PDF EndNote BibTex Cite

A Survey on Measuring Internet Addictions on the Internet Usage of Vocational Students Example of Bayburt University Bayburt Vocational School

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 88 - 101, 01.07.2017

Abstract

The internet, which provides information sharing on a universal scale is an indispensable resource for profession, shopping, entertainment and communication. It is an important awareness that the use of the Internet in an effective, conscious and correct manner and utilization of this direction. Internet addiction is the inability to prevent overuse of the internet, loss of control over the use of the internet, and social and social incidents. The purpose of this study is to examine the internet addictions of the students of Vocational School on internet usage. Survey questions prepared to measure students' behaviors and habits related to internet addiction in the survey were prepared by adapting to 5-point Likert type scale form. For data analysis, T test for independent samples and ANOVA techniquea have been used. The results are discussed and several recommendations are presented in the light of literature

References

 • AKDAĞ, M., ŞAHAN YILMAZ, B., ÖZHAN, U., ŞAN, İ. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, s. 73-96.
 • AKKOR, Ö. ve ÇAĞLAR E. (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Sayı:43, s.475-492
 • ARISOY, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, Sayı:1, s.55-67.
 • AYAS, T. ve HORZUM M.B., (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Aile İnternet Tutumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:4, Sayı:39, s.46-57.
 • BALTA, Ö. ve HORZUM, M.B. (2008). İnternet Bağımlılığı Testi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Cilt:7, Sayı: 13, s. 87-102
 • CEYHAN, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, s.1323 – 1355.
 • İŞMAN, A.ve GÜRGÜN, S. (2008). “Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji Örneği)”, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiler Kitabı, Anadolu Üniversitesi : Eskişehir
 • KARAMAN, M.K. ve KURTOĞLU, M. (2009). Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri, Akademik Bilişim ’09 – IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, 11- 13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (24. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KÖSE, N. (2016). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yaşama Doyumuna Etkisi, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, s.58-65.
 • KURTULUŞ, K. (2006). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • ŞAHİN, C. ve KORKMAZ, Ö. (2011). İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, s.101-115
 • TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.), Pearson, Boston
 • TUİK, www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 08.01.2017
 • ÜMMET, D. ve EKŞİ, F. (2016). Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Sanal Ortam Yalnızlık Bağlamında Bir İnceleme, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Cilt : 3- 1, s.29-53.
 • YAVUZ, O.C. (2016). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Ankara Örneği, The Journal of Europe – Middle East Social Science Studies, Volume : 2, Issue:2, s.55-82
 • www.bilisimterimleri.com, Erişim tarihi: 05.02.2017
 • www.internethaftasi.org, Erişim tarihi: 21.12.2016
 • www.teknolojikulubu.wordpress.com, Erişim tarihi: 10.01.2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 88 - 101, 01.07.2017

Abstract

Evrensel boyutta bilgi paylaşımı sağlayan internet, günümüzde her yaştan bireyin; iş, alışveriş, eğlence ve iletişim amacıyla kullandığı vazgeçilemez bir kaynaktır. İnternet kullanımının etkin, bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılması ve bu doğrultuda yararlanılması önemli bir farkındalıktır. İnternet bağımlılığı; internetin aşırı kullanılmasına yönelik isteğin önüne geçilememesi, internet kullanımında kontrolün kaybedilmesi ve sosyal bağlardan ve toplumsal olaylardan uzak kalma durumudur. Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımında internet bağımlılıklarını incelemektir. Araştırmada öğrencilerin internet bağımlılığına ilişkin davranış ve alışkanlıklarını ölçmek için oluşturulan anket soruları 5’li likert tipi ölçek formuna uyarlanarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve ANOVA test teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde tartışılıp çeşitli öneriler sunulmuştur

References

 • AKDAĞ, M., ŞAHAN YILMAZ, B., ÖZHAN, U., ŞAN, İ. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, s. 73-96.
 • AKKOR, Ö. ve ÇAĞLAR E. (2016). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Sayı:43, s.475-492
 • ARISOY, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, Sayı:1, s.55-67.
 • AYAS, T. ve HORZUM M.B., (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Aile İnternet Tutumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:4, Sayı:39, s.46-57.
 • BALTA, Ö. ve HORZUM, M.B. (2008). İnternet Bağımlılığı Testi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Cilt:7, Sayı: 13, s. 87-102
 • CEYHAN, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, s.1323 – 1355.
 • İŞMAN, A.ve GÜRGÜN, S. (2008). “Özel Okullarda Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji Örneği)”, VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiler Kitabı, Anadolu Üniversitesi : Eskişehir
 • KARAMAN, M.K. ve KURTOĞLU, M. (2009). Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri, Akademik Bilişim ’09 – IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı, 11- 13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (24. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KÖSE, N. (2016). Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yaşama Doyumuna Etkisi, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, s.58-65.
 • KURTULUŞ, K. (2006). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • ŞAHİN, C. ve KORKMAZ, Ö. (2011). İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, s.101-115
 • TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.), Pearson, Boston
 • TUİK, www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 08.01.2017
 • ÜMMET, D. ve EKŞİ, F. (2016). Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Sanal Ortam Yalnızlık Bağlamında Bir İnceleme, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Cilt : 3- 1, s.29-53.
 • YAVUZ, O.C. (2016). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Ankara Örneği, The Journal of Europe – Middle East Social Science Studies, Volume : 2, Issue:2, s.55-82
 • www.bilisimterimleri.com, Erişim tarihi: 05.02.2017
 • www.internethaftasi.org, Erişim tarihi: 21.12.2016
 • www.teknolojikulubu.wordpress.com, Erişim tarihi: 10.01.2017

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Turgut POLAT This is me
Bayburt Üniversitesi


Mehmet KAPUSIZOĞLU This is me
Bayburt Üniversitesi

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 7

Cite

Bibtex @ { asead694305, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2017}, volume = {4}, number = {7}, pages = {88 - 101}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Polat, Turgut and Kapusızoğlu, Mehmet} }
APA Polat, T. & Kapusızoğlu, M. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 88-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694305
MLA Polat, T. , Kapusızoğlu, M. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 88-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694305>
Chicago Polat, T. , Kapusızoğlu, M. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 88-101
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Turgut Polat , Mehmet Kapusızoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 101 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma %A Turgut Polat , Mehmet Kapusızoğlu %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2017 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Polat, Turgut , Kapusızoğlu, Mehmet . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (July 2017): 88-101 .
AMA Polat T. , Kapusızoğlu M. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 88-101.
Vancouver Polat T. , Kapusızoğlu M. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 88-101.
IEEE T. Polat and M. Kapusızoğlu , "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 7, pp. 88-101, Jul. 2017