BibTex RIS Cite

15-16 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİNE UYGULANAN MODEL ANTREMAN PROGRAMININ KUVVET VE DAYANAKLILIIĞIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / ARESEARCH ON EFFECTS OF MODEL TRAINING PROGRAMME THAT ıs USED ON 15-16 AGES WRESTLERS' STRENGTH AND ENDURANCE DEVELOPME

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

Araştırmamız, 15-16 yaş grubu güreşçilen'ne hazır/ık döneminde uygulanan model antrenman programmin
kuwet ve dayantklliığln gelişimi üzerine etkisi olup olmadIğInt saptamaya amaçlamaktadır.
Güreşçiler, deney (n=10) ve kontrol (n=10) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney grubunun ortalama yaşı
15.5:t 0.5 yıl, boyu 165:t 5.6 cm ve vücut ağırlığı 62:t 12.5 kg, kontrol grubunun ortalama yaşı 155:t 0.5 yil.
boyu 166 :t 5.3 cm ve vücut ağlfllğı 61.7 :t1 2.3 kg olduğunu tespit edildi. Deneklere genel hazırhk dönemi
öncesi. genel hazlf/ik dönemi sonu ve özel hazırlık dönemini sonunda. Shuttle Run, Düz mekik (30sn), Ters
mekik (30 sn), Şınav, Dikey sıçrama, Durarak uzun atlama, Sağ ve sol pençe kuvveti, Güreş manken ile
suples atma testlen' uygulandı. Genel hazırlık dönemi öncesi, genel ve özel hazlf/ık dönemleri sonunda
yapilan test ölçümlerinden elde edilen değer/en'nin karşilaştmlması "varyasns analizi" ile yapildı. Istatiksel
anlamlilık değeri p<0.05 olarak kabul edi/di.
Deney grubunda, şmav, ters mekik (30 sn), düz mekik (30 sn), sağ pençe kuvveti, dikey sıçrama, durarak
uzun atlama, manken atma (10 adet), ve shuttle run test/erinde elde edilen sonuçlar arasında anlamlı fark
bulundu (p<0.05). Kontrol grubunda ise düz mekik (30 sn) ve manken atma (10 adet) testlerinde elde edilen
sonuçlar arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Diğer karşılaştırmalarda anlamlJ fark tespit edilmedi
(p>0.05).
Sonuç olarak, 15-16 yaş grubu güreşçilere uygulanan antrenman programınm özel hazırlık dönemi sonunda
kuwet ve dayanıklilığın üzerine etkili olduğunu ancak genel hazır/ık dönemi sonunda etkili olmadiğint
söylenebilir.

Anahtar Kelime/er: Güreş, Kuvvet, DayanıklJllk, Antrenman

 

SUMMARY
In this study, we aimed that, the model training programme which is used on between 15- 16 ages wrestlers'
preparation term whether there is an effect on strength and endurance development or not.
Wrestlers who join our study become into two groups as subjects (n=10) and control/er (n: 10). Subjects
groups' age x=15.5±0.5 years, height x= 165:6.6 cm and weight x= 62±12.5 kg., control group age
x=15.5±0.5 years. heigth x=166±5.3 cm and weight x= 61.7±12.3 kg. is confirmed.
Before the general preparation te rm, after the general preparation term and alter the special preparatlon term,
shuttle run, abdominal crunch (30 second), back crunch (30 second), push-up, vertical jumping, long jumping
with stophing, n'ght and left hand grip, are tested on the subjects. The test result of values's compareness
which are obtained before the general preparation term and after the general and special term is done with
variance analyzis. Statisticalsignificant value is aceepted as p< 0.05.
In th,e subject group, there are found a significant differences between push-up , back crunch, long jumping
with stophing and shuttJe run tests results (p<0.05). On the other hand in the control group, there are found a
significant differences between abdominal crunch (30 second) tests' result. In the other compareness there
isn't noiced any difference (p>0.05).
As a result of this study, we can say that the training programme which is used on 15-16 ages wrestler group
is effective on strength and endurance after the special preparation term but not effective after the general
preparation term.

Key Words: Wrestling, Strength, Endurance

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ramiz Arabacı This is me

Publication Date February 20, 2010
Published in Issue Year 2003 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Arabacı, R. (2010). 15-16 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİNE UYGULANAN MODEL ANTREMAN PROGRAMININ KUVVET VE DAYANAKLILIIĞIN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI / ARESEARCH ON EFFECTS OF MODEL TRAINING PROGRAMME THAT ıs USED ON 15-16 AGES WRESTLERS’ STRENGTH AND ENDURANCE DEVELOPME. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2).