Research Article
BibTex RIS Cite

Hazelnut Cultivation in Kalekaya Neighborhood (Onikişubat/Kahramanmaraş)

Year 2023, Volume: 28 Issue: 50, 64 - 74, 30.12.2023

Abstract

The hazelnut plant, which is suitable for growing in humid climatic regions in terms of its geographical features, has started to be produced in Giresun for the first time in Turkey and has taken its place among the products that are important in the country’s foreign trade. Hazelnut, which has been known since ancient times and has a special place in the historical process, has now become an economic product for the Kahramanmaraş Kalekaya Neighborhood. In the study, it is aimed to increase the recognition and awareness of hazelnut production in Kalekaya in the region, to determine the contribution of hazelnut to the local economy and employment, and to reveal the problems encountered in the production process. In the study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool, and the interviews with hazelnut producers were evaluated in tables. Participants stated that they learned hazelnut production from their grandfathers and that they were satisfied with this production, which has become a culture for many years. Productivity will increase with the correct use of fertilizer in hazelnut production in Kalekaya and its surroundings, which is a rural location. It is also thought that hazelnuts will create an important employment area in the region and reduce migration to surrounding provinces and districts.

References

 • Bahtiyar, K. (2014). Kırsal kalkınma uygulamaları üzerine bir değerlendirme: Tkdk (tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu) örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 28. Sayı, 306–324. [CrossRef]
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Bayhan, Ü. B. (2018). Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi dağlık bölgelerinin ekoturizm potansiyeli ve turist profilinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş].
 • Brinkmann, S. (2018). The interview. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research içinde (ss. 997–1038). SAGE Publications, Inc.
 • Dalgın, T., Atak, O., & Çeken, H. (2016). Festivallerin bir kırsal turizm çekiciliği olarak önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 47, 1179–1184. [CrossRef].
 • Doğanay, H. (2012). Türkiye fındık meyvacılığındaki yeni gelişmeler. Doğu coğrafya Dergisi, 1–27. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2455/31265
 • Eryılmaz, A. G., & Kılıç, O. (2019). Türkiye’nin organik fındık üretimi ve ihracatındaki gelişmeler. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3, 41–54. https://www.researchgate.net/publication/337415197
 • Esen, F., & Avcı, V. (2020). Berit dağları’nda (Kahramanmaraş) litolojik ve jeomorfolojik faktörlerin bitki örtüsünün dağılışına etkisi. Gaziantep Unıversıty Journal of Socıal Scıences, 19(3), 664–685. [CrossRef]
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. Eğiten Kitapçılık.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim Araştırmalarında paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68–86. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tushad/issue/31792/350444
 • Kaya, E., Agca, M., Adıgüzel, F., & Çetin, M. (2019). Spatial data analysis with r programming for environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 25(6), 1521–1530. [CrossRef]
 • Kızılkaya, O. (2018). XX. yüzyılın başlarında Türkiye’de fındık üretimi ve ticareti. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2), 119–129. https://dergipark. org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/39759/466505 Maraş Medya Merkezi. (2022). https://www.marasmedyamerkezi.com
 • Müdürlüğü, M. G. (2022). İllere ait mevsim normalleri. Resmi İstatistikler. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx
 • Öztürk, D., İslam, A., & Cangi, R. (2019). Ordu ili Ünye ilçesinde fındık işletmelerinin mevcut durum analizi ve beklentileri. Akademik Ziraat Dergisi, 107–114. https://www.researchgate.net/publication/338790597
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK). (2022). https://www.tkdk.gov.tr
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. (2022). Mayıs. https://arastirma.tarimorman.gov.tr
 • Toroğlu, E., & Kılınç, N. (2020). Kalekaya mahallesi. In İ. Solak (Ed.), Kahramanmaraş ansiklopedisi (ss. 398–399). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). https://www.tuik.gov.tr
 • Ünyenethaber. (2022). TMO Fındık Almaya Başladı. https://unyenethaber.com
 • Varol, Ö., & Tatlı, Â. (2003). Çimen dağı (Kahramanmaraş)’nın Floristik özellikleri. Ekoloji, 12(46), 17–28. https://hdl.handle.net/20.500.12438/660
 • Yapar, K. (2008). Doyumsuz Güzellikleri Ile Karadeniz’in İncisi “Giresun”,. Kültür Ofset Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtoğlu, N. (2018). Türkiye Cumhuriyeti’nin üretimi ve Ticaretiyle dünyada en önde yer alan Mahsulü: Fındık (1923–1950). Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5(18), 182–209. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/620035
 • Zaman, M. (2004). Türkiye’de fındık bahçelerinin coğrafi dağılışı. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı, 9(11), 49–92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2452/30961
 • Zengin, M., & Özbahçe, A. (2014). Bitkilerin iklim ve toprak istekleri. Atlas Press Akademi.

Kalekaya Mahallesi´nde (Onikişubat/Kahramanmaraş) Fındık Yetiştiriciliği

Year 2023, Volume: 28 Issue: 50, 64 - 74, 30.12.2023

Abstract

Coğrafî özellikleri bakımından nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun olan fındık bitkisi, Türkiye’de ilk defa Giresun’da üretilmeye başlanmış olup ülkenin dış ticaretinde tarımsal ihraç ürün olma özelliğiyle önem arz eden ürünler arasında yerini almıştır. Eskiçağlardan beri tanınıp bilinen ve tarihi süreç içinde özel bir yere sahip olan fındık, şimdilerde Kahramanmaraş´ın Kalekaya Mahallesi için ekonomik bir ürün haline gelmiştir. Çalışmada Kalekaya’daki fındık üretiminin yörede bilinirliğinin arttırılması ve farkındalık yaratılması, fındığın yöre ekonomisine ve istihdamına yönelik katkısının belirlenip üretim sürecinde karşılaşılan sorunların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, fındık üreticileri ile yapılan görüşmeler tablolar haline getirilerek değerlendirilmiştir. Katılımcılar, fındık üretimini dedelerinden öğrendiklerini ve uzun yıllarda bir kültür haline gelen bu üretimden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Kırsal bir mekân olan Kalekaya ve çevresinde fındık üretiminde doğru gübre kullanımıyla verimliliğin arttırılabileceği ve fındığın yörede önemli bir istihdam alanı oluşturup çevre il ve ilçelere olan göçü azaltacağı düşünülmektedir.

References

 • Bahtiyar, K. (2014). Kırsal kalkınma uygulamaları üzerine bir değerlendirme: Tkdk (tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu) örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 28. Sayı, 306–324. [CrossRef]
 • Baş, T., & Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Bayhan, Ü. B. (2018). Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi dağlık bölgelerinin ekoturizm potansiyeli ve turist profilinin belirlenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş].
 • Brinkmann, S. (2018). The interview. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research içinde (ss. 997–1038). SAGE Publications, Inc.
 • Dalgın, T., Atak, O., & Çeken, H. (2016). Festivallerin bir kırsal turizm çekiciliği olarak önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 47, 1179–1184. [CrossRef].
 • Doğanay, H. (2012). Türkiye fındık meyvacılığındaki yeni gelişmeler. Doğu coğrafya Dergisi, 1–27. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2455/31265
 • Eryılmaz, A. G., & Kılıç, O. (2019). Türkiye’nin organik fındık üretimi ve ihracatındaki gelişmeler. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3, 41–54. https://www.researchgate.net/publication/337415197
 • Esen, F., & Avcı, V. (2020). Berit dağları’nda (Kahramanmaraş) litolojik ve jeomorfolojik faktörlerin bitki örtüsünün dağılışına etkisi. Gaziantep Unıversıty Journal of Socıal Scıences, 19(3), 664–685. [CrossRef]
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. Eğiten Kitapçılık.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim Araştırmalarında paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68–86. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tushad/issue/31792/350444
 • Kaya, E., Agca, M., Adıgüzel, F., & Çetin, M. (2019). Spatial data analysis with r programming for environment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 25(6), 1521–1530. [CrossRef]
 • Kızılkaya, O. (2018). XX. yüzyılın başlarında Türkiye’de fındık üretimi ve ticareti. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2), 119–129. https://dergipark. org.tr/tr/pub/anadoluiid/issue/39759/466505 Maraş Medya Merkezi. (2022). https://www.marasmedyamerkezi.com
 • Müdürlüğü, M. G. (2022). İllere ait mevsim normalleri. Resmi İstatistikler. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx
 • Öztürk, D., İslam, A., & Cangi, R. (2019). Ordu ili Ünye ilçesinde fındık işletmelerinin mevcut durum analizi ve beklentileri. Akademik Ziraat Dergisi, 107–114. https://www.researchgate.net/publication/338790597
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK). (2022). https://www.tkdk.gov.tr
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. (2022). Mayıs. https://arastirma.tarimorman.gov.tr
 • Toroğlu, E., & Kılınç, N. (2020). Kalekaya mahallesi. In İ. Solak (Ed.), Kahramanmaraş ansiklopedisi (ss. 398–399). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). https://www.tuik.gov.tr
 • Ünyenethaber. (2022). TMO Fındık Almaya Başladı. https://unyenethaber.com
 • Varol, Ö., & Tatlı, Â. (2003). Çimen dağı (Kahramanmaraş)’nın Floristik özellikleri. Ekoloji, 12(46), 17–28. https://hdl.handle.net/20.500.12438/660
 • Yapar, K. (2008). Doyumsuz Güzellikleri Ile Karadeniz’in İncisi “Giresun”,. Kültür Ofset Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtoğlu, N. (2018). Türkiye Cumhuriyeti’nin üretimi ve Ticaretiyle dünyada en önde yer alan Mahsulü: Fındık (1923–1950). Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5(18), 182–209. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/620035
 • Zaman, M. (2004). Türkiye’de fındık bahçelerinin coğrafi dağılışı. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı, 9(11), 49–92. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd/issue/2452/30961
 • Zengin, M., & Özbahçe, A. (2014). Bitkilerin iklim ve toprak istekleri. Atlas Press Akademi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economic Geography
Journal Section Makaleler
Authors

Şeyma NACAR TOPCU 0000-0002-1009-5838

Nadire KARADEMİR 0000-0002-5850-0580

Publication Date December 30, 2023
Submission Date January 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 28 Issue: 50

Cite

APA NACAR TOPCU, Ş., & KARADEMİR, N. (2023). Kalekaya Mahallesi´nde (Onikişubat/Kahramanmaraş) Fındık Yetiştiriciliği. Doğu Coğrafya Dergisi, 28(50), 64-74.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929