Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 111 - 130 2020-06-30

ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)
REDUCING OR ABOLISHING THE SHARE RATIO OF SURPLUS BECAUSE OF ADULTERY AND ATTEMPT ON LIFE (ART. 236/II TCC)

Fahri Erdem KAŞAK [1]


TMK m. 236/II hükmü, mehaz İsviçre Medenî Kanunu’ndan (ZGB) farklı olarak zina ve hayata kast hâllerinde hâkimin, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hakkaniyete uygun olarak azaltabileceğini veya kaldırabileceğini düzenlemiştir. Anılan düzenleme, öğretide çeşitli sebeplerle eleştirilmektedir. İlk olarak artık değerdeki pay oranı, doğrudan edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili ekonomik bir kavram olup zina ve hayata kast sebebiyle boşanmanın burada bir değişikliğe yol açması isabetli değildir. Ayrıca zina ve hayata kast, zaten kanun koyucu tarafından çeşitli yaptırımlara bağlanmış olup ayrıca artık değerdeki pay oranı üzerinde herhangi bir etki doğurmamalıdır. Anılan sebeplerle hâkimin ilgili hükmü uygularken ve takdir yetkisini kullanırken çekingen davranmasında fayda vardır.

Art. 236/II TCC, unlike its source, the Swiss Civil Code (SCC), regulated that in cases of adultery and attempt on life, the judge can reduce or abolish the defective spouse's share ratio of surplus. This article is criticised in doctrine for various reasons. First of all, the share ratio of surplus is an economic concept related to the regime of participation in acquired property and it is not correct that divorce due to adultery and attempt on life cause a change here. In addition, adultery and attempt on life have already been imposed by the lawmaker on various sanctions and should no longer have any effect on the share ratio of surplus. For the aforementioned reasons, it is beneficial for the judge to act timidly while applying the relevant provision and using his/her discretion.

 • Acar, Faruk. “Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri”. Public and Private International Law Bulletin 35, no. 1 (2015): 143-156.
 • Acar, Faruk. Aile Hukukumuzda Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Akçin, Fahri. “Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Uygulamalar”. iç. Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku I. Cilt, ed. Şebnem Akipek Öcal, Özge Uzun Kazmacı, Ahmet Ayar, Zeliha Gizem Özçelik, Nesli Şen Özçelik, 187-202. Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
 • Akıncı, Şahin. “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesabında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi 1, no. 1 (2019): 193-210.
 • Akıntürk, Turgut, ve Ateş, Derya. Türk Medenî Hukuku İkinci Cilt Aile Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım, 2017.
 • Altunkaya, Mehmet. “Katılma Alacağının İfası”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi 1, no. 1 (2019): 391-406.
 • Aydın, Gülşah Sinem. “Türk Medenî Kanunu’nun 236. Maddesinin İkinci Fıkrasının Eşlerden Birinin Diğerini Kasten Öldürmesi Hâlinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu”. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, no. 165-166 (2018): 9-42.
 • Badur, Emel. “Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Kusurlu Eşin Artık Değere Katılma Payı”. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, no. 2 (2016): 39-63.
 • Badur, Emel. “Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Kusurlu Eşin Artık Değerdeki Payı”. iç. Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı 26-27 Nisan 2019, ed. Şükran Şıpka, 65-71. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • Doğan, Murat ve Köroğlu, Emre. “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Katılma Alacağının Niteliği”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi 1, no. 1 (2019): 281-298.
 • Dural, Mustafa, Öğüz, Tufan, ve Gümüş, Mustafa Alper. Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2019.
 • Ertaş, Şeref. “Eski Medeni Kanun Zamanında Evlenen Kişilerin Mal Rejimi Tasfiyesinde Bazı Hukuki Sorunlar”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15, Özel Sayı (2013): 915-932.
 • Hatemi, Hüseyin, ve Kalkan Oğuztürk, Burcu. Aile Hukuku Ders Kitabı. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2016.
 • Kaşak, Esra. “Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple Feshinde Şahsi Sebeplerin Değerlendirmeye Alınıp Alınamayacağı Hususunun Hâkimin Takdir Yetkisi Bakımından Değerlendirilmesi”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no. 3 (2019): 161-193.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Katkı – Katılma Alacağı. Ankara: Turhan Kitabevi, 2013.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Medenî Kanun’umuzun Aile – Miras – Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler. Ankara: Turhan Kitabevi, 2014.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. Aile Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2016.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. “Katkı Katılma Alacağı”. iç. Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku I. Cilt, ed. Şebnem Akipek Öcal, Özge Uzun Kazmacı, Ahmet Ayar, Zeliha Gizem Özçelik, Nesli Şen Özçelik, 107-156. Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.
 • Köroğlu, Emre. “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225)”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2016): 229-251.
 • Oktay Özdemir, Saibe. “Türk Hukukunda Boşanma Sisteminde Revizyon İhtiyacı”. Public and Private International Law Bulletin 35, no. 1 (2015): 29-46.
 • Öztan, Bilge. Aile Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2015.
 • Özuğur, Ali İhsan. Mal Rejimleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Sarı, Suat. Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi. İstanbul: Beşir Kitabevi, 2007.
 • Şıpka, Şükran. Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2011.
 • Şıpka, Şükran. “Hakkaniyet Oranı, Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmanın, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Katılma Alacağına Etkisi (TMK.m.236/f.2)”. Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, 851-860. İstanbul: Der Yayınları, 2015.
 • Şıpka, Şükran. “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde, Eklenecek Değerler (TMK.m.229)”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi 1, no. 1 (2019): 129-147.
 • Şıpka, Şükran, ve Özdoğan, Ayça. Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Zeytin, Zafer. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5103-4866
Author: Fahri Erdem KAŞAK (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 11, 2020
Acceptance Date : February 26, 2020
Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { asbuhfd687564, journal = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2667-5668}, eissn = {2667-6117}, address = {Hükümet Meydanı No:2 Ulus-ALTINDAĞ/ANKARA}, publisher = {Social Sciences University of Ankara}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {111 - 130}, doi = {}, title = {ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)}, key = {cite}, author = {Kaşak, Fahri Erdem} }
APA Kaşak, F . (2020). ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II) . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 111-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asbuhfd/issue/54976/687564
MLA Kaşak, F . "ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)" . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 111-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asbuhfd/issue/54976/687564>
Chicago Kaşak, F . "ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 111-130
RIS TY - JOUR T1 - ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II) AU - Fahri Erdem Kaşak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 130 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-5668-2667-6117 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II) %A Fahri Erdem Kaşak %T ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II) %D 2020 %J Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2667-5668-2667-6117 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kaşak, Fahri Erdem . "ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2020): 111-130 .
AMA Kaşak F . ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II). ASBUHFD. 2020; 2(1): 111-130.
Vancouver Kaşak F . ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II). Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 2(1): 111-130.
IEEE F. Kaşak , "ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 111-130, Jun. 2020