Year 2019, Volume 21 , Issue 4, Pages 40 - 41 2019-12-30

Bu çalışma; 12 haftalık oyun ve ritm temelli basketbol antrenmanlarının erkek çocukların motorik gelişimleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Deney grubu; 8-12 yaş olan 17 erkek olgudan oluşturuldu. Çalışmaların yapılabilmesi için; velilerinin onayı, sağlık kuruluşlarından alınan raporlar ve Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Çalışmalar, Cumartesi-Pazar günleri 2 şer saat  ve 12 hafta süreyle yapıldı.

Deneklerin fiziksel ve fizyolojik ölçümlerinde; kuvvet, sürat, denge, koordinasyon, esneklik, anaerobik güç ve kardiyovasküler dayanıklılık (aerobik güç) testleri uygulandı. Çalışmaların içeriğinde; 20 dakikalık ısınma ve jimnastik çalışmaları, 20 dakikalık koordinasyon ve ritm becerilerini geliştirecek müzikli aerobik step çalışmaları, 20 dakikalık çeşitli spor branşlarını içerecek (basketbol, futbol, voleybol, hentbol) eğitsel oyunlar formunda temel teknik çalışmalar ve son olarak da 60 dakikalık temel basketbol çalışmaları yaptırıldı. Her hafta çalışmalar değişik formlarda uygulandı, rutin çalışmalardan kaçınıldı. Ölçümler, istirahat şartlarında egzersiz uygulamalarına başlanmadan önce ve egzersiz uygulamalarının bittiği 12.haftanın sonunda olmak üzere iki kez alındı.

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, SPSS for Windows 24.0 programı ile grup içi istatistiklerde paired-samples t testi kullanıldı. Çalışmada ön-son test verileri tam olarak alındı ve ölçülen tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu.

Sonuç olarak; çalışma verileri değerlendirildiğinde, ön-son test arasındaki ölçümlerde, erkek çocukların temel  motorik becerilerinde anlamlı farkların olduğu belirlendi ve 12 haftalık düzenli ritim ve oyun temelli basketbol antrenmanları çocukların motorsal becerilerinde anlamlı gelişmeler sağlandığı tespit edildi. 

Çocuk, Egzersiz, Fiziksel Uygunluk
 • Açıkada C, Ergen E. (1990). Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, 1-41, Ankara Bompa T.O. (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çeviri: Keskin İ., Tuner A. B., bağırgan Yayınevi, Ankara,
 • Bilim A.S., Çetinkaya C., Dayı A. (2016). 12-17 Yaş Arası Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Öğrencilerin Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi." Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 53-60.
 • Dedecan H., Çakmakçi E., Biçer M., Akcan F. (2016). The Effects Of Core Training On Some Physical And Physiıological Features Of Male Adolescent Students. European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(4), 132-144.
 • Ertat A., (1984). Çocuk ve Spor, Spor Hekimliği Dergisi, Cilt: 19, Sayı:2, 77-79,
 • Gürses A.(2004). Basketbolda Yetenek Seçimi, Marmara Üniversitesi Ders Notları, İstanbul.
 • Hoffman J.R. et al, (1996) Relationship between athletic performance test sand playing time in elite college basketball players. J Strength Cond res:1067-71
 • İbis,S., Gökdemir K., İri R. (2004). 12-14 Yaş Grubu Futbol Yaz Okuluna Katılan ve Katılmayan Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 285-292.
 • Kalkavan A, Zorba E, Ağaoğlu S. A, Karakuş S, Çolak H., (1996). Farklı Spor Branşlarında Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Sedanter Grupla Karşılaştırılması, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (3), 25-35,
 • Magill R.A. (1998). Motor Learning Consepts and Applications. Fifty Edition, s.17-18, 87-100, The McGraw-Hill Company,.
 • Muratlı S. (1997). Antrenman bilimi ışığı altında çocuk ve spor. Ankara: Bağırgan Yayın Evi.
 • Nalbant Ö. (2018). 13-14 Yaş Kız Ve Erkek Basketbolcuların Fiziksel ve Kondisyonel Özelliklerinin Karşılaştırılması, SPORMETRE, 16 (1), 55-60.
 • Özer K. (1989). Artistik Cimnastikte Antrenmanın Temelleri, 27-35, 67-82, GSGM, Ankara.
 • Özer D.S., Özer, M.K.(2001). Çocuklarda motor gelişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sanıvar K. (2014). 11-14 yaşları arasındaki erkek basketbolcularda yaşın sprint ve çabukluk performansı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
 • Saygın Ö., Polat, Y., Karacabey, K. (2005). Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(3), 205-212.
 • Seyrek H., Sun M. (2003). Okul Öncesi Eğitiminde Oyun. S.3,8-10, İzmir
 • Şahin, G., Demir, E., Aydın, H. (2016). Does mini-trampoline training more effective than running on body weight, body fat, VO2 max and Vertical Jump in Young Men. International Journal of Sports Science, 6(1), 1-5.
 • Şen A. (2003). 12-14 Yaş Grubu Basketbolcularda Uygulanan Patlayıcı Kuvvet Çalışmalarının Sıçrama Özelliği Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Ana Bilim Dalı. Sakarya. s.63.
 • Togo OT. Saygın Ö, (2016). Çocuklarda Egzersizin Fiziksel Uygunluk Unsurlarına Etkisi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 55, s 243-255,
 • Uçan İ, Buzdağlı Y, Ağgön E. (2018). Çocuklarda Sporun Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 20, Sayı:3.
 • Yazarer İ., ve ark. (2004). Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (4) 163-170.
 • Yörükoğlu U., Koz M. (2007). Spor Okulu Çalışmaları İle Basketbol Antrenmanlarının 10-13 Yaş Grubu Erkek Çocukların Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerine Etkisi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V:(2) 79-83
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6014-0636
Author: Mehmet Şirin GÜLER (Primary Author)
Institution: Sarıkamış Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2162-8660
Author: Selami YÜKSEK (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9090-8623
Author: Önder KARAKOÇ
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITY, .
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6124-8187
Author: Hüseyin EROĞLU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1887-5334
Author: Vedat AYAN
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3504-5818
Author: Göksu ÖMERCAN
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA GÜLER, M , YÜKSEK, S , KARAKOÇ, Ö , EROĞLU, H , AYAN, V , ÖMERCAN, G . (2019). OYUN VE RİTM TEMELLİ BASKETBOL ANTRENMANLARININ ERKEK ÇOCUKLARIN MOTORİK BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 21 (4) , 40-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/51344/612875