Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigating The Effects of Covid-19 Pandemic on the Regional Tourism Sector Stock Indices

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 21 - 33, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1145997

Abstract

This study aims to investigate the effects of COVID-19 on the regional tourism sector indices. Statistical analyzes have been carried out by using regional tourism sector indices including North America, Europe and Asia Pacific. The research includes a two-year period between 22 January 2020-22 January 2022 starting from the date when COVID-19 started to spread worldwide. That period was divided quarterly into eight parts for analysis. The research which is based on daily data uses COVID-19 data in the world and in the regions included in the scope of the current study.. The numbers of daily cases, daily deaths, cumulative cases and cumulative deaths were taken as COVID-19 data. The findings of the study reveals that the regional daily deaths related to COVID-19 is the most effective item which affected the regional tourism sector indices negatively. The study contributes to the literature with its wide scope including regional and periodic comparisons.

References

 • BMDTÖ. (2021). COVID-19 and Tourism 2020: A Year in Review, https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf, Erişim tarihi: 8 Ekim 2022.
 • Carter, D., Mazumder, S., Simkins, B. ve Sisneros, E. (2022). The Stock Price Reaction of the COVID-19 Pandemic on the Airline, Hotel, and Tourism Industries, Finance Research Letters, 44 (1): 1-15.
 • Çilek, A. (2022). Entegre CRITIC-COPRAS Yaklaşımıyla Covid-19 Salgınının Borsa İstanbul Turizm Endeksinde İşlem Gören Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 263-281.
 • DSÖ. (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://COVID19.who.int/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Elsayed, A. ve Elrhim, M. A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on Egyptian Stock Market Sectors, SSRN Electronic Journal, Özel Sayı: 1-16.
 • Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gil-Alana, L. A. ve Poza, C. (2020). The Impact of COVID-19 on the Spanish Tourism Sector, Tourism Economics, 20 (10): 1-8.
 • Göçmen Yağcılar, G. (2021). Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 439-463.
 • Gümüş, A. ve Hacıevliyagil, N. (2020). COVID-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11 (1): 76-98.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Investing. (2022). Indices, https://www.investing.com/indices/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Korkut, Y., Eker, M., Zeren, F. ve Altunışık, R. (2020). COVID-19 Pandemisinin Turizm Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul Turizm Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, Özel Sayısı: 71-86.
 • Kutay, N. ve Tektüfekçi, F. (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde Borsa İstanbul Turizm Endeksi İşletmeleri Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Üzerindeki Etkinin Bütüncül Yaklaşımla İncelenmesi, International Journal of Contemporary Tourism Research, Özel Sayı: 73-97.
 • Liew, V. K. (2021). Abnormal Returns on Tourism Shares in the Chinese Stock Exchanges Amid COVID-19 Pandemic, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 107987: 1-24.
 • Lin, X. ve Falk, M. T. (2021). Nordic Stock Market Performance of the Travel and Leisure Industry During The First Wave Of COVID-19 Pandemic, Tourism Economics, 20 (10): 1-18.
 • Özçalık, S. G. ve Eren, B. S. (2022). COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1): 136-150.
 • Seven, Ü. ve Yılmaz, F. (2020). World Equity Markets and COVID-19: Immediate Response and Recovery Prospects, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 100987: 1-16.
 • Wang, Y., Zhang, H., Gao, W. ve Yang, C. (2021). COVID-19-Related Government Interventions and Travel and Leisure Stock, Journal of Hospitality and Tourism Management, 49 (1): 189-194.
 • Worldometers. (2022). 7 Continents, https://www.worldometers.info/geography/7-continents/, Erişim tarihi: 24 Ağustos 2022.
 • Wu, W., Lee, C., Xing, W. ve Ho, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Outbreak on Chinese- Listed Tourism Stocks, Financial Innovation, 7 (22): 1-18.
 • Yadav, S. K. S. ve Qureshi, M. M. (2020). Impacts of COVID-19 on Indian Travel and Tourism Industry, International Journal of Trade and Commerce, 9 (2): 310-318.
 • Yiwei, W., Najaf, K., Frederico, G. F. ve Atayah, O. F. (2021). Influence of COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector: Evidence from China and United States stocks, Current Issues in Tourism, Özel Sayı: 1-16.
 • Zeren, F. ve Hızarcı, A. E. (2020). The Impact of COVID-19 Coronavirus on Stock Markets: Evidence from Selected Countries, Muhasebe ve Fı̇nans İncelemelerı̇ Dergı̇sı̇, 3 (1): 78-84.

Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması

Year 2023, Volume: 34 Issue: 1, 21 - 33, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1145997

Abstract

Bu çalışmada, bölgesel borsa turizm endekslerinin COVID-19’dan etkilenme düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerini kapsayan borsa turizm endeksleri kullanılarak istatistiki analizler yapılmıştır. Çalışmanın kapsamı COVID-19’un dünyaya yayılmaya başladığı dönemden itibaren 22 Ocak 2020-22 Ocak 2022 tarihleri arasındaki iki yıllık süreci kapsamaktadır ve çalışmada bu süreç çeyrek dilimlere ayrılarak sekiz dönem kapsamında analiz edilmektedir. Günlük veriler kullanılan araştırmada hem dünyadaki hem de kullanılan endekslerin kapsadığı bölgelerdeki COVID-19 verileri dikkate alınmıştır. COVID-19 verileri olarak günlük vaka, günlük ölüm, toplam vaka ve toplam ölüm sayıları toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, borsa turizm endekslerini negatif yönde en fazla COVID-19 kaynaklı bölgesel günlük ölümlerin etkilediği bulunmuştur. Bu çalışma, geniş kapsamı, bölgesel ve dönemsel karşılaştırma sunan bulguları ile alanyazına katkı sunmaktadır.

References

 • BMDTÖ. (2021). COVID-19 and Tourism 2020: A Year in Review, https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf, Erişim tarihi: 8 Ekim 2022.
 • Carter, D., Mazumder, S., Simkins, B. ve Sisneros, E. (2022). The Stock Price Reaction of the COVID-19 Pandemic on the Airline, Hotel, and Tourism Industries, Finance Research Letters, 44 (1): 1-15.
 • Çilek, A. (2022). Entegre CRITIC-COPRAS Yaklaşımıyla Covid-19 Salgınının Borsa İstanbul Turizm Endeksinde İşlem Gören Şirketlerinin Finansal Performansına Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 263-281.
 • DSÖ. (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, https://COVID19.who.int/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Elsayed, A. ve Elrhim, M. A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on Egyptian Stock Market Sectors, SSRN Electronic Journal, Özel Sayı: 1-16.
 • Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gil-Alana, L. A. ve Poza, C. (2020). The Impact of COVID-19 on the Spanish Tourism Sector, Tourism Economics, 20 (10): 1-8.
 • Göçmen Yağcılar, G. (2021). Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi, Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6 (2): 439-463.
 • Gümüş, A. ve Hacıevliyagil, N. (2020). COVID-19 Salgın Hastalığının Borsaya Etkisi: Turizm ve Ulaştırma Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 11 (1): 76-98.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Investing. (2022). Indices, https://www.investing.com/indices/, Erişim tarihi: 22 Mart 2022.
 • Korkut, Y., Eker, M., Zeren, F. ve Altunışık, R. (2020). COVID-19 Pandemisinin Turizm Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul Turizm Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, Özel Sayısı: 71-86.
 • Kutay, N. ve Tektüfekçi, F. (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde Borsa İstanbul Turizm Endeksi İşletmeleri Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Üzerindeki Etkinin Bütüncül Yaklaşımla İncelenmesi, International Journal of Contemporary Tourism Research, Özel Sayı: 73-97.
 • Liew, V. K. (2021). Abnormal Returns on Tourism Shares in the Chinese Stock Exchanges Amid COVID-19 Pandemic, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 107987: 1-24.
 • Lin, X. ve Falk, M. T. (2021). Nordic Stock Market Performance of the Travel and Leisure Industry During The First Wave Of COVID-19 Pandemic, Tourism Economics, 20 (10): 1-18.
 • Özçalık, S. G. ve Eren, B. S. (2022). COVID-19 (Koronavirüs) Pandemisinin Turizm Endeksleri Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1): 136-150.
 • Seven, Ü. ve Yılmaz, F. (2020). World Equity Markets and COVID-19: Immediate Response and Recovery Prospects, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Rapor No. 100987: 1-16.
 • Wang, Y., Zhang, H., Gao, W. ve Yang, C. (2021). COVID-19-Related Government Interventions and Travel and Leisure Stock, Journal of Hospitality and Tourism Management, 49 (1): 189-194.
 • Worldometers. (2022). 7 Continents, https://www.worldometers.info/geography/7-continents/, Erişim tarihi: 24 Ağustos 2022.
 • Wu, W., Lee, C., Xing, W. ve Ho, S. (2021). The Impact of the COVID-19 Outbreak on Chinese- Listed Tourism Stocks, Financial Innovation, 7 (22): 1-18.
 • Yadav, S. K. S. ve Qureshi, M. M. (2020). Impacts of COVID-19 on Indian Travel and Tourism Industry, International Journal of Trade and Commerce, 9 (2): 310-318.
 • Yiwei, W., Najaf, K., Frederico, G. F. ve Atayah, O. F. (2021). Influence of COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector: Evidence from China and United States stocks, Current Issues in Tourism, Özel Sayı: 1-16.
 • Zeren, F. ve Hızarcı, A. E. (2020). The Impact of COVID-19 Coronavirus on Stock Markets: Evidence from Selected Countries, Muhasebe ve Fı̇nans İncelemelerı̇ Dergı̇sı̇, 3 (1): 78-84.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tolga TÜMER
ATILIM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-5230-7886
Türkiye


Dilaver TENGİLİMOĞLU
ATILIM ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-7101-1944
Türkiye

Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 34 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { atad1145997, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2023}, volume = {34}, number = {1}, pages = {21 - 33}, doi = {10.17123/atad.1145997}, title = {Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Tümer, Tolga and Tengilimoğlu, Dilaver} }
APA Tümer, T. & Tengilimoğlu, D. (2023). Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 34 (1) , 21-33 . DOI: 10.17123/atad.1145997
MLA Tümer, T. , Tengilimoğlu, D. "Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 21-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/atad/issue/71388/1145997>
Chicago Tümer, T. , Tengilimoğlu, D. "Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (2023 ): 21-33
RIS TY - JOUR T1 - Investigating The Effects of Covid-19 Pandemic on the Regional Tourism Sector Stock Indices AU - TolgaTümer, DilaverTengilimoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17123/atad.1145997 DO - 10.17123/atad.1145997 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 33 VL - 34 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.1145997 UR - https://doi.org/10.17123/atad.1145997 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anatolia: Journal of Tourism Research Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması %A Tolga Tümer , Dilaver Tengilimoğlu %T Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması %D 2023 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 34 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.1145997 %U 10.17123/atad.1145997
ISNAD Tümer, Tolga , Tengilimoğlu, Dilaver . "Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 / 1 (April 2023): 21-33 . https://doi.org/10.17123/atad.1145997
AMA Tümer T. , Tengilimoğlu D. Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 21-33.
Vancouver Tümer T. , Tengilimoğlu D. Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023; 34(1): 21-33.
IEEE T. Tümer and D. Tengilimoğlu , "Covid-19 Salgınının Bölgesel Borsa Turizm Endekslerine Etkilerinin Araştırılması", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 21-33, Apr. 2023, doi:10.17123/atad.1145997