Research Article
BibTex RIS Cite

Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma

Year 2019, Volume: 6 Issue: 5, 418 - 429, 31.05.2019

Abstract

Küresel rekabetin artması, toplumlardaki ekonomik hayatta
kamunun rolünün icra edenden koordine edene değişmesi, bilişim teknolojilerinin
çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve küçük yerel işletmeler için küreselleşmenin
tehditler yanında fırsatlar da sunması girişimcilik konusunu üzerinde daha
önemle durulması gereken bir noktaya getirmiştir. Bu bağlamda birçok sektöre
ara eleman yetiştiren meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu
çalışmada, girişimcilik eğilimini etkileyebileceği düşünülen bazı demografik faktörlerin
meslek yüksekokulu öğrencileri üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve
girişimciliği etkileyen faktörler tartışmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Çalışmada farklı iki meslek yüksekokulunda okuyan 400 öğrenciye (her birinde
200) anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS programı ile değerlendirilmiş;
yaş, cinsiyet, girişimcilik dersi alıp almadığı, kariyer hedefi ve okuduğu
meslek yüksekokulu gibi demografik faktörlerin girişimcilik eğilimini
etkilediği, ailesi veya kendisinin ekonomik durumunun girişimcilik eğilimini
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Ajzen, I. (2006). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus Of Control, And The Theory Of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology , 4 (32), 665-683.Akçakanat, T., Mücevher, M. H., & Çarıkçı, İ. H. (2014). Sözel, Sayısal Ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , XVI (2), 137-153.Alpar, C. R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler . Ankara: Detay Yayıncılık.Alparslan, A. M., Taş, M. A., & Yastıoğlu, S. (2017). Girişimcilik Niyeti Eğitimle mi Artar Yoksa Kültürel Değerlerle mi Açıklanır? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi , 9 (21), 148-161.Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 3 (2), 133-147.Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial ideas: The Case for İntention. The Academy of Management Review , 3 (13), 442-454.Büyük, Ö. (2014). Girişimcilik Üzerine Notlar. İstanbul: Paradigma Akademi.Cansız, E. (2007). Yüksek Lisans Tezi. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma . Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Çarıkçı, İ. H., & Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi (3), 1-18.Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 7 (3), 113-124.Döm, S. (2008). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.Efe, M. N. (2016). Girişimcilikte temel Prensipler. İstanbul: Umuttepe Yayınları.Franco, M., Haase, H., & Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: An inter-regional comparison. Education and Training , 4 (52), 260-275.Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.Murthy, C. S. (2009). Small Scale Industries and Entrepreneurial Development. Mumbai: Himalaya Publishing House.Pazarcık, Y., & Aydın, E. (2015). Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 10 (2), 126-146.Sart, G. (2014). Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.Schumpeter, J. (1947). Ecomomic Theory and Entrepreneurial History. Journal of Economic History , 63-84.Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. Shapero, Albert and Sokol, Lisa, The Social Dimensions of En Encyclopedia of Entrepreneurship (13), 72-90.Şeşen, H., & Basım, N. (2012). Demograf ik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi , 12 (Özel Sayı), 25.Titiz, T. (1994). Girişimcilik. İstanbul: Inkılap Yayınevi.Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (15), 349-372.
Year 2019, Volume: 6 Issue: 5, 418 - 429, 31.05.2019

Abstract

References

  • Ajzen, I. (2006). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus Of Control, And The Theory Of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology , 4 (32), 665-683.Akçakanat, T., Mücevher, M. H., & Çarıkçı, İ. H. (2014). Sözel, Sayısal Ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , XVI (2), 137-153.Alpar, C. R. (2013). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler . Ankara: Detay Yayıncılık.Alparslan, A. M., Taş, M. A., & Yastıoğlu, S. (2017). Girişimcilik Niyeti Eğitimle mi Artar Yoksa Kültürel Değerlerle mi Açıklanır? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi , 9 (21), 148-161.Balaban, Ö., & Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 3 (2), 133-147.Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial ideas: The Case for İntention. The Academy of Management Review , 3 (13), 442-454.Büyük, Ö. (2014). Girişimcilik Üzerine Notlar. İstanbul: Paradigma Akademi.Cansız, E. (2007). Yüksek Lisans Tezi. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma . Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Çarıkçı, İ. H., & Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi (3), 1-18.Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalişma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 7 (3), 113-124.Döm, S. (2008). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.Efe, M. N. (2016). Girişimcilikte temel Prensipler. İstanbul: Umuttepe Yayınları.Franco, M., Haase, H., & Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: An inter-regional comparison. Education and Training , 4 (52), 260-275.Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.Murthy, C. S. (2009). Small Scale Industries and Entrepreneurial Development. Mumbai: Himalaya Publishing House.Pazarcık, Y., & Aydın, E. (2015). Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 10 (2), 126-146.Sart, G. (2014). Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.Schumpeter, J. (1947). Ecomomic Theory and Entrepreneurial History. Journal of Economic History , 63-84.Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The Social Dimensions of Entrepreneurship. Shapero, Albert and Sokol, Lisa, The Social Dimensions of En Encyclopedia of Entrepreneurship (13), 72-90.Şeşen, H., & Basım, N. (2012). Demograf ik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi , 12 (Özel Sayı), 25.Titiz, T. (1994). Girişimcilik. İstanbul: Inkılap Yayınevi.Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (15), 349-372.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Akif Erçelik 0000-0001-6387-853X

Ersin Mengeş 0000-0002-4404-2486

Publication Date May 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 6 Issue: 5

Cite

APA Erçelik, M. A., & Mengeş, E. (2019). Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 418-429.