Year 2020, Volume 31 , Issue 2, Pages 161 - 171 2020-08-06

Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği
DESTINATION COMPETITIVENESS ANALYSIS: THE REGION OF CAPPADOCIA CASE

Mehmet Halit AKIN [1] , Yüksel ÖZTÜRK [2] , Kurtuluş KARAMUSTAFA [3]


Bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişimleriyle destinasyonlara ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgilere daha kolay ulaşılmakla birlikte uluslararası seyahatlerin organizasyonu da daha kolay hale gelmektedir. Bu durum, turizm faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını sağlamakla birlikte destinasyonları ve turizm işletmelerini daha yoğun bir rekabet ortamına taşımaktadır. Bu nedenle, destinasyon rekabetçilik analizleri ilgili literatür de daha fazla önem kazanmaya başlamaktadır. Bu alanda yapılmış olan birçok nitelikli çalışmaya ilave olarak önemli bir kültür turizmi merkezi olan Kapadokya Bölgesine yönelik rekabetçilik analizinin yapılması ilgili bilgi birikimine ilave katkılar oluşturması açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Kapadokya Bölgesini ziyaret eden yabancılara konaklama işletmelerinde "bırak ve topla" yöntemi, Kayseri Havaalanında da "yüz yüze" yöntemle uygulanan 401 adet anket vasıtasıyla elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve Kapadokya'nın destinasyon rekabetçiliği açısından güçlü unsurlara sahip olduğu, genel anlamda rekabetçi bir destinasyon olduğu ve rekabetçilikte birincil derece önemli unsurların daimî kaynaklara, ikincil derece önemli unsurların ise destek kaynaklara dayandığı sonucuna varılmıştır.

By means of the developments in information, communication and transportation technologies, information on destinations and their services are getting more easier to access and the organization of international travel is also getting to be much more easier. This leads to the internationalization of tourism activities and brings destinations and tourism enterprises to a more intensive competitive business environment. Therefore, the relevant literature on destination competitiveness analysis is also gaining importance. In addition to many qualified studies conducted in this field, the competitiveness analysis of the Cappadocia Region, which is an important cultural tourism center, is considered important in terms of creating additional contributions to the relevant knowledge accummulation. The data obtained from 401 questionnaires applied to the foreigners visiting the Cappadocia Region by both the "drop-collect" method in accommodation establishments and "face to face" method in Kayseri Airport were analyzed statistically and it was concluded that Cappadocia has strong elements in terms of destination competitiveness, it is a competitive destination in general and most important primary factors are based on inherited resources and most important secondary factors are based on supporting resources in competitiveness.

 • Altay, H. (2008). Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Kapsamında Türk Endüstrilerinin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Rekabet Gücü Düzeylerinin İncelenmesi: 1995 – 2007. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21, 215-240.
 • Armenski, A., Vladimir, M., Nemanja D. ve Tamara, J. (2011). Integrated Model of Destinations Competitiveness, Geographica Pannonica. 15 (2): 58-69.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Türkiye Turizminin Akdeniz Ülkeleri ile Rekabet Gücü Açısından Karşılaştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16 (2): 139-152.
 • Boes, K., Buhalis, D. ve Inversin, A. (2016). Smart Tourism Destinations: Ecosystems for Tourism Destination Competitiveness, International Journal of Tourism Cities, 2 (2): 108-124.
 • Bordas, E. (1994). Competitiveness of Tourist Destinations in Long Distance Markets, Tourism Review, 4 (3): 3-9.
 • Chin, W. L., Haddock-Fraser, J. ve Hampton, M. P. (2017). Destination Competitiveness: Evidence from Bali, Current Issues in Tourism, 20 (12): 1265-1289.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamalı (Sekizinci Baskı). İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Crouch, G. I. ve Ritchie, J. R. B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity, Journal of Business Research, 44: 137–152.
 • Das, J. ve DiRienzo, C. E. (2009). Global Tourism Competitiveness and Freedom of the Press: A Nonlinear Relationship, Journal of Travel Research, 47 (4): 470-479.
 • Dwyer, L. ve Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current Issues in Tourism, 6 (5): 369-414.
 • Ferreira, J. M. ve Estevao, C. M. S. (2009). Regional Competitiveness of a Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal, Tourism & Management Studies, 5: 37-51.
 • Fuller, E. (Aralık, 2013). Impact of the World's Travel/Tourism Industry Adds up to More than a Walk on yhe Beach. [URL: http://www.forbes.com/sites/edfuller /2013/12/03/impact-of-the-worlds-traveltourism-industry-adds-up-to-more-than-a-walk-on-the-beach/#4bd8a2646c25], Erişim: 24 Aralık 2016.
 • García Sánchez, A. ve Siles López, D. (2015). Tourism Destination Competitiveness and Innovation: The Case of the Spanish Mediterranean Coast. Artal-Tur, A. and Kozak, M (Editors). Destination Competitiveness, the Environment and Sustainability: Challenges and Cases, UK: CABI Publishing, 13-23.
 • Gupta, S. ve Singh, A. (2015). Determinants of Tourism Destination Competitiveness: A Case of Bundelkhand, India, International Journal of Management Research, 6 (2): 47-62.
 • Gupta, S. ve Singh, A. (2019). Measurement Scale of Tourism Destination Competitiveness: Supply Side Perspectives, Journal of Indian Management, 16 (1): 105-116.
 • Güzel, Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2 (2): 87-100.
 • Hallman, K., Müller, S., Feiler, S., Breuer, C. ve Roth, R. (2012). Suppliers' Perception of Destination Competitiveness in a Winter Sport Resort, Tourism Review, 67 (2): 13-21.
 • Hallman, K., Müller, S. ve Feiler, S. (2014). Destination Competitiveness of Winter Sport Resorts in the Alps: How Sport Tourists Perceive Destinations?, Current Issues in Tourism, 17 (4): 327-349.
 • Hassan, S. S. (2000). Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry, Journal of Travel Research, 38: 239-245.
 • Heath, E. (2002). Towards a Model to Enhance Africa's Sustainable Tourism Competitiveness, Journal of Public Administration, 37 (3.1): 327-353.
 • http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, Erişim: 23 Ekim 2019.
 • İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Dördüncü Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • Karabulut, A. N. (2004). Küreselleşmenin Ticari Hayat Üzerindeki Etkileri. Mevzuat Dergisi. ISSN 1306-0767, Nisan 2004, Sayı: 76, [URL: http://www.mevzuatdergisi.com/2004/04a/01.htm], Erişim: 30 Şubat 2017.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Yirmiyedinci Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kartal, Ö. (2010). Bodrum Tanıtım Stratejisi. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2019). İstatistikler-Konaklama İstatistikleri-2017. [URL: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9856/konaklama-istatistikleri.html], Erişim: 23 Ekim 2019.
 • Melia´n-Gonza´lez, A. ve Garci´a-Falco´n, F. M. (2003). Competitive Potential of Tourism in Destinations, Annals of Tourism Research, 30(3): 720–740.
 • Meng, F. (2006). An Examination of Destination Competitiveness from the Tourists' Perspective: The Relationship between Quality of Tourism Experience and Perceived Destination Competitiveness (Doctor in Philosophy Dissertation Submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University).
 • Morgan N., ve Pritchard A. (2000). Advertising in Tourism and Leisure. Butterworth-Heinemann: Oxford.
 • Morgan, N., Pritchard, A. ve Pride, R. (2004). Destination Branding – Creating the Unique Destination Proposition (İkinci Baskı). Butterworth-Heinmann: Elsevier Science Ltd.
 • Omerzel, D. G. (2006). Competitiveness of Slovenia as a Tourist Destination, Managing Global Transitions, 4 (2): 167-189.
 • Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York, NY: The Free Press.
 • Ritchie, J.R.B. ve Crouch, G.I. (1993). Competitiveness in International Tourism: A Framework for Understanding and Analysis, Proceedings of the 43rd Congress of the Association Internationale d’Experts Scientifique du Tourisme, 17-23 October, San Carlos de Bariloche, Argentina: 23-71.
 • Ritchie, J.R.B. ve Crouch, G.I. (2000). The Competitive Destination, a Sustainable Perspective, Tourism Management, 21 (1): 1–7.
 • Teixeira, S. J. ve Ferreira, J. J. M. (2018). Entrepreneurial Artisan Products as Regional Tourism Competitiveness, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 10 (1): 22-42.
 • Tsai, H., Song, H. ve Wong, K. K. F. (2009). Tourism and Hotel Competitiveness Research, Journal of Travel - Tourism Marketing, 26: 522–546.
 • World Economic Forum (WEF). (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report – 2016-2017. [URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf], Erişim: 22 Ekim 2017.
 • Yazıcı, S. (2018). Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Toplumsal Algısı: Bir Alan Araştırması, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (14): 295-317.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. ve Topsakal, Y. (2016). Antalya Destinasyonunun Turizm Rekabetçiliğinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. VIII. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi: 172-183.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9455-0323
Author: Mehmet Halit AKIN (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4320-5626
Author: Yüksel ÖZTÜRK
Institution: TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6581-6276
Author: Kurtuluş KARAMUSTAFA
Institution: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 6, 2020

Bibtex @research article { atad651245, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {161 - 171}, doi = {10.17123/atad.651245}, title = {Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {Akın, Mehmet Halit and Öztürk, Yüksel and Karamustafa, Kurtuluş} }
APA Akın, M , Öztürk, Y , Karamustafa, K . (2020). Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (2) , 161-171 . DOI: 10.17123/atad.651245
MLA Akın, M , Öztürk, Y , Karamustafa, K . "Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 161-171 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/56296/651245>
Chicago Akın, M , Öztürk, Y , Karamustafa, K . "Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 161-171
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği AU - Mehmet Halit Akın , Yüksel Öztürk , Kurtuluş Karamustafa Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.651245 DO - 10.17123/atad.651245 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 171 VL - 31 IS - 2 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.651245 UR - https://doi.org/10.17123/atad.651245 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği %A Mehmet Halit Akın , Yüksel Öztürk , Kurtuluş Karamustafa %T Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 2 %R doi: 10.17123/atad.651245 %U 10.17123/atad.651245
ISNAD Akın, Mehmet Halit , Öztürk, Yüksel , Karamustafa, Kurtuluş . "Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 2 (August 2020): 161-171 . https://doi.org/10.17123/atad.651245
AMA Akın M , Öztürk Y , Karamustafa K . Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 161-171.
Vancouver Akın M , Öztürk Y , Karamustafa K . Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(2): 161-171.