BibTex RIS Cite

The Effect of Political and Sociopolitical Events on the Occurrence of Ashra Mubashra Rumors

Year 2017, Volume: 4 Issue: 5, 64 - 73, 01.05.2017

Abstract

Heaven, according to Holy Koran, is something which will be given by Allah as a prize to believers in the afterlife as a return for their good deeds. The rumors that heralds the promise of heaven by the Prophet to ten people known as Ashra Mubashra seem problematic. Studies conducted upon this allegation have overlooked the politic and social circumstances of the era after the Prophet. Statements deeming these ten people fit for heaven are used in today’s ecclesiastic publications. This, however, exceeds the Prophet’s duties and authority and contradicts with the philosophy of Holy Koran. This article states that the chaotic environment, starting with Osman and Ali and continuing with their successors, has taken part in making these rumors famous, which also affected their creation in the background

References

 • AYDINLI, Lütfi, Abdullah-İsmail Lütfi “Aşere-i Mübeşşere” mad. DİA. İstanbul, III, 547,1991
 • AKTEPE, Orhan; Kelam İlmi açısından Aşere-i Mübeşşere EKEV Dergisi, Bahar Yay. Yıl: 13 sayı 9. S. 123-131, 2009
 • AYCAN, İrfan; Saltanata Giden Yolda Meaviye bin Ebi Sufyan, Fecr Yay. Ankara,1990 ; Muaviye b. ebi Sufyan DİA C. 30 S.332-334 ; Muğire b. Şube, DİA C.30 S.337
 • BUHARİ; Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Cami’u-s-Sahih I-VIII, Çağrı Yay. İstanbul, CİHAN, Sadık; Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo Politik Olaylarla İlgisi, Etud Yay., Samsun, 1997
 • DEMİR, Mahmut; Hadis ve İdeoloji, Otto Yay. Ankara, 2015
 • DEMİRCAN, Adnan; Ali-Muaviye Kavgası, Beyan Yay. İstanbul, 3. Baskı, 2014
 • DÜLBER, Hatice; İbn Kuteybe ve Hadis Anlayışı, Ankara İlahiyat Yay. 2014
 • EBU DAVUD, Süleyman b. el-Esas es-Sicistani, Sunen I-IV, Çağrı Yay. İstanbul, 1992
 • HATİPOĞLU, Mehmet Said; Siyasi-İctimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri , Otto Yay. Ankara,2015
 • İBN HANBEL, Ahmed b. Muhammed Müsned, Çağrı Yay. İstanbul, I-IV, 1992
 • İBN EBU ASIM, ibnü’n-Nebil Ahmed b. Dahhak İbne bu Asım, Ebu Bekr eş -Şeybani es- Sunne Mektebetu İslami, Beyrut I-II, I. Baskı KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi Ankara, Ankara Okul Yay. SARACOĞLU, Salih, Cennetle Müjdelenen Sahabelerle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008 (Danışman: Ahmet Yücel)
 • SARMIŞ, İbrahim; Şuradan Saltanata, Teokrasiye ve Laisizme Yönetim, Düşün Yay. İstanbul, ŞAHİN, Sami, Hadislerde Aşere-i Mübeşşere, Dünyada İken Cennetle Müjdelenenler, Asitan Yay. Sivas-2011
 • TAYALİSİ, Musned, Ebu Davud Süleyman b. Davud b. Carud et-Tayalisi, Müsnedü’t-Tayalisi (nsr. Muhammed Abdulmuhsin et-Türki), I-IV, 1999
 • ET-TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir (310/922), Tarihu’r-Rusul ve’l-Mulük, thk. M.J. de Goege, I-XV, Leiden, 1879-1965.
 • ET-TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir (310/922),Tarihu’l-Umem ve’l-Mulük, Beyrut /1987
 • YILDIRIM, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay. İstanbul, 2014 -Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, Rağbet Yay. İstanbul, t.y.

Sosyo–Politik Olayların Aşere-i Mübeşşere Rivayetlerinin Oluşumuna Etkisi

Year 2017, Volume: 4 Issue: 5, 64 - 73, 01.05.2017

Abstract

Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında iyi amellerin karşılığı olarak Allah inananlara ahirette ödül olarak verileceği belirtilen cennetin Peygamber tarafından Aşere-i Mübeşşere olarak bilinen on kişiye verilmesini müjdeleyen rivayetler problemli olarak görünmektedir. İsnadı inceleyerek yapılan araştırmalar bu rivayetlerin oluşumuna etki eden peygamber sonraki dönemdeki siyasi ve sosyal durumun göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Günümüzdeki dini yayınlarda bu on kişi sanki cennetlikmiş gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu ise peygamberin görev yetkisini aşmakta ve Kur’an-ı Kerim’in felsefesine aykırı görünmektedir. Bu makale bu rivayetin arka planda oluşumuna etki eden Hz. Osman ve Ali’yle başlayan kaos ortamı ve devam eden yöneticilerin bu rivayetlerin meşhur olmasına etkisi olduğunu ifade etmektedir

References

 • AYDINLI, Lütfi, Abdullah-İsmail Lütfi “Aşere-i Mübeşşere” mad. DİA. İstanbul, III, 547,1991
 • AKTEPE, Orhan; Kelam İlmi açısından Aşere-i Mübeşşere EKEV Dergisi, Bahar Yay. Yıl: 13 sayı 9. S. 123-131, 2009
 • AYCAN, İrfan; Saltanata Giden Yolda Meaviye bin Ebi Sufyan, Fecr Yay. Ankara,1990 ; Muaviye b. ebi Sufyan DİA C. 30 S.332-334 ; Muğire b. Şube, DİA C.30 S.337
 • BUHARİ; Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Cami’u-s-Sahih I-VIII, Çağrı Yay. İstanbul, CİHAN, Sadık; Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo Politik Olaylarla İlgisi, Etud Yay., Samsun, 1997
 • DEMİR, Mahmut; Hadis ve İdeoloji, Otto Yay. Ankara, 2015
 • DEMİRCAN, Adnan; Ali-Muaviye Kavgası, Beyan Yay. İstanbul, 3. Baskı, 2014
 • DÜLBER, Hatice; İbn Kuteybe ve Hadis Anlayışı, Ankara İlahiyat Yay. 2014
 • EBU DAVUD, Süleyman b. el-Esas es-Sicistani, Sunen I-IV, Çağrı Yay. İstanbul, 1992
 • HATİPOĞLU, Mehmet Said; Siyasi-İctimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri , Otto Yay. Ankara,2015
 • İBN HANBEL, Ahmed b. Muhammed Müsned, Çağrı Yay. İstanbul, I-IV, 1992
 • İBN EBU ASIM, ibnü’n-Nebil Ahmed b. Dahhak İbne bu Asım, Ebu Bekr eş -Şeybani es- Sunne Mektebetu İslami, Beyrut I-II, I. Baskı KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi Ankara, Ankara Okul Yay. SARACOĞLU, Salih, Cennetle Müjdelenen Sahabelerle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008 (Danışman: Ahmet Yücel)
 • SARMIŞ, İbrahim; Şuradan Saltanata, Teokrasiye ve Laisizme Yönetim, Düşün Yay. İstanbul, ŞAHİN, Sami, Hadislerde Aşere-i Mübeşşere, Dünyada İken Cennetle Müjdelenenler, Asitan Yay. Sivas-2011
 • TAYALİSİ, Musned, Ebu Davud Süleyman b. Davud b. Carud et-Tayalisi, Müsnedü’t-Tayalisi (nsr. Muhammed Abdulmuhsin et-Türki), I-IV, 1999
 • ET-TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir (310/922), Tarihu’r-Rusul ve’l-Mulük, thk. M.J. de Goege, I-XV, Leiden, 1879-1965.
 • ET-TABERİ, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir (310/922),Tarihu’l-Umem ve’l-Mulük, Beyrut /1987
 • YILDIRIM, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay. İstanbul, 2014 -Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, Rağbet Yay. İstanbul, t.y.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Hatice Dülber This is me

Publication Date May 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 5

Cite

APA Dülber, H. (2017). Sosyo–Politik Olayların Aşere-i Mübeşşere Rivayetlerinin Oluşumuna Etkisi. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(5), 64-73.