BibTex RIS Cite

FAAL FUTBOL HAKEMLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPİROMETRİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPRASION WITH SPIROMETRIK VAlUES RELATED TO ACTIVE FOOTBAll REFCERES AND PHYSICAl EDUCATION AND SPORT FACUlTY STUDENTS

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

Bu çalışmamn amacı faalolarak futbol hakemliği yapmakta olan bireylerle (n:24) Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu erkek öğrencilerinin (n:22) spirometrik ölçüm değerlerini; ve, Fve, FEV1, PEF, FER, F50, F25,
MEF, MVV karşJlaştırmaktır. Deneklerin solunum parametrelerini ölçmek için Mikroloop if Spirometre cihazı
kuf/amlmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi kul/antlmıştır.
Sonuç olarak Faal Futbol Hakemleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin spirometrik
değerleri arasında istatistikselolarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelime/er: Vitat Kapasite, Spirometrik ölçüm değerlen'

 

SUMMARY
The purpose of this study was to compare the spirometric va/ues ; ve, FVC, FEV1, PEF, FER, F50, F25,
MEF, MVV of active soccer referees (n:24) and physical educatian and sports students (n:22). Micr%op ii
Spirometry device was used to measure the spirometric values of subjects. Mann Whitney U test was used for
statistical analysis of the data. As a result, ıt can be concluded that there were not statistical differences
between the spirometric values of active soccer refrees and physical educatian and sports students.

Key Words: Vital Capacity, Values of spirometn'c meauserment

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Bekir Yüktaşır This is me

Bülent Tanesen This is me

Nurcan Demirel This is me

Faruk Albay This is me

Publication Date February 20, 2010
Published in Issue Year 2003 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Yüktaşır, B., Tanesen, B., Demirel, N., Albay, F. (2010). FAAL FUTBOL HAKEMLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPİROMETRİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPRASION WITH SPIROMETRIK VAlUES RELATED TO ACTIVE FOOTBAll REFCERES AND PHYSICAl EDUCATION AND SPORT FACUlTY STUDENTS. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2).