Research Article
BibTex RIS Cite

ÇABUK KUVVET VE KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMAN METODLARININ ERKEK BASKETBOLCULARDAKİ BAZI TEKNİK, MOTORİK ÖZELLİKLERE VE KAS HASARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume: 17 Issue: 1, 43 - 57, 31.03.2019

Abstract

Bu
araştırma, çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık antrenman metodlarının erkek
basketbolculardaki bazı teknik, motorik özelliklere ve kas hasarına etkisini
araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 32 erkek basketbolcu gönüllü olarak
katılmıştır. Çalışma grupları çabuk kuvvet deney grubu (ÇKD, N=8, 15,12±1,25
yıl), çabuk kuvvet kontrol grubu (ÇKK, N=8, 15,25±0,71 yıl), kuvvette
devamlılık deney grubu (KDD, N=8, 16,00±0,92 yıl) ve kuvvette devamlılık
kontrol grubu (KDK, N=8, 16,25±0,89 yıl) olmak üzere rastgele yöntemle 4 gruba
ayrılmıştır. Başlangıçta tüm gruplardan egzersiz öncesi 5 ml venöz kan
örnekleri alınmış, ardından sırasıyla motorik ve teknik testler uygulanmıştır.
ÇKD grubuna 3 set, 10 istasyondan oluşan çabuk kuvvet antrenman programı, KDD
grubuna 3 set, 10 istasyondan oluşan kuvvette devamlılık antrenman programı
uygulanmıştır. Kuvvet antrenmanlarının ardından tekrar tüm gruplardan venöz kan
örnekleri alınmıştır. Alınan kan örneklerinden Kreatin Kinaz (CK) enzim
aktivitesi değerlendirilmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizinde Wilcoxon
Testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmış, 0.05 anlamlılık düzeyinde
yorumlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada çabuk kuvvet antrenmanının kas
hasarını tolere ettiği, kuvvette devamlılık antrenmanının ise kas hasarını
önlemede etki göstermediği tespit edilmiştir.

References

 • Anugweje KC, Okonko IO. Effect of training on the serum Creatine Kinase (CK) levels of athletes. Nature and Science; 2012; 10 (9): 180-185.
 • Arabacı R. 15-16 yaş grubu güreşçilerine uygulanan model antrenman programının kuvvet ve dayanıklılık gelişimi üzerine etkisinin araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003; 5 (2): 15-22.
 • Armstrong RB, Warren GL, Warren JA. Mechanisms of exercise induced muscle fiber injury. Sports Medicine, 1991; 12(3): 184-207.
 • Bavlı Ö. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Adolesan dönem basketbolcularda mevkilere göre yapısal ve motorik özelliklerin karşılaştırılması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2008.
 • Bircher S, Enggist A, Jehle T, Knechtle B. Effect of an extreme endurance race on energy balance and body composition, Journal of Sports Science and Medicine, 2006; 5:154-162.
 • Bompa T, Pasqual MD, Cornacchia L. Nitelikli Kuvvet Antrenmanı. (Bağırgan, T Çev.), Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2014: 69-70.
 • Clarkson PM, Hubal MJ. Exerciseinduced muscle damage in humans. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2002; 81(11): 252-269.
 • Clarkson RM, Kearns AK, Rouzier P, Rubin R, Thompson PD. Serum Creatine Kinase Levels and Renal Function Measures in Exertional Muscle Damage. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2006; 38(4): 623-627.
 • Çelik Z, Pulur A. 15-17 yaş grubu erkek basketbolculara uygulanan farklı çabuk kuvvet çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 4: 41-50.
 • Çetinkaya V, Yalçıner M. 8. Spor Bilimleri Kongresi: 8 haftalık intensif kuvvet çalışmalarının 14-16 yaş grubu bireylerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi, Antalya, 2004.
 • Dündar U. Basketbolda Kondisyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
 • Erdoğan M, Pulur A. Havuzda ve salonda yapılan çabuk kuvvet çalışmalarının 15-18 yaş grubu deneklerin fiziksel gelişimine etkisinin araştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 2000; 5(1): 13-20.
 • Erol E, Sevim Y. Çabuk kuvvet çalışmalarının 16-18 yaş grubu basketbolcuların motorsal özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 1993; (4) 3: 25-37.
 • Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Güzel NA, Eler S. Bir müsabaka süresinde elit erkek plaj hentbol oyuncularının kan glikoz, laktat ve kreatin kinaz düzeylerindeki değişimler. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 2003; 14 (1): 23-27.
 • Güzel NA, Hazar S, Erbaş D. Effects of different resisistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity ın sedantary males. Journal of Sports Science and Medicine, 2007; 6: 417-422.
 • Handziski Z, Maleska V, Dejanova B, Nikolik S, Handziska E, Dalip M. Changes ın plasma creatine kinase and free radicals ın professional soccer players throughout a half-season. Spor Hekimliği Dergisi, 2006; 41: 1-8.
 • Harbili S, Gencer E, Ersöz G, Demirel AH. Orta şiddetli ekzentrik egzersiz diğer hasar belirteçlerini etkilemeksizin plazma kreatin kinaz düzeyini arttırır. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 10 (1): 21-31.
 • Hazar S, Erol E, Gökdemir K. Kuvvet antrenmanı sonrası oluşan kas ağrısının kas hasarıyla ilişkisi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 11 (3): 49-58.
 • Hazar S. The effect of regular moderate exercise on muscule damage and inflammation at individuals of different cardiovasküler risk groups. Scientific Research and Essays, 2010; 5 (10): 1172-1180.
 • Horita T, Komi PV, Nicol C, Kyrölainen H. Effect of exhausting stretch-shortening cycle exercise on the time course of mechanical behaviour in the drop jump: possible role of muscle damage. European Journal of Applied Physiology and Occupation Physiology, 1999; 79(2): 160- 167.
 • İpek D, Özkaya Ö, Söen H, Tekat A. Pasif germe hareketlerinin sedanterlerde oluşturulan gecikmiş kas ağrısı üzerine etkileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 7 (1): 37-40.
 • Kılınç F, Erol AE, Kumartaşlı M. Basketbol alt yapıda uygulanan kombine teknik antrenmanların bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikler üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011; 8(1): 213-229.
 • Kızılet A, Atılan O, Erdemir İ. 12-14 Yaş Grubu Basketbol Oyuncularının Çabukluk ve Sıçrama Yetilerine Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 12(2): 44-57.
 • Koga, T, Umeda T, Kojima A, Tanabe M, Yamamoto Y, Takahashi I, Iwasaki H, Iwane K, Matsuzaka M, Nakajı S. Influence of a 3 month training program on muscular damage and neutrophil function in male university freshman judoists. The Journal of Biological and Chemical Luminescence, 2013; 28(2): 136-142.
 • LaStayo, PC, Woolf, JM, Lewek, MD, Mackler, LS, Reich, T, Lindstedt, SL. Eccentric Muscle Contractions: Their Contribution to Injury, Prevention, Rehabilitation, and Sport. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2003; 33 (10): 557-572.
 • Lavender AP, Nosaka K. A light load eccentric exercise confers protection against a subsequent bout of more demanding eccentric exercise. Journal Science and Medicine in Sport, 2008; 11(3): 291-29
Year 2015, Volume: 17 Issue: 1, 43 - 57, 31.03.2019

Abstract

References

 • Anugweje KC, Okonko IO. Effect of training on the serum Creatine Kinase (CK) levels of athletes. Nature and Science; 2012; 10 (9): 180-185.
 • Arabacı R. 15-16 yaş grubu güreşçilerine uygulanan model antrenman programının kuvvet ve dayanıklılık gelişimi üzerine etkisinin araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003; 5 (2): 15-22.
 • Armstrong RB, Warren GL, Warren JA. Mechanisms of exercise induced muscle fiber injury. Sports Medicine, 1991; 12(3): 184-207.
 • Bavlı Ö. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi: Adolesan dönem basketbolcularda mevkilere göre yapısal ve motorik özelliklerin karşılaştırılması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2008.
 • Bircher S, Enggist A, Jehle T, Knechtle B. Effect of an extreme endurance race on energy balance and body composition, Journal of Sports Science and Medicine, 2006; 5:154-162.
 • Bompa T, Pasqual MD, Cornacchia L. Nitelikli Kuvvet Antrenmanı. (Bağırgan, T Çev.), Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara, 2014: 69-70.
 • Clarkson PM, Hubal MJ. Exerciseinduced muscle damage in humans. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2002; 81(11): 252-269.
 • Clarkson RM, Kearns AK, Rouzier P, Rubin R, Thompson PD. Serum Creatine Kinase Levels and Renal Function Measures in Exertional Muscle Damage. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2006; 38(4): 623-627.
 • Çelik Z, Pulur A. 15-17 yaş grubu erkek basketbolculara uygulanan farklı çabuk kuvvet çalışmalarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 4: 41-50.
 • Çetinkaya V, Yalçıner M. 8. Spor Bilimleri Kongresi: 8 haftalık intensif kuvvet çalışmalarının 14-16 yaş grubu bireylerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi, Antalya, 2004.
 • Dündar U. Basketbolda Kondisyon. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
 • Erdoğan M, Pulur A. Havuzda ve salonda yapılan çabuk kuvvet çalışmalarının 15-18 yaş grubu deneklerin fiziksel gelişimine etkisinin araştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 2000; 5(1): 13-20.
 • Erol E, Sevim Y. Çabuk kuvvet çalışmalarının 16-18 yaş grubu basketbolcuların motorsal özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 1993; (4) 3: 25-37.
 • Günay M, Tamer K, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü. Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Güzel NA, Eler S. Bir müsabaka süresinde elit erkek plaj hentbol oyuncularının kan glikoz, laktat ve kreatin kinaz düzeylerindeki değişimler. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 2003; 14 (1): 23-27.
 • Güzel NA, Hazar S, Erbaş D. Effects of different resisistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity ın sedantary males. Journal of Sports Science and Medicine, 2007; 6: 417-422.
 • Handziski Z, Maleska V, Dejanova B, Nikolik S, Handziska E, Dalip M. Changes ın plasma creatine kinase and free radicals ın professional soccer players throughout a half-season. Spor Hekimliği Dergisi, 2006; 41: 1-8.
 • Harbili S, Gencer E, Ersöz G, Demirel AH. Orta şiddetli ekzentrik egzersiz diğer hasar belirteçlerini etkilemeksizin plazma kreatin kinaz düzeyini arttırır. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 10 (1): 21-31.
 • Hazar S, Erol E, Gökdemir K. Kuvvet antrenmanı sonrası oluşan kas ağrısının kas hasarıyla ilişkisi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006; 11 (3): 49-58.
 • Hazar S. The effect of regular moderate exercise on muscule damage and inflammation at individuals of different cardiovasküler risk groups. Scientific Research and Essays, 2010; 5 (10): 1172-1180.
 • Horita T, Komi PV, Nicol C, Kyrölainen H. Effect of exhausting stretch-shortening cycle exercise on the time course of mechanical behaviour in the drop jump: possible role of muscle damage. European Journal of Applied Physiology and Occupation Physiology, 1999; 79(2): 160- 167.
 • İpek D, Özkaya Ö, Söen H, Tekat A. Pasif germe hareketlerinin sedanterlerde oluşturulan gecikmiş kas ağrısı üzerine etkileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 7 (1): 37-40.
 • Kılınç F, Erol AE, Kumartaşlı M. Basketbol alt yapıda uygulanan kombine teknik antrenmanların bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikler üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011; 8(1): 213-229.
 • Kızılet A, Atılan O, Erdemir İ. 12-14 Yaş Grubu Basketbol Oyuncularının Çabukluk ve Sıçrama Yetilerine Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010; 12(2): 44-57.
 • Koga, T, Umeda T, Kojima A, Tanabe M, Yamamoto Y, Takahashi I, Iwasaki H, Iwane K, Matsuzaka M, Nakajı S. Influence of a 3 month training program on muscular damage and neutrophil function in male university freshman judoists. The Journal of Biological and Chemical Luminescence, 2013; 28(2): 136-142.
 • LaStayo, PC, Woolf, JM, Lewek, MD, Mackler, LS, Reich, T, Lindstedt, SL. Eccentric Muscle Contractions: Their Contribution to Injury, Prevention, Rehabilitation, and Sport. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2003; 33 (10): 557-572.
 • Lavender AP, Nosaka K. A light load eccentric exercise confers protection against a subsequent bout of more demanding eccentric exercise. Journal Science and Medicine in Sport, 2008; 11(3): 291-29
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Pelin Aksen Cengizhan

Mehmet Günay

Publication Date March 31, 2019
Acceptance Date March 8, 2019
Published in Issue Year 2015 Volume: 17 Issue: 1

Cite

APA Aksen Cengizhan, P., & Günay, M. (2019). ÇABUK KUVVET VE KUVVETTE DEVAMLILIK ANTRENMAN METODLARININ ERKEK BASKETBOLCULARDAKİ BAZI TEKNİK, MOTORİK ÖZELLİKLERE VE KAS HASARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 43-57.