BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 41 - 80, 01.02.2017

Abstract

Freedom of expression, information and information, ideas and opinions, without blocking any description, propagation and covers your freedom. But each is a limit to freedom of ideas like freedom has taken its toll. . “No one, my freedom and my rights over; I have no right on others freedoms.” Richard Overton. Freedom is the freedom to limit the rights of others and must end where it began. States like they tried to provide this freedom in domestic law, the international legal regulation of these rights has been taken under protection. The European Convention on human rights is one of these arrangements. The agreement regulates the freedom of Expression 10. The provisions of the freedom of Expression has been determined the framework with the item. Freedom of expression the European Court of human rights in practice is that most front. This is a very important policy decisions are being developed. Turkey with decisions made about a number of principles have emerged.

References

 • AİHM’nin 23.04.1992 tarihli Castells/ İspanya kararı.
 • AİHM’nin 26.04.1979 tarihli, Sunday Times/Birleşik Krallık Kararı, Çeviren; Osman DOĞRU, “İnsan Hakları Avrupa İçtihatları” Beta Yay., İstanbul, 1996, s.163-192; Gerger/Türkiye, 8.7.1999, s. 46, Türkçe çevirisi için bkz. “Yargı Mevzuatı Bülteni” (YMB), 24 Ekim 2000, Sayı: 125, s. 51.
 • AYMK, E.1963/16, K.1963/83, 08.04.1963. Kararın tam metni için Bkz.
 • http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1963/K19630.htm. AYMK, E.1989/9, K.1990/8, 18.05.1990. Kararın tam metni için Bkz.
 • http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1990/K199.htm. Beşe, Ertan. Terörizm Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, Seçkin Yay., Ankara, 2002.
 • Bıçak, Vahit. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, 2002.
 • Can, Osman. “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü: Anayasal Sınırlar Açısından Neler Değişti?” Ankara, 2003.
 • Çeçen, Anıl. İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Donnelly, Jack. Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev: Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut, Ankara: 1995.
 • Erdoğan, Mustafa. Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Ankara, 2003.
 • Gökcen, Ahmet. Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2001.
 • Güzel, Cemal. “İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi”. İnsan Hakları Paneli, 31 Ocak-23 Aralık 2005, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • İpek, Aydın. Anayasa Hukuku Ders Notları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
 • Kamber, Suat. İfade Özgürlüğü, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
 • Kuçuradi, Ionna. “Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?”, Düşünce Özgürlüğü, (Haz: Hayrettin Ökçesiz,), Afa Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Küçük, Adnan. İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2003.
 • Macovei, Monica. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No. 2, 1990.
 • Malkoç, İsmail ve Güler, Mahmut. Uygulamada Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, Adil Yay., Ankara, 1999.
 • Okumuş, Ali. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de İfade Hürriyeti, Adalet Yayınevi, Hukuk Uygulama Kitapları, İnsan Hakları Dizisi, Ankara, 2007.
 • Özden, Bekir. Düşünce Özgürlüğü ve Laiklik, İstanbul, 1995.
 • Özipek, Bekir Berat. Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2003.
 • Reyhan Sunay, İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, LTD Yayınları, Ankara, 2001.
 • Robert Trager; Donna L Dickerson, 21. Yüzyılda İfade Hürriyeti, LTD Yayınları , Ankara, 2003.
 • Soysal, Mümtaz. 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1987. Süleyman Dost, Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002.
 • Tanör, Bülent ve Yüzbaşıoğlu, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, 2001.
 • Tanör, Bülent. Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası, İstanbul, 1969.
 • Teziç, Erdoğan “Türkiye de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı, 1990. s.31-46.

İfade Özgürlüğünün Teorik Boyutu ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 41 - 80, 01.02.2017

Abstract

İfade özgürlüğü, bilgilenme ve bilgilendirme, düşünce ve kanaatleri herhangi bir engelleme olmadan açıklama, yayma hakkı ve özgürlüğünü kapsamaktadır. Ancak her özgürlüğün bir sınırı olduğu gibi düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır. “Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur.” Richard Overton. Özgürlüğün sınırı da başkalarının hak ve özgürlüğünün başladığı yerde bitmelidir. Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu haklar koruma altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu düzenlemelerden birisidir. Sözleşmenin İfade Özgürlüğünü düzenleyen 10. Madde hükümleri ile İfade özgürlüğünün çerçevesi belirlenmiştir. İfade özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uygulamada en çok önüne çıkan konulardan birisidir. Bu kararlarda çok önemli ilkeler geliştirilmektedir. Türkiye hakkında da verilen kararlar ile bir kısım ilkeler ortaya çıkmıştır.

References

 • AİHM’nin 23.04.1992 tarihli Castells/ İspanya kararı.
 • AİHM’nin 26.04.1979 tarihli, Sunday Times/Birleşik Krallık Kararı, Çeviren; Osman DOĞRU, “İnsan Hakları Avrupa İçtihatları” Beta Yay., İstanbul, 1996, s.163-192; Gerger/Türkiye, 8.7.1999, s. 46, Türkçe çevirisi için bkz. “Yargı Mevzuatı Bülteni” (YMB), 24 Ekim 2000, Sayı: 125, s. 51.
 • AYMK, E.1963/16, K.1963/83, 08.04.1963. Kararın tam metni için Bkz.
 • http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1963/K19630.htm. AYMK, E.1989/9, K.1990/8, 18.05.1990. Kararın tam metni için Bkz.
 • http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1990/K199.htm. Beşe, Ertan. Terörizm Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, Seçkin Yay., Ankara, 2002.
 • Bıçak, Vahit. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, 2002.
 • Can, Osman. “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü: Anayasal Sınırlar Açısından Neler Değişti?” Ankara, 2003.
 • Çeçen, Anıl. İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Donnelly, Jack. Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev: Mustafa Erdoğan ve Levent Korkut, Ankara: 1995.
 • Erdoğan, Mustafa. Demokratik Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, Ankara, 2003.
 • Gökcen, Ahmet. Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Cürmü, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2001.
 • Güzel, Cemal. “İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi”. İnsan Hakları Paneli, 31 Ocak-23 Aralık 2005, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.
 • İpek, Aydın. Anayasa Hukuku Ders Notları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
 • Kamber, Suat. İfade Özgürlüğü, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
 • Kuçuradi, Ionna. “Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?”, Düşünce Özgürlüğü, (Haz: Hayrettin Ökçesiz,), Afa Yayınevi, İstanbul, 1998.
 • Küçük, Adnan. İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2003.
 • Macovei, Monica. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No. 2, 1990.
 • Malkoç, İsmail ve Güler, Mahmut. Uygulamada Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, Adil Yay., Ankara, 1999.
 • Okumuş, Ali. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de İfade Hürriyeti, Adalet Yayınevi, Hukuk Uygulama Kitapları, İnsan Hakları Dizisi, Ankara, 2007.
 • Özden, Bekir. Düşünce Özgürlüğü ve Laiklik, İstanbul, 1995.
 • Özipek, Bekir Berat. Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti, Liberal Düşünce Topluluğu Yay., Ankara, 2003.
 • Reyhan Sunay, İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, LTD Yayınları, Ankara, 2001.
 • Robert Trager; Donna L Dickerson, 21. Yüzyılda İfade Hürriyeti, LTD Yayınları , Ankara, 2003.
 • Soysal, Mümtaz. 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1987. Süleyman Dost, Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002.
 • Tanör, Bülent ve Yüzbaşıoğlu, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, 2001.
 • Tanör, Bülent. Siyasi Düşünce Hürriyeti ve 1961 Türk Anayasası, İstanbul, 1969.
 • Teziç, Erdoğan “Türkiye de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı, 1990. s.31-46.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Bahçe This is me

Abdullah Demir This is me

Publication Date February 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Bahçe, A., & Demir, A. (2017). İfade Özgürlüğünün Teorik Boyutu ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(2), 41-80.