BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAĞCILIK SPORUNA YÖNELİK NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI (100. YIL ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ) / STUDYING THE REASON OF UNIVERSITY STUDENTS TENDENCY ON MOUNTAINEERING (EXAMPLE OF YUZUNCU YIL UNIVERSITY)

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dağcıilk sporuna katıflmında etkili olan etkenlerin neler
olabileceğinin araştınlmasıdır.
Çailşmamıza denek olarak Van 100. Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden, dağcflık
sporu ile uğraşan 111 erkek 39 bayan olmak üzere 150 öğrenci kaI1Jmış tır. Anket ile ilgili motivasyon
sağlanmış, sonuçlar istatistikselolarak yüzde hesaplama ve ki·kare testine göre değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda, öğrencileri dağeılık sporuna yönelten faktörlerin başında doğa sevgisinin % 30, arkadaş
çevresinin %22 etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin veli/erinin daha çok serbest meslek sahibi
olduklan görülmüştür. Dağcılık sporuna yönelen öğrencilerin % 28'i Iç Anadolu, % 16'sl Akdeniz bölgesinden
gelmektedir. Dağcılıkla ilgilenen öğrencilerin ilgilenme süreleri ile dağeı/ikla yayınlann! takip etmeleri arasında
anlamil bir ilişki bulunmuştur (P<O.OS). dağcılığa yönelenierin televizyon programlanndan daha çok haber
programlanm % 39, belgesel programlann! % 30 oranında izledikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelime/er: Dageıilk, Serbest Zaman

 

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the reasons of university students' tendeney of mountaineering.
111 male and 39 female, total of 150 yüzüncü Yıl University, Department of Physical Educallon and Sporl
students who are interested in mountaineering are joined our study as test subjeets. Questionnaire whose
contidence and validity are tested are implemented to subjects. Motivation about the quastionnaire is obtained
and results are evaluated according to sıatisllcal percentange calculations and chi-guare test.
As a result of the study, it found thal some important factors directed students to mountaineen'ng are 30 %
naturisim and 22 % fnndship environment. Iı is found that parents of the students are generally self-employed.
28 % of sludents are from Cenler-Anatolia regıon and 16 % of Ihem are from Ihe medderranean region. It is
found that there is a meaningful relationship between the students' interesting period and their folloving
mountaineering publishing (p<0.05). People have a tendeneyon mountaineering are watching as a frequency
of 39 % news programs, 30 % doeumentary films in television.

Keywords: Mountaineering, Free Time

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ersan Kara This is me

Atilla Pulur This is me

Publication Date February 20, 2010
Published in Issue Year 2003 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Kara, E., & Pulur, A. (2010). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DAĞCILIK SPORUNA YÖNELİK NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI (100. YIL ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ) / STUDYING THE REASON OF UNIVERSITY STUDENTS TENDENCY ON MOUNTAINEERING (EXAMPLE OF YUZUNCU YIL UNIVERSITY). Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2).