Year 2017, Volume 27 , Issue 2, Pages 63 - 66 2017-06-14

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysun AKPINAR [1] , Metin ÇALIŞIR [2] , Cansın KARAKAN [3] , Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN [4] , Ziynet ÇINAR [5]


Amaç: Çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastalarda Hepatit B, C ve HIV görülme sıklığının yaş, cinsiyet, mesleki eğitim durumu, hastanın daha önce diş tedavisi görüp görmediği, sistemik hastalık varlığı, ailede kronik taşıyıcı birey varlığı, daha önce operasyon geçirip geçirmediği ve aşılı olma durumlarına göre ilişkisinin ve farkındalığın araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Kliniğine başvuran, yaşları 15-75 arasında değişen 622 hasta yer aldı. ELISA yöntemi ile her hastanın taşıyıcılık ve bağışıklık durumu belirlenip, yaş, cinsiyet, mesleki eğitim durumu, daha önce diş tedavisi görüp görmediği, sistemik hastalık varlığı, ailede kronik taşıyıcı birey varlığı, daha önce operasyon geçirip geçirmediği ve aşılı olma durumlarına göre dağılımları tespit edildi.

Bulgular: Çalışmada ailesinde kronik Hepatit B taşıyıcısı bulunan bireylerin taşıyıcılık oranı, ailesinde taşıyıcı bulunmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Diğer parametreler ile taşıyıcılık veya bağışıklık durumu ile ilgili herhangi bir anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, Hepatit B aşılanma oranlarının arttırılması gerektiği ve bu durumun özellikle ailesinde taşıyıcı bireyler için daha da önem kazandığı sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Hepatit B, hepatit C, HIV, hepatit B aşısı.

 EVALUATION OF THE PREVELANCE AND AWARENESS OF HEPATITIS B, C AND HIV IN PATIENTS REFERRED TO CUMHURİYET UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to investigate the correlation between Hepatitis B, C and HIV prevelance according to age, gender, education level, previous dental treatment, systemic diseases, family history of chronic porters, previous operation, earlier vaccination and awareness in the patients who have visited Cumhuriyet University Faculty of Dentistry.

Material and Methods: In our study 622 patients ranging from 15-75 years of age took place who applied to Cumhuriyet University Faculty of Dentistry Department of Periodontology. Each patient's carriage and immune status were detected and range according to age, gender, education level, previous dental treatment, systemic diseases, family history of chronic porters, previous operation, earlier vaccination were determined by ELISA method.

Results: It was found that individuals who were chronic Hepatitis B porters in the family also have significantly higher porter ratio (p<0.05). Porter and immune status between other parameters were not found significant (p>0.05).

Conclusion: According to the results of our study, we concluded that vaccination of Hepatitis B should be increased and this point is important for people who has chronic porters in the family.

Key Words: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Hepatitis B vaccine

Hepatit B, hepatit C, HIV
 • 1. Saeed S, Strumpf EC, Walmsley S, How generalizable are the results from trials of Direct Antiviral Agents to people coinfected with HIV/Hepatitis C virus in the real world? Clin Infect Dis 2016; 6: 12-22.
 • 2. Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral hepatitis B. Lancet 2003;362:2089-94.
 • 3. Akkız H. Hepatit C virüsü infeksiyonu Epidemiyoloji ve korunma. Tekeli E, Balık Y (editörler). Viral hepatit 2003. 1. Baskı. Ankara: Viral hepatitle savaşım derneği, 2002:199-221.
 • 4. Zuckerman JN, Zuckerman AJ. The Epidemiology of Hepatitis B. In: Clinics in Liver Disease Philadelphia: W.B.Saunders; 1999. p. 179-87.
 • 5. Erden S, Büyüköztürk S, Çalangu S, Kardeş BA, Kaysı A. Poliklinik hastalarında HBsAg, antiHBs ve anti-HCV prevelansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2000; 30: 131-4.
 • 6. Hepatit B Hastalığı Hakknda Genelge. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tarih: 04/06/98 Sayı: 6856. http://www.saglik.gov.tr/modules.php?name=Content&pa=showp age&pid=67
 • 7. Ökten A. Hepatit C-giriş. Selim Badur, Kaya Kılıçturgay, Viral Hepatit 2001. Viral İstanbul: Hepatitle Savaşım Derneği; 2001, 180-81.
 • 8. Dursun M, Gül K, Yılmaz Ş, Canoruç F, Ayyıldz O, Değertekin H: Diyarbakırda kan merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve HCV pozitiflik oranları. Akademik Gastroentroloji Dergisi 2003; 3: 130-3.
 • 9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı. HIV/AIDS veri tablosu; 2013.
 • 10. Sakarya S, Tuncer G, Yaşa G, Çiçek C, Kadköylü G, Yükselen V. Aydn bölgesindeki kan donörlerinde HBsAg ve anti-HCV prevalansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. Klinik Dergisi 2001; 14: 22-4.
 • 11. Leblebicioğlu H, Eroğlu C. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: Epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect 2004; 10: 537-41.
 • 12. Poyraz Ö, Sümer H, Öztop Y, Saygı G, Sümer Z. Sivas yöresinde genel toplum hepatit A, B ve C virüs belirleyicilerinin araştırılması. Infect Derg 1995; 9: 175-8.
 • 13. Özdemir L, Alim A, Arslan S, Nur N, Kaya S, Demirel Y, Özyazıcı G. Sivas ilinde berber ve kuaförlerde HBV, HCV ve HIV seroprevalansı.CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26: 153-6.
 • 14. Uyanık MH, Kuzucu Malçok H, Aktaş O. Kan donörlerinde Hepatit B, Hepatit C ve HIV-1/2 seroprevelans.AÜTD, 2004; 36: 35-8.
 • 15. Yenen OŞ. Hepatit B. Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1996. p. 664-91.
 • 16. Lavanchy D. The global burden of hepatitis C. Liver Int. 2009; 29 (Suppl 19): 74-81.
 • 17. Weinbaum C, Lyerla R, Margolis HS. Prevention and control of infections with hepatitis viruses in correctional settings. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2003; 52: 1-36.
 • 18. Barut HŞ, Günal Ö. Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemiyolojisi. Klimik Dergisi 2009; 22: 38-43.
 • 19. Cottone, J.A., Puttaiah, R.: Hepatitis B virüs infection. Current status in dentistry. Dental Clinics of North America 1996; 40: 293- 307.
 • 20. Kömerik N, Akçam Z, Gönen İ, Karaduman Aİ. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B Aşılanma Durumlarının ve Viral Hepatitler ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Atatürk Üniv. Diş Hek Fakk 2005; 15: 21-5.
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysun AKPINAR

Author: Metin ÇALIŞIR

Author: Cansın KARAKAN

Author: Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN

Author: Ziynet ÇINAR

Dates

Publication Date : June 14, 2017

Bibtex @research article { ataunidfd321401, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2017}, pages = {63 - 66}, doi = {10.17567/ataunidfd.321401}, title = {CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Aysun and ÇALIŞIR, Metin and KARAKAN, Cansın and ALTINTEPE DOĞAN, Suat Serhan and ÇINAR, Ziynet} }
APA AKPINAR, A , ÇALIŞIR, M , KARAKAN, C , ALTINTEPE DOĞAN, S , ÇINAR, Z . (2017). CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 27 (2) , 63-66 . DOI: 10.17567/ataunidfd.321401
MLA AKPINAR, A , ÇALIŞIR, M , KARAKAN, C , ALTINTEPE DOĞAN, S , ÇINAR, Z . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 (2017 ): 63-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/article/321401>
Chicago AKPINAR, A , ÇALIŞIR, M , KARAKAN, C , ALTINTEPE DOĞAN, S , ÇINAR, Z . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 (2017 ): 63-66
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aysun AKPINAR , Metin ÇALIŞIR , Cansın KARAKAN , Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN , Ziynet ÇINAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.321401 DO - 10.17567/ataunidfd.321401 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 66 VL - 27 IS - 2 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.321401 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.321401 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aysun AKPINAR , Metin ÇALIŞIR , Cansın KARAKAN , Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN , Ziynet ÇINAR %T CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 27 %N 2 %R doi: 10.17567/ataunidfd.321401 %U 10.17567/ataunidfd.321401
ISNAD AKPINAR, Aysun , ÇALIŞIR, Metin , KARAKAN, Cansın , ALTINTEPE DOĞAN, Suat Serhan , ÇINAR, Ziynet . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 27 / 2 (June 2017): 63-66 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.321401
AMA AKPINAR A , ÇALIŞIR M , KARAKAN C , ALTINTEPE DOĞAN S , ÇINAR Z . CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ata Diş Hek Fak Derg. 2017; 27(2): 63-66.
Vancouver AKPINAR A , ÇALIŞIR M , KARAKAN C , ALTINTEPE DOĞAN S , ÇINAR Z . CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, C VE HIV GÖRÜLME SIKLIĞI VE FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2017; 27(2): 66-63.