BibTex RIS Cite

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI / DETERMİNATİON OF HABİTS ASSESMENT LEİSURE TİME OF PERSONNEL DİRECTORATE SECURITY

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

ÖZET
Bu araştırmada; Muğla il emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin boş zamanları değerlendirme
alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın çalışma evreni Muğla il emniyet müdürlüğünde görev yapan 1390 personel,
örneklemi ise Muğla merkez, Fethiye Bodrum ve Marmaris ilçelerinde görev yapan toplam 341
personelden tesadüfü olarak seçilmiştir. Araştırmada Muğla il emniyet müdürlüğü personelinin boş
zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik bir anket uygulanmıştır. Anket
konu alanı uzmanlarının görüşü dikkate alınarak hazırlanmış 40 kişilik bir ön gruba pilot uygulama
yapılarak son şekli verilmiştir. Anketten elde edilen veriler spss 15 paket programı kullanılmıştır.
Frekans, yüzdelik ve k-kare değerleri ile veriler yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre, boş zaman
faaliyetlerinin %86,5 ile iş verimini arttırdığı, günlük boş zaman süresinin 1-3 saat ile %59,8 olduğu,
boş zamanları %31,7 ile evde ve açık kırsal alanlarda değerlendirildiği, boş zamanları %20,5 ile eş ve
çocuklar ile arkadaşlarla geçirdikleri, %80,1 ile 12 saat çalıştıkları ve %49,6 işlerinden memnun
oldukları, %48,7 ile boş zamanlarında tatile çıkarak ve özel işlerini yaparak geçirdikleri belirlenmiştir.
Bu çalışma, Emniyet Müdürlüğü personelinin boş zamanları değerlendirme alışkanlıklarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emniyet, Boş zaman alışkanlıkları, Personel.
DETERMİNATİON OF HABİTS ASSESMENT LEİSURE TİME
OF PERSONNEL DİRECTORATE SECURITY

 

ABSCRACT
In this study, were made to determine, leisure time reviews the task of the personnel security
directorate Muğla province.
The operation of the survey universe 1390 staff who work at security directorate Muğla, the
center sample have been selected as a coincidence, a total of 341 personnel on duty Muğla, Fethiye,
Bodrum and Marmaris district. In this study, a survey was carried out, evaluation time for the empty
set of habits of the personnel security directorate Muğla province. Polls taken into account the views
of experts of the subject areas, were given final shape prepared by a preliminary group of 40 pilot
application.Obtained from the survey data used in the package program is SPSS 15. The data are
interpreted, Frequency, percentage, and k-square values. According to research results, it was
determined, 86.5% of free time activities to improve business efficiency, 59.8% with duration of 1-3
hours daily free time, 31.7% free time at home with in rural areas and open assessment, 20.5% with
free time spent friends with children and friends, 80.1% with they work 12 hours and 49.6% are
satisfied with job, 48.7% with free time to go on holiday and spent by private businesses.
In this study, were made to determine, assessment of free time habits of safety directorate
personnel.
Keywords: Safety, Leisure time habits, Personnel

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Sümmani Ekici This is me

Akan Bayrakdar

Kadir Odabaş This is me

Publication Date January 11, 2011
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Ekici, S., Bayrakdar, A., & Odabaş, K. (2011). EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI / DETERMİNATİON OF HABİTS ASSESMENT LEİSURE TİME OF PERSONNEL DİRECTORATE SECURITY. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1).