BibTex RIS Cite

SATRANÇ OYNAYAN VE OYNAMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF PRIMARY SCHOLL STUDENTS THAT ARE PLAYING CHESS OR NOT

Year 2009, Volume: 11 Issue: 2, 0 - 0, 12.03.2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı; satranç oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin problem
çözme becerilerinin incelenmesidir.
Araştırma grubunu; Erzurum il merkezinde Maksut Efendi ilköğretim okulunun 6.7.8.
Sınıflarında öğrenim gören 47 erkek 43 kız toplam 90 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır.
İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir
şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak
araştırmanın amacına ulaşmak için Problem Çözme Envanteri kullanılarak ilköğretim öğrencilerine
uygulanmıştır.
Verilerin çözüm ve yorumlanmasında; t testi kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında 10.0 SPSS (Statistical
package for social sciences) paket programı kullanılmıştır.
Bu çalışmanın sonucunda; satranç oynamayan öğrencilerin oynayanlara göre aceleci
yaklaşım düzeyleri ve kaçıngan yaklaşım düzeyleri, satranç oynayan öğrencilerin oynamayanlara göre
planlı yaklaşım düzeyleri yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Satranç Oynayan, Satranç Oynamayan, İlköğretim, Problem Çözme

 

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the problem solvıng skılls of prımary scholl students
that are playing chess or not.
The group of this search is composed of totally 90 Primary School students (47 male and 43
female) that is studying at 6 th.7th. and 8th. grade in Maksut Efendi Primary school in Erzurum
province.
Firstly, the current information about the purpose of this study is learned systematically by
searching the details of the literature. In this way, a theorical limitation about the topic has been
reached. Secondly. In order to reach the research purpose, problem Solving Inventory executed the
primary school student.
In determining and comment the data, t test was used and the meaningfulness is set at P<
0,05. 10.0 SPSS (Statistical Package for Social Sciences) packet programme was used for analizing
the data and finding the calculated worth.
As the result of this study, it has been found out that the students who are able to play chess
their planned approach level is higher than the students who cannot play it at all,the students who
aren’t also able to play chess whose impetuous approach level and their avoiding approach level is
higher than the students who are able to play chess.

Keywords: Playing Chess, Not Playing Chess, Primary School, Solving Problem

Year 2009, Volume: 11 Issue: 2, 0 - 0, 12.03.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Erim Erhan This is me

Muhsin Hazar This is me

Murat Tekin This is me

Publication Date March 12, 2010
Published in Issue Year 2009 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Erhan, E., Hazar, M., & Tekin, M. (2010). SATRANÇ OYNAYAN VE OYNAMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF PRIMARY SCHOLL STUDENTS THAT ARE PLAYING CHESS OR NOT. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2).