Research Article
BibTex RIS Cite

Early Maladaptive Schemas as Predictors of Narcissism: The Mediating Role of Self-Esteem

Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 240 - 249, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1419849

Abstract

Narsisizm ve bileşenleri, araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve olmaya devam eden bir konu olarak akademik çalışmalarda güncelliğini korumaktadır. Bu araştırmanın amacı, erken dönem uyumsuz şemaların narsisizm üzerindeki yordayıcı etkisini ve bu etkide benlik saygısının aracı rolünü incelemektir. Araştırmaya 229’u kadın ve 197’si erkek olmak üzere toplam 426 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veriler, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin bulunduğu demografik bilgi formunun yanı sıra Narsisistik Hayranlık ve Rekabet Ölçeği, Young Şema Ölçeği- Kısa Form 3 ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, Preacher ve Hayes'in önerdiği prosedürler doğrultusunda aracılık analizleri ve aracılık etkisini değerlendirmek üzere Bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; zedelenmiş otonomi, yüksek standartlar, kopukluk, diğeri yönelimlilik ve zedelenmiş sınırlar şema alanları benlik saygısını yordamaktadır. Zedelenmiş otonomi, yüksek standartlar, kopukluk ve zedelenmiş sınırlar şema alanları ile benlik saygısı narsisizmi yordarken, diğeri yönelimlilik şema alanı narsisizmi yordamamaktadır. Zedelenmiş otonomi, yüksek standartlar, kopukluk ve zedelenmiş sınırlar şema alanları ile narsisizm arasındaki ilişkide benlik saygısı aracı etkiye sahiptir.

References

 • Anlı, İ., Can, Y., & Evren, C. (2017). Erkek alkol kullanım bozukluğu hastalarında patolojik narsisizmin erken dönem uyumsuz şemaların gelişimi üzerindeki etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1), 63-74. https://doi.org/10.18863/pgy.281127
 • Aydın, B. N. (2022). Narsisistik özellikler ile empati, çocukluk çağı travmaları ve utancın ilişkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1615-1627. https://doi.org/10.33206/mjss.1018673
 • Back, M. D., Küfner, A. C., Dufner, M., Gerlach, T. M., Rauthmann, J. F., & Denissen, J. J. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 1013. http://dx.doi.org/10.1037/a0034431
 • Baumeister, R. F. (2013). Writing a literature review. The portable mentor: Expert guide to a successful career in psychology, 119-132. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3994-3_8
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public İnterest, 4(1), 1-44. https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431
 • Bosson, J. K., & Weaver, J. R. (2011). “I love me some me” examining the links between narcissism and self‐esteem. The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments. 261-271. https://doi.org/10.1002/9781118093108.ch23
 • Brummelman, E., Thomaes, S., & Sedikides, C. (2016). Separating narcissism from self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 25(1), 8-13. https://doi.org/10.1177/0963721415619737
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (1. Basım) (Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu). Kaknüs Yayınları.
 • Çuhadaroğlu, Ö. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı [Yayınlanmamış doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi.
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 37-58. https://doi.org/10.15285/maruaebd.330008
 • Demiriz, S., & Öğretir, A. D. (2007). Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 10 yaş çocuklarının anne tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 105-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49108/626700
 • Edershile, E. A., & Wright, A. G. (2022). Narcissism dynamics. Social and Personality Psychology Compass, 16(1), e12649. https://doi.org/10.1111/spc3.12649
 • Erbil, N., Divan, Z., & Önder, P. (2006). Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, 3(10), 7-15. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197970
 • Eroğlu, K., & Odacı, H. (2019). Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile benlik saygıları, anne-baba tutumları, mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki ilişki. Turk Journal of Child Adolescent Mental Health, 26(3), 108-15. doi 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.08.023
 • Freud S. (1955). On narcissism: An introduction. Hogarth Press (Original work published 1914).
 • Gecas, V. (1982). The self-concept. Annual Review of Sociology, 8(1), 1-33. https://doi.org/10.1146/annurev.so.08.080182.000245
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford Press.
 • Horney, K. (2013). New ways in psychoanalysis (Vol. 16). Routledge.
 • Kernberg, O. (2004). Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the psycho therapeutic relationship: New developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders. Yale University Press.
 • Kernberg, O. (1975). Sınır durumlar ve patolojik narsisizm (1. Basım) (Çev. M Atakay). Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (1966). Forms and transformations of narcissism. Journal of the American Psychoanalytic association, 14(2), 243-272. https://doi.org/10.1177/000306516601400201

Early Maladaptive Schemas as Predictors of Narcissism: The Mediating Role of Self-Esteem

Year 2024, Volume: 28 Issue: 2, 240 - 249, 22.06.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1419849

Abstract

Narcissism and its components remain up-to-date in academic studies as a topic that has been and continues to be the focus of attention of researchers. The aim of this study is to examine the predictive effect of early maladaptive schemas on narcissism and the mediating role of self-esteem in this effect. A total of 426 university students, 229 female and 197 male, participated in the study. In addition to the demographic information form, the Narcissistic Admiration and Competition Scale, Young Schema Questionnaire-Short Form-3 and Rosenberg Self-Esteem Inventory were used to collect data. In the analysis of the data, descriptive statistics, Pearson Product of Moments Correlation analysis, mediation analysis in line with the procedures recommended by Preacher and Hayes, and Bootstrapping method were used to evaluate the mediation effect. According to the results of the research; Schema domains of impaired autonomy, unrelenting standards, disconnection, other-directedness, and impaired limits predict self-esteem. Schema domains of impaired autonomy, unrelenting standards, disconnection, impaired limits as well as self-esteem, predict narcissism, while the schema domains of other-directedness do not predict narcissism. Self-esteem acts as a mediator in the relationship between impaired autonomy, unrelenting standards, disconnection and impaired limits schema areas and narcissism.

References

 • Anlı, İ., Can, Y., & Evren, C. (2017). Erkek alkol kullanım bozukluğu hastalarında patolojik narsisizmin erken dönem uyumsuz şemaların gelişimi üzerindeki etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(1), 63-74. https://doi.org/10.18863/pgy.281127
 • Aydın, B. N. (2022). Narsisistik özellikler ile empati, çocukluk çağı travmaları ve utancın ilişkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1615-1627. https://doi.org/10.33206/mjss.1018673
 • Back, M. D., Küfner, A. C., Dufner, M., Gerlach, T. M., Rauthmann, J. F., & Denissen, J. J. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 1013. http://dx.doi.org/10.1037/a0034431
 • Baumeister, R. F. (2013). Writing a literature review. The portable mentor: Expert guide to a successful career in psychology, 119-132. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3994-3_8
 • Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public İnterest, 4(1), 1-44. https://doi.org/10.1111/1529-1006.01431
 • Bosson, J. K., & Weaver, J. R. (2011). “I love me some me” examining the links between narcissism and self‐esteem. The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments. 261-271. https://doi.org/10.1002/9781118093108.ch23
 • Brummelman, E., Thomaes, S., & Sedikides, C. (2016). Separating narcissism from self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 25(1), 8-13. https://doi.org/10.1177/0963721415619737
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (1. Basım) (Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu). Kaknüs Yayınları.
 • Çuhadaroğlu, Ö. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı [Yayınlanmamış doktora tezi], Hacettepe Üniversitesi.
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 37-58. https://doi.org/10.15285/maruaebd.330008
 • Demiriz, S., & Öğretir, A. D. (2007). Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 10 yaş çocuklarının anne tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 105-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49108/626700
 • Edershile, E. A., & Wright, A. G. (2022). Narcissism dynamics. Social and Personality Psychology Compass, 16(1), e12649. https://doi.org/10.1111/spc3.12649
 • Erbil, N., Divan, Z., & Önder, P. (2006). Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum, 3(10), 7-15. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197970
 • Eroğlu, K., & Odacı, H. (2019). Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile benlik saygıları, anne-baba tutumları, mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki ilişki. Turk Journal of Child Adolescent Mental Health, 26(3), 108-15. doi 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2018.08.023
 • Freud S. (1955). On narcissism: An introduction. Hogarth Press (Original work published 1914).
 • Gecas, V. (1982). The self-concept. Annual Review of Sociology, 8(1), 1-33. https://doi.org/10.1146/annurev.so.08.080182.000245
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford Press.
 • Horney, K. (2013). New ways in psychoanalysis (Vol. 16). Routledge.
 • Kernberg, O. (2004). Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the psycho therapeutic relationship: New developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders. Yale University Press.
 • Kernberg, O. (1975). Sınır durumlar ve patolojik narsisizm (1. Basım) (Çev. M Atakay). Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (1966). Forms and transformations of narcissism. Journal of the American Psychoanalytic association, 14(2), 243-272. https://doi.org/10.1177/000306516601400201
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Personal Development
Journal Section Research Articles
Authors

Sezen Güleç

Hamide Yıldız 0000-0002-3864-7454

Publication Date June 22, 2024
Submission Date January 15, 2024
Acceptance Date May 6, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA Güleç, S., & Yıldız, H. (2024). Early Maladaptive Schemas as Predictors of Narcissism: The Mediating Role of Self-Esteem. Current Perspectives in Social Sciences, 28(2), 240-249. https://doi.org/10.53487/atasobed.1419849

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909