Biography
BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 4 Issue: 1, 74 - 81, 30.01.2017

Abstract

In this article, the life and family of Şeyhulislam Ebussuud Efendi and letter that is writed to his son Şemseddin Ahmed, are examined.

References

 • Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul 1327-1330, c.1, s. 321-322;
 • Abdulkadir Dağlar, “Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin Türkçe Mektupları”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001, s. 102-103.
 • Abdurrahman Şerif, Ahlat Kitabeleri, İstanbul 1932, s.103;
 • Ahmed Akgündüz, “Ebussuud”, DİA, c. 10, s. 365.
 • Ali Kılcı, “İskilipteki Vakıflar ve Ebussuud Efendi Vakfı”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler, Ankara, 1988.
 • Atai, Zeylü’ş-Şekaik, İstanbul 1268, s. 33; Peçevi, Tarih-i Peçevi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1992.
 • Ebussuud Efendi, İcazetname, B.K. Bayezid, n. 3197, v. 29b.
 • Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman, haz. Sevim İlgürel, Ankara.
 • Kefevî Mahmud b. Süleyman, Ketaibü A’lami’l-Ahyar min Fukaha-i Mezhebi’n-Numan elMuhtar, SK., Esad Efendi, nr. 548, v. 276b; İlmiye Salnamesi, s. 376-377.
 • Muhyiddin Abdulkadir b. Şeyh b. Abdullah elAyderusî, Tarihü’n-Nûru’s-Safir an Ahbari’l-Karni’l-Aşir, Beyrut 1405/1985, s. 215; Ali b. Bâlî, İkdü’lManzum, İstanbul 1310, c. 2, s. 282.
 • Nimet Bostan, “Ebussuud Efendi Ailesi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi, İstanbul 1949.
 • Recep Yaşa, “Ahlatşahlar”, Türkler, Ankara 2002, c. 6, s. 484- 489.
 • Tarih-i Peçevi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1992, c.1, s.42.

ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUUD EFENDİ’NİN OĞLU ŞEMSEDDİN AHMED’E MEKTUBU

Year 2017, Volume: 4 Issue: 1, 74 - 81, 30.01.2017

Abstract

Bu makalede Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin hayatı ve ailesi üzerinde durulduktan
sonra oğlu Şemseddin Ahmed Efendi’ye yazmış olduğu bir mektubu incelenmektedir.

References

 • Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul 1327-1330, c.1, s. 321-322;
 • Abdulkadir Dağlar, “Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin Türkçe Mektupları”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001, s. 102-103.
 • Abdurrahman Şerif, Ahlat Kitabeleri, İstanbul 1932, s.103;
 • Ahmed Akgündüz, “Ebussuud”, DİA, c. 10, s. 365.
 • Ali Kılcı, “İskilipteki Vakıflar ve Ebussuud Efendi Vakfı”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler, Ankara, 1988.
 • Atai, Zeylü’ş-Şekaik, İstanbul 1268, s. 33; Peçevi, Tarih-i Peçevi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1992.
 • Ebussuud Efendi, İcazetname, B.K. Bayezid, n. 3197, v. 29b.
 • Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü’l-Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman, haz. Sevim İlgürel, Ankara.
 • Kefevî Mahmud b. Süleyman, Ketaibü A’lami’l-Ahyar min Fukaha-i Mezhebi’n-Numan elMuhtar, SK., Esad Efendi, nr. 548, v. 276b; İlmiye Salnamesi, s. 376-377.
 • Muhyiddin Abdulkadir b. Şeyh b. Abdullah elAyderusî, Tarihü’n-Nûru’s-Safir an Ahbari’l-Karni’l-Aşir, Beyrut 1405/1985, s. 215; Ali b. Bâlî, İkdü’lManzum, İstanbul 1310, c. 2, s. 282.
 • Nimet Bostan, “Ebussuud Efendi Ailesi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi, İstanbul 1949.
 • Recep Yaşa, “Ahlatşahlar”, Türkler, Ankara 2002, c. 6, s. 484- 489.
 • Tarih-i Peçevi, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1992, c.1, s.42.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Abdullah Demir This is me

Publication Date January 30, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Demir, A. (2017). ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUUD EFENDİ’NİN OĞLU ŞEMSEDDİN AHMED’E MEKTUBU. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 74-81.