Year 2018, Volume 28 , Issue 3, Pages 371 - 376 2018-07-11

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ

Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE [1]


Amaç: İnsana ait özellik olan öğrenme, kişiler arası değişiklik göstermesi öğrenme stillerinin farklılığından etkilenmektedir. Öğrenme şekilleri bilgiyi alma ve kullanma yollarında farklılığa sebep olur. Öğrenme stillerine uygun kişisel öğrenme ortamları sağlayarak kişilerin başarıları artırılabilir. Öğrenme stillerini belirlemek için kullanılan birçok öğrenme anketi bulunmaktadır. Kolb ve Felder-Soloman öğrenme stilleri anketleri çoğunlukla tıp ve diş hekimliği eğitiminde kullanılır. Bu çalışmanın amacı Felder-Soloman ve Kolb öğrenme stilleri anketleri ile diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve klinik eğitimle beraber öğrenme stillerinin değişip değişmediğini gözlemlemektir.

Materyal Metod: Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi klinik öncesi eğitim alan ve klinik sonrası eğitim alan öğren- cilerin öğrenme stilleri arasındaki farklılık Felder-Soloman ve Kolb öğrenme stili değerlendirme anketi ile karşılaştırıldı. 100 kişi klinik öncesi 107 kişi de klinik sonrası olmak üzere 207 gönüllü çalışmaya katıldı.

Bulgular: Yaş ortalamasının 21,1 olan 127 kadın ve 80 erkeğin oluşturduğu gruplarda 100 kişi klinik öncesi 107 kişi klinik eğitimi alan grubu oluşturdu. Felder-Soloman öğrenme stillerine göre klinik öncesi ve klinik eğitimi alan diş hekimliği öğrencileri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. (p≥0.05) Öğrenciler değerlendirildiğinde klinik öncesi grubun %83’ü, klinik eğitimi alanların %79’u yaparak, klinik öncesi grubun %62’si, klinik eğitimi alanların % 74’ü hissederek, klinik öncesi grubun %74’ü, klinik eğitimi alan grubun %81’i görsel ve klinik öncesi grubun %52’si ve klinik eğitimi alan- ların % 61’i sıralı öğrenme stillerini tercih ettiler.

Kolb öğrenme stiline göre incelendiğinde klinik öncesi ve klinik sonrası diş hekimliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ara- sında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. (p≥0.05) Her iki grupta da aktif yaşantı ve soyut kavramsallaştırma öğrenme stillerinin özelliklerine sahip olduğu bulundu.

Sonuç: Dişhekimliği öğrencilerini işlerini kendileri yaparken yönlendirmek öğrenmelerinde daha etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, Kolb Öğrenme Stilli, Felder Soloman Öğrenme Stili


ANALYZES OF LEARNING STYLES IN DENTAL FACULTY STUDENTS WITH TWO DIFFERENT METHODS

 Aim:vir: Türkçe

için çeviri gösteriliyor

İnsana ait özellik olan öğrenme, kişiler arası değişiklik göstermesi ile öğrenme stillerini oluşturur. yerine çevir

Şunu mu demek istediLearning, which is a characteristic of human beings, can be differed between people because of the differences of the learning styles. Learning style is the differences between the taking knowledge and the way to use it. According to the learning styles of personalized learning environment provides an important contribution to increase the success of the people. There are several questionnaires that determine the learning style. Kolb and Felder-Soloman learning styles questionnaires are mostly used in medical and dentistry educations. The aim of this study is to determine the learning styles of the dental students in order to help the identify the teaching methods by the help of Felder-Soloman and Kolb learning styles and observe the learning style has change with the clinical training.

Material and Method:Preclinical and clinical students’ learning styles assessment were compared with Felder Soloman and Kolb learning style questionnaires in Kocaeli University Faculty of Dentistry. 100 from preclinic, 107 from clinic 207 valunteers were involved in the study.

Results:100 preclinic, 107 from clinic volunteers occurs with 127 women and 80 men with the age avarage is 21.1 There is no statistically significant differences between the preclinical and clinical students in Felder-Soloman learning styles. (p≥0.05) The way the students learning style is active for %83 for preclinic and %79 for clinic, sensing for %62 for preclinic and %74 for clinic, visual for %74 for preclinic and %81 for clinic and sequential for %52 for preclinic and %61 for clinic.

There is no statistically significant differences between the preclinical and clinical students in Kolb learning styles. (p≥0.05) In both group learning styles is connection of the active experimental and abstract conceptial construction.

Conclusion:Dentistry students will be more effective in learning to direct them to doing their work themselves.

Key words: Dentistry, Kolb Learning Styles, Felder Soloman Learning Styles

Diş hekimliği, Kolb Öğrenme Stilli
 • 1. Erden M, Akman Y. "Eğitim psikolojisi." Ankara: Arkadaş Yayınevi 1995;2:188-227.
 • 2. Gürpınar E, Bat H, Tetik C. Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesi. tıp eğitimi dünyası 2011; 32: 18-29.
 • 3. Karban, R. Plant Learning and Memory. In: Plant Sensing and Communication. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015 p. 31-44.
 • 4. Paiboonsithiwong S, Kunanitthaworn N, Songtrijuck N, Wongpakaran N, Wongpakaran T. Learning styles, academic achievement, and mental health problems among medical students in Thailand. J Educ Eval Health Prof. 2016;31. doi: 10.3352/jeehp.2016.13.38.
 • 5. Veznedaroğlu RL, Özgür O. Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri ilköğretim-online 2005;4:1-16.
 • 6. Güneş G, Gökçek T. Pedogolojik formasyon öğrenilerinin öğrenme stilleri. J Res Edu Teach 2012;1:28-40.
 • 7. Kazancı F, Kazancı EE, Memduhoğlu HB, Sevimli Ş. Tıp Ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2014;24: 67-73.
 • 8. Nasiri Z, Gharekhani S, Ghasempour M. Relationship between Learning style and academic status of babol dental students. Electron Physician 2016;25:2340-5.
 • 9. Koob JJ, Funk J. Kolb’s learning style ınventory: Issues of Reliability and Validity Research on Social Work Practice 2002;12:293. DOI: 10.1177/ 104973150201200206. http://rsw.sagepub.com/ content/12/2/293.
 • 10. Aytuğ-Koşan AM, Demirören M, Kemahlı S, Palaoğlu Ö, Ayhan İH. Ankara üniversitesi tıp fakültesinde tıp eğitimine başlayan öğrencilerin öğrenme stilleri. Tıp Eğitimi Dünyası Derg. 2007;25:1-9.
 • 11. Budakoğlu II, Babadoğan C. 1998-2008 Yılları arasında sağlık alanında eğitim gören öğrencilerle yapılan öğrenme stil çalışmalarında kullanılan ölçekler. Tıp Eğitimi 2011;30:17-28.
 • 12. Litzinger TA, Lee SH, Wise JC, Felder RM. The felder-soloman ındex of learning styles. Proceedings of the 2005 Annual ASEE Conference.
 • 13. Keskin -Samancı N, Özer-Keskin M. Felder ve soloman öğrenme stili indeksi: türkçeye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. KEFAD 2007;8:37-54.
 • 14. Felder RM, Soloman BA. Learnıng Styles and Strategies. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/ users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm.
 • 15. Kyle BN, Corral I, John NJ, Shelton PG. Educational scholarship and technology: resources for a changing undergraduate medical education curriculum. Psychiatr Q. 2016;26. DOI: 10.1007/s11126-016-9474-7.
 • 16. Masella RS. The hidden curriculum: value added in dental education. J Dent Educ 2006; 70: 279-83.
 • 17. Mays KA, Branch-Mays GL. a systematic review of the use of self-assessment in preclinical and clinical dental education. J Dent Educ 2016; 80: 902-13.
 • 18. Maart RD, Bitzer EM. Aligning clinical assessment with course elements in prosthodontic dentistry: A south african case. J Dent Educ 2013;77:1129-39.
 • 19. Ghazivakili Z, Norouzi Nia R, Panahi F, Karimi M, Gholsorkhi H, Ahmadi Z. The role of critical thinking skills and learning styles of university students in their academic performance. J Adv Med Educ Prof 2014;2:95-102.
 • 20. Akkoyunlu B, Aşkar P. Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim 1993;87:37-47.
 • 21. Kaf Hasırcı Ö. "Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: çukurova üniversitesi örneği." Eğitimde Kuram ve Uygulama 2006;2:15-25.
 • 22. Ültanır E, Ültanır YC, Örekeci Temel G. The examination of university students’ learning styles by means of felder-silverman ındex. Eğitim ve Bilim 2012; 37: 29-42.
 • 23. Hughes JM, Fallis DW, Peel JL, Murchison DF. Learning styles of orthodontic residents. J Dent Educ 2009; 73: 319-27.
 • 24. Connor JP, Troendle K. Perspectives on the Dental School Learning Environment: Putting theory x and theory y into action in dental education. J Dent Educ 2008;72: 1436–9.
 • 25. Urval RP, Kamath A, Ullal S, Shenoy AK, Shenoy N, Udupa LA Assessment of learning styles of undergraduate medical students using the VARK questionnaire and the influence of sex and academic performance Advan in Physiol Edu 2014; 38:216-20.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0003-1942-456X
Author: Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE

Dates

Publication Date : July 11, 2018

Bibtex @research article { ataunidfd473299, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, eissn = {2667-5161}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {371 - 376}, doi = {10.17567/ataunidfd.473299}, title = {DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KOÇAK BÜYÜKDERE, Ayşe} }
APA KOÇAK BÜYÜKDERE, A . (2018). DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 28 (3) , 371-376 . DOI: 10.17567/ataunidfd.473299
MLA KOÇAK BÜYÜKDERE, A . "DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 371-376 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunidfd/issue/39824/473299>
Chicago KOÇAK BÜYÜKDERE, A . "DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018 ): 371-376
RIS TY - JOUR T1 - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ AU - Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.473299 DO - 10.17567/ataunidfd.473299 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 376 VL - 28 IS - 3 SN - 1300-9044-2667-5161 M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.473299 UR - https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473299 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ %A Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE %T DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044-2667-5161 %V 28 %N 3 %R doi: 10.17567/ataunidfd.473299 %U 10.17567/ataunidfd.473299
ISNAD KOÇAK BÜYÜKDERE, Ayşe . "DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 3 (July 2018): 371-376 . https://doi.org/10.17567/ataunidfd.473299
AMA KOÇAK BÜYÜKDERE A . DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ. Ata Diş Hek Fak Derg. 2018; 28(3): 371-376.
Vancouver KOÇAK BÜYÜKDERE A . DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2018; 28(3): 376-371.