Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 131 - 186 2020-06-30

TERRORIST ORGANIZATIONS AND THE CRIME OF BEING MEMBER OF A TERRORIST ORGANIZATION IN TURKISH CRIMINAL LAW
TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

Burak BOZ [1]


Terrorism is an important problem that concerns all societies of the world. Criminal law is an effective instrument in the fight against terrorism. Under Turkish criminal law, anyone who is a member of a terrorist organization will be punished by even if he/or she is not involved in another crime. In the study, the crime of being member of a terrorist organization will be analyzed in terms of its elements and sanctions. In this context, the concept of “terrorist organization” which constitutes the normative element of the crime of being member of terrorist organization will be examined in the first instance. Subsequently, objective and subjective elements of the crime type and the element of unlawfulness will be reviewed and special appearance formats of the crime and the sanctions of the act are also included to study. The rules of execution and criminal procedure related to the crime type are not included to scope of the study.

Terör, tüm dünya toplumlarını ilgilendiren önemli bir sorundur. Ceza hukuku terörle mücadelede etkili bir enstrümandır. Türk ceza hukukunda, terör örgütüne üye olan kimse, başka bir suça karışmasa bile cezalandırılmaktadır. Çalışmada terör örgütüne üye olmak suçu, unsur ve yaptırımı yönüyle ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle bu suçun normatif unsurunu oluşturan “terör örgütü” kavramı incelenecektir. Ardından terör örgütüne üye olmak suçunun maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurları değerlendirilecek olup suçun özel görünüş biçimleri ve suç fiilini karşılanacağı cezai müeyyide de çalışmanın konusuna dâhildir. Suça ilişkin muhakeme ve infaz kuralları çalışmanın kapsamı dışındadır.

 • Arslan, Çetin ve Azizağaoğlu, Bahattin. Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2004.
 • Avcı, Mustafa, “Örgütlü Suç Kavramı.” Kamu Hukuku Arşivi 6, no. 1 (2003): 1-12.
 • Aydın, Devrim. “Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi.” Uluslararası Hukuk ve Politika 2, no. 7 (2006): 1-20.
 • Ayhan, Halis. “Terör Kavramı, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul Özelinde Birleşmiş Milletler’in 2001 Sonrası Terör Yaklaşımı.” Güvenlik Stratejileri Dergisi, no. 11, (2015): 117-147.
 • Baltacı, Vahit. Yeni TCK ve CMK'da Terör Suçları ve Yargılaması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007.
 • Bodur, Nurullah ve Özkul, Eshat. Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Çiçek, İbrahim. 5532 sayılı Kanunla Değişik Açıklamalı Terörle Mücadele Kanunu. İstanbul: Kazancı Yayınları, 2006.
 • Değirmencioğlu Yıldız, Burcu. John Locke’un İhtilal Teorisi Bağlamında Arap Baharı Sürecinin Değerlendirilmesi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.
 • Demirbaş, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.
 • Donay, Süheyl. Türk Ceza Kanunu Şerhi. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2007.
 • Erem, Faruk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1962.
 • Gündel, Ahmet. Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması. Ankara: Yazarın Kendi Yayını, 2009.
 • Hartavi, Ahmet. Örgütlü Suçlar. Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.
 • Kavlak, Cihan. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu. Ankara: Seçkin Yayınclık, 2017.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Laqueur, Walter. A History of Terrorism. New York: Routledge, 2017.
 • Locke, John. Second Treatise of Government. ed. C.B. Macpherson, Indiana: Hackett Publishing Company, 1980.
 • Malkoç, İsmail. Açıklamalı Türk Ceza Kanunu. Cilt 3, Ankara: Yazarın Kendi Yayını, 2013.
 • Malkoç, İsmail. Açıklamalı Türk Ceza Kanunu. Cilt 4, Ankara: Yazarın Kendi Yayını, 2013.
 • Özgenç, İzzet. Suç Örgütleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 2019
 • Özgenç, İzzet. Terörle Mücadele Kanunu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.
 • Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.
 • Parlar, Ali ve Hatipoğlu, Muzaffer. Türk Ceza Kanunu Yorumu. Cilt 3, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Parlar, Ali ve Hatipoğlu, Muzaffer. Türk Ceza Kanunu Yorumu. Cilt 4, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Safferling, Christoph J.M. “Terror and Law: German Responses to 9/11.” Journal of International Criminal Justice 4, no. 5 (2006): 1152-1165.
 • Saul, Ben. “Uluslararası Hukukta Terörizm'i Tanımlama Girişimleri.” Terör ve Düşman Ceza Hukuku, çev: Çakırca, İrem, ed. Ünver, Yener, 21-48, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Schmid, Alex P. “The Definition of Terrorism.” The Routledge Handbook of Terrorism Research, ed. Schmid, Alex P., 39-98, New York: Routledge, 2011.
 • Schmid, Alex P./Jongman, Albert J. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. New Jersey: Transaction Publishers, 1988.
 • Tangör, Burak ve Sayın, Sevinç. “Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Stratejisi: Yeni Bir Bütünleşme Alanı Mı?” AAÇD, no. 1, (2012): 85-118.
 • Taşdemir, Fatma. Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi. Ankara: USAK Yayınları, 2006.
 • Taştan, Mehmet. Açıklamalı İçtihatlı Terörle Mücadele Kanunu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2009.
 • Thomassen, Gunnar, Strype, Jon ve Egge, Marit. "Trust no Matter What? Citizens’ Perception of the Police 1 Year after the Terror Attacks in Norway." Policing: A Journal of Policy and Practice 8, no. 1 (2014): 79–87.
 • Tosun, Ramazan. “Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no. 14 (2013): 143-163.
 • Tozman, Önder. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2017.
 • Turabi, Selami. Terör Örgütleri ve Terör Suçları. Ankara: Yazarın Kendi Yayını, 2018.
 • Turinay, Faruk Y. “Ceza Hukukunda Terör Örgütü Kavramı.” TBBD, no. 116 (2015): 39-84.
 • Wilkinson, Paul. “Armenian Terrorism.”, The World Today 39, no. 9 (1983): 344-350.
 • Yaşar, Osman, Gökcan, Hasan Tahsin ve Artuç, Mustafa. Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu. Cilt 5, Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
 • Yaşar, Osman, Gökcan, Hasan Tahsin ve Artuç, Mustafa. Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu. Cilt 6, Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.
 • Yenidünya, Ahmet Caner ve İçer, Zafer. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu.” Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan MÜHFHAD 19, no.2 (2013): 797-828.
 • Yerdelen, Erdal. “Mütemadi (Kesintisiz) Suç.” TAAD 5, no. 18 (2014): 113-152.
 • Zafer, Hamide. Ceza Hukukunda Terörizm. İstanbul: Beta Basım Yayım, 1999.
 • Zafer, Hamide. “Terörün Tanımı ve Yapısal Özellikleri.” Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, no. 10 (2007): 21-32.
 • Zeitlin, Solomon. “Zealots and Sicarii.” Journal of Biblical Literature 81, no. 4 (1962): 395-398.
 • Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in, Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU’nun 7/7914 Esas no.lu soru önergesine verdiği 18.11.2005 tarihli ve 1456 sayılı yazılı cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-7914c.pdf (21.11.2018).
 • Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in, İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in 7/1538-3749 Esas no.lu soru önergesine verdiği 27.01.2004 tarihli ve 72 sayılı yazılı cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-1538c.pdf (21.11.2018).
 • Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın 7/1988 Esas no.lu soru önergesine verdiği 21.04.2008 tarihli ve 1062/580 sayılı yazılı cevap, http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-1988c.pdf (21.11.2018).
 • Anadolu Ajansı, “Türkiye'nin En Karanlık ve Kanlı Gecesinde Yaşananlar”, https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/turkiyenin-en-karanlik-ve-kanli-gecesinde-yasananlar/1530628 (28.08.2019).
 • https://15temmuzsehitleri.com/tr/sehitlerimiz-111 (28.08.2019).
 • Nişanyan Etimolojik Sözlük https://www.nisanyansozluk.com/?k=ter%C3%B6r (22.10.2018).Öz, Mustafa, "Haşîşiyye", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasisiyye (30.09.2019).
 • TDK, Büyük Türkçe Sözlük, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (22.10.2018).
 • Terrorism Act 2000 c. 11, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/pdfs/ukpga_20000011_en.pdf (23.11.2018).
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Aranan Terörist, http://www.terorarananlar.pol.tr/ (23.11.2018).
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8282-3523
Author: Burak BOZ (Primary Author)
Institution: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 3, 2019
Acceptance Date : December 30, 2019
Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { asbuhfd628754, journal = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2667-5668}, eissn = {2667-6117}, address = {Hükümet Meydanı No:2 Ulus-ALTINDAĞ/ANKARA}, publisher = {Social Sciences University of Ankara}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {131 - 186}, doi = {}, title = {TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU}, key = {cite}, author = {Boz, Burak} }
APA Boz, B . (2020). TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 131-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asbuhfd/issue/54976/628754
MLA Boz, B . "TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU" . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 131-186 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asbuhfd/issue/54976/628754>
Chicago Boz, B . "TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 131-186
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU AU - Burak Boz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 186 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-5668-2667-6117 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU %A Burak Boz %T TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU %D 2020 %J Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2667-5668-2667-6117 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Boz, Burak . "TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2020): 131-186 .
AMA Boz B . TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU. ASBUHFD. 2020; 2(1): 131-186.
Vancouver Boz B . TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 2(1): 131-186.
IEEE B. Boz , "TÜRK CEZA HUKUKUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 131-186, Jun. 2020