Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Football Fan Identification Level on Destination Image and Destination Attachment

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 47 - 59, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1101249

Abstract

Sports events are critical happenings which contribute to the destination brand. Football also supports brands of destinations in relation to the importance of this activitiy in the lives of individuals. In this context the aim of this study is to examine the effect of fan identification level on the destination image and destination attachment. The population of the research pertains to the fans of Fenerbahçe Club. The sample group includes the fans of that club who visit or reside in Kadıköy, Istanbul. The research which is designed as a quantitative study including regression analysis reveals that the fan identification level has a positive effect on the destination image and destination attachment.

References

 • Alexandris, K., Kouthouris, C. ve Meligdis, A. (2006). Increasing Customers’ Loyalty in a Skiing Resort: The Contribution of Place Attachment and Service Quality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (5): 414-425.
 • Altınok, B., Ekinci, N. E., Çimen, K. ve Kaya, İ. (2017). Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım İle Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1(1): 59-68.
 • Andersson, S., Bengtsson, L. ve Svensson, Å. (2021). Mega-Sport Football Events’ Influence on Destination Images: A Study of the of 2016 UEFA European Football Championship in France, the 2018 FIFA World Cup in Russia, and the 2022 FIFA World Cup in Qatar, Journal of Destination Marketing and Management, (19): 1-9.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization, Academy of Management Review, 14 (1): 20-39.
 • Ayhan, B., Aktaş, H. ve Çelik, F. (2017). Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2): 548-573.
 • Baloglu, S. (1996). An Empirical Investigation of Determinants of Tourist Destination Image. (Basılmamış Doktora Tezi). Virginia: Virginia Polytechni Institute and State University.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868–897.
 • Baran, A. ve Taşkın, E. (2017). Spor Kulübünün Marka Kişiliğinin Takımla Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52): 52-74.
 • Baş, M. (2009). Futbolda Taraftar ve Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Beerli, A. ve Martin, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681.
 • Bezirgan, M. (2014). Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Branscombe, N. R. ve Wann, D. L. (1993). Sport Fans: Measuring Degree of Identification with their Team, International Journal of Sport Psychology, 24 (1): 1-17.
 • Brown, G., Smith, A. ve Assaker, G. (2016). Revisiting the Host City: An Empirical Examination of Sport Involvement, Place Attachment, Event Satisfaction and Spectator Intentions at the London Olympics, Tourism Management, (55): 160-172.
 • Crocker, J. ve Major, B. (1989). Social Stigma and Self-Esteem: The Self-Protective Properties of Stigma, Psychological Review, 96 (4): 608–630.
 • Çolakoğlu, S. ve Çolakoğlu, B. E. (2005). Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği, Selçuk İletişim, 4 (1): 141-148.
 • Demirel, M., Karahan, B. G. ve Ünlü, H. (2007). Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları ile Özdeşleşme Düzeyleri, Niğde Üniversitesi Beden EĞitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 76-86.
 • Derbaix, C., Paper, C. ve Decrop, A. (2002). Colors and Scarves: Symbolic Consumption by Soccer Fans, Advances in Consumer Research, (29): 511-518.
 • Doğan, M. D. (2019). Türkiye’de Futbol Takımı Taraftar Gruplarında Kitlesel Söylem, Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 233-242.
 • Eker, G. Ö. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portesi, Fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22 (85): 173-183.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 45 (2):127-139.
 • Fakeye, P.C. ve Crompton, J.L. (1991). Image Differences Between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Travel Research, 30 (2): 10-16.
 • Fischer, C. ve Hamm, R. (2019). Football Clubs and Regional Image, Review of Regional Research, 39 (1): 1-23.
 • Gau, L.-S., James, J. D. ve Kim, J.-C. (2009). Effects of Team Identification on Motives, Behavior Outcomes, and Perceived Service Quality, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4 (3): 76-90.
 • Gençay, S. ve Karaküçük, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spor Taraftarlığıyla İlgili Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (4): 11-22.
 • George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.
 • Giray, C. ve Girişken, Y. (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2): 119-137.
 • Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Washington: Taylor & Francis.
 • Gümüş, N. ve Tiryaki, Ş. (2003). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 14 (1): 14–26.
 • Gün, S. (2019). Destinasyon imajı ve kişiliğinin ziyaretçi memnuniyetine etkisi: Mardin’i ziyaret eden turistler üzerinde bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Günay, C. (2014). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Elde Tutmanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Kocatepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Hair, J., Risher, J., Sarstetd, M., Ringle, C. (2019). When to Use and How to Report The Results of PLS-SEM, European Business Review, 31(1): 2-24.
 • Hidalgo, M. C. ve Hernández, B. (2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 21(3): 273-281.
 • Kazançoğlu, İ. ve Baybars, M. (2016). Lisanslı Spor Ürünlerinin Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1): 51-66.
 • Lee, C. K., Taylor, T., Lee, Y. K. ve Lee, B. (2005). The Impact of a Sport Mega-Event on Destination Image: The Case of the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 6 (3): 27-45.
 • Lee, J. J., Lee, J. J., Kyle, G. ve Scott, D. (2012). The Mediating Effect of Place Attachment on the Relationship between Festival Satisfaction and Loyalty to the Festival Hosting Destination, Journal of Travel Research, 20 (10): 1-14.
 • Prayag, G. ve Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction, Journal of Travel Research, 51(3): 342–356.
 • Sağlık, E. ve Türkeri, İ. (2015). Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1): 25-42.
 • San Martín, H. ve Rodríguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the Cognitive-Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation, Tourism Management, 29 (2): 263-277.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tajfel, H. (1982). Social Pyschology of Intergroup Relations, Annual Review of Psychology, (33): 1–39.
 • Torlak, Ö., Özkara, B. Y. ve Doğan, V. (2014). Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Ege Akademik Bakış, 14 (1): 73-81.
 • Veasna, S., Wu, W. ve Huang, C. (2013). The Impact of Destination Source Credibility on Destination Satisfaction: The Mediating Effects of Destination Attachment and Destination Image, Tourism Management, (36) :511–526.
 • Wann, D. L. ve Dolan, T. J. (1994). Influence of Spectators’ Identification on Evalution of The Past, Present and Future Performence of A Sports Team, Perceptual and Motor Skills, (78): 547–552.
 • Yılmazdoğan, O. C. (2017). Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yüksel, A., Yüksel, F. ve Bilim, Y. (2010). Destination Attachment: Effects on Customer Satisfaction and Cognitive, Affective and Conative Loyalty, Tourism Management, 31(2): 274-284.
 • Zelyurt, M. K. (2019). Futbol Taraftarlığı, Özdeşleşme ve Kimlik: Taraftarlıktan Fanatizme, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1): 85-105.

Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 47 - 59, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1101249

Abstract

Spor etkinlikleri destinasyonların imajına katkıda bulunan önemli olaylardır. Futbol da taraftar olarak bireylerin yaşamındaki önemine bağlı olarak destinasyonların bilinirliğini desteklemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı taraftarların takımlarıyla özdeşleşme düzeylerinin, destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetine etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini Fenerbahçe Futbol Kulübü (FKF) taraftarları; örneklemini ise, İstanbul ili Kadıköy ilçesini ziyaret eden veya burada ikamet eden FKF taraftarları oluşturmaktadır. Nicel araştırma olarak gerçekleştirilen çalışmada uygulanan regresyon analizi sonucu elde edilen bulgular, taraftar özdeşleşme düzeyinin, destinasyon imajı ve destinasyon aidiyetine yönelik pozitif yönde etkisinin olduğunu göstermektedir.

References

 • Alexandris, K., Kouthouris, C. ve Meligdis, A. (2006). Increasing Customers’ Loyalty in a Skiing Resort: The Contribution of Place Attachment and Service Quality, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (5): 414-425.
 • Altınok, B., Ekinci, N. E., Çimen, K. ve Kaya, İ. (2017). Lise Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takım İle Özdeşleşme Düzeylerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 1(1): 59-68.
 • Andersson, S., Bengtsson, L. ve Svensson, Å. (2021). Mega-Sport Football Events’ Influence on Destination Images: A Study of the of 2016 UEFA European Football Championship in France, the 2018 FIFA World Cup in Russia, and the 2022 FIFA World Cup in Qatar, Journal of Destination Marketing and Management, (19): 1-9.
 • Ashforth, B. E. ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization, Academy of Management Review, 14 (1): 20-39.
 • Ayhan, B., Aktaş, H. ve Çelik, F. (2017). Lisanslı Taraftar Ürünlerinin Kullanım Motivasyonları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2): 548-573.
 • Baloglu, S. (1996). An Empirical Investigation of Determinants of Tourist Destination Image. (Basılmamış Doktora Tezi). Virginia: Virginia Polytechni Institute and State University.
 • Baloglu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation, Annals of Tourism Research, 26 (4): 868–897.
 • Baran, A. ve Taşkın, E. (2017). Spor Kulübünün Marka Kişiliğinin Takımla Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52): 52-74.
 • Baş, M. (2009). Futbolda Taraftar ve Takım Özdeşleşmesi (Trabzonspor Örneği). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Beerli, A. ve Martin, J.D. (2004). Factors Influencing Destination Image, Annals of Tourism Research, 31(3): 657-681.
 • Bezirgan, M. (2014). Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Branscombe, N. R. ve Wann, D. L. (1993). Sport Fans: Measuring Degree of Identification with their Team, International Journal of Sport Psychology, 24 (1): 1-17.
 • Brown, G., Smith, A. ve Assaker, G. (2016). Revisiting the Host City: An Empirical Examination of Sport Involvement, Place Attachment, Event Satisfaction and Spectator Intentions at the London Olympics, Tourism Management, (55): 160-172.
 • Crocker, J. ve Major, B. (1989). Social Stigma and Self-Esteem: The Self-Protective Properties of Stigma, Psychological Review, 96 (4): 608–630.
 • Çolakoğlu, S. ve Çolakoğlu, B. E. (2005). Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Örneği, Selçuk İletişim, 4 (1): 141-148.
 • Demirel, M., Karahan, B. G. ve Ünlü, H. (2007). Farklı Üniversitelerdeki Spor Taraftarlarının Takımları ile Özdeşleşme Düzeyleri, Niğde Üniversitesi Beden EĞitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2): 76-86.
 • Derbaix, C., Paper, C. ve Decrop, A. (2002). Colors and Scarves: Symbolic Consumption by Soccer Fans, Advances in Consumer Research, (29): 511-518.
 • Doğan, M. D. (2019). Türkiye’de Futbol Takımı Taraftar Gruplarında Kitlesel Söylem, Kültür Araştırmaları Dergisi, 1 (2): 233-242.
 • Eker, G. Ö. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portesi, Fanatizm ve Beşiktaş, Milli Folklor, 22 (85): 173-183.
 • Ekinci, Y. ve Hosany, S. (2006). Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations, Journal of Travel Research, 45 (2):127-139.
 • Fakeye, P.C. ve Crompton, J.L. (1991). Image Differences Between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Travel Research, 30 (2): 10-16.
 • Fischer, C. ve Hamm, R. (2019). Football Clubs and Regional Image, Review of Regional Research, 39 (1): 1-23.
 • Gau, L.-S., James, J. D. ve Kim, J.-C. (2009). Effects of Team Identification on Motives, Behavior Outcomes, and Perceived Service Quality, Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4 (3): 76-90.
 • Gençay, S. ve Karaküçük, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spor Taraftarlığıyla İlgili Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (4): 11-22.
 • George, D. ve Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.
 • Giray, C. ve Girişken, Y. (2015). Taraftar Motivasyon Faktörlerinin Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisi: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2): 119-137.
 • Gunn, C.A. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Washington: Taylor & Francis.
 • Gümüş, N. ve Tiryaki, Ş. (2003). Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeğinin (STÖÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hacettepe Journal of Sport Sciences, 14 (1): 14–26.
 • Gün, S. (2019). Destinasyon imajı ve kişiliğinin ziyaretçi memnuniyetine etkisi: Mardin’i ziyaret eden turistler üzerinde bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Günay, C. (2014). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Elde Tutmanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Kocatepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Hair, J., Risher, J., Sarstetd, M., Ringle, C. (2019). When to Use and How to Report The Results of PLS-SEM, European Business Review, 31(1): 2-24.
 • Hidalgo, M. C. ve Hernández, B. (2001). Place Attachment: Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology, 21(3): 273-281.
 • Kazançoğlu, İ. ve Baybars, M. (2016). Lisanslı Spor Ürünlerinin Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (1): 51-66.
 • Lee, C. K., Taylor, T., Lee, Y. K. ve Lee, B. (2005). The Impact of a Sport Mega-Event on Destination Image: The Case of the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 6 (3): 27-45.
 • Lee, J. J., Lee, J. J., Kyle, G. ve Scott, D. (2012). The Mediating Effect of Place Attachment on the Relationship between Festival Satisfaction and Loyalty to the Festival Hosting Destination, Journal of Travel Research, 20 (10): 1-14.
 • Prayag, G. ve Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction, Journal of Travel Research, 51(3): 342–356.
 • Sağlık, E. ve Türkeri, İ. (2015). Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Destinasyon Aidiyeti Üzerine Etkisi: Palandöken Kayak Merkezi Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (1): 25-42.
 • San Martín, H. ve Rodríguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the Cognitive-Affective Nature of Destination Image and the Role of Psychological Factors in its Formation, Tourism Management, 29 (2): 263-277.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tajfel, H. (1982). Social Pyschology of Intergroup Relations, Annual Review of Psychology, (33): 1–39.
 • Torlak, Ö., Özkara, B. Y. ve Doğan, V. (2014). Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Ege Akademik Bakış, 14 (1): 73-81.
 • Veasna, S., Wu, W. ve Huang, C. (2013). The Impact of Destination Source Credibility on Destination Satisfaction: The Mediating Effects of Destination Attachment and Destination Image, Tourism Management, (36) :511–526.
 • Wann, D. L. ve Dolan, T. J. (1994). Influence of Spectators’ Identification on Evalution of The Past, Present and Future Performence of A Sports Team, Perceptual and Motor Skills, (78): 547–552.
 • Yılmazdoğan, O. C. (2017). Destinasyon Aidiyeti ve Öncüllerinin Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Yüksel, A., Yüksel, F. ve Bilim, Y. (2010). Destination Attachment: Effects on Customer Satisfaction and Cognitive, Affective and Conative Loyalty, Tourism Management, 31(2): 274-284.
 • Zelyurt, M. K. (2019). Futbol Taraftarlığı, Özdeşleşme ve Kimlik: Taraftarlıktan Fanatizme, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (1): 85-105.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mesut ÖZDEMİR
ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITY
0000-0002-9509-8412
Türkiye


Özlem ALTUNÖZ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6593-8364
Türkiye

Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 34 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { atad1101249, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2023}, volume = {34}, number = {1}, pages = {47 - 59}, doi = {10.17123/atad.1101249}, title = {Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Mesut and Altunöz, Özlem} }
APA Özdemir, M. & Altunöz, Ö. (2023). Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 34 (1) , 47-59 . DOI: 10.17123/atad.1101249
MLA Özdemir, M. , Altunöz, Ö. "Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 47-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/71388/1101249>
Chicago Özdemir, M. , Altunöz, Ö. "Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 47-59
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Football Fan Identification Level on Destination Image and Destination Attachment AU - MesutÖzdemir, ÖzlemAltunöz Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17123/atad.1101249 DO - 10.17123/atad.1101249 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 59 VL - 34 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.1101249 UR - https://doi.org/10.17123/atad.1101249 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anatolia: Journal of Tourism Research Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi %A Mesut Özdemir , Özlem Altunöz %T Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi %D 2023 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 34 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.1101249 %U 10.17123/atad.1101249
ISNAD Özdemir, Mesut , Altunöz, Özlem . "Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 / 1 (April 2023): 47-59 . https://doi.org/10.17123/atad.1101249
AMA Özdemir M. , Altunöz Ö. Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 47-59.
Vancouver Özdemir M. , Altunöz Ö. Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 47-59.
IEEE M. Özdemir and Ö. Altunöz , "Futbolda Taraftar Özdeşleşme Düzeyinin Destinasyon İmajı ve Destinasyon Aidiyetine Etkisi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 47-59, Apr. 2023, doi:10.17123/atad.1101249