’l-Elvâh-Edisyon Kritik. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 • Sırr-ı Cânân ve Fazlı Sübhan. Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1313, 1b-134a.
 • Suad el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005.
 • Süreyya, Mehmed. Sicill-i Osmânî, Haz. Nuri Akbayar İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
 • Türer, Osman. “Bâyezid Halife”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Uluç, Tahir. İbn Arabî’de Sembolizm. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
 • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012.

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 349 - 366, 31.12.2021
https://doi.org/10.34247/artukluakademi.977296

Abstract

References

 • Ahmed Bâdî Efendi, Riyâz-ı Belde-i Edirne. İstanbul: Trakya Üniversitesi Yayını, 2014.
 • Bâyezîd Halîfa b. Abd-Allâh Edirnevî, Sırr-ı Cânân. Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1312, 1a-214a.
 • Bâyezid Halife. Tefsiru’l-Fâtiha. İstanbul: Süleymaniye Kitaplığı, Hâlet Efendi İlavesi, nr. 3/1, 1a-39a.
 • Bayramoğlu, Fuat. Hacı Bayram-ı Velî Yaşamı-Soyu-Vakfı. 2 Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1989.
 • Bedirhan, Muhammed. “Vahdet-i Vücûd Ekolü”, İslam Düşüncesinde Teoriler Metafizik Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar, Haz. Ömer Türker İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018.
 • Bursalı Mehmed Tâhir. Osmanlı Müellifleri. Haz. M. A. Yekta Saraç. 3 Cilt. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2016.
 • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Kitabevi, 2009.
 • Chittick, William. “The Five Divine Presences: From Qunawi to al-Qaysari”, The Muslim World 72/2, (2007), 107-128.
 • Cîlî, Abdülkerim. Varlık Mertebeleri-Merâtib-i Vücûd ve Beyan-ı Hakîkat-i İbtidâ-i Küll-i Mevcûd, çev. Abdülaziz Mecdi Tolun. İstanbul: Furkan Kitaplığı, 2006.
 • Çetin, Hüseyin. Metin ve Sened Tenkîdi Açısından Meleğin Cenîne Ruh Üflemesi ve Kaderini Yazması Hadîsinin Değerlendirilmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Çiftçi, Şaban. “Allah Âdem’i Kendi Sûretinde Yaratmıştır.” Hadisinin Tahric ve Değerlendirmesi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/1, (Mart/2014), 1-20.
 • Demirli, Ekrem. “Normatif Geleneğe Karşı Sembolik Anlatım: İbnü’l-Arabi’de Harf Sembolizmi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0/17, (Nisan 2008).
 • Derviş Bâyezîd, Sırr-ı Cânân. Ankara: Milli Kütüphane, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, 03 Gedik 17178, 1a-163a.
 • Derviş Bâyezîd, Sırr-ı Cânân. İstanbul: İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Koleksiyonu, 34 Ae Manzum 937, 1b-238b. ed-Dımaşkî, Ebu’l-Fida İmâdüddîn İsmail b. Ömer İbn Kesîr. Tefsîru’l-Kur’ani’l-Azîm, nşr. Muhammed Hüseyn Şemsüddin. 9 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419/ 1988.
 • Erdem, Hüsamettin. “Sadreddin Konevî’de İlahi Menzileler”, 1.Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya: Mebkam Yayınları, 2010, 81-97
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı. Mârifetnâme, sad. Turgut Ulusoy, İstanbul: Ahmed Said Matbaası, 1974.
 • et-Tehânevî, Muhammed Ali. Mevsu‘at-u Keşşâf Istılâhâtu’l-Funûn ve’l-Ulûm, thk. Ali Dahrûc, Beyrut: Mektebetü Lübnân, 1996.
 • Güleç, Fatih. Bâyezîd-i Rûmî, Hayatı, Eserleri, Mecâlis ve Risâle-i Âdâb-ı Sülûk (İnceleme-Metin-Sözlük) Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 • http://yazmalar.gov.tr//basit-arama?q=s%C4%B1rr-%C4%B1+canan. Erişim tarihi 09.04.2021.
 • https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/60327, latifi-tezkiretus-suara-ve-tabsiratun-nuzamapdf.pdf?0)
 • İltuş, Cüveyriye. “Muhyî’nin Cihânnümâsında Yer Alan Dairelerin Mahiyeti Hakkında Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD), 7/2, (2020), 1172-1197.
 • Kam, Ömer Ferit. Vahdet-i Vücûd, sad. Ethem Cebecioğlu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2003.
 • Kartal, Abdullah. Abdullah Bosnevî ve Merâtib-i Vücûd ile İlgili Bir Risâlesi (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996).
 • Kâşânî, Abdurrezzak. Tasavvuf Sözlüğü. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.
 • Kâtip Çelebi, Keşfü'z-Zünûn 'an Esâmî el-Kutub ve-l-Fünûn. Beyrut: Dâru’l-İhyâi Turâsi’l-Arabî, ts.
 • Kılıç, Cevdet. Antik Yunan, İslam ve Batı’da Varlık ve Mertebeleri Düşüncesi. Ankara: Fecr Yayınları, 2014.
 • Kılıç, Mahmud Erol. Şeyh-i Ekber- İbn Arabi Düşüncesine Giriş. İstanbul: Sûfî Kitap, 2009.
 • Konuk, Ahmed Avni. Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Haz. Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın. 4 Cilt. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2005.
 • Kufacı, Osman. “Divan Şiirinin Estetik Dünyasında Şem-i Kâfur (Kâfurdan Mum), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TAED-67, (2020), 187-206.
 • Kur'ân Yolu. Erişim 30 Haziran 2021. https://kuran.diyanet.gov.tr
 • Latîfî. Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, Haz. Rıdvan Canım Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayını, 2018.
 • Mecdi Mehmed Efendi. Şakâik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri-Hadâiku’ş-Şakâik, Haz. Abdülkadir Özcan İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.
 • Meyveci, Asuman. Bâyezid-i Rûmî’nin Sırr-ı Cânân Mesnevîsi, (İnceleme-Metin), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998.
 • Muhyiddin İbnü’l-Arabî. İnşâu’d-Devâir. Haz. Fakirullah Yıldız vd., İstanbul: Ketebe Yayınları, 2018.
 • Nüveyhid, Âdil. Mu‘cemu’l-Müfessirîn min Sadri’l-İslam ve hatte’l-Asri’l-Hâdır. 2 Cilt. Beyrut: Müessesetü Nüveyhid es-Sekâfiyye, 1988.
 • Özmen, Kerim. Bâyezid Halife (er-Rûmî) ve Fâtiha Tefsiri- Secencelü’l-Ervâh ve Nukûşu’l-Elvâh-Edisyon Kritik. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
 • Sırr-ı Cânân ve Fazlı Sübhan. Manisa: Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1313, 1b-134a.
 • Suad el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005.
 • Süreyya, Mehmed. Sicill-i Osmânî, Haz. Nuri Akbayar İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996.
 • Türer, Osman. “Bâyezid Halife”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.
 • Uluç, Tahir. İbn Arabî’de Sembolizm. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
 • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Esma ÖZTÜRK (Primary Author)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
0000-0001-9704-1498
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { artukluakademi977296, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {349 - 366}, doi = {10.34247/artukluakademi.977296}, title = {Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Esma} }
APA Öztürk, E. (2021). Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi . Artuklu Akademi , 8 (2) , 349-366 . DOI: 10.34247/artukluakademi.977296
MLA Öztürk, E. "Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi" . Artuklu Akademi 8 (2021 ): 349-366 <https://dergipark.org.tr/en/pub/artukluakademi/issue/67296/977296>
Chicago Öztürk, E. "Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi". Artuklu Akademi 8 (2021 ): 349-366
RIS TY - JOUR T1 - Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi AU - Esma Öztürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.977296 DO - 10.34247/artukluakademi.977296 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 366 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.977296 UR - https://doi.org/10.34247/artukluakademi.977296 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi %A Esma Öztürk %T Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi %D 2021 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 8 %N 2 %R doi: 10.34247/artukluakademi.977296 %U 10.34247/artukluakademi.977296
ISNAD Öztürk, Esma . "Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi". Artuklu Akademi 8 / 2 (December 2021): 349-366 . https://doi.org/10.34247/artukluakademi.977296
AMA Öztürk E. Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2021; 8(2): 349-366.
Vancouver Öztürk E. Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi. Artuklu Akademi. 2021; 8(2): 349-366.
IEEE E. Öztürk , "Varlık Mertebeleri Açısından Bâyezîd-i Rûmî’nin (öl. 922 / 1516’dan sonra) Sırr-ı Cânân adlı Mesnevîsi", Artuklu Akademi, vol. 8, no. 2, pp. 349-366, Dec. 2021, doi:10.34247/artukluakademi.977296