BibTex RIS Cite

ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA SÜRAT EGZERSİZLERİ SONRASI KAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / ASSESSMENT OF SOME ANTIOXIDANT LEVELS IN ALPINESKIERS AFTER SPRINT EXERCISES

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kayakçılarda sürat egzersizleri sonrasında antioksidan savunma (serum
süperoksit dismutaz (SOD), serum katalaz (CAT)) ve (serum malondialdehid (MDA) değişimlerini
incelemektir.
Çalışmada, branşlarında faal sporculuk yapan 20 elit erkek kayakçı üzerinde uygulanmıştır.
Araştırma grubuna, 10 tekrarlı 20 m lik sürat testi uygulanmıştır (Test1). Bir aylık antrenman
periyodundan sonra tekrar aynı test (test2) uygulanmıştır. Kan numuneleri, Test1 ön-son ve Test2 önson
olmak üzere 4 kez alınmıştır.Test1 ön-son ölçümlerinde serum SOD seviyesindeki artış
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05), CAT seviyesindeki artış anlamsız (p>0.05) ve serum MDA
seviyesindeki düşüş anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Test2 ön-son ölçümlerinde serum SOD
seviyesindeki düşüş anlamlı (p<0.05), serum CAT seviyesindeki artış ve serum MDA seviyesindeki
düşüş anlamsız bulunmuştur (p>0.05).
Düzenli yapılan antrenmanlar ile serum SOD ve CAT’ ın artması antioksidan savunmanın
güçlenmesi anlamına gelmektedir. Test2’ de toplam değer olarak MDA’ nın artması ise lipit
peroksidasyonun artmasından kaynaklanmıştır. Yapılan antrenmanlarda dinlenme süresinin kısa
olması oksidan maddeleri artırmış olabilir.
Anahtar kelimeler: Kayak, Süperoksit Dismutaz, Katalaz, Malondialdehit, Egzersiz.
ASSESSMENT OF SOME ANTIOXIDANT LEVELS IN ALPINESKIERS
AFTER SPRINT EXERCISES

 

ABSTRACT
The aim of this study was to investigated the changes in some antioxidant levels (serum superoxide
dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA), and catalase (CAT)’ in alpine-skiers after speed
exercises.
This study was carried out on 20 elite male skiers who do sports activities. The research
group examined 20 m sprint test was repeated 10 (Test1). After one-month training period the same
test was administered again (Test2). Blood samples were taken twice just before and immediately after
the exercise (Test1) and these blood samples were taken again twice after training period for one
month (Test2) In pre- post-measurements of test1, the increase in serum SOD levels was found to be
statistically significant (p <0.05), the increase in CAT level was insignificant (p>0.05), and the
decrease in serum MDA level was significant (p <0.05). In pre- post-measurements of test2 the
decrease in serum SOD levels was found to be statistically significant (p <0.05), the increase in CAT
level was insignificant (p>0.05), and the increase in serum MDA level was insignificant (p <0.05).
The fact that serum SOD and CAT increases in those with regular exercise indicates the
strengthening of antioxidant defense. On the other hand, in the Test2 increase the total MDA, which is
a sign of oxidative stress, has emerged due to the increase in lipid perixidation. The short period of
rest during exercise may have increased oxidants.
Key words: Skiing, Superoxide dismutase, Catalase, Malondialdehyde, Exercise

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Fatih Kıyıcı This is me

Necip Fazıl Kishalı This is me

Publication Date January 11, 2011
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Kıyıcı, F., & Kishalı, N. F. (2011). ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA SÜRAT EGZERSİZLERİ SONRASI KAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / ASSESSMENT OF SOME ANTIOXIDANT LEVELS IN ALPINESKIERS AFTER SPRINT EXERCISES. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1).