BibTex RIS Cite

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SPOR YARALANMALIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE REHABİLİTASYONUNUN ÖNEMİ / ASSESSMENT OF SPORTS INJURIES IN SPORT ACADEMY STUDENTS AND THE IMPORTANCE OF REHABILITION

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

Amaç: Beden e{jitimi ve spor ö{jrencilerinde görülen spor yaralanma/arinm de{jerlendinlmesini ve spor
yaralanması sonrası aktif spor yaşantısmadönmede rehabilitasyonun önemini araştrrmak.
Gereç ve Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Beden e{jifimi ve spor ö{jrencilen'nden (> 16 yaş) rasgele
çalışmaya dahil edildi. Retrospektif sorgulama yöntemiyle ö{jrencilenn demografik ve spor ya şa nltlarıyla ilgili
bilgileri de{jerlendirildi. Kişilerin ne kadar süredir spor yaptıkları, spor branşı, hangi sıklıkta .anlrenman
yaptıgı, müsabaka ve antrenmanlarda ISlnma ve so{juma harekeUeri yapıp yapmadığı, spora ara verip
vermedi{ji, sakat/rk geçin'p geçirmediği ve sakatlığın elki/en' sorgulandı. Sakat/ık sonrası rehabilitasyon
programı ve spor yaşantısrna dönme süresi, herhangi bir cerrahi operasyon, sistemik hastalık ve trafik
kazası geçirip geçirmedi{ji sorgulandı. Istatistiksel ana/izjerde, Spearman's Korelasyon Katsayısı ve
ba{jımsız iki ömeklem Ilesti kullamldı. pdJ,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgu/ar: Çalışmaya 235 sporcu (156 erkek) dahil edildi. Sporcularrn yaş ortalaması 22,14 (SS: 2,31) yıl idi.
En fazla uğraşı/an spor dalı futbol ("/038,3) du. 175 kişinin (%74,5) sakatlık geçirdiği bulundu. Bu sporcu/arın
en sık koşarken (% 17) sakaUandıklan belirlendi. Sakallanan kişilerin % 24'ü rehabililasyon gördü.
Rehabilitasyon süresi ortalama 102,7 (SS: 151,6) gündü. Rehabilitasyona katılan hastaların aktif spor
yaşantısına dönme süreleri ortalama 36,31(SS: 67,09) gündO. Rehabilitasyona katılmayan hastaların aklif
spor yaşantısına dönme süreleri ortalama 64,05 (SS: 157,84) gün olarak bulundu. Sporcularm %17,3'ü
daha önce operasyon geçirmişdi. Spor yaralanması ile sporta uğraşma süresi, aktif spora ara verme, aktif
spora ara verme süresi, daha önce geçirilmiş ateşli hastalığın anlamlı ilişkili olduğu bulundu (p<O,05).
Sonuç: Aktif spor yaşantısma dönme süresini spor yaralanması rehabilitasyonu gören hastalarda daha kısa
oldu{ju bulundu. Beden eğitimi ve spor ö{jrencilerinde spor sakatll{jmln oldukça sık g6rOldO{jü bulundu. Bu
sakatlığın spora ara verenlerde daha fazla oldu{ju bulundu.

Anahtar kelime/er: Spor yaralanması, rehabililasyon

 

AB5TRACT
Aim: To assess the sports injuries in Sports Academy studenls and the importance of rehabilitation.
Maten'al and Melhods: The Sporls Academy studenls, were included in Ihis sludy al random. Oemographic
and Ihe sports life characleristics of athletes were noted. Ouration of making sporls, sporls branches,
frequency of practices, warming and cooling exereises before and afler sporl pracüce, sports injuries and its
effecls were evaluaıed. The rehabıJitatıon and return the sport after injury, surgical interventions, accidents
and syslemic diseases were asked. Slatist/cal analysis was perlormed using student's i lesi and spearman
corelation tesl and d~scriptive values. The p<0.05 was accepted as significanl.
Results: 235 person (156 male) were included in this study. Mean age of persons were 22.14 (50:2.31)
years old. The most preferential sports branch was football (%38.3). 175 persons had sporls injuries (74.5).
The injuries occur the most frequently dun'ng running (% 17). % 24 of injun'ed persons had rehabilitation.
The mean duration of rehabililetion was 102.7(SO: 151.6) days and the mean duration of the return to
active sport life after rehabi/j/ation was 36.34 (SO: 67.09) days. it was 64,05 (SO: 157,84) days in group
without any rehabilltation programme. % 17.3 of persons had surgical inlervention previously. There were
the significant corelation among sports injurles and duration of making sports, interruption of sports, duralion
of inlerruption. (p<O. 05).
Concluslon: The time of duralion for comıng back to aclive sports life in rehablilation group was found
shorter than non rehabi/ilation group. The sports injuries are seen in sports academy 100 much. The injuries
are found more common in inlerruplion of sports group.

Key Words: Sporls ınjury, rehabilitation

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Tuncay Duruöz This is me

Yasemin Turan This is me

Mert Eray This is me

Lale Cerrahoğlu This is me

Publication Date February 21, 2010
Published in Issue Year 2004 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Duruöz, T., Turan, Y., Eray, M., Cerrahoğlu, L. (2010). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN SPOR YARALANMALIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE REHABİLİTASYONUNUN ÖNEMİ / ASSESSMENT OF SPORTS INJURIES IN SPORT ACADEMY STUDENTS AND THE IMPORTANCE OF REHABILITION. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).