Research Article
BibTex RIS Cite

BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİLERİNİ ETKİLER Mİ?

Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 40 - 49, 26.03.2019

Abstract

Bu
çalışmanın amacı, bilgisayar oyun bağımlılığının sporcuların psikolojik
becerileri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Erzurum ilinden
aktif olarak spor yapan 714 sporcu katıldı. Veri toplama aracı olarak,
"Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ve
"Ergenler İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Pearson Korelasyon
analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bilgisayar oyun
bağımlılığının sporcuların psikolojik becerileriyle yüksek düzeyde ve anlamlı
bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuca göre bilgisayar oyun
bağımlılığı sporcuların psikolojik becerilerindeki toplam varyansın %25,3’ünü
açıklamaktadır.

References

 • Arriaga, P., Esteves, F., Carneiro, P., Monteiro, M.B. (2006) Violent Computer Games and Their Effects on State Hostility and Physiological Arousal. Aggressive Behavior, 32: 358-371.
 • Beranuy, M., Carbonell, X., & Griffiths, M. D. (2013). A qualitative analysis of online gaming addicts in treatment. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–13.
 • Birrer, D., & Morgan, G. (2010). Psychological skills training as a way to enhance an athlete's performance in high‐intensity sports. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20, 78-87.
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2015). Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Saldırganlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Bülbül, H., Tunç, T. & Aydil, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı: Kişisel Özellikler ve Başarı İle İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 97-111.
 • Charlton, J. P. (2002). A factor‐analytic investigation of computer ‘addiction’and engagement. British journal of psychology, 93(3), 329-344.
 • Duman, M. Z. (2014). İnternet kullanımının öğrencilerin sosyal ilişkileri ve okul başarıları üzerindeki etkisi. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(3).
 • Erdemir, E., İ. (2018). Bağımlılık ve Bağımlı Psikolojisi, https://www.guncelpsikoloji.net/psikolojinin-alt-dallari/bagimlilik-ve-bagimli-psikolojisi-h6576.html, Son Erişim Tarihi: 06.03.2019.
 • Erdoğan, N., Zekioğlu, A., & Dorak, F. (2014). Hentbol antrenörlerine göre, sporcuların performansını psikolojik yönden etkileyen faktörler nelerdir? nitel çalışma. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 1), 194-207.
 • Erhan, S., E., Bedir, D., Bedir, F., Güler, M., Ş. & Öztaşyonar, F. (2016). Psychological Skills Analysis of Students Studying at Ataturk University Faculty of Sports Science, International Journal of Sport Studies, 6(11), 667-675.
 • Erhan, S., E., Bedir, D., Güler, M., Ş. & Ağduman, F. (2015). Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 59-71.
 • Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype: The case of online gaming. CyberPsychology & behavior, 6(1), 81-91.
 • Grüsser, S. M., Thalemann, R., & Griffiths, M. D. (2006). Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression?. Cyberpsychology & behavior, 10(2), 290-292.
 • Hamson-Utley, J. J., Martin, S., & Walters, J. (2008). Athletic trainers' and physical therapists' perceptions of the effectiveness of psychological skills within sport injury rehabilitation programs. Journal of athletic training, 43(3), 258-264.
 • Heil, J. (1993). Psychology of sport injury. Human Kinetics Publishers.
 • Horzum, M. B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159).
 • Kuzu, A. (2012). İnternet ve Aile. Aile ve Toplum, 7(27), 9-32.
 • Loton, D., Borkoles, E., Lubman, D., & Polman, R. (2016). Video game addiction, engagement and symptoms of stress, depression and anxiety: The mediating role of coping. International Journal of Mental Health and Addiction, 14(4), 565-578.
 • Mentzoni, R. A., Brunborg, G. S., Molde, H., Myrseth, H., Skouverøe, K. J. M., Hetland, J., & Pallesen, S. (2011). Problematic video game use: estimated prevalence and associations with mental and physical health. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 14(10), 591-596.
 • Ng, B. D., & Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & behavior, 8(2), 110-113.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. 2. Baskı. (Çev: Sibel Balcı, Berah Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891.
 • Seçer, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinde okul tükenmişliği ile psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 81-99.
 • Tejeiro, R. A., Gómez-Vallecillo, J. L., Pelegrina, M., Wallace, A., & Emberley, E. (2012). Risk factors associated with the abuse of video games in adolescents. Psychology, 3(4), 310–314.
 • Ulum, H. (2016). Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı İle Duygu Ayarlayabilme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Urfa, O., & Aşçı, F. H. (2018). 10 Haftalık Psikolojik Beceri Antrenman Programının Genç Futbolcuların Kaygı, Özgüven, Güdülenme, Dikkat ve Şut İsabet Oranı Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3), 131-146.
 • Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., Vermulst, A. A., Van Den Eijnden, R. J., & Van De Mheen, D. (2011). Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers. addiction, 106(1), 205-212.
 • Vetter, R. E., & Symonds, M. L. (2010). Correlations between injury, training intensity, and physical and mental exhaustion among college athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(3), 587-596.
 • Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 9(3), 317-324.
 • Yusufoğlu, Ö. Ş. (2017). Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(5).
Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 40 - 49, 26.03.2019

Abstract

References

 • Arriaga, P., Esteves, F., Carneiro, P., Monteiro, M.B. (2006) Violent Computer Games and Their Effects on State Hostility and Physiological Arousal. Aggressive Behavior, 32: 358-371.
 • Beranuy, M., Carbonell, X., & Griffiths, M. D. (2013). A qualitative analysis of online gaming addicts in treatment. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–13.
 • Birrer, D., & Morgan, G. (2010). Psychological skills training as a way to enhance an athlete's performance in high‐intensity sports. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20, 78-87.
 • Burak, Y., & Ahmetoğlu, E. (2015). Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Saldırganlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Bülbül, H., Tunç, T. & Aydil, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı: Kişisel Özellikler ve Başarı İle İlişkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 97-111.
 • Charlton, J. P. (2002). A factor‐analytic investigation of computer ‘addiction’and engagement. British journal of psychology, 93(3), 329-344.
 • Duman, M. Z. (2014). İnternet kullanımının öğrencilerin sosyal ilişkileri ve okul başarıları üzerindeki etkisi. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(3).
 • Erdemir, E., İ. (2018). Bağımlılık ve Bağımlı Psikolojisi, https://www.guncelpsikoloji.net/psikolojinin-alt-dallari/bagimlilik-ve-bagimli-psikolojisi-h6576.html, Son Erişim Tarihi: 06.03.2019.
 • Erdoğan, N., Zekioğlu, A., & Dorak, F. (2014). Hentbol antrenörlerine göre, sporcuların performansını psikolojik yönden etkileyen faktörler nelerdir? nitel çalışma. International Journal of Science Culture and Sport, 2(Special Issue 1), 194-207.
 • Erhan, S., E., Bedir, D., Bedir, F., Güler, M., Ş. & Öztaşyonar, F. (2016). Psychological Skills Analysis of Students Studying at Ataturk University Faculty of Sports Science, International Journal of Sport Studies, 6(11), 667-675.
 • Erhan, S., E., Bedir, D., Güler, M., Ş. & Ağduman, F. (2015). Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 59-71.
 • Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype: The case of online gaming. CyberPsychology & behavior, 6(1), 81-91.
 • Grüsser, S. M., Thalemann, R., & Griffiths, M. D. (2006). Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression?. Cyberpsychology & behavior, 10(2), 290-292.
 • Hamson-Utley, J. J., Martin, S., & Walters, J. (2008). Athletic trainers' and physical therapists' perceptions of the effectiveness of psychological skills within sport injury rehabilitation programs. Journal of athletic training, 43(3), 258-264.
 • Heil, J. (1993). Psychology of sport injury. Human Kinetics Publishers.
 • Horzum, M. B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159).
 • Kuzu, A. (2012). İnternet ve Aile. Aile ve Toplum, 7(27), 9-32.
 • Loton, D., Borkoles, E., Lubman, D., & Polman, R. (2016). Video game addiction, engagement and symptoms of stress, depression and anxiety: The mediating role of coping. International Journal of Mental Health and Addiction, 14(4), 565-578.
 • Mentzoni, R. A., Brunborg, G. S., Molde, H., Myrseth, H., Skouverøe, K. J. M., Hetland, J., & Pallesen, S. (2011). Problematic video game use: estimated prevalence and associations with mental and physical health. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 14(10), 591-596.
 • Ng, B. D., & Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & behavior, 8(2), 110-113.
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu: SPSS ile adım adım veri analizi. 2. Baskı. (Çev: Sibel Balcı, Berah Ahi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891.
 • Seçer, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinde okul tükenmişliği ile psikolojik uyumsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 81-99.
 • Tejeiro, R. A., Gómez-Vallecillo, J. L., Pelegrina, M., Wallace, A., & Emberley, E. (2012). Risk factors associated with the abuse of video games in adolescents. Psychology, 3(4), 310–314.
 • Ulum, H. (2016). Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı İle Duygu Ayarlayabilme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Urfa, O., & Aşçı, F. H. (2018). 10 Haftalık Psikolojik Beceri Antrenman Programının Genç Futbolcuların Kaygı, Özgüven, Güdülenme, Dikkat ve Şut İsabet Oranı Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 29(3), 131-146.
 • Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., Vermulst, A. A., Van Den Eijnden, R. J., & Van De Mheen, D. (2011). Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers. addiction, 106(1), 205-212.
 • Vetter, R. E., & Symonds, M. L. (2010). Correlations between injury, training intensity, and physical and mental exhaustion among college athletes. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(3), 587-596.
 • Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 9(3), 317-324.
 • Yusufoğlu, Ö. Ş. (2017). Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(5).
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Deniz Bedir 0000-0002-5926-3433

Süleyman Erim Erhan This is me 0000-0003-4437-0807

Yavuz Akkuş This is me 0000-0002-2553-8785

Publication Date March 26, 2019
Acceptance Date February 28, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 21 Issue: 1-A

Cite

APA Bedir, D., Erhan, S. E., & Akkuş, Y. (2019). BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİLERİNİ ETKİLER Mİ?. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 40-49.