PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİ / PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' GENERAL VIEWS RELATED TO APPLICATION OF ELECTIVE SPORT ACTIVITIES LESSON AT PRIMARY SCHOOLS

Year 2009, Volume 11, Issue 1, 0 - 0, 22.02.2010

Abstract

Bu araştınnanın amacı Malatya ılı ilköğretımokul Iannda beden eğirimi öğretmenlerininseçmeli
spor etkinlikleri dersi uygulamalarına ilişkin görüşlerini incelemektil'.
Araştırınaya rastgele yöntemle seçilmiş 19'u bayan Ye 64'üi erkek olmak üzere 83 beden eğitimi
öğretmeni katılmaktadır. Araştıımada veri toplama aracı olarak araştırınacılar tarafından geliştirilen 12
maddelik bir anket uygulanmıştır. Veriler yüzdeler (%) halinde anlamlı çapraz çizelgeler ile sunulmuştur.
Öğretmenlerin görüşleri arasındaki farklılıklar a= 0,50 anlamlılık düzeyinde Mann Whitney U Testi ve
Knıskal Wallis Varyans Analizi ile sınanmıştır.
Sonuç olarak, ilköğretim okuııarının tam<ımına yakııunda seçmeli ders olarak spor etkinlikleri
dersinin tercih edildiği görülmüştür. Ancak bu dersi beden eğitimi öğretmenlerının dışında okul yöneticileri
ile sınıf öğretmenlerinin de okuttukları görülmüştür. Bunların yanında öğretmenlerı dersm öğretim
programı hakkında olumlu görüşlere sahip olduğu '·e bu ders için haftalık 2 ders saarinin yeıerli olduğnnu
belirtmişlerdir. Fakat bu ders için verilen semineri ve rehberlik hizmetlerinı çok yetersiz bulmuşlardIL
Yine öğretmenler spor etkinlikleri dersinin yürütülmesinde okulun tesis ve olanaklarını kısmen yeterli
bulmuşlar, ünitelendirilmiş yıllık planlarında belirttikleri etkinliklerin yıl boyunca ancak yarısını uygulayabilmişlerdir.
Bn etkinlikler ıle diğer derslerdeki ilgilı kazanımlarıçok az ilişkilendirerekuygulamışlardır.
Bununla birlikte öğretmenlerincinsiyetierinin bu gÖriişlcrini fazla etkilemediği, ancak öğretmenlerin
hizmet yıllarının bu göriişlere büyük etkisinin oldUğu sonUCıı bulunmuştnı'.

Anahtar Kclimclcr: İlköğretim Okulu, Beden Eğitimi Öğretmenı.Spor Etkinlikleri Dersi.

 

AB5TRACT
The aiın of tlıis study LS to investıgate physieal edııeation teaehers' yıe\vs related to applie<ıtion
of electiye sport <ıetivities lesson at prımary sehools ın Malatya provinee.
This invcstigation eomposcd of totally 83 physıcal edueation teaehers. randamly seleetcd 19
women and 64 men. A gnestionnaire devetoped by researchers was med to totally ı 2 iıems as instnJment
of the data gathcring on tım investigation. Dares were presemed with pereentages (%) and signifıeant
erosstables. Diffcrences among teaeher,' views were eOl1lpared witlı signifıeant level of a=D.US by using
ofMann V,ibitney U Test <ınd Kruskal Wallis Variance Analyse.
Findings indicated that sport activities Icsson was prcfen'ed for cleetive lesson near!)' all of the
pnmar)' school,. But this lesson \vas not Instrueted only' by physieal cducation ıeachers, also was ınstnıelcd
by school admınıstralOrs and class teachers In addition, ıeaehers had positlYe yıe\\'" about thc
lesson ll1stıı.ıctıon program and they pointcd out that tlııs lesson \Vas adcquate for 2 lıours in a week.
However, they [(ıund that there were ver)' insuftıeıenl senıınars <ınd guidancc serviecs giying for this
lcsson. Also ıeaclıers foıınd that school f<ıcilities and possibilitics \Verc suflıcıent partıally, but they coııld
apply only half of activitıes throughout a year that poını<:d ımt ııı thcır scholal' annnal pl,m They could
not apply cnough thcsc actıvıtıes relatce! to the gaining of the ııther lessons. In additıon. sex of teaehcr,,'
vicws were not atTceted 100 mlich. bul found out those duty years or (caclı,:rs ınade bıg infltıencc to these
vıew~.

Key Words: Primar)' Selwııl, Physı~al Eduealıon Teacher" Spoıı: :\ctlvıltes Lcs,on.

Year 2009, Volume 11, Issue 1, 0 - 0, 22.02.2010

Abstract

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Güllü


Mehmet Güçlü


Esin Güllü This is me


Abdullah Güllü This is me


Murat Tekin This is me

Publication Date February 22, 2010
Published in Issue Year 2009, Volume 11, Issue 1

Cite

APA Güllü, M. , Güçlü, M. , Güllü, E. , Güllü, A. & Tekin, M. (2010). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ SPOR ETKİNLİKLERİ DERSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİ / PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' GENERAL VIEWS RELATED TO APPLICATION OF ELECTIVE SPORT ACTIVITIES LESSON AT PRIMARY SCHOOLS . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/28850/308666