Year 2019, Volume , Issue 34, Pages 203 - 211 2019-10-17

MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
MUSICAL IMPROVISATION PERFORMANCE ASSESSMENT SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY

Ferhat Çelikoğlu [1] , Emrah Lehimler [2]


Bu araştırmanın amacı, doğaçlama çalabilme becerilerini ölçebilecek geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma, genel tarama yöntemiyle yürütülen betimsel bir çalışmadır. Araştırmada öncelikle, literatür taraması yapılarak müzikal doğaçlama ve müzik çalgı performansına yönelik ölçme araçları incelenmiş ve ölçme aracına yönelik maddeler oluşturulmuştur. Taslak ölçeğin maddeler ve katsayı oranları 10 alan uzmanına sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak 5’li likert tipinde 15 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Tekrar uzman görüşüne sunulan ölçeğin son hali oluşturulmuş ve geçerlik-güvenirlik durumlarının sınanması için pilot uygulaması yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığının test edilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett testi yapılmıştır. Ölçme aracının güvenirliği için Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayılarına bakılmış ve madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Daha sonra puanlayıcılar arasındaki uyuma bakmak için Kendall-W Testi uygulanmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında, profesyonel ve amatör 16 müzik icracısı tarafından üretilen müzikal doğaçlamalar hazırlanan ölçek ile 7 uzman tarafından değerlendirilmiştir. Her bir maddede yer alan ifadeler en düşük not “1” en iyi not “5” olmak koşuluyla 5’li likert tipinde değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi ve madde analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek faktörlü olduğu ve güvenirliği önemli derecede azaltan bir madde olmadığı tespit edilmiştir. Puanlayıcılar arası uyuma için yapılan Kendall-W testi ve Pearson momentler çarpımı korelasyonu sonuçlarına göre puanlayıcılar arasında son derece yüksek bir uyum olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (cronbach alfa) 0.981 olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğin iç tutarlığa sahip olduğu ve yüksek derecede güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study is to develop a valid, reliable and useful measurement tool that can measure improvisation skills. The research is a descriptive study conducted with general screening method. First of all, in the study, the literature was searched and the measurement tools for musical improvisation and musical instrument performance were analyzed and the items for the measurement tool have been formed. Items and coefficient ratios of the draft scale were presented to ten experts. A 5-point likert-type 15-item scale has been developed by making necessary corrections in line with the recommendations. The final version of the scale, which was presented to the expert opinion again, has been formed and piloted to test the validity-reliability situations. Factor analysis was applied to ensure the construct validity of the scale. Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett tests were performed to test the suitability of the scale for factor analysis. Cronbach’s Alpha internal consistency coefficients were analyzed and item-total correlations were examined for reliability of the instrument. Afterwards, Kendall-W Test was applied to check the harmony between raters. In the application part of the study, musical improvisations produced by 16 professional and amateur music performers were evaluated by 7 experts. The expressions in each item were evaluated as 5-point likert type, with the lowest grade being “1” and the best grade being “5”.  According to the results of factor analysis and item analysis, it has been found that the scale is a single factor and is not a significant item reducing reliability. According to the results of Kendall-W test and Pearson product-moment correlation between raters, there has been an extremely high correlation between raters. The reliability coefficient (Cronbach’s alpha) of the scale has been determined as 0.981. In this respect, it is concluded that the scale has internal consistency and is highly reliable.

  • Abeles, H. F. (1973). Development and validation of a clarinet perfor- mance adjudication scale. Journal of Research in Music Education, 21, 246-255
  • Aydın, B. (2018). Ortaokul Ve Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Konservatuvar Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (Yayımlanmış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir,
  • Bevan, N., & Macleod, M. (1994). Usability measurement in context. Behaviour & information technology, 13(1-2), 132-145.
  • Koutsoupidou, T. (2005). Improvisation in the English primary music classroom: Teachers’ perceptions and practices. Music Education Research, 7(3), 363-381.
  • Macleod, M., & Rengger, R. (1993). The development of DRUM: A software tool for video-assisted usability evaluation. People and Computers, 293-309.
  • Miner, B. (2007). Fostering musical creativity in the elementary classroom. Inquiry Journal.
  • Smilde, R. (2013, November). Improvisation and identity: a biographical perspective. In ERASMUS European Impro Intensive 2013 Seminar:“Improvisation and Today’s Concert Practice” (pp. 17-24).
  • Uslu, Mustafa (1998.), Türkiye'de çalgı eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
  • Zdzinski, S. F. (1991). Measurement of solo instrumental music performance: A review of literature. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 47-58.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ferhat Çelikoğlu (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Emrah Lehimler
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 20, 2019
Acceptance Date : October 9, 2019
Publication Date : October 17, 2019

Bibtex @research article { ataunigsfd622627, journal = {Sanat Dergisi}, issn = {1302-2938}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {203 - 211}, doi = {}, title = {MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Çelikoğlu, Ferhat and Lehimler, Emrah} }
APA Çelikoğlu, F , Lehimler, E . (2019). MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Sanat Dergisi , (34) , 203-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/49533/622627
MLA Çelikoğlu, F , Lehimler, E . "MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Sanat Dergisi (2019 ): 203-211 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/49533/622627>
Chicago Çelikoğlu, F , Lehimler, E . "MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Sanat Dergisi (2019 ): 203-211
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Ferhat Çelikoğlu , Emrah Lehimler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 211 VL - IS - 34 SN - 1302-2938- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat Dergisi MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Ferhat Çelikoğlu , Emrah Lehimler %T MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2019 %J Sanat Dergisi %P 1302-2938- %V %N 34 %R %U
ISNAD Çelikoğlu, Ferhat , Lehimler, Emrah . "MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Sanat Dergisi / 34 (October 2019): 203-211 .
AMA Çelikoğlu F , Lehimler E . MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Sanat Dergisi. 2019; (34): 203-211.
Vancouver Çelikoğlu F , Lehimler E . MÜZİKAL DOĞAÇLAMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Sanat Dergisi. 2019; (34): 211-203.